fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Wiadomości

Wiadomości

Aborcyjny biznes ciałami abortowanych dzieci

Zeznania mene­dżerów i dyrek­torów orga­ni­zacji Planned Paren­thood jed­no­znacznie potwier­dzają, że firma zaj­mowała się nie­le­galnym handlem organami abor­to­wanych dzieci. Przez prawie pięć

Wiadomości

Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży

Pre­zydent Andrzej Duda pod­pisał nowe­li­zację ustawy, która zakłada finan­so­wanie leków ze środków publicznych dla kobiet spo­dzie­wa­jących się dziecka.

Wiadomości

Promowanie aborcji w czasach koronawirusa

Pod pre­tekstem zwal­czania skutków roz­prze­strze­niania się pan­demii koro­na­wirusa, agendy ONZ promują aborcję far­ma­ko­lo­giczną. Zabicie poczętego dziecka zostało także uznane za klu­czowe do wpi­sania w huma­ni­tarny pakiet walki z pan­demią.

Wiadomości

Etyczny aspekt szczepionki na COVID-19

Badacze z uni­wer­sytetu w Oks­fordzie pracują nad szcze­pionką przeciw koro­na­wi­rusowi, która ma być gotowa na jesieni. Do powstania szcze­pionki wyko­rzy­stane zostały linie komórkowe ludz­kiego płodu, uzy­skanego na skutek aborcji. Nie­mo­ralnej pro­dukcji sprze­ci­wiają się przed­sta­wi­ciele kato­lickich ośrodków bio­etyki z Wielkiej Bry­tanii i Stanów Zjed­no­czonych.

Wiadomości

Dramat dzieci surogatek

Prze­ra­żające sceny roz­grywają się w Kijowie, gdzie działa legalnie Klinika Bio­TexCom. Pod tą nazwą kryje się Centrum Repro­dukcji Ludzi. Z powodu koro­na­wirusa i zamknięcia granic, zamó­wione wcze­śniej u ukra­iń­skich suro­gatek dzieci, nie zostały ode­brane. Teraz dla kliniki setki pła­czących nowo­rodków stały się nie­po­trzebnym towarem, z którym nie wiedzą co zrobić.

Wiadomości

Pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem w Suwałkach

Leszek Lewoc Dyrektor Miej­skiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach zaprasza na Pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Naro­dzeniem połą­czony z odsło­nięciem pomnika Dziecka Nie­na­ro­dzonego w dniu 18 maja 2020 r.

Wiadomości

Noworodek w Oknie Życia

W Wielką Sobotę, 11 kwietnia 2020 r., o godz. 4.50 u sióstr kar­me­li­tanek w Sosnowcu uru­chomił się alarm. Nie oznaczał on jednak zagro­żenia poża­rowego. Oznajmił, że w znaj­du­jącym się u sióstr Oknie Życia, które pro­wadzi Caritas Die­cezji Sosno­wieckiej, pojawił się nowo­rodek – maleńka dziew­czynka. Siostry zgodnie z pro­ce­durami wezwały pogo­towie, które zajęło się dzieckiem.

Wiadomości

Projekt „Zatrzymaj Aborcję” 15 kwietnia 2020 r. w Sejmie

15 kwietnia 2020 r. podczas posie­dzenia Sejmu odbędzie się pierwsze czy­tanie zamro­żonego na blisko 3,5 roku oby­wa­tel­skiego pro­jektu „Zatrzymaj Aborcję”, pod którym pod­pisało się aż 830 tys. Polaków. Został on złożony w Sejmie 30 listopada 2017 r., ale utknął w komisji nad­zwy­czajnej i na tamten czas zakoń­czono prace nad nim.

Wiadomości

Jedno dziecko obronione, uratowane jest chwałą Boga

W Święto Męczen­ników Mło­dzianków w Bazylice Bożego Miło­sierdzia w Kra­kowie-Łagiew­nikach została odpra­wiona Msza św. w intencji chrze­ści­jań­skiego życia w naszych rodzinach i prze­bła­gania Boga za odrzucony i lek­ce­ważony dar życia ludz­kiego. Eucha­rystii prze­wod­niczył i homilię wygłosił ks. bp Jan Szkodoń.

Wiadomości

Pogrzeb dzieci martwo urodzonych

W naj­bliższy piątek, 24 stycznia 2020 r., na Cmen­tarzu Bato­wickim w Kra­kowie przy ul. Powstańców będzie spra­wowana liturgia pogrzebu dzieci martwo uro­dzonych.

Wiadomości

Pierwszy sukces filmu „Nieplanowane”

Od 1 do 11 listopada oglądnęło go 172 tys. 130 osób. Już podczas pre­mie­rowego weekendu „Nie­pla­nowane” był naj­chętniej wybie­ranym przez widzów

Wiadomości

„Nieplanowane” to trzeba zobaczyć

Już 1 listopada do kin wchodzi film „Nie­pla­nowane” (ang. „Unplanned”, reż. Cary Solomon i Chuck Kon­zelman). To wyjątkowa pro­dukcja powstała na pod­stawie best­sel­le­rowej książki o tym samym tytule, która w Stanach Zjed­no­czonych wywołała burzę wokół aborcji.

Wiadomości

Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę

W nie­dzielę, 22 września 2019 r., podczas XXXV Ogól­no­pol­skiej Piel­grzymki Mał­żeństw i Rodzin na Jasną Górę Piotr Guzdek, koor­dy­nator ds. pogrzebów dzieci martwo uro­dzonych, wygłosił wykład nt. Rodzina wobec dramatu dziecka utra­conego.

Wiadomości

Przesłanie XXXIX Pielgrzymki Obrońców Życia – Jasna Góra, 23 marca 2019

My, uczestnicy XXXIX Piel­grzymki Obrońców Życia na Jasną Górę, mając wciąż w żywej pamięci Ś.P. Inży­niera Anto­niego Ziębę – nie­stru­dzonego Piel­grzyma, orga­ni­zatora poprzednich 38-miu Piel­grzymek Obrońców Życia na Jasną Górę, chcemy kon­ty­nuować Jego ideę corocznego zawie­rzania sprawy obrony życia Jasno­gór­skiej Boga­ro­dzicy.