Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Matka Życia

Figura Matki Bożej Brzemiennej

Brze­mien­na Mat­ka Bo­ża no­szą­ca pod ser­cem Chry­stu­sa zna­na jest z pierw­sze­go ob­ja­wie­nia Mat­ki Bo­żej, któ­re zo­sta­ło po­twier­dzo­ne przez Ko­ściół. Mia­ło ono miej­sce w Gu­ada­lu­pe w Mek­sy­ku. 9 grud­nia 1531 ro­ku Ma­ry­ja uka­za­ła się In­dia­ni­no­wi św. Ju­ano­wi Die­go. W Pol­sce wi­ze­ru­nek Mat­ki Bo­żej Brze­mien­nej znaj­du­je się m.in. w Sank­tu­arium Mat­ki Bo­żej Brze­mien­nej w Gdań­sku-Ma­tem­ble­wie (rzeź­ba wy­ko­na­na z drze­wa modrzewiowego).

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, któ­re­go mi­sją jest tro­ska o ludz­kie ży­cie na każ­dym eta­pie je­go roz­wo­ju, po­sta­no­wi­ło stwo­rzyć rzeź­bę Mat­ki Bo­żej Brze­mien­nej po­ka­zu­ją­cej pięk­no ży­cia jesz­cze nie­na­ro­dzo­ne­go a już świę­te­go. By­ło to ma­rze­niem za­ło­ży­cie­la i wie­lo­let­nie­go pre­ze­sa Sto­wa­rzy­sze­nia, nie­ży­ją­ce­go już dra inż. An­to­nie­go Zię­by. Fi­gu­ra zo­sta­ła wy­ko­na­na w sre­brze przez świa­to­wej sła­wy ar­ty­stę bursz­tyn­ni­ka i twór­cę sztu­ki sa­kral­nej Ma­riu­sza Dra­pi­kow­skie­go, któ­ry jest au­to­rem m.in. bursz­ty­no­wej su­kien­ki Mat­ki Bo­żej Czę­sto­chow­skiej. W rzeź­bę Mat­ki Bo­żej Brze­mien­nej wkom­po­no­wał re­li­kwiarz z re­li­kwia­mi krwi św. Ja­na Paw­ła II prze­ka­za­ny­mi sto­wa­rzy­sze­niu przez kar­dy­na­ła Sta­ni­sła­wa Dzi­wi­sza. Fi­gu­ra ma 120 cm wy­so­ko­ści. Sto­wa­rzy­sze­nie sfi­nan­so­wa­ło rzeź­bę z pie­nię­dzy ze­bra­nych na ten cel od dar­czyń­ców. Jest więc ona da­rem serc wie­lu osób, któ­rym bli­ska jest ochro­na ży­cia nie­na­ro­dzo­nych dzieci.

Rzeź­bę fi­gu­ry Mat­ki Bo­żej Brze­mien­nej po­świę­cił kar­dy­nał Sta­ni­sław Dzi­wisz 9 paź­dzier­ni­ka 2016 r. w cza­sie Mszy św. w Sank­tu­arium Świę­te­go Ja­na Paw­ła II w Kra­ko­wie-Ła­giew­ni­kach. Eu­cha­ry­stia zo­sta­ła od­pra­wio­na na roz­po­czę­cie I Ma­ło­pol­skie­go Mar­szu dla Ży­cia i Ro­dzi­ny, któ­ry prze­szedł te­go dnia uli­ca­mi Kra­ko­wa. Je­go ha­sło prze­wod­nie brzmia­ło: „Ży­ciu – tak!”. Uczest­ni­czy­ło w nim ok. 7 tys. osób. Po Mszy św. obroń­cy ży­cia z re­li­kwia­mi św. Ja­na Paw­ła II, śpie­wa­jąc i mo­dląc się, prze­szli na Ry­nek Głów­ny. W mar­szu nie­sio­ne by­ły por­tre­ty świę­tych Ja­na Paw­ła II i Mat­ki Te­re­sy z Kalkuty.

Pe­re­gry­na­cja fi­gu­ry Mat­ki Bo­żej Brze­mien­nej po pol­skich pa­ra­fiach roz­po­czę­ła się w 2016 r. z ini­cja­ty­wy Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka. Mat­ka Bo­ża Brze­mien­na go­ści­ła już w pa­ra­fiach die­ce­zji tar­now­skiej, kra­kow­skiej oraz szcze­ciń­sko-ka­mień­skiej. Mo­dląc się za wsta­wien­nic­twem Mat­ki Bo­żej Brze­mien­nej, chce­my zwró­cić uwa­gę na to, że ży­cie każ­de­go nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka jest bez­cen­nym da­rem oraz za­chę­cić wier­nych do pa­mię­ta­nia w co­dzien­nej mo­dli­twie o po­czę­tych dzie­ciach. Mat­ka Bo­ża, Mat­ka Zba­wi­cie­la, jest Mat­ką wszyst­kich ży­ją­cych i orę­dow­nicz­ką dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych. To za jej wsta­wien­nic­twem mo­że­my zwra­cać się do Bo­ga we wszyst­kich spra­wach do­ty­czą­cych obro­ny ży­cia. O przy­ję­cie da­ru każ­de­go ży­cia. O mą­dre mat­ki i od­waż­nych oj­ców. O si­ły, od­wa­gę i mą­drość dla obroń­ców ludz­kie­go ży­cia. O na­wró­ce­nie dla zwo­len­ni­ków abor­cji. Pe­re­gry­na­cja fi­gu­ry jest rów­nież oka­zją do re­flek­sji nad bu­do­wa­niem wła­snej po­sta­wy pro-li­fe oraz kul­tu­ry afir­mu­ją­cej ży­cie w śro­do­wi­sku pa­ra­fial­nym, do­mo­wym, szkol­nym i zawodowym.

Pe­re­gry­na­cja Fi­gu­ry Mat­ki Bo­żej Brze­mien­nej jest jed­ną z licz­nych ini­cja­tyw Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka. W spra­wie wa­run­ków pe­re­gry­na­cji za­pra­sza­my do kon­tak­tu z na­szym biu­rem, czyn­nym pn. – pt. w godz. 8:00 – 16:00.  

Do po­bra­nia:

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka
ul. Kro­wo­der­ska 24/6
31–142 Kra­ków
tel. 12 421–08–43
e‑mail: biuro@pro-life.pl
Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj