Tylko życie ma przyszłość!

Nasze inicjatywy

Nasze inicjatywy

Letnia Akademia Pro-Life

Roz­po­czę­ła się Let­nia Aka­de­mia Pro-li­fe, czy­li spo­tka­nie mi­ło­śni­ków ży­cia z ca­łej Pol­ski. Li­de­rzy spo­tka­li się w Kra­ko­wie i po­pra­cu­ją do niedzieli.

Nasze inicjatywy

Prawo chroni rodziców i dzieci

Uwa­gi do­ty­czą­ce abor­cji eu­ge­nicz­nej na kan­wie wy­wia­du ks. prof. An­drze­ja Szost­ka dla Kwar­tal­ni­ka „Więź”.

Nasze inicjatywy

Uroczyste wręczenie statuetek „Przyjaciel Życia”

Ma­ria Chod­kie­wicz, pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Przy­ja­ciół Szkół Ka­to­lic­kich, oraz Mar­ta i Ma­ciej Ko­mo­row­scy, ro­dzi­ce troj­ga dzie­ci, w tym có­recz­ki z ze­spo­łem Do­wna, otrzy­ma­li sta­tu­et­ki „Przy­ja­ciel Życia”.

Nasze inicjatywy

Zapraszamy na galę „Przyjaciel Życia”

Ma­ria Chod­kie­wicz, pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Przy­ja­ciół Szkół Ka­to­lic­kich, oraz Mar­ta i Ma­ciej Ko­mo­row­scy, ro­dzi­ce Ka­ro­la, Mai i We­ro­ni­ki z ze­spo­łem Do­wna, otrzy­ma­ją sta­tu­et­ki Przy­ja­cie­la Ży­cia. To naj­waż­niej­sze wy­róż­nie­nie przy­zna­wa­ne przez za­rząd Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka.

Nasze inicjatywy

IV Finał konkursu „Na początku była miłość – moja rodzina”

W na­szym Kon­kur­sie wzię­ło udział bli­sko 3500 dzie­ci z ca­łej Pol­ski. Bar­dzo cie­szy­my się z tak licz­ne­go udzia­łu na­szych naj­młod­szych. Wszyst­kie dzie­ci wy­ka­za­ły się nie­prze­cięt­ny­mi umie­jęt­no­ścia­mi pla­stycz­ny­mi, wy­obraź­nią i pomysłowością.

Nasze inicjatywy

3500 dzieci uczestniczyło w konkursie o rodzinie

Roz­strzy­gnię­ty zo­stał kon­kurs pro-li­fe dla przed­szko­la­ków i uczniów klas I‑III szkół pod­sta­wo­wych. Wzię­ło w nim udział 3500 uczest­ni­ków. Na­de­sła­li oni 2761 prac.

Nasze inicjatywy

Webinar. Dobrej edukacji seksualnej nie trzeba się bać

8 czerw­ca 2022 r. o godz. 19.00 od­bę­dzie się bez­płat­ny we­bi­nar pt. „Do­brej edu­ka­cji sek­su­al­nej nie trze­ba się bać”. Po­roz­ma­wia­my m.in. o hi­sto­rii wpro­wa­dza­nia wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie oraz wy­zwa­niach sto­ją­cych przed na­uczy­cie­la­mi te­go przedmiotu. 

Nasze inicjatywy

Letnia Akademia Pro-life 2022

W sierp­niu po raz dru­gi wy­star­tu­je Let­nia Aka­de­mia Pro-li­fe – 5‑dniowe warsz­ta­ty dla mi­ło­śni­ków ludz­kie­go ży­cia. To czas na po­głę­bia­nie wie­dzy przez mło­dych pro­li­fe­rów, spo­tka­nia z cie­ka­wy­mi go­ść­mi i za­wie­ra­nie przyjaźni.

Nasze inicjatywy

Drugie spotkanie Klubów Pro-Life

25 ma­ja 2022 r. o godz. 19.00 od­bę­dzie się li­ve mi­ło­śni­ków ży­cia w ra­mach Klu­bów Pro-Li­fe. Dys­ku­sję o en­cy­kli­ce Evan­ge­lium vi­tae po­pro­wa­dzi o. Krzysz­tof Nie­wia­dom­ski OFM­Cap, opie­kun du­cho­wy grupy.

Nasze inicjatywy

Wręczenie statuetek „Przyjaciel Życia”

15 czerw­ca 2022 r. w Ba­zy­li­ce Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Ła­­gie­w­ni­­kach od­bę­dzie się uro­czy­stość wrę­cze­nia sta­tu­etek „Przy­ja­ciel Ży­cia”. „Przy­ja­ciel Ży­cia” jest wy­róż­nie­niem przy­zna­wa­nym przez

Nasze inicjatywy

Webinar. Baby, akuszerki, położne – dłonie, które przyjmują życie

11 ma­ja 2022 r. o godz. 19.00 roz­pocz­nie się bez­płat­ny we­bi­nar pt. „Ba­by, aku­szer­ki, po­łoż­ne – dło­nie, któ­re przyj­mu­ją ży­cie”. Go­ściem spo­tka­nia bę­dzie dr Sa­bi­na Ja­ku­bow­ska, ar­che­olog, an­tro­po­log, do­ula i au­tor­ka po­wie­ści pt. „Aku­szer­ki”.

Nasze inicjatywy

Pierwsze spotkanie Klubów Pro-Life

Mi­ło­śni­cy ży­cia spo­tka­ją się, by dys­ku­to­wać o en­cy­kli­ce Evan­ge­lium vi­tae. Pierw­szy li­ve z udzia­łem o. Krzysz­to­fa Nie­wia­dom­skie­go OFM­Cap, opie­ku­na du­cho­we­go Klu­bów Pro-Li­fe, od­bę­dzie się on­li­ne 27 kwiet­nia 2022 r. o godz. 19.00.

Konkursy

Rozstrzygnięcie XVIII Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Kon­kurs Po­móż oca­lić ży­cie bez­bron­ne­mu za­chę­ca mło­dzież do re­flek­sji nad war­to­ścią ży­cia i god­no­ścią czło­wie­ka. Ro­dzi­com i wy­cho­waw­com da­je kon­kret­ną in­for­ma­cję o tym, co mło­de po­ko­le­nie my­śli na te­ma­ty pro-li­fe i ja­kich ar­gu­men­tów uży­wa w swo­ich dyskusjach.

Nasze inicjatywy

Przesłanie obrońców życia

19 or­ga­ni­za­cji pro-li­fe sfor­mu­ło­wa­ło apel skie­ro­wa­ny do pre­zy­den­ta, władz pań­stwo­wych i sa­mo­rzą­do­wych, a tak­że dzien­ni­ka­rzy o ze­rwa­nie z kul­tu­rą śmier­ci i jed­no­znacz­ne opo­wie­dze­nie się za życiem.

Nasze inicjatywy

Przesłanie 42. Pielgrzymki Obrońców Życia Człowieka

Pra­wo do ży­cia jest pra­wem uni­wer­sal­nym, po­nadwy­zna­nio­wym. Idea obro­ny nie­na­ro­dzo­nych łą­czy ka­to­li­ków i przed­sta­wi­cie­li in­nych wy­znań a tak­że oso­by de­kla­ru­ją­ce się ja­ko nie­wie­rzą­ce. To pięk­ne świa­dec­two mi­ło­ści do dru­gie­go czło­wie­ka i uczci­wo­ści intelektualnej.