Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Wiadomości

Sejm nie odrzucił żadnego z czterech projektów ustaw aborcyjnych

Wszyst­kie czte­ry pro­jek­ty zo­sta­ły prze­ka­za­ne do dal­szych prac, co ozna­cza kon­ty­nu­owa­ne ich w ko­mi­sji nad­zwy­czaj­nej. Ko­mi­sja bę­dzie li­czy­ła 27 człon­ków. Wszyst­kie klu­by zgło­si­ły wy­łącz­nie ko­bie­ty. Bę­dzie wśród nich 11 przed­sta­wi­cie­lek PiS, dzie­więć z KO, po dwie z Pol­ski 2050-TD, PSL-TD i Le­wi­cy oraz jed­na z Konfederacji.

Przeczytaj więcej »

Stanowisko KSLP w sprawie zakupu tabletki „dzień po” od 15. roku życia

Ka­to­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Le­ka­rzy Pol­skich jest prze­ciw­ne udo­stęp­nia­niu ta­ble­tek „dzień po” na­sto­lat­kom po 15 ro­ku ży­cia w ra­mach po­ra­dy  far­ma­ceu­tycz­nej. Ta­kie dzia­ła­nia za­bu­rzać bę­dą zdro­wie pro­kre­acyj­ne dzie­ci i mło­dych ko­biet, ich psy­cho­fi­zycz­ny i spo­łecz­ny roz­wój, bę­dą po­zba­wiać ro­dzi­ców pra­wa do wy­cho­wa­nia swo­ich dzieci.

Przeczytaj więcej »

Arizona ograniczyła aborcję. Sąd przywraca prawo sprzed 160 lat

Sąd Naj­wyż­szy Ari­zo­ny przy­wró­cił prze­pis sprzed 160 lat, któ­ry za­ka­zu­je abor­cji z wy­jąt­kiem przy­pad­ków za­gro­że­nia ży­cia mat­ki. To ozna­cza, że prze­rwa­nie cią­ży bę­dzie nie­mal cał­ko­wi­cie za­bro­nio­ne. De­cy­zja ta mo­że mieć du­że zna­cze­nie dla nad­cho­dzą­cych wy­bo­rów prezydenckich.

Przeczytaj więcej »

Sejm będzie głosował nad ustawami dotyczącymi aborcji

W tym ty­go­dniu w Sej­mie za­pla­no­wa­no dys­ku­sję nad pro­jek­ta­mi ustaw, któ­re za­kła­da­ją moż­li­wość za­bi­ja­nia dzie­ci do 12. ty­go­dnia ży­cia. Gło­so­wa­nie nad pro­po­zy­cja­mi ma od­być się w pią­tek, za­le­d­wie dwa dni przed za­pla­no­wa­nym w War­sza­wie i Szcze­ci­nie Mar­szem Życia.

Przeczytaj więcej »

44. Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę

6 kwiet­nia 2024 r. od­by­ła się 44. Piel­grzym­ka Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka na Ja­sną Gó­rę. Jest ona od­po­wie­dzią na we­zwa­nie, ja­kie w en­cy­kli­ce Evan­ge­lium vi­tae za­warł św. Jan Pa­weł II: „Pil­nie po­trzeb­na jest wiel­ka mo­dli­twa za ży­cie, prze­ni­ka­ją­ca ca­ły świat”.

Przeczytaj więcej »

Aborcja u niewłaściwej pacjentki w szpitalu w Czechach

Dra­ma­tycz­ne wy­da­rze­nie wstrzą­snę­ło Szpi­ta­lem Bu­lo­vka w Pra­dze. Zdro­wa mat­ka w czwar­tym mie­sią­cu cią­ży, sta­ła się ofia­rą błę­du me­dycz­ne­go. Za­miast ru­ty­no­we­go ba­da­nia kon­tro­l­ne­go, pod­da­na zo­sta­ła przy­pad­ko­wo pro­ce­du­rze aborcji.

Przeczytaj więcej »

Oświadczenie PFROŻ z okazji Narodowego Dnia Życia

Za­chę­ca­my wszyst­kich do za­an­ga­żo­wa­nia w bu­do­wa­nie po­staw afir­ma­cji i po­sza­no­wa­nia ży­cia oraz do jed­no­znacz­ne­go sprze­ci­wu wo­bec upo­wszech­nia­nia abor­cji – na­pi­sa­no w oświad­cze­niu Pol­skiej Fe­de­ra­cji Ru­chów Obro­ny Życia.

Przeczytaj więcej »

Odrzucono antyrodzinne zmiany w konstytucji Irlandii

W wy­bo­rach na te­re­nie Ir­lan­dii, ogrom­na więk­szość spo­łe­czeń­stwa wy­ra­zi­ła sprze­ciw wo­bec mo­dy­fi­ka­cji kon­sty­tu­cji. Ini­cja­ty­wy pro­po­nu­ją­ce ad­ap­ta­cję sfor­mu­ło­wań, aby uwzględ­nić ro­dzi­ny nie­ba­zu­ją­ce na związ­kach mał­żeń­skich, spo­tka­ły się z dez­apro­ba­tą 67,7% uczest­ni­ków głosowania.

Przeczytaj więcej »

Szokująca wypowiedź poseł Żukowskiej

Po­seł An­na Ma­ria Żu­kow­ska z Le­wi­cy wy­po­wia­da się uży­wa­jąc skan­da­licz­nych i nie­praw­dzi­wych ar­gu­men­tów, co nie tyl­ko pod­wa­ża na­uko­we fak­ty, ale tak­że god­ność ży­cia ludzkiego.

Przeczytaj więcej »

Farmaceuci apelują do Prezydenta w sprawie pigułki „dzień po”

List otwar­ty SFKP do Pre­zy­den­ta RP w spra­wie no­we­li­za­cji usta­wy pra­wo far­ma­ceu­tycz­ne, umoż­li­wia­ją­cej za­kup ta­blet­ki „dzień po” bez re­cep­ty. No­we­li­za­cja tej usta­wy do­pro­wa­dzi do nie­ogra­ni­czo­ne­go, ani kon­tro­lą le­kar­ską ani ro­dzi­ciel­ską, do­stę­pu do ta­blet­ki „dzień po” za­wie­ra­ją­cej octan uliprystalu.

Przeczytaj więcej »
Nie ma już więcej wpisów do wyświetlenia.