Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

„Utulić nieprzytulone” – rekolekcje dla rodziców po stracie dziecka

Opactwo w Tyńcu. Fot.: domgosci.benedyktyni.com

Za­pra­sza­my ro­dzi­ców na re­ko­lek­cje, któ­re po­mo­gą w prze­ży­ciu bądź za­mknię­ciu ża­ło­by po stra­cie dziec­ka po­ro­nio­ne­go lub utra­co­ne­go w in­ny spo­sób (w wy­ni­ku in­nych de­cy­zji lub nie­za­leż­nych sytuacji).

Dom Go­ści Opac­twa Be­ne­dyk­ty­nów w Tyń­cu or­ga­ni­zu­je re­ko­lek­cje dla ro­dzin do­tknię­tych ża­ło­bą po stra­cie swo­ich dzie­ci: – Je­ste­śmy nie tyl­ko te­ra­peu­ta­mi mał­żeń­ski­mi, to­wa­rzy­szą­cym pa­rom w prze­ży­wa­niu ża­ło­by, ale przede wszyst­kim sa­mi prze­szli­śmy ża­ło­bę po stra­cie w po­ro­nie­niu na­sze­go Igna­sia i wie­my, jak wiel­ki ból prze­ży­wa­ją wte­dy ro­dzi­ce, któ­rzy nie mo­gą do­tknąć, utu­lić lub przy­tu­lić swe­go ma­leń­stwa. Na­mi – ro­dzi­ca­mi po stra­cie – prze­waż­nie w ta­kich sy­tu­acjach ro­dzi­ciel­skie­go bó­lu nikt się nie zaj­mu­je! Z te­go po­wo­du w ser­cach na­szych i ty­niec­kiej wspól­no­ty zro­dził się po­mysł prze­ży­cia cza­su, w któ­rym bę­dzie­my mo­gli na­zwać i wy­ra­zić ból stra­ty, spo­tkać się emo­cjo­nal­nie z na­szy­mi dzieć­mi, po­zwo­lić so­bie na ża­ło­bę, utu­lić swój ból w ra­mio­nach naj­lep­sze­go z Oj­ców. Moż­li­we, że Wa­sza stra­ta jest spo­tę­go­wa­na nie jed­nym, a wie­lo­ma po­ro­nie­nia­mi. Tym ser­decz­niej Was, Ro­dzi­ców nie­utu­lo­nych w ża­lu, za­pra­sza­my w ty­niec­kie, nie­zwy­kle uspa­ka­ja­ją­ce i wy­ci­sza­ją­ce mury.

Kto mo­że przy­je­chać na te rekolekcje?

Ro­dzi­ce lub ro­dzic dziec­ka utra­co­ne­go w pa­rze mał­żeń­skiej lub po­je­dyn­czo, w za­leż­no­ści od Wa­szej sy­tu­acji ży­cio­wej! Nie jest waż­ne, kie­dy utra­ci­li­ście dziec­ko, czy ty­dzień te­mu, mie­siąc te­mu, czy kil­ka lub kil­ka­dzie­siąt lat te­mu, bo je­śli na­dal czu­je­cie ból, to zna­czy, że ma­cie za­pro­sze­nie na przyjazd!

Co bę­dzie się dzia­ło w trak­cie te­go weekendu?

  • za­pro­po­nu­je­my po­ga­dan­ki o prze­ży­wa­niu ża­ło­by i wy­ci­sza­ją­ce oraz ko­ją­ce ból warsztaty;
  • po­wie­my, jak moż­na za­mknąć żałobę;
  • chęt­nych za­pro­si­my do ad­o­ro­wa­nia Je­zu­sa – źró­dła Mi­ło­ści i uczest­ni­cze­nia we Mszy Świę­tej oraz li­tur­gii godzin;
  • Oj­ciec Kon­rad opo­wie, co dzie­je się z du­szą po­ro­nio­ne­go dziec­ka po śmier­ci i czy na­sze dziec­ko sta­je się aniołkiem;

Co wziąć ze sobą?

Wy­god­ny strój przy­dat­ny na nie­wiel­kie za­ję­cia ru­cho­we lub spa­cer nad Wi­słę, no­tat­nik, długopis.

Ter­mi­ny:

12–14.01.2024

Roz­po­czę­cie: pią­tek godz. 17.00
Za­koń­cze­nie: nie­dzie­la: godz. 13.30

Pro­wa­dzą­cy:

Jo­an­na i Nor­bert Da­wid­czy­ko­wie – Je­ste­śmy nie tyl­ko teo­re­ty­ka­mi ro­dzi­ny, ale przede wszyst­kim prak­ty­ka­mi. Mniej­sze i więk­sze bo­lącz­ki mał­żeń­skie są nam do­sko­na­le zna­ne, bo ży­je­my ni­mi na co dzień. Ma­my tro­je dzie­ci: Fra­nia, Ma­ry­się i Ba­się oraz jed­no w Nie­bie – Igna­sia. Od 1997 r. je­ste­śmy zwią­za­ni z Ka­to­lic­ką Od­no­wą w Du­chu Świę­tym w Pol­sce. Chce­my prze­ka­zy­wać wie­dzę, któ­ra ma za­sto­so­wa­nie w ży­ciu co­dzien­nym. Je­ste­śmy te­ra­peu­ta­mi mał­żeń­ski­mi i me­dia­to­ra­mi oraz au­to­ra­mi ksią­żek o te­ma­ty­ce mał­żeń­skiej. Je­ste­śmy spe­cja­li­sta­mi nie tyl­ko z ra­cji zdo­by­te­go wy­kształ­ce­nia i roz­wi­ja­nych za­in­te­re­so­wań, ale przede wszyst­kim dla­te­go, że sa­mi wy­bra­li­śmy ży­cie w rodzinie.

Kon­rad Ma­łys OSB – be­ne­dyk­tyn ty­niec­ki. Stu­dio­wał fi­lo­lo­gię pol­ską na Uni­wer­sy­te­cie Wro­cław­skim. Pierw­sze ślu­by zło­żył w ro­ku 1990, świę­ce­nia ka­płań­skie przy­jął w 1998 r. Z za­mi­ło­wa­nia li­tur­gi­sta. Pra­co­wał w wy­daw­nic­twie Ty­niec. W klasz­to­rze peł­nił funk­cję Prze­ora i wy­cho­waw­cy. Był tak­że wi­zy­ta­to­rem Kon­gre­ga­cji Nie­po­ka­la­ne­go Po­czę­cia SS. Be­ne­dyk­ty­nek Mni­szek w Pol­sce. Obec­nie ar­chi­wi­sta klasz­to­ru i rekolekcjonista.

Koszt udzia­łu:
180 zł/osoba + opła­ta za pobyt

 

Źró­dło: domgosci.benedyktyni.com

 

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj