Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Przyłębska: Koalicja podważa konstytucję

Julia Przyłębska. Fot.: https://trybunal.gov.pl/

W TVP In­fo pre­zes Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go Ju­lia Przy­łęb­ska sko­men­to­wa­ła za­po­wie­dzi ko­ali­cji KO, Trze­ciej Dro­gi i Le­wi­cy o unie­waż­nie­niu wy­ro­ku TK ws. abor­cji. Przy­łęb­ska stwier­dzi­ła, że nie ma ta­kiej moż­li­wo­ści i że jest to „de­kla­ra­cja przestępstwa”.

„Nie moż­na unie­waż­nić orze­czeń Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go w ta­kiej pro­ce­du­rze, ja­ką prze­wi­du­ją w umo­wie ko­ali­cyj­nej, chy­ba że chcie­li­by zmie­nić kon­sty­tu­cję, ale za­sta­na­wiam się, jak chcie­li­by ją zmie­nić, po­nie­waż je­den z prze­pi­sów bę­dą­cych pod­sta­wą orze­ka­nia w 2020 r., to prze­pis do­ty­czą­cy god­no­ści czło­wie­ka. To zna­czy, że ma­my po­zba­wić pol­skich oby­wa­te­li god­no­ści. Ta­ki jest za­miar tych, któ­rzy kwe­stio­nu­ją orze­cze­nie TK” – oce­ni­ła pre­zes Przyłębska.

Przy­łęb­ska od­nio­sła się w ten spo­sób do pa­ra­fo­wa­nej 10 li­sto­pa­da umo­wy ko­ali­cyj­nej mię­dzy KO, Pol­ską 2050, PSL i No­wą Le­wi­cą. W czę­ści pierw­szej tej umo­wy za­ty­tu­ło­wa­nej „Usta­le­nia pro­gra­mo­we” w punk­cie 6. – ja­ko „klu­czo­wy ob­szar” – okre­ślo­no wzmoc­nie­nie praw ko­biet i za­po­wie­dzia­no unie­waż­nie­nie wy­ro­ku TK z 2020 roku.

„Oczy­wi­ście, że to jest de­kla­ra­cja prze­stęp­stwa, dla­te­go, że nie ma żad­nej moż­li­wo­ści unie­waż­nie­nia orze­cze­nia Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go. Kon­sty­tu­cja mó­wi jed­no­znacz­nie i jest po­za dys­ku­sją, że orze­cze­nia TK są po­wszech­nie obo­wią­zu­ją­ce i osta­tecz­ne” – pod­kre­śli­ła Przyłębska.

W opi­nii pre­zes Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go, wy­gła­sza­nie ta­kich de­kla­ra­cji jest uzna­wa­ne za pod­że­ga­nie do po­peł­nia­nia prze­stęp­stwa: „bo ro­zu­miem, że te de­kla­ra­cje, to de­kla­ra­cje róż­nych or­ga­nów pań­stwa, aby dzia­ła­ły nie­zgod­nie z pra­wem, a więc że­by po­peł­ni­ły prze­stęp­stwo. (…) To nie po­win­no mieć miej­sca i po­win­no być zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi oce­nia­ne, jak rów­nież to, co po­ja­wia się w prze­strze­ni pu­blicz­nej, to zna­czy groź­by wo­bec sę­dziów, na­ru­sza­nie kon­sty­tu­cyj­nej za­sa­dy nie­za­leż­no­ści i nie­za­wi­sło­ści sę­dziow­skiej” – zaznaczyła.

„Gro­że­nie sę­dzie­mu za to, iż jest sę­dzią i bę­dzie wy­ko­ny­wał swo­ją pra­cę zgod­nie ze swo­im su­mie­niem, a nie na­ka­za­mi ze­wnętrz­ny­mi, na­ru­sza­nie tej za­sa­dy, jest rów­nież prze­stęp­stwem” – do­da­ła pre­zes Przyłębska.

Unie­waż­nie­nie wy­ro­ku TK przez ko­ali­cję rzą­dzą­cą by­ło­by ła­ma­niem pra­wa i kro­kiem wstecz dla Pol­ski i jej praworządności.

 

JB
Źró­dło: wp.pl

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj