Tylko życie ma przyszłość!

Wiadomości

Wiadomości

Kraków kluczy wokół in vitro

Rada Miasta Krakowa po raz kolejny przyjęła Gminny Program Leczenia Nie­płod­ności Metodą Zapłod­nienia Poza­ustro­jowego dla miesz­kańców Krakowa na lata 2021–2022. Chodzi o zapłod­nienie tak zwaną metodą in vitro. Uchwała teraz trafiła do Wojewody Mało­pol­skiego, który ma zbadać ją od strony prawnej.

Wiadomości

Piłatowy sąd nad dzieckiem nienarodzonym

Zamiast Jezusa, oskar­żonym jest nie­na­ro­dzone dziecko, któremu zarzuca się, że „domaga się opieki ze strony kobiety i innych ludzi, która to opieka ogra­nicza ich prawo do bez­tro­skiego roz­ko­szo­wania się dobrami tego świata”. Tłum zamiast „Ukrzyżuj! Ukrzyżuj!” krzyczy „Aborcja! Aborcja!”- mówił ks. abp Marek Jędra­szewski podczas homilii roz­po­czy­na­jącej tra­dy­cyjną Drogę Krzyżową w Kal­warii Zebrzy­dow­skiej. Metro­polita kra­kowski swoje roz­wa­żania poświęcił „Piła­towemu sądowi nad dzieckiem nienarodzonym”.

Wiadomości

Hiszpania zalegalizowała eutanazję

Kongres Depu­to­wanych zale­ga­li­zował w Hisz­panii prawo do euta­nazji. Prze­ciwni temu byli jedynie depu­towani dwóch naj­więk­szych ugru­powań opo­zycji par­la­men­tarnej: cen­tro­pra­wi­cowej Partii Ludowej oraz kon­ser­wa­tywnego Vox.

Wiadomości

Okna Życia ratują dzieci

Okna Życia są bez­piecznym miejscem, gdzie matka może pozo­stawić ano­nimowo swoje nowo naro­dzone dziecko. Kra­kowskie okno życia działa już od 15 lat. W prze­ciągu tych lat ura­towano w nim 23 dzieci.

Wiadomości

Prośmy o opiekę dla spraw obrony życia w Polsce

Prezes Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka, Woj­ciech Zięba w wywiadzie w audycji „Głos z Krakowa” Radia Maryja zachęcał do włą­czenia się w Tydzień Modlitw o Ochronę Życia: „Chcemy prosić za wsta­wien­nictwem św. Józefa, aby w naszej ojczyźnie nie zabijano nie­na­ro­dzonych dzieci, żeby każdy miał prawo się narodzić, a następnie o godne warunki do życia”.

Wiadomości

USA: Zakaz aborcji w Arkansas

Guber­nator stanu Arkansas Asa Hut­chinson pod­pisał ustawę, która zakazuje w tym stanie aborcji. Jedyną prze­słanką do jej prze­pro­wa­dzenia będzie zagro­żenie zdrowia i życia matki.

Wiadomości

Zamknięto centrum aborcyjne w Londynie

Zamknięto drugie co do wiel­kości centrum abor­cyjne położone w Stre­atham w połu­dniowym Lon­dynie, które znane było pod nazwą: „The Lodge”. Klinika abor­cyjna w ciągu ostatnich trzech lat uśmierciła ponad 1200 nie­na­ro­dzonych dzieci w wieku 20 tygodni lub więcej.

Wiadomości

Wielka Brytania: raport o cierpieniu abortowanych dzieci

Grupa bry­tyj­skich posłów pro-life opra­cowała wniosek par­la­men­tarny, przed­sta­wiający naj­nowsze dowody na odczu­wanie bólu przez dziecko w życiu pło­dowym. Odno­to­wując naj­nowsze usta­lenia naukowców wzywają rząd do pilnego prze­glądu ofi­cjalnych wytycznych w dzie­dzinie medycznych inter­wencji, w tym aborcji.

Wiadomości

Niemiecki konstytucjonalista z uznaniem o wyroku TK ws. aborcji

Odrzu­cenie przez polski Try­bunał Kon­sty­tu­cyjny dopusz­czal­ności prze­ry­wania ciąży ze względu na prze­słanki embrio­pa­to­lo­giczne jest słuszną decyzją, która wynika z kon­sty­tu­cyjnych gwa­rancji god­ności każdego człowieka.

Wiadomości

Premiera nowego filmu pro-life

Podczas Kon­fe­rencji Kon­ser­wa­tywnej Akcji Poli­tycznej (CPAC) w Orlando na Flo­rydzie, odbył się pierwszy pokaz długo wycze­ki­wanego filmu o sprawie Roe v. Wade, która uto­rowała drogę do lega­li­zacji aborcji w USA. Podczas kon­fe­rencji prze­mówił były pre­zydent Stanów Zjed­no­czonych, Donald Trump. Film do Polski zawita już wkrótce.

Wiadomości

Zakaz reanimacji dla osób z niepełnosprawnościami

W Wielkiej Bry­tanii zde­cy­dowano, że osoby z nie­peł­no­spraw­nością inte­lek­tualną nie będą pod­dawane reani­macji w przy­padku ciężkich objawów koro­na­wirusa. Sprawę bada rządowa komisja ds. jakości opieki. Głos zabrał również epi­skopat Anglii i Walii.

Wiadomości

Stanowisko PO ws. aborcji

Zarząd Krajowy Plat­formy Oby­wa­tel­skiej przyjął sta­no­wisko ws. aborcji. Partia opo­wie­działa się za pro­po­zycją, by wpro­wadzić prze­słankę do aborcji z powodu trudnych warunków życiowych bądź zagro­żenia dla zdrowia psy­chicznego kobiety.

Wiadomości

Polska wyśle patologa

Na koniec lutego została zapla­nowana sekcja zwłok Pana Sła­womira, którego w styczniu angielski szpital w Ply­mouth odłączył od apa­ratury pod­trzy­mu­jącej życie. Infor­mację tę prze­kazała na Twit­terze siostra mężczyzny.

Wiadomości

Wolność wyraża się w obronie życia

„Naszemu spo­łe­czeństwu należy pomóc w uzdro­wieniu ze wszystkich zamachów na życie, aby mogło być ono chro­nione na każdym jego etapie”- zaape­lował Papież Fran­ciszek po odmó­wieniu modlitwy „Anioł Pański”.