Tylko życie ma przyszłość!

Nasze inicjatywy

Nasze inicjatywy

Wręczenie statuetek „Przyjaciel Życia”

15 czerw­ca 2022 r. w Ba­zy­li­ce Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Ła­­gie­w­ni­­kach od­bę­dzie się uro­czy­stość wrę­cze­nia sta­tu­etek „Przy­ja­ciel Ży­cia”. „Przy­ja­ciel Ży­cia” jest wy­róż­nie­niem przy­zna­wa­nym przez

Nasze inicjatywy

Webinar. Baby, akuszerki, położne – dłonie, które przyjmują życie

11 ma­ja 2022 r. o godz. 19.00 roz­pocz­nie się bez­płat­ny we­bi­nar pt. „Ba­by, aku­szer­ki, po­łoż­ne – dło­nie, któ­re przyj­mu­ją ży­cie”. Go­ściem spo­tka­nia bę­dzie dr Sa­bi­na Ja­ku­bow­ska, ar­che­olog, an­tro­po­log, do­ula i au­tor­ka po­wie­ści pt. „Aku­szer­ki”.

Nasze inicjatywy

Pierwsze spotkanie Klubów Pro-Life

Mi­ło­śni­cy ży­cia spo­tka­ją się, by dys­ku­to­wać o en­cy­kli­ce Evan­ge­lium vi­tae. Pierw­szy li­ve z udzia­łem o. Krzysz­to­fa Nie­wia­dom­skie­go OFM­Cap, opie­ku­na du­cho­we­go Klu­bów Pro-Li­fe, od­bę­dzie się on­li­ne 27 kwiet­nia 2022 r. o godz. 19.00.

Konkursy

Rozstrzygnięcie XVIII Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Kon­kurs Po­móż oca­lić ży­cie bez­bron­ne­mu za­chę­ca mło­dzież do re­flek­sji nad war­to­ścią ży­cia i god­no­ścią czło­wie­ka. Ro­dzi­com i wy­cho­waw­com da­je kon­kret­ną in­for­ma­cję o tym, co mło­de po­ko­le­nie my­śli na te­ma­ty pro-li­fe i ja­kich ar­gu­men­tów uży­wa w swo­ich dyskusjach.

Nasze inicjatywy

Przesłanie obrońców życia

19 or­ga­ni­za­cji pro-li­fe sfor­mu­ło­wa­ło apel skie­ro­wa­ny do pre­zy­den­ta, władz pań­stwo­wych i sa­mo­rzą­do­wych, a tak­że dzien­ni­ka­rzy o ze­rwa­nie z kul­tu­rą śmier­ci i jed­no­znacz­ne opo­wie­dze­nie się za życiem.

Nasze inicjatywy

Przesłanie 42. Pielgrzymki Obrońców Życia Człowieka

Pra­wo do ży­cia jest pra­wem uni­wer­sal­nym, po­nadwy­zna­nio­wym. Idea obro­ny nie­na­ro­dzo­nych łą­czy ka­to­li­ków i przed­sta­wi­cie­li in­nych wy­znań a tak­że oso­by de­kla­ru­ją­ce się ja­ko nie­wie­rzą­ce. To pięk­ne świa­dec­two mi­ło­ści do dru­gie­go czło­wie­ka i uczci­wo­ści intelektualnej.

Nasze inicjatywy

Kluby Pro-Life

Po­wsta­ją wspól­no­ty mi­ło­śni­ków ży­cia. Nie­for­mal­ne gru­py bę­dą zrze­szać oso­by, dla któ­rych waż­ne są ide­ały pro-life.

Nasze inicjatywy

42. Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę

Piel­grzym­ka Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka na Ja­sną Gó­rę po­dob­nie jak w ubie­głym ro­ku, bę­dzie mia­ła cha­rak­ter znacz­nie skrom­niej­szy niż w la­tach wcze­śniej­szych; ogra­ni­czo­na zo­sta­nie wy­łącz­nie do czę­ści mo­dli­tew­nej, a jej uczest­ni­ka­mi bę­dą tyl­ko przed­sta­wi­cie­le or­ga­ni­za­cji i wspólnot.

Nasze inicjatywy

Fundusz Dziecka Chorego dla uchodźców z Ukrainy

Wo­bec bru­tal­nej in­wa­zji zbroj­nej wojsk Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej na te­ry­to­rium Ukra­iny, za­rząd Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka po­sta­no­wił otwo­rzyć dzie­sięć do­dat­ko­wych Fun­du­szy Dziec­ka Cho­re­go, de­dy­ko­wa­nych spe­cjal­nie dla ro­dzin uchodź­ców wo­jen­nych, oby­wa­te­li Ukra­iny, wy­cho­wu­ją­cych dzie­ci z niepełnosprawnością.

Nasze inicjatywy

II Tydzień Modlitw o Ochronę Życia

Chce­my na no­wo usły­szeć Ewan­ge­lię ży­cia w świe­cie, w któ­rym w wie­lu kra­jach na­stę­pu­je li­be­ra­li­za­cja pra­wa abor­cyj­ne­go. Oka­zją do te­go bę­dzie Ty­dzień Mo­dlitw o Ochro­nę Ży­cia, któ­ry po­trwa od 19 do 25 mar­ca 2022 r.

Nasze inicjatywy

Ludzki płód jest człowiekiem

„Płód nie jest czło­wie­kiem, więc who ca­res? Mo­gą na­wet ro­bić z pło­dów farsz do pie­roż­ków, co za róż­ni­ca?”. Wpis rzecz­ni­ka pra­so­we­go In­sty­tu­tu Psy­cho­lo­gii UJ, dr. Sa­mu­ela No­wa­ka, w któ­rym od­niósł się do kon­dy­cji by­tu ludz­kie­go i je­go god­no­ści, zbul­wer­so­wał opi­nię pu­blicz­ną i na­ru­szył do­bre imię Uni­wer­sy­te­tu. Je­stem po­waż­nie za­nie­po­ko­jo­ny tym, że rzecz­nik pra­so­wy kie­run­ku hu­ma­ni­stycz­ne­go naj­star­szej pol­skiej uczel­ni po­tra­fi for­mu­ło­wać po­dob­ne sentencje.

Nasze inicjatywy

Webinar „Prawdziwa cena aborcji”

Cier­pie­nie ko­biet po abor­cji nie jest ani ka­to­lic­kim za­bo­bo­nem, ani po­my­słem fa­na­ty­ków, lecz praw­dzi­wą ra­ną, któ­ra nie chce się za­go­ić. Do­świad­cza­ją go ko­bie­ty, któ­re do­ko­na­ły abor­cji, ale tak­że oj­co­wie abor­to­wa­nych dzie­ci, ich ro­dzeń­stwo, le­ka­rze czy położne.

Nasze inicjatywy

Śmierć pani Agnieszki nie jest wynikiem wyroku TK

Tra­gicz­na śmierć pa­ni Agniesz­ki z Czę­sto­cho­wy nie jest wy­ni­kiem wy­ro­ku Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go z 22 paź­dzier­ni­ka 2020 r. Wy­rok ten przy­znał pra­wo do ży­cia dzie­ciom po­dej­rze­wa­nym o nie­peł­no­spraw­ność. Pra­wo chro­ni­ło i wciąż chro­ni ży­cie i zdro­wie ko­biet w cią­ży, do­pusz­cza­jąc abor­cję w przy­pad­ku ich zagrożenia.

Nasze inicjatywy

Webinar – Adopcja. Kiedy dzieci rodzą się w sercu

Wła­ści­wą mo­ty­wa­cją do ad­op­cji dziec­ka, któ­re do­świad­czy­ło w swo­im ży­ciu nie­za­wi­nio­nej krzyw­dy, trau­my po­rzu­ce­nia, jest mi­łość. O tym po­roz­ma­wia­my pod­czas we­bi­na­ru po­świę­co­ne­go adopcji.

Nasze inicjatywy

Zapraszamy na webinar: „Antykoncepcja. Wielka historia małej pigułki”

Do­stęp­na, mod­na, ła­twa w sto­so­wa­niu i uwa­ża­na za sku­tecz­ną. An­ty­kon­cep­cja, szcze­gól­nie hor­mo­nal­na, zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wa­ła my­śle­nie o ko­bie­cie, męż­czyź­nie i dziec­ku. Ma­ła pi­guł­ka, iko­na re­wo­lu­cji sek­su­al­nej, usta­li­ła no­wy porządek.