Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Dziecko i serca. Fot.: https://pl.123rf.com/

„Czło­wiek w każ­dej fa­zie ży­cia ma pra­wo być ak­cep­to­wa­ny, a pró­by je­go eli­mi­na­cji ze spo­łecz­no­ści ludz­kiej w pierw­szej fa­zie je­go ży­cia, bu­dzą nasz jed­no­znacz­ny sprze­ciw” – na­pi­sa­ła w swo­im oświad­cze­niu Pol­ska Fe­de­ra­cja Ru­chów Obro­ny Życia.

W wy­da­nym dziś oświad­cze­niu Pol­ska Fe­de­ra­cja Ru­chów Obro­ny Ży­cia sprze­ci­wia się te­zom gło­szo­nym przez nie­któ­re śro­do­wi­ska lan­su­ją­ce swo­bo­dę de­cy­zji ko­biet o abor­cji far­ma­ko­lo­gicz­nej i chi­rur­gicz­nej, twier­dząc jed­no­cze­śnie, że jest to po­gląd więk­szo­ści Polaków.

„Pra­gnie­my sprze­ci­wić się ta­kim te­zom, któ­re nie ma­ją nic wspól­ne­go z ochro­ną praw czło­wie­ka ani wie­dzą o je­go pre­na­tal­nym roz­wo­ju. Czło­wiek w każ­dej fa­zie ży­cia ma pra­wo być ak­cep­to­wa­ny, a pró­by je­go eli­mi­na­cji ze spo­łecz­no­ści ludz­kiej w pierw­szej fa­zie je­go ży­cia, bu­dzą nasz jed­no­znacz­ny sprze­ciw” – na­pi­sa­no w oświadczeniu.

W do­ku­men­cie przy­wo­ła­no ak­tu­al­ne ba­da­nia CBOS do­ty­czą­ce sto­sun­ku Po­la­ków do abor­cji, z któ­rych wy­ni­ka, że więk­szość ba­da­nych (65%) nie ak­cep­tu­je prze­ry­wa­nia cią­ży z po­wo­du trud­nej sy­tu­acji ma­te­rial­nej lub oso­bi­stej ko­bie­ty, a 69% sprze­ci­wia się abor­cji na ży­cze­nie, gdy ko­bie­ta po pro­stu nie chce mieć dziecka.

„Zwra­ca­my się do Wszyst­kich, o po­sza­no­wa­nie pod­sta­wo­wych ludz­kich praw, życz­li­wość wo­bec dzie­ci w pre­na­tal­nej fa­zie ży­cia i ak­tyw­ną ich obro­nę, a tak­że o nie­krzyw­dze­nie ko­biet, któ­re za abor­cję za­pła­cą cier­pie­niem i wie­lo­ma dłu­go­ter­mi­no­wy­mi po­wi­kła­nia­mi” – za­ape­lo­wa­li obroń­cy ży­cia z PFROŻ.

Po­ni­żej peł­na treść oświadczenia:

Oświad­cze­nie Pol­skiej Fe­de­ra­cji Ru­chów Obro­ny Życia
Nie na­ru­szaj­my pod­sta­wo­wych praw człowieka

 Z naj­więk­szym za­nie­po­ko­je­niem po­strze­ga­my kam­pa­nię śro­do­wisk, pod­wa­ża­ją­cych jed­no z pod­sta­wo­wych praw czło­wie­ka, ja­kim jest ochro­na je­go ży­cia i zdro­wia w okre­sie prenatalnym.

Zo­sta­ła ona na­si­lo­na w kam­pa­nii wy­bor­czej do par­la­men­tu, w któ­rej nie­któ­re śro­do­wi­ska gło­si­ły pra­wa ko­biet, sku­pia­ją­ce się głów­nie na lan­so­wa­niu swo­bo­dy de­cy­zji ko­biet o abor­cji far­ma­ko­lo­gicz­nej i chi­rur­gicz­nej, twier­dząc jed­no­cze­śnie, że jest to po­gląd więk­szo­ści Polaków.

Pra­gnie­my sprze­ci­wić się ta­kim te­zom, któ­re nie ma­ją nic wspól­ne­go z ochro­ną praw czło­wie­ka ani wie­dzą o je­go pre­na­tal­nym roz­wo­ju. Czło­wiek w każ­dej fa­zie ży­cia ma pra­wo być ak­cep­to­wa­ny, a pró­by je­go eli­mi­na­cji ze spo­łecz­no­ści ludz­kiej w pierw­szej fa­zie je­go ży­cia, bu­dzą nasz jed­no­znacz­ny sprzeciw.

Po wy­bo­rach kam­pa­nia ta nie usta­ła, a 13 li­sto­pa­da br. Klub Le­wi­cy zło­żył w Sej­mie pro­jek­ty prze­ciw­ne ochro­nie dziec­ka po­czę­te­go oraz gwa­ran­tu­ją­ce moż­li­wość je­go eli­mi­na­cji do 12 ty­go­dnia życia.

Śro­do­wi­ska po­pie­ra­ją­ce ta­kie pro­po­zy­cje twier­dzą, że za ni­mi opo­wia­da się więk­szość spo­łe­czeń­stwa. Cho­ciaż opi­nia więk­szo­ści nie jest ko­niecz­na dla po­sza­no­wa­nia praw czło­wie­ka, gdyż przy­słu­gu­ją one każ­de­mu z uwa­gi na je­go ludz­ką god­ność, jed­nak po­wo­ły­wa­nie się na nie­ist­nie­ją­cą więk­szość jest nie­praw­dą i manipulacją.

Świad­czą o tym m.in. naj­now­sze ba­da­nia CBOS‑u. Wy­ni­ka z nich, że więk­szość ba­da­nych (65%) nie ak­cep­tu­je prze­ry­wa­nia cią­ży z po­wo­du trud­nej sy­tu­acji ma­te­rial­nej lub oso­bi­stej ko­bie­ty, a 69% sprze­ci­wia się abor­cji na ży­cze­nie, gdy ko­bie­ta po pro­stu nie chce mieć dziec­ka (s. 5 tab. 1). Prze­ciw­na tym po­glą­dom jest mniej­szość: – od 18% do 21% badanych. 

Zwra­ca­my się do Wszyst­kich, o po­sza­no­wa­nie pod­sta­wo­wych ludz­kich praw, życz­li­wość wo­bec dzie­ci w pre­na­tal­nej fa­zie ży­cia i ak­tyw­ną ich obro­nę, a tak­że o nie­krzyw­dze­nie ko­biet, któ­re za abor­cję za­pła­cą cier­pie­niem i wie­lo­ma dłu­go­ter­mi­no­wy­mi powikłaniami.

 

W imie­niu Pol­skiej Fe­de­ra­cji Ru­chów Obro­ny Życia

 

Ja­kub Bał­tro­sze­wicz – prezes
Ewa Ko­wa­lew­ska – wiceprezes
ks. To­masz Kan­ce­lar­czyk – wiceprezes

 

Kra­ków, dnia 15 li­sto­pa­da 2023 r.

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj