Tylko życie ma przyszłość!

Wiadomości

Wiadomości

Warszawa: Narodowy Marsz Życia i Rodziny

Uli­ca­mi War­sza­wy pod ha­słem „Ta­to – bądź, pro­wadź, chroń” prze­szedł Na­ro­do­wy Marsz Ży­cia i Ro­dzi­ny. We­dług or­ga­ni­za­to­rów, w wy­da­rze­niu wzię­ło udział ok. 6 tys. osób.

Wiadomości

Co to jest bioetyka i jak o niej rozmawiać? – prof. Błażej Kmieciak zainauguruje cykl spotkań Bioethics Lab

In­ter­dy­scy­pli­nar­na Aka­de­mia Bio­ety­ki uru­cha­mia Bio­ethics Lab – cykl spo­tkań opar­ty o wy­kła­dy wy­bit­nych eks­per­tów ma­ją­ce na ce­lu bie­żą­cą iden­ty­fi­ka­cję i wy­pra­co­wa­nie od­po­wie­dzi na ak­tu­al­ne za­gro­że­nia bio­etycz­ne zwią­za­ne z roz­wo­jem cy­wi­li­za­cyj­nym, a tak­że dys­ku­sję na go­rą­ce te­ma­ty w bio­ety­ce i nauce.

Wiadomości

Eksperymenty płodowe w Pittsburghu

De­par­ta­ment Zdro­wia i Opie­ki Spo­łecz­nej (HHS) w USA udo­stęp­nił 252 stro­ny do­tych­czas nie­zna­nych do­ku­men­tów, któ­re po­twier­dza­ją bar­ba­rzyń­skie prak­ty­ki sto­so­wa­ne na Uni­wer­sy­te­cie w Pit­ts­bur­ghu. By­ły wy­ci­na­ne wcze­śnia­kom ner­ki, ser­ca, go­na­dy, mózg, pę­che­rze do ce­lów ba­daw­czych pod­czas, gdy dzie­ci jesz­cze żyły.

Wiadomości

Francja: darmowa antykoncepcja

Fran­cu­ski Mi­ni­ster Zdro­wia, Oli­vier Ve­ran, za­po­wie­dział dar­mo­wy do­stęp do środ­ków an­ty­kon­cep­cyj­nych wszyst­kim ko­bie­tom do 25 ro­ku ży­cia. Prze­pi­sy bę­dą obo­wią­zy­wać od przy­szłe­go roku.

Wiadomości

 Meksyk: karalność aborcji niezgodna z konstytucją

Ka­ra­nie za abor­cję jest nie­zgod­ne z kon­sty­tu­cją na te­ry­to­rium ca­łe­go kra­ju – ta­kie orze­cze­nie wy­dał sąd naj­wyż­szy w Mek­sy­ku. De­cy­zja zo­stał pod­ję­ta jednogłośnie.

Wiadomości

Światowy Dzień FAS

9 wrze­śnia ob­cho­dzo­ny jest „Świa­to­wy Dzień FAS”, któ­ry ma na ce­lu uświa­do­mić wszyst­kim ma­mom o skut­kach pi­cia al­ko­ho­lu w cza­sie cią­ży i je­go wpły­wie na roz­wój nie­na­ro­dzo­ne­go dziecka.

Wiadomości

1,8 miliona dzieci uratowanych przed aborcją

Jed­na z naj­więk­szych na świe­cie sie­ci abor­cyj­nych MSI Re­pro­duc­ti­ve Cho­ice, od­no­to­wa­ła w 2020 r. spa­dek licz­by abor­cji – 1,8 mi­lio­na mniej w sto­sun­ku do ro­ku 2019, kie­dy wy­ko­na­no ich 4,6 miliona.

Wiadomości

Teksas chroni dzieci od momentu bicia serca

W Tek­sa­sie we­szła w ży­cie usta­wa za­ka­zu­ją­ca abor­cji po wy­kry­ciu bi­cia ser­ca u nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka tj. od 6. ty­go­dnia cią­ży. Usta­wa ta ro­ku­je prze­łom w do­tych­cza­so­wym pra­wie do­ty­czą­cym abor­cji w USA.

Wiadomości

RPO: Wyrok TK nie zamyka dyskusji o aborcji

„Jest kil­ka pro­jek­tów obec­nie w Sej­mie, któ­re do­ty­czą przy­wró­ce­nia moż­li­wo­ści do­ko­na­nia abor­cji w przy­pad­ku wad le­tal­nych pło­du. Par­la­ment po­wi­nien po­wró­cić do prac nad tą spra­wą” – uwa­ża no­wy Rzecz­nik Praw Oby­wa­tel­skich Mar­cin Wiącek.

Wiadomości

Rosyjski lekarz kontra aborcja farmakologiczna

W Ro­sji prze­pro­wa­dza się pół mi­lio­na abor­cji far­ma­ko­lo­gicz­nych rocz­nie. Wie­le ko­biet za­raz po przy­ję­ciu ta­blet­ki po­ron­nej za­czy­na ża­ło­wać swo­jej de­cy­zji. To wła­śnie dla nich po­wsta­ła ro­syj­sko­ję­zycz­na wer­sja ame­ry­kań­skiej stro­ny in­ter­ne­to­wej, in­for­mu­ją­cej, jak ura­to­wać dziec­ko już po za­ży­ciu pi­guł­ki abor­cyj­nej przez matkę.

Wiadomości

Raport Ministerstwa Zdrowia: 1076 aborcji w Polsce w 2020 r.

Zna­my sta­ty­sty­ki abor­cyj­ne za rok 2020. W pol­skich szpi­ta­lach prze­pro­wa­dzo­no wte­dy 1076 abor­cji. To o 40 mniej niż w ro­ku po­przed­nim. Czy na tej pod­sta­wie moż­na już wy­cią­gać wnio­ski do­ty­czą­ce zmia­ny po­staw po orze­cze­niu Try­bu­na­łu Konstytucyjnego?

Wiadomości

Ks. abp Henryk Hoser odważnie bronił prawdy o człowieku

Zmarł w wie­ku 78 lat ks. ar­cy­bi­skup se­nior die­ce­zji war­szaw­sko-pra­skiej i wi­zy­ta­tor apo­stol­ski w Me­dju­gor­je Hen­ryk Ho­ser. Był wiel­kim obroń­cą ży­cia czło­wie­ka od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmierci.

Wiadomości

W obozie śmierci upomniał się o prawo do życia

O. Mak­sy­mi­lian Kol­be miał za­le­d­wie 47 lat, gdy od­dał ży­cie za współ­więź­nia w Oświę­ci­miu. Mia­ło to miej­sce 80 lat te­mu, 14 sierp­nia. Jak wy­glą­da­ło to krót­kie ży­cie czło­wie­ka, któ­ry zdo­był się na naj­bar­dziej naj­pięk­niej­sze poświęcenie?

Wiadomości

Hospicja perinatalne

Ro­dzi­ce, któ­rzy już na eta­pie pre­na­tal­nym do­wia­du­ją się o nie­ule­czal­nej cho­ro­bie swo­je­go dziec­ka, mo­gą li­czyć na pro­fe­sjo­nal­ne wspar­cie. Ho­spi­cjum za­pew­nia kom­plek­so­wą po­moc przez ca­łą cią­żę, aż do po­ro­du. Póź­niej po po­ro­dzie dziec­ko rów­nież zo­sta­je ob­ję­te ca­ło­do­bo­wą opieką.

Wiadomości

Uzdrowienie po aborcji

3–5 wrze­śnia 2021r. od­bę­dą się week­en­do­we re­ko­lek­cje – Win­ni­ca Ra­che­li. Skie­ro­wa­ne są one do wszyst­kich osób, któ­re do­świad­czy­ły abor­cji bez­po­śred­nio lub po­śred­nio; ro­dzeń­stwa, dziad­ków, le­ka­rzy, pie­lę­gnia­rek czy doradców.

Wiadomości

Pigułka aborcyjna zabiła nastolatkę

Zroz­pa­czo­ny oj­ciec 16-let­niej cór­ki we­zwał mi­ni­ster­stwo zdro­wia do zba­da­nia pro­ce­de­ru sprze­da­ży pi­gu­łek abor­cyj­nych na te­re­nie Pa­pui No­wej Gwi­nei po tym, jak je­go na­sto­let­nia cór­ka zmar­ła po za­ży­ciu misoprostolu. 

Wiadomości

Baby boom w Teksasie

W szpi­ta­lu An­drews Wo­me­n’s po­ło­żo­nym w Tek­sa­sie w cią­gu 91 go­dzin przy­szło na świat 107 nie­mow­ląt. Jest to praw­dzi­wy ba­by boom!