Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Zamów książeczki „Największa przygoda: Życie”!

Największa przygoda: Życie

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka przy­go­to­wa­ło dwie war­to­ścio­we po­zy­cje pod wspól­nym ty­tu­łem „Naj­więk­sza przy­go­da: Ży­cie”. Obie ksią­żecz­ki skie­ro­wa­ne są do mło­dych czy­tel­ni­ków i do­sto­so­wa­ne do róż­nych grup wiekowych.

Pierw­sza z nich prze­zna­czo­na jest dla dzie­ci w wie­ku 10 lat i star­szych. Ta wer­sja za­wie­ra fa­scy­nu­ją­cą opo­wieść o cu­dzie two­rze­nia się no­we­go ży­cia – od za­płod­nie­nia po ko­lej­ne eta­py roz­wo­ju dziec­ka w ło­nie mat­ki. Prze­pięk­ne, re­ali­stycz­ne ilu­stra­cje po­zwo­lą mło­dym czy­tel­ni­kom zaj­rzeć do wnę­trza ludz­kie­go or­ga­ni­zmu i zro­zu­mieć, jak cu­dow­ny jest ten proces.

Z ko­lei dru­ga pu­bli­ka­cja skie­ro­wa­na jest do mło­dzie­ży w wie­ku 14 lat i star­szej. Ta ob­szer­niej­sza ksią­żecz­ka, oprócz war­stwy edu­ka­cyj­nej, po­ru­sza tak­że klu­czo­we kwe­stie praw­ne i etycz­ne zwią­za­ne z ochro­ną ży­cia po­czę­te­go. Znaj­dzie­my tu rów­nież prak­tycz­ne po­ra­dy do­ty­czą­ce ra­dze­nia so­bie z trud­no­ścia­mi, ja­kie mo­gą po­ja­wić się w okre­sie ciąży.

Obie po­zy­cje sta­no­wią cen­ny za­sób wie­dzy, któ­ry przy­go­tu­je mło­dych czy­tel­ni­ków do zro­zu­mie­nia war­to­ści ludz­kie­go ży­cia oraz świa­do­me­go i od­po­wie­dzial­ne­go ro­dzi­ciel­stwa w przyszłości.

Ini­cja­ty­wa Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka to uni­kal­na oka­zja, by wy­po­sa­żyć mło­dzież w nie­zbęd­ne kom­pe­ten­cje i po­sta­wić so­lid­ne fun­da­men­ty pod bu­do­wa­nie kul­tu­ry sza­cun­ku dla ludz­kie­go życia.

Się­gnij po „Naj­więk­szą przy­go­dę: Ży­cie” i po­da­ruj mło­dzie­ży szan­sę na fa­scy­nu­ją­ce od­kry­wa­nie cu­du na­ro­dzin! Wy­bierz wer­sję od­po­wied­nią do ich wie­ku, by za­pew­nić im kom­plek­so­we przygotowanie.

Ksią­żecz­ki są bez­płat­ne. Za­mów dla swo­je­go dziec­ka, wnu­ka, sio­strzeń­ca, a je­śli je­steś na­uczy­cie­lem – dla wszyst­kich Two­ich uczniów. Mo­żesz do­bro­wol­nie wes­przeć druk ko­lej­ne­go nakładu.

Za­mó­wie­nia: tel.: 12 311 02 60, e‑mail: zamawiam@pro-life.pl 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj