Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Razem z nami chroń ludzkie życie od poczęcia!

Razem z nami chroń ludzie życie od poczęcia!

W cią­gu 25 lat wy­da­li­śmy i roz­pro­wa­dzi­li­śmy mi­lio­ny bro­szur pro-li­fe. Ale dzia­łal­ność edu­ka­cyj­na to o wie­le wię­cej: to tak­że 20 ty­się­cy uczest­ni­ków kon­kur­sów pro-li­fe, po­nad 40 fil­mów i ty­siąc wy­staw w ca­łej Polsce! 

Na­sze dzia­ła­nia w liczbach:

 • 32 nu­me­ry spe­cja­li­stycz­ne­go cza­so­pi­sma po­pu­lar­no-na­uko­we­go „Służ­ba Ży­ciu” i kil­ka­na­ście oko­licz­no­ścio­wych wy­dań specjalnych;
 • po­nad 40 fil­mów pro-li­fe, któ­re wy­pro­du­ko­wa­li­śmy lub wy­ku­pi­li­śmy li­cen­cje, a na­stęp­nie roz­po­wszech­nia­li­śmy nie­od­płat­nie na ma­so­wą ska­lę, m.in. w TVP1, TVP2 i TV Trwam;
 • 1000 wy­staw na te­mat roz­wo­ju dziec­ka przed na­ro­dze­niem w szko­łach, pa­ra­fiach i urzę­dach a tak­że w Sej­mie RP i Par­la­men­cie Europejskim;
Na­kład dru­ko­wa­ny wyczerpany
Wy­da­nie wy­łącz­nie elektroniczne
 • dzie­siąt­ki ty­się­cy li­stów i ma­ili do po­słów, se­na­to­rów, mi­ni­strów, dy­rek­to­rów ap­tek i szpi­ta­li oraz róż­nych związ­ków i or­ga­ni­za­cji z proś­bą o sza­cu­nek dla każ­de­go po­czę­te­go dziecka;
 • bro­szu­ry na te­mat abor­cji, in vi­tro, edu­ka­cji sek­su­al­nej i in., dru­ko­wa­ne w mi­lio­no­wych na­kła­dach i za­miesz­cza­ne w cza­so­pi­smach za­rów­no pra­wi­co­wych, jak i lewicowych;
 • 20 zdjęć po­czę­tych dzie­ci w pro­wa­dzo­nych do sze­ro­kie­go obie­gu, in. na bil­l­bo­ar­dach w Wa­szyng­to­nie i znacz­kach pocz­to­wych w Afryce;
 • set­ki spo­tkań z mło­dzie­żą: w szko­łach, na piel­grzym­kach i rekolekcjach.
Część ma­te­ria­łów edu­ka­cyj­nych bez­płat­nie udo­stęp­nia­my tu­taj.

Ja­kie są przy­kła­do­we kosz­ty dzia­łal­no­ści edu­ka­cyj­nej pro-life?

 • Wy­dru­ko­wa­nie i wy­sła­nie 15 „Bi­blio­te­czek pro-li­fe” – 50 zł;
 • Wy­dru­ko­wa­nie i wy­sła­nie 30 „Bi­blio­te­czek pro-li­fe” – 100 zł;
 • Wy­dru­ko­wa­nie plansz wy­sta­wy „Ko­cha­my każ­de ży­cie” –1000 zł;
 • Wy­dru­ko­wa­nie i wy­sła­nie „Bi­blio­te­czek pro-li­fe” wszyst­kich do po­słów i se­na­to­rów – 2000 zł.

Za­mów bez­płat­ne bro­szu­ry pro-life:

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka
ul. Kro­wo­der­ska 24/6
31–142 Kra­ków

tel. 12 421–08–43
e‑mail: biuro@pro-life.pl

Se­kre­ta­riat czyn­ny od po­nie­dział­ku do piąt­ku w godz. 8.00–16.00.

Prosimy o dar serca na obronę życia.

Przekaż dar serca
 
/
 
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) informujemy, że wraz z dokonaniem przez Państwa wpłaty, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z siedzibą w Krakowie (ul. Krowoderska 24/6, 31–142 Kraków) będzie przetwarzać Państwa dane osobowe. Za­po­zna­łem (-am) się z Klau­zu­lą o prze­twa­rza­niu da­nych oso­bo­wych i ak­cep­tu­ję jej treść.
Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj