Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Rekolekcje dla rodziców w żałobie po śmierci dziecka

Fot.: Facebook - Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Za­pra­sza­my na re­ko­lek­cje dla ro­dzi­ców prze­ży­wa­ją­cych ża­ło­bę po śmier­ci dziec­ka, or­ga­ni­zo­wa­nych przez Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka oraz Dusz­pa­ster­stwo Ro­dzin Dzie­ci Utra­co­nych Ar­chi­die­ce­zji Kra­kow­skiej przy Sank­tu­arium Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Trzy­dnio­we spo­tka­nie mo­dli­tew­ne jest ad­re­so­wa­ne do ro­dzi­ców dzie­ci, któ­re zmar­ły przed na­ro­dze­niem, w trak­cie po­ro­du i na póź­niej­szych eta­pach roz­wo­ju, nie­za­leż­nie od oko­licz­no­ści śmier­ci. Re­ko­lek­cje ma­ją miej­sce w dniach 15–17 sierp­nia 2024 r. (czwar­tek-so­bo­ta), w Sank­tu­arium Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Ła­giew­ni­kach (ba­zy­li­ka dol­na-Ka­pli­ca Sło­wac­ka). Na­uki re­ko­lek­cyj­ne wy­gło­si die­ce­zjal­ny dusz­pa­sterz ro­dzin dzie­ci utra­co­nych, ks. dr Ja­nusz Ko­ściel­niak, zaś kon­fe­ren­cje psy­cho­lo­gicz­ne Pa­weł Goz­dek, psy­cho­trau­ma­to­log. W pro­gra­mie m.in. Eu­cha­ry­stia, Dro­ga Krzy­żo­wa, Dro­ga Świa­tła, Li­tur­gia Go­dzin, ad­o­ra­cja eu­cha­ry­stycz­na. Wstęp wol­ny. Or­ga­ni­za­to­rzy pro­szą ro­dzi­ców o zgło­sze­nie swo­je­go udzia­łu w ce­lu za­pew­nie­nia wszyst­kim uczest­ni­kom ma­te­ria­łów for­ma­cyj­nych (kon­takt: 575–363-190). Szcze­gó­ło­wy pro­gram na plakacie.

Pla­kat: Re­ko­lek­cje dla ro­dzi­ców w ża­ło­bie po śmier­ci dziecka

Rekolekcje dla rodziców w żałobie po śmierci dziecka

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj