Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Nasze inicjatywy

Każdy człowiek ma prawo do życia!

Sta­no­wi­sko Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka przed za­pla­no­wa­nym na po­sie­dze­nie sej­mo­we 11–12 lip­ca 2024 r. spra­woz­da­niem Ko­mi­sji Nad­zwy­czaj­nej do­ty­czą­cym po­sel­skie­go pro­jek­tu usta­wy o zmia­nie usta­wy – Ko­deks kar­ny (dru­ki nr 176 i 477).

Przeczytaj więcej »

Zamów ulotki na temat pigułki „dzień po”

Chcesz, aby wię­cej osób po­zna­ło praw­dę na te­mat pi­guł­ki „dzień po”? Za­mów bez­płat­ne ulot­ki i po­dziel się ni­mi da­lej! Po­znaj fak­ty i mi­ty, zro­zum jak dzia­ła­ją i dla­cze­go bu­dzą kon­tro­wer­sje. Ta ulot­ka to kom­pen­dium wie­dzy, któ­rą mu­sisz mieć!

Przeczytaj więcej »

Zamów książeczki „Największa przygoda: Życie”!

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka przy­go­to­wa­ło dwie war­to­ścio­we po­zy­cje pod wspól­nym ty­tu­łem „Naj­więk­sza przy­go­da: Ży­cie”. Obie ksią­żecz­ki skie­ro­wa­ne są do mło­dych czy­tel­ni­ków i do­sto­so­wa­ne do róż­nych grup wiekowych.

Przeczytaj więcej »

Letnia Akademia Pro-Life 2024

 Za­koń­czy­ły się warsz­ta­ty pro-li­fe w Kra­ko­wie, or­ga­ni­zo­wa­ne w ra­mach Let­niej Aka­de­mii Pro-Li­fe, po­łą­czo­ne z kon­fe­ren­cją po­pu­lar­no­nau­ko­wą. Trwa­ły od 25 czerw­ca do 2 lip­ca 2024 r. Bra­li w nich udział lo­kal­ni li­de­rzy pro-li­fe chcą­cy po­głę­bić swo­ją wie­dzę bio­etycz­ną oraz uczyć się ar­gu­men­ta­cji pro-life.

Przeczytaj więcej »

Wystąpienie Magdaleny Guziak-Nowak w Sejmie RP

Je­stem w 23. ty­go­dniu cią­ży. Mo­je dziec­ko nie mo­że zdać eg­za­mi­nu na pra­wo jaz­dy, wy­bie­rać pre­zy­den­ta al­bo za­brać dzi­siaj gło­su. Ale rów­no­cze­śnie pra­wo pol­skie po­zwa­la np. za­pi­sać mu spa­dek. I, co naj­waż­niej­sze, da­je mu pra­wo do życia.

Przeczytaj więcej »

44. Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę

6 kwiet­nia 2024 r. od­by­ła się 44. Piel­grzym­ka Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka na Ja­sną Gó­rę. Jest ona od­po­wie­dzią na we­zwa­nie, ja­kie w en­cy­kli­ce Evan­ge­lium vi­tae za­warł św. Jan Pa­weł II: „Pil­nie po­trzeb­na jest wiel­ka mo­dli­twa za ży­cie, prze­ni­ka­ją­ca ca­ły świat”.

Przeczytaj więcej »

Mitologia aborcyjna ‒ replika na wywiad red. Marcina Przeciszewskiego z prof. Adamem Strzemboszem

Ka­to­lic­ka Agen­cja In­for­ma­cyj­na opu­bli­ko­wa­ła wy­wiad red. Mar­ci­na Prze­ci­szew­skie­go z prof. Ada­mem Strzem­bo­szem, Pierw­szym Pre­ze­sem Są­du Naj­wyż­sze­go w la­tach 1990–1998, trak­tu­ją­cy o pro­jek­cie usta­wy o świa­do­mym ro­dzi­ciel­stwie i szer­szej, praw­nej re­gu­la­cji do­stęp­no­ści abor­cji w Polsce.

Przeczytaj więcej »

Konferencja „Mama i Tata od poczęcia! Rodzicielstwo prenatalne”

W ro­ku ju­bi­le­uszu 900-le­cia die­ce­zji wło­cław­skiej za­pra­sza­my na Ogól­no­pol­ską Kon­fe­ren­cję Na­uko­wo-Dusz­pa­ster­ską pt. „Ma­ma i Ta­ta od po­czę­cia! Ro­dzi­ciel­stwo pre­na­tal­ne”. Wy­da­rze­nie ma miej­sce w dniach 26–27 kwiet­nia 2024 r. w Wyż­szym Se­mi­na­rium Du­chow­nym Die­ce­zji Włocławskiej.

Przeczytaj więcej »

Konkurs akademicki „Życie i godność”

Ce­lem kon­kur­su jest za­chę­ce­nie mło­dzie­ży aka­de­mic­kiej do za­in­te­re­so­wa­nia się za­gad­nie­nia­mi zwią­za­ny­mi z pro­mo­cją ży­cia ja­ko war­to­ści o fun­da­men­tal­nym zna­cze­niu za­rów­no dla eg­zy­sten­cji po­szcze­gól­nych osób, jak i ca­łych społeczeństw.

Przeczytaj więcej »

Narodowy Marsz Życia – 14 kwietnia 2024 r.

Już nie­ba­wem na­sza sto­li­ca sta­nie się miej­scem ma­ni­fe­sta­cji na rzecz ży­cia i ro­dzi­ny, wia­ry i wier­no­ści, wol­no­ści i nie­pod­le­gło­ści. Za­pra­sza­my wszyst­kich na Na­ro­do­wy Marsz Ży­cia 2024, któ­ry wy­ru­szy 14 kwiet­nia pod ha­słem „Niech ży­je Pol­ska!”. Na­sze Sto­wa­rzy­sze­nie jest part­ne­rem te­go wy­da­rze­nia, któ­re cie­szy się ho­no­ro­wym pa­tro­na­tem ze stro­ny Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Polski.

Przeczytaj więcej »

Ksiądz Prałat Stanisław Maślanka odszedł do Domu Ojca

9 mar­ca 2024 ro­ku, w wie­ku 83 lat i po 59 la­tach po­słu­gi ka­płań­skiej, od­szedł do Do­mu Oj­ca śp. Ksiądz Pra­łat Sta­ni­sław Ma­ślan­ka. Ksiądz Sta­ni­sław Ma­ślan­ka był nie­zwy­kłym dusz­pa­ste­rzem i oj­cem du­cho­wym, a tak­że głę­bo­kim obroń­cą życia.

Przeczytaj więcej »

List otwarty do Prezydenta RP

Sza­now­ny Pa­nie Pre­zy­den­cie, pi­szę do Pa­na jak oj­ciec do oj­ca. Dzię­ku­ję za Pań­ską wy­po­wiedź ws. pi­guł­ki „dzień po”, w któ­rej  słusz­nie na­zwał Pan ofe­ro­wa­ny na­sto­let­nim dziew­czę­tom pre­pa­rat „bom­bą hormonalną”.

Przeczytaj więcej »
Nie ma już więcej wpisów do wyświetlenia.