fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Nasze inicjatywy

Nasze inicjatywy

Webinary – spotkania o życiu

Zapra­szamy na webinary (spo­tkania online) o tematyce pro-life. Do uczest­nictwa w nich zachęcamy wszystkich, którym leży na sercu ochrona ludz­kiego życia.

Nasze inicjatywy

List do Sejmowej Komisji Zdrowia

W związku z zapo­wie­dzianym na piątek 6.11.2020 posie­dzeniem Sej­mowej Komisji Zdrowia, przed­sta­wiamy sta­no­wisko odnośnie do pre­zy­denc­kiego pro­jektu ustawy zmie­nia­jącej Ustawę o pla­no­waniu rodziny, ochronie płodu ludz­kiego i warunkach dopusz­czal­ności prze­ry­wania ciąży z 1993 r.

Nasze inicjatywy

List otwarty do Wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego

Odnosząc się do aborcji euge­nicznej, wie­lo­krotnie w wystą­pie­niach publicznych dekla­rował Pan oso­biste poparcie oraz wolę poli­tyczną wyklu­czenia prze­słanki euge­nicznej z pol­skiego porządku prawnego. „Na pewno trzeba zatrzymać pro­ceder uśmier­cania dzieci, które mają różne wady roz­wojowe. To jest coś nie­ludz­kiego i z tą eugeniką trzeba w Polsce skończyć”.

Nasze inicjatywy

List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

O posza­no­wanie kon­sty­tu­cyjnego prawa do życia oraz ini­cjatywę usta­wo­dawczą w sprawie rady­kalnego zwięk­szenia pomocy dla rodzin wycho­wu­jących dzieci z nie­peł­no­spraw­nością.

Nasze inicjatywy

Kartki świąteczne na Boże Narodzenie 2020

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka od wielu lat roz­pro­wadza kartki świą­teczne. W ten sposób zachęcamy do pod­trzy­my­wania pięknego zwy­czaju, jakim jest skła­danie życzeń, nawią­zu­jących do Świąt Bożego Naro­dzenia.

Nasze inicjatywy

Oświadczenie Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka z uznaniem i wdzięcz­nością przyjęło wyrok Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego stwier­dzający nie­zgodność z Kon­sty­tucją Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej zapisów ustawy o pla­no­waniu rodziny, ochronie płodu ludz­kiego i warunkach dopusz­czal­ności prze­ry­wania ciąży, przy­zwa­la­jących na uśmier­canie nie­na­ro­dzonych dzieci, u których podej­rzewa się chorobę czy nie­peł­no­sprawność.

Nasze inicjatywy

Podpisz apel o pomoc dla niepełnosprawnych

Kon­sty­tucja Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej nakazuje prawną ochronę życia. Cie­szymy się, że 22 paź­dziernika Try­bunał Kon­sty­tu­cyjny utrzymał obo­wią­zującą od 23 lat linię orzecz­niczą w tej sprawie. Jednak prawny nakaz posza­no­wania życia czło­wieka od poczęcia to zde­cy­do­wanie za mało.

Nasze inicjatywy

Księża Biskupi błogosławią Nowennę Życia

Nowenna roz­po­czyna się w dzień fatimski, 13 paź­dziernika br. Wspólną modlitwę zakoń­czymy 21 paź­dziernika, w przed­dzień wspo­mnienia litur­gicznego św. papieża Jana Pawła II, jednego z naj­więk­szych obrońców życia dzieci nie­na­ro­dzonych.