Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Wiadomości

Zmarł paulin, o. Stanisław Jarosz

Zmarł o. Sta­ni­sław Ja­rosz, pau­lin, Kra­jo­wy Mo­de­ra­tor Dzie­ła Du­cho­wej Ad­op­cji. Peł­niąc róż­ne funk­cje i po­słu­gi w Za­ko­nie Pau­li­nów był nie­zwy­kle za­an­ga­żo­wa­ny w obro­nę ży­cia dzie­ci nienarodzonych.

Przeczytaj więcej »

O łamaniu praw kobiet

Dr Ka­ta­rzy­ny Wa­li­czek w ra­mach Wio­sen­nej Szko­ły Bio­ety­ki wy­gło­si­ła wy­kład „O ła­ma­niu praw ko­biet w imię praw ko­biet. Pa­ra­doks ze­spo­łu Turnera”.

Przeczytaj więcej »

Dobre zmiany w prawie zatrzymane w pół drogi

Dwa la­ta te­mu, 22 paź­dzier­ni­ka wy­gra­ło ży­cie. Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny przy­po­mniał, że pol­ska Kon­sty­tu­cja nie po­zwa­la na za­bi­ja­nie nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci po­dej­rze­wa­nych o cho­ro­bę czy niepełnosprawność.

Przeczytaj więcej »
Nie ma już więcej wpisów do wyświetlenia.