Po­przed­ni
Na­stęp­ny

Dołącz do grona dobrze poinformowanych osób.

Co robimy?

Na­szą mi­sją jest tro­ska o ludz­kie ży­cie na każ­dym eta­pie je­go roz­wo­ju. Re­ali­zu­je­my ją po­przez edu­ka­cję pro-li­fe i po­moc charytatywną.

Konkursy

Zdro­wa ry­wa­li­za­cja pro-li­fe dla przed­szko­la­ków, mło­dzie­ży i studentów

Edukacja

Po­zy­tyw­ny prze­kaz pro-li­fe dla dzie­ci, mło­dzie­ży i dorosłych

Niepełnosprawność

Wspar­cie dla ro­dzi­ców wy­cho­wu­ją­cych nie­peł­no­spraw­ne dzieci

Samotne mamy

Po­moc or­ga­ni­za­cyj­na i fi­nan­so­wa dla sa­mot­nych ma­tek (i ojców)

Projekt LIFE

Za­chę­ca­my do oglą­da­nia na na­szym ka­na­le YouTu­be „Pro­jekt LIFE”. To se­ria krót­kich fil­mów edu­ka­cyj­nych po­ru­sza­ją­cych róż­ne za­gad­nie­nia do­ty­czą­ce ży­cia czło­wie­ka od mo­men­tu po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci. Po­przez krót­kie fil­my pra­gnie­my bez­po­śred­nio re­ali­zo­wać na­szą mi­sję, któ­rą jest edu­ka­cja w za­kre­sie obro­ny ży­cia ludzkiego.

W fil­mach po­ru­sza­my te­ma­ty waż­ne i ak­tu­al­nie ta­kie jak in-vi­tro, na­pro­tech­no­lo­gia, abor­cja, roz­wój dziec­ka w ło­nie mat­ki, dia­gno­za pre­na­tal­na czy eu­ta­na­zja. „Pro­jekt LIFE” to rów­nież ide­al­ny ma­te­riał do kształ­to­wa­nia po­staw pro-li­fe wśród mło­dzie­ży. Za­pra­sza­my do oglądania!

Nasze inicjatywy

Na­sze inicjatywy

„Nawróceni aborcjoniści” – webinar pro-life 

We śro­dę 12 ma­ja o godz. 19.00 od­bę­dzie się bez­płat­ny we­bi­nar pro-li­­fe dla ro­dzi­ców, wy­cho­waw­ców i na­uczy­cie­li o stra­te­gii grup pro­abor­cyj­nych re­ali­zo­wa­nej z „suk­ce­sa­mi” na ca­łym świecie.

Na­sze inicjatywy

Gala Finałowa XVII Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” 

Pra­gnie­my po­in­for­mo­wać, że w związ­ku z re­żi­mem sa­ni­tar­nym Ga­la Fi­na­ło­wa od­bę­dzie się on­li­ne 15 ma­ja br. o godz. 10. Na­szy­mi szcze­gól­ny­mi Go­ść­mi bę­dą Mi­ni­ster Edu­ka­cji i Na­uki Pan Prof. Prze­my­sław Czar­nek, Szef Ga­bi­ne­tu Po­li­tycz­ne­go Mi­ni­stra Pan Ra­do­sław Brzóz­ka oraz Ma­ło­pol­ski Ku­ra­tor Oświa­ty Pa­ni Bar­ba­ra Nowak.

Na­sze inicjatywy

Projekt – Umarły, aby żyć wiecznie 

Kra­jo­wy Ośro­dek Dusz­pa­ster­stwa Ro­dzin i Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka re­ali­zu­je pro­jekt „Umar­ły, aby żyć wiecznie”.

Na­sze inicjatywy

Rozdanie nagród w konkursie akademickim „Życie i godność” 2021 

„Obro­na zdro­wia, ochro­na ży­cia, klau­zu­la su­mie­nia, nie­płod­ność, prze­ka­zy­wa­nie ro­dzi­com nie­po­myśl­nej dia­gno­zy pre­na­tal­nej. Trze­ba od­wa­gi, by na­pi­sać i obro­nić pra­cę dy­plo­mo­wą na ten te­mat”. 22 kwiet­nia 2020 r. roz­da­no na­gro­dy w kon­kur­sie aka­de­mic­kim „Ży­cie i godność”.

