Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Nasze inicjatywy

Фонду Хворої Дитини для громадян України

У зв’язку з жорстоким збройним вторгненням військ Російської Федерації на територію України, Управлінська рада Польської Асоціації Захисників Життя Людини вирішила відкрити десять додаткових Фондів Хворої Дитини.

Przeczytaj więcej »

Matka Życia

Pe­re­gry­na­cja fi­gu­ry jest oka­zją do re­flek­sji nad bu­do­wa­niem wła­snej po­sta­wy pro-li­fe oraz kul­tu­ry afir­mu­ją­cej ży­cie w śro­do­wi­sku pa­ra­fial­nym, do­mo­wym, szkol­nym i zawodowym.

Przeczytaj więcej »

Cztery nagrody dla naszych filmów!

XXXVII Mię­dzy­na­ro­do­wy Ka­to­lic­ki Fe­sti­wal Fil­mów i Mul­ti­me­diów do­biegł koń­ca. Z wiel­ką ra­do­ścią in­for­mu­je­my, że otrzy­ma­li­śmy czte­ry na­gro­dy w ka­te­go­rii fil­mów edu­ka­cyj­nych, pro­gra­mów te­le­wi­zyj­nych i multimedialnych.

Przeczytaj więcej »

Letnia Akademia Pro-Life

Roz­po­czę­ła się Let­nia Aka­de­mia Pro-li­fe, czy­li spo­tka­nie mi­ło­śni­ków ży­cia z ca­łej Pol­ski. Li­de­rzy spo­tka­li się w Kra­ko­wie i po­pra­cu­ją do niedzieli.

Przeczytaj więcej »

Zapraszamy na galę „Przyjaciel Życia”

Ma­ria Chod­kie­wicz, pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Przy­ja­ciół Szkół Ka­to­lic­kich, oraz Mar­ta i Ma­ciej Ko­mo­row­scy, ro­dzi­ce Ka­ro­la, Mai i We­ro­ni­ki z ze­spo­łem Do­wna, otrzy­ma­ją sta­tu­et­ki Przy­ja­cie­la Ży­cia. To naj­waż­niej­sze wy­róż­nie­nie przy­zna­wa­ne przez za­rząd Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka.

Przeczytaj więcej »
Nie ma już więcej wpisów do wyświetlenia.