fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Wiadomości

Wiadomości

Pomagajmy rodzinom wychowującym chore dzieci

„Każdy z nas, wie­rzących, powinien pomagać rodzinom wycho­wu­jącym chore dzieci” – to apel ks. bp Adriana Galbasa, biskupa pomoc­ni­czego die­cezji ełckiej. Zachęcał wszystkich do pomocy w sank­tu­arium św. Józefa w Kaliszu podczas comie­sięcznej liturgii w intencji rodzin i obrony życia poczętego.

Wiadomości

Hiszpania z rekordową liczbą aborcji

Jak wynika z danych, które opu­bli­kowało mini­sterstwo zdrowia, w 2019 r. Hisz­pania wykonała prawie 100 tys. aborcji. O ponad pół tysiąca wzrosła liczba młodych kobiet poniżej 20 roku życia, które zabiły swoje nie­na­ro­dzone dziecko.

Wiadomości

Proaborcyjna polityka Bidena

Kongres USA potwierdził wybór Joe Bidena na pre­zy­denta USA. Zdaniem ame­ry­kań­skich komen­ta­torów oznacza to ostrą zmianę kursu w sto­sunku do obrońców życia.

Wiadomości

Argentyna zalegalizowała aborcję

Argentyna wystąpiła prze­ciwko życiu i zale­ga­li­zowała aborcję do 14 tygodnia ciąży. Projekt złożony został przez pre­zy­denta Alberto Fernándeza.

Wiadomości

Powstało kolejne Okno Życia

Przy Powia­towym Zakładzie Opieki Zdro­wotnej w Sta­ra­cho­wicach otwarto Okno Życia. Dzięki tym miejscom pro­wa­dzonym przez Caritas Polska, ura­towano dotychczas 110 dzieci.

Wiadomości

Konkurs, który uratował dzieci

Obraz przed­stawiał kobietę w ciąży. Film opo­wiadał o tej nie­pla­no­wanej. Umiesz­czone w prze­strzeni publicznej ura­towały dwoje dzieci. I obraz, i film zostały nagro­dzone w kon­kursie pro-life dla mło­dzieży. O jego kolejnej edycji z Mag­daleną Guziak-Nowak roz­mawia Agata Gołda.

Wiadomości

Bayer wsparł aborcję

Firma far­ma­ceu­tyczna Bayer przy­znała 80 tys. dolarów dotacji dla klinik abor­cyjnych Planned Parenthood.

Wiadomości

Węgry nowelizują konstytucję

Par­lament Węgier przyjął poprawkę do Kon­sty­tucji, która jasno defi­niuje rodzinę jako związek kobiety i męż­czyzny. Nowa ustawa zakazuje adopcji dzieci przez pary jednopłciowe.

Wiadomości

Apel o zwiększenie pomocy państwa dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami

Blisko 70 orga­ni­zacji z Polski zaj­mu­jących się osobami chorymi i z nie­peł­no­spraw­no­ściami pod­pisało petycję wysto­sowaną przez Kra­kowskie Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera. Apelują one do Mateusza Mora­wiec­kiego, Prezesa Rady Mini­strów (z infor­macją o tym fakcie skie­rowaną również do Andrzeja Dudy, Pre­zy­denta RP) o rady­kalne zwięk­szenie pomocy państwa dla rodzin dzieci z niepełnosprawnościami.

Wiadomości

Pogrzeb 640 nienarodzonych dzieci

W Otwocku w dzień wspo­mnienia Naj­świętszej Maryi Panny z Guadalupe patronki życia poczętego, odbyły się uro­czy­stości pogrzebowe 640 dzieci, które straciły życie w wyniku samo­istnych poronień i aborcji. Więk­szość dzieci pochodzi z war­szaw­skich szpitali.

Wiadomości

Szpitale deklarują niewykonywanie aborcji

Część pol­skich szpitali nie wykonuje aborcji ze względu na wyrok Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego z 22 paź­dziernika. Hel­sińska Fun­dacja Praw Czło­wieka zaczęła inter­we­niować i upo­minać szpitale.

Wiadomości

Lekarze katoliccy w obronie życia

Kato­lickie Sto­wa­rzy­szenie Lekarzy Pol­skich wysto­sowało list do pre­zy­denta Andrzeja Dudy o wyco­fanie się z ini­cjatywy prawnego dopusz­czenia zabi­jania nie­na­ro­dzonych dzieci w przy­padkach tzw. wad letalnych.

Wiadomości

Stanowisko rządu ws. publikacji orzeczenia TK

Orze­czenie Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego ws. aborcji powinno zostać opu­bli­kowane nie­zwłocznie po ogło­szeniu przez TK uza­sad­nienia – czytamy w sta­no­wisku Rady Ministrów.