Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Wiadomości

Prof. B. Chazan: in vitro to selekcja istnień ludzkich

W prak­ty­ce in vi­tro do­ko­nu­je się se­lek­cji na szkle i te naj­le­piej wy­glą­da­ją­ce prze­zna­cza się do trans­fe­ru do ma­ci­cy. Pro­fe­sor Bog­dan Cha­zan, eks­pert w dzie­dzi­nie gi­ne­ko­lo­gii ostro skry­ty­ko­wał tę me­to­dę, na­zy­wa­jąc ją „na­gan­ną se­lek­cją ist­nień ludzkich”.

Przeczytaj więcej »

Przyłębska: Koalicja podważa konstytucję

W TVP In­fo pre­zes Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go Ju­lia Przy­łęb­ska sko­men­to­wa­ła za­po­wie­dzi ko­ali­cji KO, Trze­ciej Dro­gi i Le­wi­cy o unie­waż­nie­niu wy­ro­ku TK ws. abor­cji. Przy­łęb­ska stwier­dzi­ła, że nie ma ta­kiej moż­li­wo­ści i że jest to „de­kla­ra­cja przestępstwa”.

Przeczytaj więcej »

Sejm: debata nad finansowaniem in vitro – głosowanie 28 listopada

W Sej­mie od­by­ło się pierw­sze czy­ta­nie oby­wa­tel­skie­go pro­jek­tu no­we­li­za­cji usta­wy o świad­cze­niach opie­ki zdro­wot­nej fi­nan­so­wa­nych ze środ­ków pu­blicz­nych. W trak­cie dys­ku­sji po­ja­wił się wnio­sek o od­rzu­ce­nie go na eta­pie pierw­sze­go czy­ta­nia. Po­sło­wie przy­stą­pią do gło­so­wa­nia w tej spra­wie 28 listopada.

Przeczytaj więcej »

Analiza publicznego finansowania „in vitro”

W kon­tek­ście gło­so­wa­nia w spra­wie pu­blicz­ne­go fi­nan­so­wa­nia pro­ce­dur za­płod­nie­nia po­za­ustro­jo­we­go, przy­po­mi­na­my oba­wy ja­kie eks­per­ci le­cze­nia nie­płod­no­ści wy­ra­zi­li zwią­za­ne z bra­kiem peł­nej in­for­ma­cji dla pa­cjen­tek oraz po­ten­cjal­nym za­gro­że­niem dla zdro­wia i życia.

Przeczytaj więcej »

Francja: eutanazja jest tańsza niż opieka paliatywna

Za pro­mo­cją eu­ta­na­zji kry­ją się po­waż­ne in­te­re­sy eko­no­micz­ne. Li­be­ra­li­za­cję pra­wa po­pie­ra­ją fir­my ubez­pie­cze­nio­we, bo dla nich staw­ka jest wy­so­ka. Ostat­ni rok ży­cia kosz­tu­je bo­wiem ty­le sa­mo, co dzie­sięć poprzednich.

Przeczytaj więcej »

Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

„Czło­wiek w każ­dej fa­zie ży­cia ma pra­wo być ak­cep­to­wa­ny, a pró­by je­go eli­mi­na­cji ze spo­łecz­no­ści ludz­kiej w pierw­szej fa­zie je­go ży­cia, bu­dzą nasz jed­no­znacz­ny sprze­ciw” – na­pi­sa­ła w swo­im oświad­cze­niu Pol­ska Fe­de­ra­cja Ru­chów Obro­ny Życia.

Przeczytaj więcej »

Wielka Brytania: po odłączeniu od aparatury zmarła Indi Gregory

13 li­sto­pa­da ser­ce dziec­ka prze­sta­ło bić o 1:45 w bry­tyj­skim ho­spi­cjum. Po­in­for­mo­wał o tym De­an Gre­go­ry, oj­ciec 8‑miesięcznej dziew­czyn­ki cier­pią­cej na po­waż­ną pa­to­lo­gię mi­to­chon­drial­ną, któ­rej 6 li­sto­pa­da Wło­chy przy­zna­ły oby­wa­tel­stwo, aby umoż­li­wić jej prze­nie­sie­nie do wa­ty­kań­skie­go szpi­ta­la Bam­bi­no Ge­sù w Rzymie.

