Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Nasze inicjatywy

Światło nadziei w cieniu straty

We wto­rek, 21 li­sto­pa­da br., od­by­ła się uro­czy­sta Msza Świę­ta po­grze­bo­wa dla dzie­ci mar­two uro­dzo­nych. Ce­re­mo­nia roz­po­czę­ła się o go­dzi­nie 9.30 na Cmen­ta­rzu w Pod­gór­kach Ty­niec­kich w Krakowie.

Przeczytaj więcej »

Media o nas – Apel do Pani Minister Zdrowia Katarzyny Sójki

Od kil­ku mie­się­cy przy Mi­ni­strze Zdro­wia dzia­ła ze­spół eks­per­tów ds. opra­co­wa­nia wy­tycz­nych dla pod­mio­tów lecz­ni­czych w za­kre­sie pro­ce­dur zwią­za­nych z prze­ry­wa­niem cią­ży. 20 paź­dzier­ni­ka 2023 r. Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka wy­sto­so­wa­ło apel do Mi­ni­ster Zdro­wia Ka­ta­rzy­ny Sójki.

Przeczytaj więcej »

Dr Jarosław Szarek tegorocznym laureatem Nagrody im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego

7 li­sto­pa­da 2023 r. w cza­sie kon­fe­ren­cji pra­so­wej zor­ga­ni­zo­wa­nej na Po­li­tech­ni­ce Kra­kow­skiej Na­gro­dę im. Słu­gi Bo­że­go Je­rze­go Cie­siel­skie­go otrzy­mał dr Ja­ro­sław Sza­rek, hi­sto­ryk i pu­bli­cy­sta, pre­zes In­sty­tu­tu Pa­mię­ci Na­ro­do­wej w la­tach 2016–2021 a obec­nie dy­rek­tor Mu­zeum Ar­mii Kra­jo­wej w Krakowie.

Przeczytaj więcej »

Apel do Pani Minister Zdrowia Katarzyny Sójki

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka ape­lu­je o nie­do­ko­ny­wa­nie sprzecz­nej z Kon­sty­tu­cją Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej in­ter­pre­ta­cji art. 4a ust. 1 pkt 1 Usta­wy z dnia 7 stycz­nia 1993 r. o pla­no­wa­niu ro­dzi­ny, ochro­nie pło­du ludz­kie­go i wa­run­kach do­pusz­czal­no­ści prze­ry­wa­nia ciąży.

Przeczytaj więcej »

XX Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Kon­kurs Po­móż oca­lić ży­cie bez­bron­ne­mu za­chę­ca mło­dzież do re­flek­sji nad war­to­ścią ży­cia i god­no­ścią czło­wie­ka. Ro­dzi­com i wy­cho­waw­com da­je kon­kret­ną in­for­ma­cję o tym, co mło­de po­ko­le­nie my­śli na te­ma­ty pro-li­fe i ja­kich ar­gu­men­tów uży­wa w swo­ich dyskusjach.

Przeczytaj więcej »

Aborcja nie uleczy problemów

Abor­cja wią­że się z bar­dzo po­waż­nym ry­zy­kiem syn­dro­mu po­abor­cyj­ne­go. Ko­bie­ta w cią­ży, któ­ra ma de­pre­sję, kie­dy za­bi­je swo­je dziec­ko, to jej pro­ble­my zo­sta­ną jesz­cze spo­tę­go­wa­ne, a nie ule­czo­ne – mó­wi Woj­ciech Zię­ba, pre­zes na­sze­go Stowarzyszenia.

Przeczytaj więcej »

Zniesiony zakaz pracy dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami

Po pod­pi­sie „Usta­wy o świad­cze­niu wspie­ra­ją­cym” przez Pre­zy­den­ta RP mo­że­my z ra­do­ścią po­wie­dzieć, że głów­ny po­stu­lat Ko­mi­te­tu Ini­cja­ty­wy Usta­wo­daw­czej „STOP za­ka­zo­wi pra­cy” zo­stał speł­nio­ny: ro­dzi­ce cho­rych dzie­ci – je­śli bę­dą chcie­li, to bę­dą mo­gli i po­bie­rać za­si­łek pie­lę­gna­cyj­ny, i pod­jąć pracę.

Przeczytaj więcej »

Współpraca z nauczycielami

Go­ści­li­śmy na sym­po­zjum w ra­mach 86. Ogól­no­pol­skiej Piel­grzym­ce Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców na Ja­sną Gó­rę. Mie­li­śmy oka­zję do spo­tka­nia z kil­ku­set pe­da­go­ga­mi, któ­rym przed­sta­wia­li­śmy moż­li­wo­ści wspól­nej edu­ka­cji mło­de­go po­ko­le­nia w za­kre­sie pro-life.

Przeczytaj więcej »

Letnia Akademia Pro-Life

Wresz­cie! Roz­po­czę­ła się Let­nia Aka­de­mia Pro-Li­fe! Naj­dłuż­sze i naj­bo­gat­sze w treść warsz­ta­ty dla tych, któ­rzy ko­cha­ją ży­cie. To pro­jekt, na któ­ry cze­ka­li­śmy ca­ły rok – od za­koń­cze­nia po­przed­niej edycji.

Przeczytaj więcej »

Apel Komitetu „STOP zakazowi pracy” do Posłów

Ape­lu­je­my do Po­sła­nek i Po­słów o ob­ni­że­nie ska­li okre­śla­ją­cej po­trze­bę wspar­cia do 50 pkt. Bez te­go wie­le osób nie­zdol­nych do pra­cy po­zo­sta­nie bez środ­ków do ży­cia czy na le­cze­nie.  Przy­po­mi­na­my, że ska­la w usta­wie o świad­cze­niu wspie­ra­ją­cym by­ła wzo­ro­wa­na na hisz­pań­skiej ska­li BVD, ale w Hisz­pa­nii wspar­cie roz­po­czy­na się już od 25 punktów.

Przeczytaj więcej »
Nie ma już więcej wpisów do wyświetlenia.