Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Wiadomości

Inicjatywa „STOP zakazowi pracy” krytycznie o propozycjach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Mi­ni­ster­stwo Ro­dzi­ny i Po­li­ty­ki Spo­łecz­nej przed­sta­wi­ło pro­po­zy­cje roz­wią­zań dla opie­ku­nów osób nie­peł­no­spraw­nych. Choć na pierw­szy rzut oka mo­gą wy­da­wać się do­bre, po wni­kli­wej ana­li­zie oka­zu­ją się nie tyl­ko ilu­zo­rycz­ne, ale przede wszyst­kim nie od­po­wia­da­ją na po­trze­by tych rodziny.

Przeczytaj więcej »

Ruszyła inicjatywa obywatelska „STOP zakazowi pracy”

Ko­mi­tet Ini­cja­ty­wy Usta­wo­daw­czej „STOP za­ka­zo­wi pra­cy” ogło­sił, że od 16 mar­ca roz­po­czął zbiór­kę 100 tys. pod­pi­sów pod oby­wa­tel­skim pro­jek­tem usta­wy, któ­ry umoż­li­wi opie­ku­nom cięż­ko cho­rych dzie­ci po­bie­ra­ją­cym świad­cze­nie pie­lę­gna­cyj­ne pod­ję­cie pra­cy zarobkowej.

Przeczytaj więcej »

Sataniści sprawują „sakrament aborcji”

W cza­sie, gdy ko­lej­ne ame­ry­kań­skie sta­ny opo­wia­da­ją się co­raz bar­dziej za ochro­ną ży­cia sa­ta­ni­ści otwie­ra­ją kli­ni­kę, w któ­rej bę­dą ofe­ro­wać prak­ty­kę na­zwa­ną bluź­nier­czo „sa­kra­men­tem aborcji”.

Przeczytaj więcej »

Stanowisko KSLP w sprawie aborcji farmakologicznych

Na­tych­mia­sto­we­go po­wstrzy­ma­nia dzia­łal­no­ści w Pol­sce or­ga­ni­za­cji do­star­cza­ją­cych mat­kom środ­ki słu­żą­ce wy­wo­ła­niu abor­cji far­ma­ko­lo­gicz­nych do­ma­ga się Ka­to­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Le­ka­rzy Pol­skich (KSLP).

Przeczytaj więcej »

Św. Jan Paweł II obrońcą życia nienarodzonych

„Jan Pa­weł II cią­gle po­zo­sta­je wro­giem dla gło­si­cie­li ide­olo­gii gen­der, zwo­len­ni­ków abor­cji i eu­ta­na­zji, dla­te­go pró­bu­je się go znisz­czyć, osła­bić je­go au­to­ry­tet i wy­szy­dzić je­go świę­te imię” – mó­wił abp Ma­rek Ję­dra­szew­ski w cza­sie li­tur­gii sta­cyj­nej w ba­zy­li­ce Trój­cy Świę­tej w Krakowie.

Przeczytaj więcej »

Budujmy kulturę życia. Konkurs dla najmłodszych

Kon­kurs pla­stycz­ny dla dzie­ci „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja ro­dzi­na” to oka­zja dla ro­dzi­ców i wy­cho­waw­ców, by wpro­wa­dzić dzie­ci w kul­tu­rę sza­cun­ku dla ży­cia. Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka za­pra­sza do udzia­łu w konkursie.

Przeczytaj więcej »

Gniezno: zdrowy chłopiec w Oknie Życia

W po­nie­dzia­łek 13 lu­te­go nad ra­nem w Oknie Ży­cia w do­mu sióstr sza­ry­tek w Gnieź­nie, po­zo­sta­wio­no nie­mow­lę. Jest to dru­gi przy­pa­dek od po­cząt­ku uru­cho­mie­nia przez Ca­ri­tas bez­piecz­nej moż­li­wo­ści od­da­nia dziec­ka w tym mieście.

Przeczytaj więcej »

Brazylia: liberalizacja prawa aborcyjnego

W Bra­zy­lii no­wy rząd pre­zy­den­ta Lu­li za­po­wia­da li­be­ra­li­za­cję abor­cji, a kon­kret­nie re­zy­gna­cję z obo­wią­zu­ją­ce­go obec­nie sta­tu­tu ży­cia po­czę­te­go, któ­ry chro­ni nie­na­ro­dzo­ne dzieci.

Przeczytaj więcej »

USA: nowe idee w Ruchu Obrońców Życia

Ju­bi­le­uszo­wy, 50. Marsz dla Ży­cia zgro­ma­dził w nie­dzie­le 22 stycz­nia w Wa­szyng­to­nie ty­sią­ce osób z po­nad set­ki róż­nych or­ga­ni­za­cji. Wśród nich po­ja­wi­ly się no­we gru­py, no­wi dzia­ła­cze i no­we idee.

Przeczytaj więcej »

Bydgoszcz: 100 poczęć dzięki naprotechnologii

100 po­częć – to efekt dzia­łal­no­ści Cen­trum No­we Ży­cie w Byd­gosz­czy, je­dy­ne­go ta­kie­go miej­sca w re­gio­nie ku­jaw­sko-po­mor­skim, zaj­mu­ją­ce­go się przy­czy­no­wym le­cze­niem nie­płod­no­ści z wy­ko­rzy­sta­niem naprotechnologii.

Przeczytaj więcej »
Nie ma już więcej wpisów do wyświetlenia.