Przeczytaj więcej »

Lewica wniesie dwa projekty ws. aborcji

Dziś roz­po­czy­na się pierw­sze po­sie­dze­nie Sej­mu X ka­den­cji, gdzie opo­zy­cja do­mi­nu­je, a mi­mo bra­ku w umo­wie ko­ali­cyj­nej wzmian­ki o abor­cji, le­wi­ca za­po­wia­da zło­że­nie dwóch pro­jek­tów ustaw do­ty­czą­cych le­ga­li­za­cji abor­cji w naj­bliż­szym cza­sie, go­tu­jąc grunt pod wal­kę o tę kwe­stię w parlamencie.

Przeczytaj więcej »

Prawo aborcyjne w konstytucji Francji?

Pre­zy­dent Fran­cji, Em­ma­nu­el Ma­cron, ogło­sił swo­ją de­cy­zję o roz­po­czę­ciu pro­ce­du­ry wpi­sa­nia pra­wa abor­cyj­ne­go do kon­sty­tu­cji kra­ju. Ta ini­cja­ty­wa jest re­ali­za­cją obiet­ni­cy, któ­rą pre­zy­dent zło­żył 8 mar­ca z oka­zji Dnia Kobiet.

Przeczytaj więcej »

Pokrzywnica: pierwszy pochówek dzieci utraconych

W Po­krzyw­ni­cy w die­ce­zji płoc­kiej po raz pierw­szy od­był się po­chó­wek dzie­ci utra­co­nych przed uro­dze­niem. Szcząt­ki 19 dzie­ci zło­żo­no do no­wo po­wsta­łe­go po­mni­ka – gro­bu na cmen­ta­rzu pa­ra­fial­nym. Ini­cja­to­rem je­go bu­do­wy był pro­boszcz ks. Mi­ro­sław Borkowski.

Przeczytaj więcej »

Uroczystości pogrzebowe Wandy Półtawskiej

Nie­stru­dzo­na wo­jow­nicz­ka o dru­gie­go czło­wie­ka, nie­stru­dzo­na wo­jow­nicz­ka o ży­cie, nie­stru­dzo­na wo­jow­nicz­ka o mo­ral­ność i świa­do­mość – mó­wił pre­zy­dent RP An­drzej Du­da pod ko­niec Mszy po­grze­bo­wej Wan­dy Półtawskiej.

Przeczytaj więcej »

Kanada: eutanazja w 2022 roku – rekordowa liczba

Ka­na­da od wie­lu lat utrzy­mu­je je­den z naj­bar­dziej li­be­ral­nych i kon­tro­wer­syj­nych sys­te­mów eu­ta­na­zji na świe­cie. Wraz z upły­wem cza­su, licz­ba osób pod­da­wa­nych eu­ta­na­zji nie­ustan­nie ro­śnie, sta­wia­jąc py­ta­nia do­ty­czą­ce gra­nic i ety­ki te­go kon­tro­wer­syj­ne­go procederu.

Przeczytaj więcej »

Zmarła dr Wanda Półtawska – ikona walki o życie i miłość

Zmar­ła w Kra­ko­wie w wie­ku nie­mal 102 lat dr Wan­da Pół­taw­ska. By­ła nie­ro­ze­rwal­nie zwią­za­na z na­szym Sto­wa­rzy­sze­niem, po­zo­sta­wi­ła po so­bie trwa­łe świa­dec­two w obro­nie ży­cia nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci oraz głę­bo­kie­go od­da­nia spra­wie pro-li­fe. Jej dzie­dzic­two bę­dzie ży­ło w na­szych sercach.

Przeczytaj więcej »

Program wczesnego wykrywania wad rozwojowych u dzieci

W Uni­wer­sy­tec­kim Szpi­ta­lu Kli­nicz­nym im. Ja­na Mi­ku­li­cza-Ra­dec­kie­go we Wro­cła­wiu dzia­ła ini­cja­ty­wa ma­ją­ca na ce­lu wcze­sne wy­kry­wa­nie ewen­tu­al­nych wad roz­wo­jo­wych u no­wo­rod­ków i nie­mow­ląt. Ten pro­gram ode­grał waż­ną ro­lę w wspar­ciu licz­nych ro­dzin z ob­sza­ru wo­je­wódz­twa dolnośląskiego.

Przeczytaj więcej »
Nie ma już więcej wpisów do wyświetlenia.