Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Wyniki VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina”

Kornelia Fudali: Wakacje z rodziną

1 czerw­ca br., w Dzień Dziec­ka, pod­czas Ga­li roz­da­nia na­gród uczest­ni­kom
VI Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Pla­stycz­ne­go „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja ro­dzi­na”, wy­ło­ni­li­śmy je­go zwy­cięz­ców. Wszyst­kie pra­ce by­ły przepiękne.

Dzię­ki sta­ra­niom Ro­dzi­ców i Opie­ku­nów, dzie­ci mia­ły oka­zję wziąć w nim udział, prze­le­wa­jąc na pa­pier swo­je uczu­cia, emo­cje i prze­my­śle­nia. Po raz ko­lej­ny fre­kwen­cja prze­szła na­sze ocze­ki­wa­nia. Bli­sko 4000 naj­młod­szych uczest­ni­ków spra­wi­ło, że nasz kon­kurs stał się tak nie­zwy­kłym wydarzeniem.

Dro­gie dzie­ci, chcę przede wszyst­kim po­dzię­ko­wać Wam za trud i ser­ce wło­żo­ne w przy­go­to­wa­nie pięk­nych ob­ra­zów mi­ło­ści do ro­dzi­ców, ro­dzeń­stwa, wszyst­kich człon­ków Wa­szych ro­dzin. Oglą­da­nie prac do­star­czy­ło nam wie­le ra­do­ści i wzru­szeń, a wy­bra­nie naj­lep­szych by­ło nie­zwy­kle trud­ne. Tak na­praw­dę, wszyst­kie Wa­sze ma­łe i du­że dzie­ła za­słu­gi­wa­ły na na­gro­dę, bo wszyst­kie by­ły two­rzo­ne z za­an­ga­żo­wa­niem, prze­peł­nio­ne uczu­cia­mi, nie­rzad­ko za­ska­ki­wa­ły po­my­sło­wo­ścią, ta­len­tem i nie­sa­mo­wi­tą wyobraźnią.

Ka­te­go­ria przedszkolna

I miej­sce:

Mi­cha­li­na Ło­pa­ta, „Mo­ja ro­dzi­na jest mo­im skar­bem”, Ka­lisz­ko­wi­ce Kaliskie

II miej­sce:

An­to­ni Ja­skul­ski, „Ocze­ki­wa­nie”, Przed­szko­le Sióstr Nie­po­ka­la­nek w Łomiankach

III miej­sce:

Alek­san­dra Po­toc­ka, „Z ro­dzi­na moż­na gó­ry prze­no­sić”, Sa­mo­rzą­do­we Przed­szko­le w Ja­śla­nach, Tu­szów Narodowy

Wy­róż­nie­nia:

 • Han­na Bed­narz, „Kro­pla w mo­rzu mi­ło­ści”, Przed­szko­le Nie­pu­blicz­ne Sióstr Fe­li­cja­nek im. św. Ro­dzi­ny w No­wym Sączu
 • Jo­wi­ta Wa­chow­ska, „Drzew­ko ży­cia”, Ze­spół Szkol­no – Przed­szkol­ny w Wa­ple­wie, Olsztynek
 • Ze­rów­ka – Sów­ki, „Opo­wie­ści prze­pla­ta­ne mi­ło­ścią”, Nie­pu­blicz­ne Przed­szko­le Sióstr Ur­szu­la­nek w Legionowie
 • Han­na Żyw­no, „Mo­ja ro­dzi­na na spa­cer­ku”, Nie­pu­blicz­ne Przed­szko­le Sióstr Nie­po­ka­la­nek w Warszawie
 • Alek­san­dra Bartz, „Mo­ja ro­dzi­na”, Inowrocław
 • Zu­zan­na Desz­czyń­ska, „Za­wsze ra­zem”, Przed­szko­le Miej­skie Nr 2 w Wy­so­kiem Mazowieckiem
 • Mar­ce­li­na To­kar­ska, „Mo­ja ro­dzi­na na spa­ce­rze”, Przed­szko­le z Od­dzia­ła­mi In­te­gra­cyj­ny­mi nr 86 w Warszawie
 • Ga­brie­la Po­toc­ka, „My i Nad­usia”, Sa­mo­rzą­do­we Przed­szko­le w Ja­śla­nach, Tu­szów Narodowy
 • Zo­fia Rzeź­nik, „Naj­waż­niej­sza jest mi­łość”, Sa­mo­rzą­do­we Przed­szko­le w Ja­śla­nach, Tu­szów Narodowy
 • Kor­ne­lia Fu­da­li, „Wa­ka­cje z ro­dzi­ną”, Nie­pu­blicz­ne Ar­ty­stycz­ne Przed­szko­le i Żło­bek „Baj­ko­wy Do­mek” w Świdnicy
 • Po­la i Mar­cel Su­wa­ła, „Mo­ja ro­dzi­na”, Nie­pu­blicz­ne Przed­szko­le im. bł. E. Bo­ja­now­skie­go w Zagórzu
 • Han­na Paw­lus, „Ro­dzin­ka”, Ochron­ka Sióstr Słu­żeb­ni­czek BDNP Przed­szko­le In­te­gra­cyj­ne w Dębicy
 • Zo­fia Sieg, „Mo­ja ro­dzi­na”, Przed­szko­le Pu­blicz­ne im.Królewny Śnież­ki w Zakrzewie
 • Lau­ra Sko­czeń, „Mo­ja ro­dzi­na”, Nie­pu­blicz­ne Przed­szko­le Ca­ris­si­mus w No­wym Sączu
 • Ga­brie­la Śli­ga, „Ro­dzin­ne wspo­mnie­nia ma­lo­wa­ne dzie­cię­cą wy­obraź­nią”, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. kard. S. Wy­szyń­skie­go w Wysokiej
 • Mak­sy­mi­lian Ło­pa­ta, „Mo­ja ro­dzi­na – mo­ja mi­łość za­czy­na się w do­mu”, Ka­lisz­ko­wi­ce Kaliskie

Ka­te­go­ria wczesnoszkolna

I miej­sce:

Ka­rol Smy­czek, „Mo­ja ro­dzi­na”, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Ja­na Paw­ła II w Kornowacu

II miej­sce:

Han­na Gro­chow­ska, „Ro­dzin­na gra plan­szo­wa”, Podbiel

III miej­sce:

An­to­ni­na Bąk, „W gó­rach”, Sa­le­zjań­ski Ośro­dek Szkol­no-Wy­cho­waw­czy w Tar­now­skich Górach

Wy­róż­nie­nia:

 • Fa­bian Sta­chacz, „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja ro­dzi­na”, Spo­łecz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Ja­na Paw­ła II w Lip­ni­cy Dol­nej, Jasło
 • Kin­ga Flej­szar, „Mo­ja wspa­nia­ła ro­dzi­na”, Markowa
 • Woj­ciech Tols­dorf, „Mo­ja ro­dzi­na, mój skarb!”, Warszawa
 • Mag­da Ma­ka­re­wicz, „Mo­ja ro­dzi­na”, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Ja­na Paw­ła II w Pi­sa­ni­cy, Kalinowo
 • Woj­ciech Ko­wal­ski, „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja ro­dzi­na”, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. I Dy­wi­zji Ta­de­usza Ko­ściusz­ki w Różanie
 • Ma­tyl­da Sliw­ka, „Ro­dzi­na za­wsze na pierw­szym miej­scu”, Brzu­stów
  Bliź­niacz­ki, „Mo­ja ro­dzi­na – mo­ja mi­łość”, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. ks. Kard. Ste­fa­na Wy­szyń­skie­go we Wró­bli­ku Szlacheckim
 • Emi­lia Żmu­da, „Praw­dzi­wa mi­łość”, Marki
 • Ju­lia Gło­dzik, „Na­sza ro­dzin­na ksią­żecz­ka”, Ze­spół Szkół w Chorzelowie
 • Emi­lia Skrzy­niarz, „Mo­ja ro­dzi­na”, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Bł. Ks. Kard. St. Wy­szyń­skie­go w Oleśnie
 • Ma­te­usz Tro­jan, „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja ro­dzi­na”, Składziste
 • Szy­mon Wo­lan, „Mi­łość”, Ka­to­lic­ka Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Sta­lo­wej Wo­li
  Mag­da Lam­part, „Od po­cząt­ku do dziś”, Ze­spół Szkół w Chorzelowie
 • Piotr Ka­czów­ka, „Na­sze ży­cie”, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Bło­go­sła­wio­ne­go ks. Je­rze­go Po­pie­łusz­ki w Nie­czaj­nie Górnej
 • Na­ta­lia Stec, „Mi­łość nie z brzusz­ka lecz z ser­dusz­ka”, Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Ja­na Paw­ła II w Ło­so­si­nie Dolnej
 • We­ro­ni­ka Bartz, „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja ro­dzi­na”, Inowrocław
Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj