fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Wiadomości

Wiadomości

Francja legalizuje późną aborcję

Fran­cuskie Zgro­ma­dzenie Narodowe pod osłoną nocy prze­gło­sowało poprawki do ustawy bio­etycznej, lega­li­zujące zabi­janie dzieci do 9 mie­siąca życia w łonie matki.

Wiadomości

Miała żyć sekundy. Żyje 60 lat

Lekarze prze­wi­dywali, że będzie żyła kil­ka­dziesiąt sekund z uwagi na roz­szczep krę­go­słupa, z którym się uro­dziła. Pio­nierska ope­racja ura­towała jej życie. Obecnie jest szczę­śliwa i wdzięczna lekarzom za to, czego dokonali.

Wiadomości

Holandia: eutanazja dla spełnionych

Holendrzy chcą roz­szerzyć moż­liwość korzy­stania z euta­nazji. Prawo śmierci na życzenie miałoby obo­wią­zywać wszystkich powyżej 75 roku życia bez względu na stan zdrowia.

Wiadomości

Film pokazujący operację na dziecku w łonie matki

Lekarze w Waty­kańskim Szpitalu Dzie­cięcym Bambino Gesù prze­pro­wa­dzili rzadką ope­rację na 28-tygo­dniowym nie­na­ro­dzonym dziecku, który borykał się z poważną chorobą prze­pu­kliny prze­po­nowej.

Wiadomości

Modelka z zespołem Downa

Ellie Gold­stein, modelka i twarz kam­panii marki Gucci, udo­wadnia, że osoby z zespołem Downa są peł­no­prawnymi członkami spo­łe­czeństwa.

Wiadomości

Zmiana w Prawie oświatowym

Pre­zydent Andrzej Duda złożył projekt zmiany Prawa oświa­towego. Dzia­łalność wszelkich orga­ni­zacji i sto­wa­rzyszeń na terenie szkół będzie wymagać zgody rodziców.

Wiadomości

Argentyna: rośnie liczba aborcji

Mini­sterstwo zdrowia Argentyny opu­bli­kowało kon­tro­wer­syjny dokument, który poszerza i ułatwia doko­nanie aborcji zarówno w pla­cówkach pań­stwowych, jak i pry­watnych. Tam­tejsza Kon­fe­rencja Epi­skopatu wyraziła

Wiadomości

Rumunia zakazuje gender studies

Par­lament Rumunii podobnie jak Węgier, zakazał pro­pa­go­wania ide­ologii gender we wszystkich insty­tu­cjach zaj­mu­jących się edu­kacją.

Wiadomości

Lekarze sugerowali aborcję. Urodziła zdrową dziewczynkę

Bry­tyjka Kim­berley James będąc w 12 tygodniu ciąży dowie­działa się, że jej dziecko z powodu wro­dzonych wad nie ma szans na prze­życie. 24-letnia mama nie zde­cy­dowała się na aborcję i uro­dziła zdrową dziew­czynkę.

Wiadomości

Narodowa tragedia Anglii i Walii

W 2019 roku w Anglii i Walii odno­towano rekordowo nie­chlubną liczbę doko­nanych aborcji. Jest to naj­więcej uśmierceń dzieci od 1967 r., czyli od kiedy aborcja została zale­ga­li­zowana prawnie.