Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Cieszyn: ekumeniczny pochówek urn z prochami dzieci nienarodzonych

Cieszyn: ekumeniczny pochówek urn z prochami dzieci nienarodzonych. Fot.: zdj. Robert Karp/diecezja.bielsko.pl

W ra­mach ob­cho­dów Dnia Dziec­ka Utra­co­ne­go w cie­szyń­skiej pa­ra­fii św. Elż­bie­ty od­by­ła się ce­re­mo­nia po­cho­wa­nia urn z pro­cha­mi dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych ze szpi­ta­la w Cie­szy­nie oraz dwóch urn z in­dy­wi­du­al­nie cho­wa­ny­mi nie­na­ro­dzo­ny­mi dziećmi. 

W ce­re­mo­nii po­grze­bo­wej, obok ks. pro­bosz­cza To­ma­sza Ko­tlar­skie­go, obec­ny był rów­nież ks. Ma­te­usz Men­droch, wi­ka­riusz pa­ra­fii ewan­ge­lic­kiej w Cie­szy­nie. To on po­pro­wa­dził mo­ment me­dy­ta­cji, któ­ry za­koń­czył się mo­dli­twą w in­ten­cji dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych i ich rodzin.

Obec­ni by­li rów­nież ks. To­masz Gor­czyń­ski z die­ce­zjal­ne­go dusz­pa­ster­stwa ro­dzin oraz przed­sta­wi­cie­le sa­mo­rzą­du na cze­le cieszyńskiego

W pro­ce­sji wy­cho­dzą­cej z ko­ścio­ła św. Elż­bie­ty urny z pro­cha­mi zo­sta­ły prze­trans­por­to­wa­ne na głów­ny cmen­tarz miej­ski, gdzie póź­niej zło­żo­no je do gro­bow­ca Dzie­ci Nie­na­ro­dzo­nych, kon­ty­nu­ując w ten spo­sób tra­dy­cję po­chów­ków z po­przed­nich lat. W pa­ra­fii św. Elż­bie­ty te­go ro­dza­ju uro­czy­sto­ści zwią­za­ne z po­chów­kiem urn z pro­cha­mi Nie­na­ro­dzo­nych Dzie­ci od­by­wa­ją się re­gu­lar­nie dwa ra­zy w roku.

Za­pew­nie­nie ce­re­mo­nii po­grze­bo­wej i po­chó­wek urn z pro­cha­mi dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych to bar­dzo waż­na du­cho­wa opie­ka i zna­czą­cy akt współ­czu­cia wo­bec ro­dzi­ców po utra­cie dziec­ka. Te­go ro­dza­ju uro­czy­sto­ści mo­gą po­móc ro­dzi­nom w pro­ce­sie ża­ło­by oraz zna­le­zie­niu po­cie­sze­nia i za­mknię­cia po trud­nym do­świad­cze­niu stra­ty. To oka­zja do od­da­nia hoł­du i upa­mięt­nie­nia tych ma­łych ist­nień, któ­re by­ły waż­ne dla swo­ich ro­dzi­ców, choć nie mia­ły szan­sy uro­dzić się. Dla wie­lu ro­dzi­ców jest to dro­go­cen­ny gest wspar­cia, któ­ry po­ma­ga im ra­dzić so­bie z bó­lem i ża­lem po stra­cie dziecka.

 

Źró­dło: ekai.pl

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj