Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Letnia Akademia Pro-Life

Letnia Akademia Pro-Life 2023

Już po raz trze­ci zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy Let­nią Aka­de­mię Pro-Li­fe. To pię­cio­dnio­we warsz­ta­ty i wy­kła­dy w Kra­ko­wie dla tych, któ­rzy chcą po­głę­bić swo­ją wie­dzę na te­ma­ty bio­etycz­ne oraz obro­ny ży­cia czło­wie­ka, a szcze­gól­ne na­uczy­cie­li, wy­cho­waw­ców, ka­te­che­tów i li­de­rów wspólnot. 

Pod­sta­wą Let­niej Aka­de­mii są warsz­ta­ty. Pra­cu­je­my, ko­rzy­sta­jąc z me­tod ak­ty­wi­zu­ją­cych, któ­re roz­wi­ja­ją kre­atyw­ność i umie­jęt­ność kry­tycz­ne­go my­śle­nia, po­sze­rza­ją na­szą per­spek­ty­wę i po­głę­bia­ją ko­mu­ni­ka­cję – mó­wi Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak, dy­rek­tor ds. edu­ka­cji PSOŻC. Uczy­my się roz­ma­wiać z ty­mi, któ­rzy ma­ją in­ne po­glą­dy. Tu klu­czo­we są dwie rze­czy: wraż­li­wość i otwar­tość na dru­gie­go czło­wie­ka, chęć wy­słu­cha­nia go z sza­cun­kiem oraz bu­do­wa­nie po­zy­tyw­ne­go prze­ka­zu, by za­chwy­cić pięk­nem życia.

Cza­sem moż­na od­nieść wra­że­nie, że obro­na ży­cia czło­wie­ka jest waż­na tyl­ko dla garst­ki osób, ak­ty­wi­stów z fun­da­cji i sto­wa­rzy­szeń, a my, ja­ko zwy­kli lu­dzie, nie mo­że­my zbyt wie­le zro­bić. Stąd też ini­cja­ty­wa Let­niej Aka­de­mii Pro-li­fe, czy­li warsz­ta­tów dla obec­nych li­de­rów i tych, któ­rzy chcą dzia­łać na rzecz ochro­ny ludz­kie­go ży­cia – pod­kre­śla Mar­cin No­wak, or­ga­ni­za­tor Let­niej Aka­de­mii.  – Ży­cia trze­ba bro­nić mą­drze. Nie po­prze­sta­wać na emo­cjach, ale roz­ma­wiać na argumenty. 

Udział w Let­niej Aka­de­mii Pro-Li­fe to oka­zja do na­wią­zy­wa­nia re­la­cji z in­ny­mi pro-li­fe­ra­mi i bu­do­wy sie­ci lu­dzi wspól­nie dzia­ła­ją­cych na rzecz obro­ny ży­cia czło­wie­ka. Trzy la­ta do­świad­czeń w or­ga­ni­za­cji warsz­ta­tów po­ka­zu­ją, że uczest­ni­cy wspie­ra­ją się na­wza­jem, dzie­lą do­świad­cze­nia­mi czy pro­szą o po­moc. Kon­kret­nym owo­cem ostat­niej Let­niej Aka­de­mii są dwa Klu­by Pro-Li­fe, któ­re za­ło­ży­ły uczest­nicz­ki wcze­śniej­szej edycji.

Mi­mo wiel­kiej fa­scy­na­cji te­ma­tem obro­ny ży­cia czło­wie­ka i ogrom­nej ra­do­ści ze sta­wia­nia pierw­szych kro­ków na tej dro­dze, mia­łam wie­le wąt­pli­wo­ści. Te­ma­ty­ka pro-li­fe nie by­ła po­zy­tyw­nie od­bie­ra­na w mo­im oto­cze­niu – za­rów­no do­mo­wym, jak i szkol­nym. Je­stem stu­dent­ką V ro­ku me­dy­cy­ny. W tym śro­do­wi­sku nie­ste­ty czę­sto mó­wi się o tzw. „pra­wach ko­biet”, o „wol­nym wy­bo­rze”, na­to­miast nie­wie­le osób jest w peł­ni świa­do­mych te­go, że wy­bór koń­czy się tam, gdzie za­czy­na się krzyw­da dru­gie­go czło­wie­ka – opi­su­je San­dra Wci­sło, uczest­nicz­ka ubie­gło­rocz­nej edycji.

Wśród za­pro­szo­nych go­ści, któ­rzy spo­tka­li się z uczest­ni­ka­mi, by­li pro­fe­sjo­na­li­ści w swo­ich dzie­dzi­nach, m.in. dr n. med. Ewa Śli­zień-Ku­czap­ska – spe­cja­li­sta po­łoż­nik-gi­ne­ko­log, lek. med. Do­ro­ta Jar­czew­ska – spe­cja­li­sta me­dy­cy­ny ro­dzin­nej oraz dr Łu­kasz Ci­choc­ki – psy­chia­tra i psychoterapeuta.

Te­go­rocz­ni uczest­ni­cy przy­je­cha­li do Kra­ko­wa z Eł­ku, Ko­sza­li­na, Zie­lo­nej Gó­ry, Dą­bro­wy Gór­ni­czej, War­sza­wy, Miel­ca i tak da­lej. Ma­my jak do­tąd naj­więk­szą gru­pę. Nie­ste­ty, nie mo­gli­śmy przy­jąć wszyst­kich chęt­nych, bo Aka­de­mia to nie tyl­ko wy­kła­dy, ale przede wszyst­kim warsztaty.

Za­pi­sy na ko­lej­ną edy­cje bę­dą moż­li­we tu­taj.

Dzień pierw­szy do­ty­czył m.in. roz­wo­ju dziec­ka w ło­nie mat­ki, psy­cho­lo­gii pre­na­tal­nej i te­ra­pii płodu. 

Dzień dru­gi. Do­biegł koń­ca ko­lej­ny dzień warsz­ta­tów. Z dr. Pio­trem Guzd­kiem, fa­mi­lio­lo­giem, roz­ma­wia­li­śmy o god­nych po­chów­kach dzie­ci po­ro­nio­nych i mar­two uro­dzo­nych, o pra­wach ro­dzi­ców na od­dzia­łach gi­ne­ko­lo­gicz­no-po­łoż­ni­czych. Z ko­lei od ra­na roz­pra­wia­li­śmy się z pro­abor­cyj­ny­mi „ar­gu­men­ta­mi”, ucząc się me­ry­to­rycz­nej de­ba­ty. By­ła też wy­ciecz­ka po pięk­nym Krakowie.

Dzień trze­ci. Dy­na­micz­ny, ak­tyw­ny, pe­łen wra­żeń – ta­ki był ko­lej­ny dzień na­szych warsz­ta­tów. Od ra­na dys­ku­to­wa­li­śmy o in vi­tro, po­ru­sza­jąc ten te­mat z wie­lu per­spek­tyw. by­ło m.in. spo­tka­nie z psy­cho­te­ra­peut­ką, pe­da­go­giem i sek­su­olo­giem Mag­da­le­ną Poprawą.

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj