Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Zamów ulotki na temat pigułki „dzień po”

Zamów ulotki na temat pigułki „dzień po”

Chcesz, aby wię­cej osób po­zna­ło praw­dę na te­mat pi­guł­ki „dzień po”? Za­mów bez­płat­ne ulot­ki i po­dziel się ni­mi dalej!

Po­znaj fak­ty i mi­ty, zro­zum jak dzia­ła­ją i dla­cze­go bu­dzą kon­tro­wer­sje. Ta ulot­ka to kom­pen­dium wie­dzy, któ­rą mu­sisz mieć!

Co znaj­dziesz w ulotce?

  • Dzia­ła­nie pi­guł­ki „dzień po”:

Szcze­gó­ło­we in­for­ma­cje o skład­ni­kach ta­kich jak le­wo­nor­ge­strel i octan uliprystalu.

Wy­ja­śnie­nie, jak pi­guł­ka mo­że opóź­niać owu­la­cję lub wpły­wać na endometrium.

  • Kon­tro­wer­sje i definicje:

Dla­cze­go zmia­ny w de­fi­ni­cji po­czę­cia, cią­ży i po­ro­nie­nia w 1965 r. bu­dzą tak wie­le emocji?

Jak te de­fi­ni­cje wpły­wa­ją na po­strze­ga­nie dzia­ła­nia pi­guł­ki „dzień po”.

  • Skut­ki uboczne:

Rze­tel­ne in­for­ma­cje o po­ten­cjal­nych do­le­gli­wo­ściach, któ­re mo­gą wy­stą­pić po za­ży­ciu pi­guł­ki, ta­kich jak bó­le gło­wy, zmę­cze­nie, wy­mio­ty czy za­bu­rze­nia hormonalne.

  • Bez­pie­czeń­stwo dla nastolatek:

Dla­cze­go cykl mie­siącz­ko­wy na­sto­la­tek mo­że być za­bu­rzo­ny przez syn­te­tycz­ne hormony.

Ja­kie są moż­li­we kon­se­kwen­cje zdro­wot­ne dla mło­dych dziewcząt.

  • Praw­da o abor­cji farmakologicznej:

Wy­ja­śnie­nie, czym róż­ni się pi­guł­ka „dzień po” od pi­gu­łek sto­so­wa­nych do abor­cji farmakologicznej.

Za­mów już dziś!

To rze­tel­ne in­for­ma­cje, któ­re po­mo­gą Ci pod­jąć świa­do­me de­cy­zje do­ty­czą­ce zdrowia.

Za­mó­wie­nia: tel.: 12 311 02 60, e‑mail: zamawiam@pro-life.pl 

Dla­cze­go to ważne?

Za­ma­wia­jąc ulot­kę, nie tyl­ko zy­sku­jesz do­stęp do waż­nych in­for­ma­cji, ale rów­nież wspie­rasz dzia­ła­nia edu­ka­cyj­ne Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka. Po­móż nam sze­rzyć wie­dzę i chro­nić ży­cie od poczęcia!

Prze­czy­ta­łeś? Prze­każ da­lej! Ra­zem mo­że­my więcej!

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj