Tylko życie ma przyszłość!

Wiadomości

Wiadomości

Anglia: 12-letni chłopiec zmarł po odłączeniu od aparatury

Ar­chie Bat­ters­bee, 12-let­ni chło­piec zmarł w so­bo­tę po tym, jak le­ka­rze odłą­czy­li mu apa­ra­tu­rę pod­trzy­mu­ją­cą ży­cie. Chło­piec wsku­tek nie­szczę­śli­we­go wy­pad­ku do­znał uszko­dze­nia mó­zgu. Ro­dzi­ce prze­gra­li są­do­wą wal­kę o pra­wo do ra­to­wa­nia je­go życia.

Wiadomości

Londyn: ostatecznie decyzja o śmierci Archiego

Ro­dzi­ce 12-let­nie­go Ar­chie­go Bat­ters­bee prze­gra­li są­do­wą wal­kę o pra­wo do ra­to­wa­nia ży­cia swo­je­go dziec­ka. Pier­wot­ne­go wy­ro­ku nie zmie­ni­ła ape­la­cja, ani in­ter­wen­cja ONZ. Sę­dzio­wie de­fi­ni­tyw­nie orze­kli, że nie bę­dzie kon­ty­nu­owa­ne le­cze­nie, pod­trzy­mu­ją­ce ży­cie chłopca.

Wiadomości

Spadek liczby aborcji w Polsce po orzeczeniu TK

107 le­gal­nych abor­cji w 2021 ro­ku – to da­ne, któ­re jak cy­tu­je „Rzecz­po­spo­li­ta” po­da­ło do wia­do­mo­ści Mi­ni­ster­stwo Zdro­wia. To naj­niż­szy wy­nik od dzie­się­cio­le­ci. Na­stą­pi­ła do­bra zmia­na pra­wa, któ­re chro­ni ży­cie nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci od poczęcia.

Wiadomości

USA: Przełomowa decyzja ws. aborcji

Roe kon­tra Va­de prze­szło do hi­sto­rii. Za oce­anem nie ma już tzw. pra­wa do abor­cji, śmier­cio­no­śny układ sił zo­stał roz­bi­ty, choć – po­wiedz­my to so­bie szcze­rze – wie­lu wy­da­wa­ło się to nie­moż­li­we. Cze­go nas, Eu­ro­pej­czy­ków i Po­la­ków, uczy ta sprawa?

Wiadomości

Pozytywny i owocny dialog pro-life

Ży­je­my w zla­icy­zo­wa­nym świe­cie, wie­lo­kul­tu­ro­wym i wie­lo­wy­zna­nio­wym. A nie­rzad­ko by­wa to świat wręcz da­le­ki od kul­tu­ry i wia­ry. W ta­kim śro­do­wi­sku obro­na war­to­ści i świę­to­ści ży­cia sta­je się nie­by­wa­le trud­nym za­da­niem, że­by nie po­wie­dzieć – niemożliwym.

Wiadomości

Pogrzeb dzieci martwo urodzonych

W po­nie­dzia­łek, 18 lip­ca br., na Cmen­ta­rzu Pod­gór­ki Ty­niec­kie w Kra­ko­wie od­bę­dzie się po­grzeb dzie­ci mar­two uro­dzo­nych w Szpi­ta­lu im. G. Na­ru­to­wi­cza w Kra­ko­wie w la­tach 2020–2022 r. Msza świę­ta po­grze­bo­wa w ka­pli­cy cmen­tar­nej roz­pocz­nie się o godz. 11.30.

Wiadomości

Areszt dla smartfona

Po­nad po­ło­wa dzie­ci w wie­ku szkol­nym zda­je so­bie spra­wę z te­go, że po­win­na mniej cza­su spę­dzać ze smart­fo­nem, ale po­zo­sta­ją wo­bec tej świa­do­mo­ści bez­sil­ne. In­tu­icyj­nie czu­ją, że wir­tu­al­na rze­czy­wi­stość po­chła­nia je wbrew te­mu, cze­go sa­me by so­bie życzyły.

Wiadomości

Próba podważenia prawa do życia w Unii Europejskiej

Par­la­ment Eu­ro­pej­ski przy­go­to­wu­je się do dys­ku­sji nad dru­gą re­zo­lu­cją w spra­wie wy­ro­ku Są­du Naj­wyż­sze­go USA oba­la­ją­ce­go obo­wią­zu­ją­ce od 1973 r. orze­cze­nie w spra­wie Roe kon­tra Wade.

Wiadomości

Eutanazja dzieci poniżej 12 lat w Holandii?

Mi­ni­ster zdro­wia Ernst Ku­ipers za­pro­po­no­wał człon­kom izby niż­szej par­la­men­tu szo­ku­ją­cą pro­po­zy­cję moż­li­wo­ści uśmier­ca­nia dzie­ci po­ni­żej 12 ro­ku życia.

Wiadomości

Wzrośnie liczba aborcji po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego?

Po­wia­to­wy Ze­spół Szpi­ta­li w Ole­śni­cy od­no­to­wał wzrost abor­cji z po­wo­du rze­ko­me­go za­gro­że­nia zdro­wia psy­chicz­ne­go ko­bie­ty. Je­śli się ten trend utrzy­ma, pod ko­niec ro­ku mo­że paść re­kord licz­by uśmier­ca­nych dzie­ci w tym szpitalu.

Wiadomości

Hiszpania: 100 000 ludzi przeszło przez Madryt w Marszu Życia

26 czerw­ca br. po­nad 100 000 osób prze­szło w mar­szu dla ży­cia i ro­dzi­ny przez cen­trum Ma­dry­tu. By­ła to ma­ni­fe­sta­cja na­dziei, że po de­cy­zji Są­du Naj­wyż­sze­go USA, rów­nież w ich kra­ju nie­na­ro­dzo­ne dzie­ci bę­dą mo­gły uzy­skać ochronę.

Wiadomości

II Rajd Rowerowy Za Życiem

Ma­ciej Ko­mo­row­ski z dzieć­mi – 12-le­t­nią Ma­ją i 14-le­t­nim Ka­ro­lem pla­nu­ją prze­je­chać ro­we­ra­mi dru­gi od­ci­nek Raj­du – od Gdań­ska do Bia­łe­go­sto­ku. Łącznie

Wiadomości

Uchylenie prawa do aborcji w USA bodźcem dla Europy

De­cy­zja Są­du Naj­wyż­sze­go w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, któ­ra zno­si po­wszech­ne pra­wo do abor­cji, mo­że być im­pul­sem dla kra­jów eu­ro­pej­skich – uwa­ża Ma­ri­na Ca­si­ni, prze­wod­ni­czą­ca wło­skie­go Ru­chu Obro­ny Życia.

Wiadomości

Film „Lingui” – święte więzy

W re­per­tu­arze pol­skich kin te­go la­ta go­ści film „Lin­gui” cza­dyj­skie­go re­ży­se­ra Ma­ha­ma­ta-Sa­le­ha Ha­ro­una. To pięk­ny es­te­tycz­nie i głę­bo­ko po­ru­sza­ją­cy emo­cje no­mi­no­wa­ny do na­gro­dy Fe­sti­wa­lu fil­mo­we­go w Cannes.

Wiadomości

USA: sąd najwyższy zniósł federalne prawo do aborcji

Po nie­mal 50 la­tach sąd naj­wyż­szy Sta­nów Zjed­no­czo­nych zniósł fe­de­ral­ne pra­wo do abor­cji. Otwie­ra to moż­li­wość za­ka­zy­wa­nia abor­cji na po­zio­mie sta­nów. Sę­dzia Sa­mu­el Ali­to w koń­co­wej opi­nii wy­da­nej na­pi­sał, że „Kon­sty­tu­cja nie przy­zna­je pra­wa do aborcji”.

Wiadomości

USA: kliniki przestają dokonywać aborcji

W ocze­ki­wa­niu na wy­rok Są­du Naj­wyż­sze­go Sta­nów Zjed­no­czo­nych, któ­ry mo­że pod­wa­żyć pra­wo pro­abor­cyj­ne, obo­wią­zu­ją­ce od 1973, nie­któ­re kli­ni­ki w tym kra­ju już te­raz prze­sta­ją przyj­mo­wać zgło­sze­nia na do­ko­ny­wa­nie prze­ry­wa­nia ciąży.