Tylko życie ma przyszłość!

Wiadomości

Wiadomości

Jérôme Lejeune – walczył o dzieci z trisomią

95 lat te­mu, 13 czerw­ca 1926, uro­dził się pro­fe­sor Jérôme Le­jeu­ne, fran­cu­ski ge­ne­tyk, od­kryw­ca przy­czy­ny wy­stę­po­wa­nia ze­spo­łu Do­wna. Po­nie­waż sta­nął po stro­nie dzie­ci i wal­czył o ich pra­wo do ży­cia, ni­gdy nie do­stał za­słu­żo­ne­go No­bla. Dziś wie­my, że je­go prze­ło­mo­we od­kry­cie mo­gło nas zna­czą­co przy­bli­żyć tak­że do od­kry­cia le­ku na Alzeimera.

Wiadomości

Kalwaria Zebrzydowska: Powstał Dom Życia

W Kal­wa­rii Ze­brzy­dow­skiej po­wstał Dom Ży­cia. Ośro­dek bę­dzie świad­czyć po­moc psy­cho­lo­gicz­ną, du­cho­wą i ma­te­rial­ną m.in. mał­żeń­stwom, któ­re w okre­sie pre­na­tal­nym do­wie­dzia­ły się o nie­ule­czal­nej cho­ro­bie dziec­ka lub ro­dzi­nom po utra­cie po­tom­stwa w wy­ni­ku poronienia.

Wiadomości

Premiera filmu – „Położna”

Film do­ku­men­tal­ny pt.: „Po­łoż­na” opo­wia­da o lo­sach bo­ha­ter­skiej aku­szer­ki Sta­ni­sła­wy Lesz­czyń­skiej, któ­ra w nie­ludz­kich wa­run­kach obo­zu za­gła­dy przy­ję­ła po­nad 3 000 po­ro­dów, nie tra­cąc żad­ne­go dziec­ka. Pre­mie­ra fil­mu do­ku­men­tal­ne­go od­by­ła się w Te­atrze Wiel­kim w Łodzi.

Wiadomości

Proaborcyjny raport o „prawach seksualnych i reprodukcyjnych”

23 czerw­ca ma tra­fić na se­sję ple­nar­ną PE ra­port w spra­wie abor­cji na ży­cze­nie. Na­rzu­ca on we wszyst­kich kra­jach człon­kow­skich abor­cję ja­ko „pra­wa czło­wie­ka” i opo­wia­da się za abor­cją bez żad­nych ograniczeń.

Wiadomości

Wzrost liczby aborcji w Portugali

W Por­tu­ga­lii po raz pierw­szy od 2011 r. na­stą­pił wzrost licz­by prze­pro­wa­dza­nych abor­cji, wy­ni­ka z da­nych rzą­du te­go kra­ju, opie­ra­ją­cych się o sza­cun­ki Kra­jo­we­go In­sty­tu­tu Sta­ty­stycz­ne­go (INE) w Lizbonie.

Wiadomości

Teksas chroni życie

W Tek­sa­sie uchwa­lo­no usta­wę za­ka­zu­ją­cą abor­cji po szó­stym ty­go­dniu cią­ży. No­we pra­wo po­zwa­la na wno­sze­nie po­zwów cy­wil­nych prze­ciw­ko le­ka­rzom, per­so­ne­lo­wi, a na­wet ro­dzi­nie lub przy­ja­cio­łom, któ­rzy „po­ma­ga­ją i współ­uczest­ni­czą w ta­kich procedurach”.

Wiadomości

Sukces chirurgii prenatalnej

25 le­ka­rzy prze­pro­wa­dzi­ło uda­ną ope­ra­cję na dziec­ku z roz­sz­cze­pem krę­go­słu­pa w ło­nie mat­ki w Leu­ven, w Bel­gii. Mat­ka by­ła w 23 ty­go­dniu ciąży.

Wiadomości

USA: 16 stanów zakazuje aborcji z powodu zespołu Downa

Wpro­wa­dzo­na usta­wa PRENDA za­ka­zu­je abor­cji do­ko­ny­wa­nej z po­wo­du wad ge­ne­tycz­nych, ta­kich jak ze­spół Do­wna i przy­zna­je nie­na­ro­dzo­nym dzie­ciom pra­wa oby­wa­tel­skie. Już szes­na­ście sta­nów wpro­wa­dzi­ło tę ustawę.

Wiadomości

Nowa Zelandia – płatny urlop po poronieniu

No­wa Ze­lan­dia za­twier­dzi­ła urlop dla ro­dzi­ców po stra­cie swo­je­go nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka z po­wo­du po­ro­nie­nia lub przed­wcze­sne­go porodu.

Wiadomości

Częstochowa: Dziecko w oknie życia

Pią­te dziec­ko zo­sta­ło zna­le­zio­ne w Oknie Ży­cia im. bł. Ed­mun­da Bo­ja­now­skie­go w Czę­sto­cho­wie. Dziew­czyn­ka w do­brym sta­nie tra­fi­ła na ba­da­nia do szpi­ta­la. Ro­dzi­ce dziec­ka sa­mi zgło­si­li się na po­li­cję. Spra­wą zaj­mie się te­raz sąd rodzinny.

Wiadomości

USA: dawni aborcjoniści przechodzą do walki z kulturą chrześcijańską

Fun­da­cja Wol­ność od Re­li­gii (FFRF) z sie­dzi­bą w Ma­di­son – sto­li­cy sta­nu Wi­scon­sin, któ­ra w prze­szło­ści wal­czy­ła o le­ga­li­za­cję abor­cji, obec­nie roz­po­czę­ła wal­kę ze „wzor­ca­mi chrze­ści­jań­ski­mi”. W kon­tek­ście te­go­rocz­nej Wiel­ka­no­cy za­ata­ko­wa­no m.in. wpi­sy o tre­ściach re­li­gij­nych w me­diach społecznościowych.