Na­sze inicjatywy

Duchowa adopcja dziecka poczętego 

W każ­dej se­kun­dzie na świe­cie do­ko­nu­je się cud po­czę­cia czło­wie­ka. Jed­nak szo­ku­je fakt, że wie­le z po­czę­tych dzie­ci nie do­cze­ka dnia swo­ich na­ro­dzin, gdyż zo­sta­nie im ode­bra­ne ży­cie w wy­ni­ku aborcji.

Na­sze inicjatywy

Przesłanie 40. Pielgrzymki Obrońców Życia – Jasna Góra 20 marca 2021 

Sto­su­nek do da­ru ży­cia jest mia­rą czło­wie­czeń­stwa. Pra­wo do ży­cia przy­słu­gu­je każ­de­mu czło­wie­ko­wi, nie­za­leż­nie od je­go wie­ku i sta­nu zdro­wia. Abor­cja jest naj­więk­szym okru­cień­stwem, ja­kie czło­wiek zdo­łał przed­się­wziąć, nad­uży­wa­jąc swo­jej wolności.

Kon­kurs akademicki

Konkurs akademicki „Życie i godność” 

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka ogła­sza VI ogól­no­pol­ski kon­kurs na pra­ce ma­gi­ster­skie i li­cen­cjac­kie pod ha­słem „Ży­cie i god­ność”, któ­re­go ce­lem jest za­chę­ce­nie mło­dzie­ży aka­de­mic­kiej do za­in­te­re­so­wa­nia się za­gad­nie­nia­mi zwią­za­ny­mi z pro­mo­cją ży­cia ja­ko war­to­ści fundamentalnej.

Wiadomości

Wia­do­mo­ści

Sukces chirurgii prenatalnej 

25 le­ka­rzy prze­pro­wa­dzi­ło uda­ną ope­ra­cję na dziec­ku z roz­sz­cze­pem krę­go­słu­pa w ło­nie mat­ki w Leu­ven, w Bel­gii. Mat­ka by­ła w 23 ty­go­dniu ciąży.

Wia­do­mo­ści

USA: 16 stanów zakazuje aborcji z powodu zespołu Downa 

Wpro­wa­dzo­na usta­wa PRENDA za­ka­zu­je abor­cji do­ko­ny­wa­nej z po­wo­du wad ge­ne­tycz­nych, ta­kich jak ze­spół Do­wna i przy­zna­je nie­na­ro­dzo­nym dzie­ciom pra­wa oby­wa­tel­skie. Już szes­na­ście sta­nów wpro­wa­dzi­ło tę ustawę.

Wia­do­mo­ści

Nowa Zelandia – płatny urlop po poronieniu 

No­wa Ze­lan­dia za­twier­dzi­ła urlop dla ro­dzi­ców po stra­cie swo­je­go nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka z po­wo­du po­ro­nie­nia lub przed­wcze­sne­go porodu.

najpierw-diagnoza-potem-leczenie

Najpierw diagnoza, potem leczenie

Dzięki naprotechnologii jesteśmy dużą i szczęśliwą rodziną – mówią Anna i Maciej. Ich droga do szczęścia nie była jednak łatwa.

580 gramów

580 gramów

W historii Marcinka zupełnie zwyczajne wydarzenia splatają się z cudami, a miłość i ludzka życzliwość z brakiem empatii i brutalnymi, lekarskimi komentarzami. Dlatego rodzice chłopca często powtarzają: „Gdyby nie Pan Bóg…”.

Razem damy radę Razem damy radę

Razem damy radę

Było mi tak ciężko, że patrzyłam nieprzytomnie w okno i marzyłam o końcu świata – wyznaje Iwona. Aż Zosia skończyła rok i po raz pierwszy się do mnie uśmiechnęła. „Długo kazałaś nam na siebie czekać, córeczko” – powiedział Dominik.

Serce z książki

Serce z książki

Dla niektórych lekarzy serce Ani było tak bezwartościowe, że zasługiwało jedynie na aborcję. A potem były dwa cudy. Pierwszy to spotkanie lekarza, który podejmie się operacji. Drugi to fakt, że operacji jednak nie będzie…

Historia o Karolu Historia o Karolu

O Karolu, który urodził się dwa razy

Każdego roku w Polsce ok. 11 tysięcy par słyszy niepomyślną diagnozę prenatalną dla swojego dziecka. Są przerażeni. Nie wiedzą, co będzie dalej.

Drugie imię Kasi

Drugie imię Kasi

Wygrała olimpiadę filozoficzną, skończyła dwa kierunki studiów, pisze doktorat o wartości życia w bioetyce. Potrafi pływać, gra w tenisa stołowego. Prowadzi blog, pisze powieść. Ma sympatię i planuje ślub. Szkoda, gdyby jej nie było.

Dzieci czekają na miłość

Dzieci czekają na miłość

– Skąd się u was biorą dzieci? – pewnego dnia czteroletnia Marysia zapytała ciocię Beatę. – Czasem dziecko rośnie w brzuchu nie u tej mamy, u której powinno – odpowiedziała ciocia. – Potem się rodzi i trafi a do nas, a my szukamy prawdziwej mamy.

Dzieci czekają na miłość

Robimy, co możemy

Trudne były diagnoza oraz zaskoczenie. Olka jest naszym pierwszym dzieckiem... Tak, to było trudne, ale największym mojego wyzwaniem macierzyństwa jest wychowanie dzieciaków na dobrych ludzi.

Czytelnia

Ba­za wiedzy

Cierpienie matki po aborcji 

Pa­ni Te­re­sa w prze­sła­nym do nas li­ście pra­gnie prze­strzec wszyst­kie ko­bie­ty, przed wy­nisz­cza­ją­cy­mi kon­se­kwen­cja­mi abor­cji. Mi­nę­ło już ty­le lat, a utra­ta dziec­ka na­dal jest moc­no od­czu­wa­na. To głę­bo­ki ślad, przed któ­rym nie da się uciec.

Ba­za wiedzy

Aborcyjny biznes 

W 1970 ro­ku Ca­rol po raz ko­lej­ny wy­szła za mąż. Swe­mu dru­gie­mu mę­żo­wi obie­ca­ła, że nie zaj­dzie w cią­żę, a je­śli tak się sta­nie – zde­cy­du­je się na abor­cję. Obiet­ni­ca mia­ła się speł­nić, gdy Ca­rol mia­ła 28 lat.

Ba­za wiedzy

Pozwolę ci odejść 

O tym, że waż­niej­sza od upo­rczy­wej te­ra­pii jest ko­cha­ją­ca obec­ność z dr Han­ną Ka­j­das-Du­­dą roz­ma­wia Mag­da­le­na Guziak-Nowak.

Ma­cie­rzyń­stwo i ojcostwo

Poskładać dziecko z kawałków 

O do­bie­ra­niu ro­dzi­ców do dziec­ka, a nie dziec­ka do ro­dzi­ców, gdyż w ad­op­cji to ono jest naj­waż­niej­sze z Bar­ba­rą Sło­mian roz­ma­wia Mag­da­le­na Guziak-Nowak.

Ba­za wiedzy

Inżynierze, dziękuję 

Za­miast zło­tej ta­blicz­ki na drzwiach je­go ga­bi­ne­tu wi­sia­ła kar­tecz­ka A6. Na środ­ku krop­ka jak na koń­cu zda­nia i pod­pis: „An­to­ni Zię­ba. Wier­ny por­tret w pierw­szym dniu od poczęcia”.

Bez ka­te­go­rii

Różyczka taka, jaka była 

Po tej stro­nie brzu­cha Ró­życz­ka ży­ła tyl­ko czte­ry go­dzi­ny. Wy­star­czy­ło, by jej kru­cha obec­ność da­ła Ewie i Tom­ko­wi no­wą per­spek­ty­wę i po­ka­za­ła, na czym po­le­ga bez­in­te­re­sow­na miłość.