Tylko życie ma przyszłość!

Baza wiedzy

Baza wiedzy

Genetyka – dla życia czy tylko dla nauki?

No­wo­cze­sne od­kry­cia w dzie­dzi­nie ge­ne­ty­ki są ni­czym ko­lej­ne mi­sje NASA w Ko­smo­sie. „Ten ma­ły krok dla czło­wie­ka, to wiel­ki skok dla ludz­ko­ści” – po­wie­dział Ne­il Arm­strong, gdy sta­wiał sto­pę na Księżycu.

Przed poczęciem

Wielka historia małej pigułki

„Uwa­żam, że świat i pra­wie na­sza cy­wi­li­za­cja przez na­stęp­ne dwa­dzie­ścia pięć lat bę­dzie za­le­żeć od pro­ste­go, ta­nie­go, bez­piecz­ne­go środ­ka an­ty­kon­cep­cyj­ne­go do sto­so­wa­nia w ubo­gich slum­sach, dżun­glach i wśród naj­bar­dziej nie­świa­do­mych ludzi”.

Baza wiedzy

Cierpienie matki po aborcji

Pa­ni Te­re­sa w prze­sła­nym do nas li­ście pra­gnie prze­strzec wszyst­kie ko­bie­ty, przed wy­nisz­cza­ją­cy­mi kon­se­kwen­cja­mi abor­cji. Mi­nę­ło już ty­le lat, a utra­ta dziec­ka na­dal jest moc­no od­czu­wa­na. To głę­bo­ki ślad, przed któ­rym nie da się uciec.

Baza wiedzy

Aborcyjny biznes

W 1970 ro­ku Ca­rol po raz ko­lej­ny wy­szła za mąż. Swe­mu dru­gie­mu mę­żo­wi obie­ca­ła, że nie zaj­dzie w cią­żę, a je­śli tak się sta­nie – zde­cy­du­je się na abor­cję. Obiet­ni­ca mia­ła się speł­nić, gdy Ca­rol mia­ła 28 lat.

Baza wiedzy

Pozwolę ci odejść

O tym, że waż­niej­sza od upo­rczy­wej te­ra­pii jest ko­cha­ją­ca obec­ność z dr Han­ną Kaj­das-Du­dą roz­ma­wia Mag­da­le­na Guziak-Nowak.

Macierzyństwo i ojcostwo

Poskładać dziecko z kawałków

O do­bie­ra­niu ro­dzi­ców do dziec­ka, a nie dziec­ka do ro­dzi­ców, gdyż w ad­op­cji to ono jest naj­waż­niej­sze z Bar­ba­rą Sło­mian roz­ma­wia Mag­da­le­na Guziak-Nowak.

Baza wiedzy

Inżynierze, dziękuję

Za­miast zło­tej ta­blicz­ki na drzwiach je­go ga­bi­ne­tu wi­sia­ła kar­tecz­ka A6. Na środ­ku krop­ka jak na koń­cu zda­nia i pod­pis: „An­to­ni Zię­ba. Wier­ny por­tret w pierw­szym dniu od poczęcia”.

Bez kategorii

Różyczka taka, jaka była

Po tej stro­nie brzu­cha Ró­życz­ka ży­ła tyl­ko czte­ry go­dzi­ny. Wy­star­czy­ło, by jej kru­cha obec­ność da­ła Ewie i Tom­ko­wi no­wą per­spek­ty­wę i po­ka­za­ła, na czym po­le­ga bez­in­te­re­sow­na miłość.

Dramat aborcji

Śmiertelne oszustwo

Fał­szo­wa­li­śmy son­da­że i da­ne na te­mat pod­zie­mia abor­cyj­ne­go, kła­ma­li­śmy o po­cząt­ku ży­cia czło­wie­ka i dzie­li­li­śmy ka­to­li­ków na „otwar­tych” i „hie­rar­chię”. Tak wy­gra­li­śmy abor­cję w USA – wy­znał kie­dyś na­wró­co­ny abor­ter. Te­raz ame­ry­kań­ski wzór ob­ser­wu­je­my na pol­skim podwórku.

Przed poczęciem

Wyznaczanie dni płodnych

Dni płod­ne są zwią­za­ne z wy­stę­po­wa­niem prze­zro­czy­ste­go, bar­dzo roz­cią­gli­we­go i da­ją­ce­go od­czu­cie śli­sko­ści ślu­zu. War­to jed­nak wie­dzieć, że u więk­szo­ści ko­biet tak­że śluz

Wokół seksualności

Działanie spirali antykoncepcyjnej

Spi­ra­la nie do­pusz­cza do za­gnież­dże­nia dziec­ka w ja­mie ma­ci­cy, co po­wo­du­je je­go ob­umar­cie. Ma więc dzia­ła­nie wcze­sno­po­ron­ne. Wkład­ka do­ma­cicz­na, zwa­na także

Przed poczęciem

Czy metody naturalne są dla każdego?

Me­to­dy Roz­po­zna­wa­nia Płod­no­ści moż­na sto­so­wać w roż­nych sy­tu­acjach: gdy ma­rzy się o dziec­ku, gdy pra­gnie się odło­żyć po­czę­cie, a tak­że wów­czas gdy wy­stę­pu­ją pro­ble­my z płodnością.

Przed poczęciem

Skuteczność metod rozpoznawania płodności

Roz­ma­wia­jąc o Me­to­dach Roz­po­zna­wa­nia Płod­no­ści (MRP), czę­sto sły­szę, że pa­ry oba­wia­ją się, iż nie są one sku­tecz­ne, je­że­li uży­wa się ich w ce­lu od­kła­da­nia po­czę­cia. Czy te lę­ki są opar­te na faktach?

Przed poczęciem

Jakie badania warto wykonać przed ciążą?

Przed zaj­ściem w cią­żę war­to za­dbać o swo­je zdro­wie i wy­ko­nać ba­da­nia pro­fi­lak­tycz­ne wy­klu­cza­ją­ce róż­ne za­gro­że­nia dla zdro­wia dziec­ka. Pla­nu­jąc cią­żę, ma­rzy­my o ślicznym,

Ciąża i poród

Zdrowo w ciąży

Cią­ża to co praw­da nie cho­ro­ba, ale by w jej trak­cie jak naj­le­piej za­dbać o zdro­wie ma­my i ma­leń­stwa, wy­ko­nu­je się stan­dar­do­wo ba­da­nia. Jakie?

Przed poczęciem

Metody rozpoznawania płodności

Do­kład­na wie­dza na ich te­mat i skru­pu­lat­ne prze­strze­ga­nie za­sad ich sto­so­wa­nia spra­wią, że me­to­dy roz­po­zna­wa­nia płod­no­ści bę­dą sku­tecz­ne. Od ja­kie­goś czasu

Macierzyństwo i ojcostwo

Jak długo karmić piersią?

Nie ist­nie­je gór­na gra­ni­ca dłu­go­ści, ani do­wo­dy na szko­dli­wość w sfe­rze psy­chi­ki lub roz­wo­ju, przy kar­mie­niu pier­sią do 3. ro­ku ży­cia lub dłu­żej – twier­dzą eksperci.

Macierzyństwo i ojcostwo

Objawy głodu i sytości niemowlaka

„Czy mo­je dziec­ko się naja­da?” – to jed­no z waż­niej­szych py­tań wcze­sne­go ma­cie­rzyń­stwa. Brak pew­no­ści w tym za­kre­sie by­wa klu­czo­wym po­wo­dem do­kar­mia­nia mle­kiem za­stęp­czym, lecz nie jest wska­za­niem do niego.