Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Lewica wniesie dwa projekty ws. aborcji

Sala posiedzeń plenarnych Sejmu RP. Fot.: Piotr VaGla Waglowski

Dziś roz­po­czy­na się pierw­sze po­sie­dze­nie Sej­mu X ka­den­cji, gdzie opo­zy­cja do­mi­nu­je, a mi­mo bra­ku w umo­wie ko­ali­cyj­nej wzmian­ki o abor­cji, le­wi­ca za­po­wia­da zło­że­nie dwóch pro­jek­tów ustaw do­ty­czą­cych le­ga­li­za­cji abor­cji w naj­bliż­szym cza­sie, go­tu­jąc grunt pod wal­kę o tę kwe­stię w par­la­men­cie.

An­drzej Szej­na, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy par­tii Le­wi­ca oraz po­seł te­go ugru­po­wa­nia, ogło­sił dzi­siaj w wy­wia­dzie udzie­lo­nym Pol­skie­mu Ra­diu 24, że ich klub par­la­men­tar­ny za­mie­rza zło­żyć dwie pro­po­zy­cje ustaw zwią­za­nych z kwe­stią aborcji.

– Dzi­siaj pod­czas pierw­sze­go po­sie­dze­nia Sej­mu zło­ży­my dwa pro­jek­ty ustaw ws. abor­cji. Pierw­szy dot. de­kry­mi­na­li­za­cji abor­cji, dru­gi idzie da­lej i do­ty­czy abor­cji ja­ko usłu­gi me­dycz­nej do 12 ty­go­dnia cią­ży – za­po­wie­dział polityk.

Po­seł z Le­wi­cy wy­ja­śnił, że zło­że­nie dwóch pro­jek­tów ustaw ws. abor­cji wy­ni­ka z po­trze­by uzy­ska­nia po­par­cia dla tych pro­po­zy­cji. Przy­znał rów­nież, że nie wszy­scy mo­gą po­przeć bar­dziej ra­dy­kal­ne roz­wią­za­nia, ja­kie pro­po­nu­je ich partia.

Pod­czas roz­mo­wy po­ru­szo­no rów­nież kwe­stię re­la­cji z Ko­ścio­łem. Po­ro­zu­mie­nie w ra­mach ko­ali­cji za­wie­ra za­pis o se­pa­ra­cji Ko­ścio­ła od pań­stwa. W tej spra­wie za­po­wie­dzia­no pro­ce­do­wa­nie usta­wy. Na py­ta­nie o po­wo­dy pro­ce­do­wa­nia, sko­ro ma to być po­wtó­rze­nie ar­ty­ku­łu z kon­sty­tu­cji, po­li­tyk Le­wi­cy od­po­wie­dział, że obec­na opo­zy­cja chce nadać te­mu więk­szą rangę.

Le­wi­ca roz­wa­ża ze­rwa­nie kon­kor­da­tu, choć świa­do­ma jest opo­ru wśród in­nych ugru­po­wań. Szej­na stwier­dził, że nie są­dzi aby do te­go do­szło, po­nie­waż ist­nie­ją par­tie, któ­re się te­mu sprze­ci­wia­ją. Wy­ja­śnił, że prze­pro­wa­dzi­li w tej kwe­stii wie­le ana­liz i nie za­mie­rza­ją pod­jąć nie­re­al­nych działań.

 

JB
Źró­dło: Pol­skie Ra­dio 24, afirmacja.info

 

 

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj