Tylko życie ma przyszłość!

Baza wiedzy

Baza wiedzy

Cierpienie matki po aborcji

Pani Teresa w prze­słanym do nas liście pragnie prze­strzec wszystkie kobiety, przed wynisz­cza­jącymi kon­se­kwen­cjami aborcji. Minęło już tyle lat, a utrata dziecka nadal jest mocno odczuwana. To głęboki ślad, przed którym nie da się uciec.

Baza wiedzy

Aborcyjny biznes

W 1970 roku Carol po raz kolejny wyszła za mąż. Swemu dru­giemu mężowi obiecała, że nie zajdzie w ciążę, a jeśli tak się stanie – zde­cyduje się na aborcję. Obietnica miała się spełnić, gdy Carol miała 28 lat.

Baza wiedzy

Pozwolę ci odejść

O tym, że waż­niejsza od upo­rczywej terapii jest kochająca obecność z dr Hanną Kajdas-Dudą roz­mawia Mag­dalena Guziak-Nowak.

Macierzyństwo i ojcostwo

Poskładać dziecko z kawałków

O dobie­raniu rodziców do dziecka, a nie dziecka do rodziców, gdyż w adopcji to ono jest naj­waż­niejsze z Barbarą Słomian roz­mawia Mag­dalena Guziak-Nowak.

Baza wiedzy

Inżynierze, dziękuję

Zamiast złotej tabliczki na drzwiach jego gabinetu wisiała kar­teczka A6. Na środku kropka jak na końcu zdania i podpis: „Antoni Zięba. Wierny portret w pierwszym dniu od poczęcia”.

Bez kategorii

Różyczka taka, jaka była

Po tej stronie brzucha Różyczka żyła tylko cztery godziny. Wystar­czyło, by jej krucha obecność dała Ewie i Tomkowi nową per­spektywę i pokazała, na czym polega bez­in­te­re­sowna miłość.

Dramat aborcji

Śmiertelne oszustwo

Fał­szo­wa­liśmy sondaże i dane na temat pod­ziemia abor­cyjnego, kła­ma­liśmy o początku życia czło­wieka i dzie­li­liśmy kato­lików na „otwartych” i „hie­rarchię”. Tak wygra­liśmy aborcję w USA – wyznał kiedyś nawrócony aborter. Teraz ame­ry­kański wzór obser­wujemy na polskim podwórku.

Przed poczęciem

Wyznaczanie dni płodnych

Dni płodne są związane z wystę­po­waniem prze­zro­czy­stego, bardzo roz­cią­gliwego i dającego odczucie śli­skości śluzu. Warto jednak wie­dzieć, że u więk­szości kobiet także śluz

Wokół seksualności

Działanie spirali antykoncepcyjnej

Spirala nie dopuszcza do zagnież­dżenia dziecka w jamie macicy, co powoduje jego obumarcie. Ma więc dzia­łanie wcze­sno­po­ronne. Wkładka doma­ciczna, zwana także

Przed poczęciem

Czy metody naturalne są dla każdego?

Metody Roz­po­zna­wania Płod­ności można sto­sować w rożnych sytu­acjach: gdy marzy się o dziecku, gdy pragnie się odłożyć poczęcie, a także wówczas gdy występują pro­blemy z płodnością.

Przed poczęciem

Skuteczność metod rozpoznawania płodności

Roz­ma­wiając o Metodach Roz­po­zna­wania Płod­ności (MRP), często słyszę, że pary oba­wiają się, iż nie są one sku­teczne, jeżeli używa się ich w celu odkła­dania poczęcia. Czy te lęki są oparte na faktach?

Przed poczęciem

Jakie badania warto wykonać przed ciążą?

Przed zaj­ściem w ciążę warto zadbać o swoje zdrowie i wykonać badania pro­fi­lak­tyczne wyklu­czające różne zagro­żenia dla zdrowia dziecka. Pla­nując ciążę, marzymy o ślicznym,

Ciąża i poród

Zdrowo w ciąży

Ciąża to co prawda nie choroba, ale by w jej trakcie jak naj­lepiej zadbać o zdrowie mamy i maleństwa, wykonuje się stan­dardowo badania.

Przed poczęciem

Metody rozpoznawania płodności

Dokładna wiedza na ich temat i skru­pu­latne prze­strze­ganie zasad ich sto­so­wania sprawią, że metody roz­po­zna­wania płod­ności będą sku­teczne. Od jakiegoś czasu

Macierzyństwo i ojcostwo

Jak długo karmić piersią?

Nie ist­nieje górna granica dłu­gości, ani dowody na szko­dliwość w sferze psy­chiki lub rozwoju, przy kar­mieniu piersią do 3. roku życia lub dłużej – twierdzą eksperci.

Macierzyństwo i ojcostwo

Objawy głodu i sytości niemowlaka

„Czy moje dziecko się najada?” – to jedno z waż­niej­szych pytań wcze­snego macie­rzyństwa. Brak pew­ności w tym zakresie bywa klu­czowym powodem dokar­miania mlekiem zastępczym, lecz nie jest wska­zaniem do niego.

Przed poczęciem

Czym się różni niepłodność od bezpłodności?

Mał­żeństwa bez­sku­tecznie sta­rające się o poczęcie często prze­żywają ogromny ból związany ze swoją nie­płod­nością. Jest to dla mał­żonków bardzo trudny czas, w którym nawet bliscy nie zawsze umieją pomóc.

Macierzyństwo i ojcostwo

Czy każda kobieta może wykarmić swoje dziecko?

Matka może mieć trud­ności z wykar­mieniem swego dziecka nie dlatego, że jej piersi nie są zdolne pro­du­kować odpo­wiedniej ilości pokarmu, lecz dlatego, że brakuje jej wiedzy, wsparcia lub pomocy.