Tylko życie ma przyszłość!

Nasze inicjatywy

Nasze inicjatywy

„Nawróceni aborcjoniści” – webinar pro-life

We śro­dę 12 ma­ja o godz. 19.00 od­bę­dzie się bez­płat­ny we­bi­nar pro-li­fe dla ro­dzi­ców, wy­cho­waw­ców i na­uczy­cie­li o stra­te­gii grup pro­abor­cyj­nych re­ali­zo­wa­nej z „suk­ce­sa­mi” na ca­łym świecie.

Nasze inicjatywy

Gala Finałowa XVII Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”

Pra­gnie­my po­in­for­mo­wać, że w związ­ku z re­żi­mem sa­ni­tar­nym Ga­la Fi­na­ło­wa od­bę­dzie się on­li­ne 15 ma­ja br. o godz. 10. Na­szy­mi szcze­gól­ny­mi Go­ść­mi bę­dą Mi­ni­ster Edu­ka­cji i Na­uki Pan Prof. Prze­my­sław Czar­nek, Szef Ga­bi­ne­tu Po­li­tycz­ne­go Mi­ni­stra Pan Ra­do­sław Brzóz­ka oraz Ma­ło­pol­ski Ku­ra­tor Oświa­ty Pa­ni Bar­ba­ra Nowak.

Nasze inicjatywy

Projekt – Umarły, aby żyć wiecznie

Kra­jo­wy Ośro­dek Dusz­pa­ster­stwa Ro­dzin i Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka re­ali­zu­je pro­jekt „Umar­ły, aby żyć wiecznie”.

Nasze inicjatywy

Rozdanie nagród w konkursie akademickim „Życie i godność” 2021

„Obro­na zdro­wia, ochro­na ży­cia, klau­zu­la su­mie­nia, nie­płod­ność, prze­ka­zy­wa­nie ro­dzi­com nie­po­myśl­nej dia­gno­zy pre­na­tal­nej. Trze­ba od­wa­gi, by na­pi­sać i obro­nić pra­cę dy­plo­mo­wą na ten te­mat”. 22 kwiet­nia 2020 r. roz­da­no na­gro­dy w kon­kur­sie aka­de­mic­kim „Ży­cie i godność”.

Nasze inicjatywy

Duchowa adopcja dziecka poczętego

W każ­dej se­kun­dzie na świe­cie do­ko­nu­je się cud po­czę­cia czło­wie­ka. Jed­nak szo­ku­je fakt, że wie­le z po­czę­tych dzie­ci nie do­cze­ka dnia swo­ich na­ro­dzin, gdyż zo­sta­nie im ode­bra­ne ży­cie w wy­ni­ku aborcji.

Nasze inicjatywy

Przesłanie 40. Pielgrzymki Obrońców Życia – Jasna Góra 20 marca 2021

Sto­su­nek do da­ru ży­cia jest mia­rą czło­wie­czeń­stwa. Pra­wo do ży­cia przy­słu­gu­je każ­de­mu czło­wie­ko­wi, nie­za­leż­nie od je­go wie­ku i sta­nu zdro­wia. Abor­cja jest naj­więk­szym okru­cień­stwem, ja­kie czło­wiek zdo­łał przed­się­wziąć, nad­uży­wa­jąc swo­jej wolności.

Konkurs akademicki

Konkurs akademicki „Życie i godność”

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka ogła­sza VI ogól­no­pol­ski kon­kurs na pra­ce ma­gi­ster­skie i li­cen­cjac­kie pod ha­słem „Ży­cie i god­ność”, któ­re­go ce­lem jest za­chę­ce­nie mło­dzie­ży aka­de­mic­kiej do za­in­te­re­so­wa­nia się za­gad­nie­nia­mi zwią­za­ny­mi z pro­mo­cją ży­cia ja­ko war­to­ści fundamentalnej.

Nasze inicjatywy

List otwarty do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Usil­nie ape­lu­je­my o umoż­li­wie­nie oso­bom pra­cu­ją­cym po­bie­ra­nie świad­cze­nia pie­lę­gna­cyj­ne­go bez żad­nych kry­te­riów do­cho­do­wych, tak jak to jest np. w pro­gra­mie 500+. Ocze­ku­je­my tak­że na­stęp­nych roz­wią­zań zwięk­sza­ją­cych bez­po­śred­nie wspar­cie fi­nan­so­we ro­dzin wy­cho­wu­ją­cych nie­peł­no­spraw­ne dzieci.

Nasze inicjatywy

Kartki świąteczne na Wielkanoc 2021

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka od wie­lu lat roz­pro­wa­dza kart­ki świą­tecz­ne, któ­re są ce­gieł­ka­mi na dzia­łal­ność edu­ka­cyj­ną i charytatywną.

Nasze inicjatywy

Bezpłatny webinar – „Pełnia życia! Rozwój dziecka w łonie matki”

Każ­dy czło­wiek chce usły­szeć od ro­dzi­ców, że był ocze­ki­wa­nym dziec­kiem i po­czął się z mi­ło­ści. Pre­tekst do po­roz­ma­wia­nia z dzieć­mi o po­cząt­ku ludz­kie­go ży­cia da­je we­bi­nar pro-li­fe, któ­ry od­bę­dzie się 10 mar­ca br. o godz. 19.00.

Konkursy

XVII Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Kon­kurs Po­móż oca­lić ży­cie bez­bron­ne­mu za­chę­ca mło­dzież do re­flek­sji nad war­to­ścią ży­cia i god­no­ścią czło­wie­ka. Ro­dzi­com i wy­cho­waw­com da­je kon­kret­ną in­for­ma­cję o tym, co mło­de po­ko­le­nie my­śli na te­ma­ty pro-li­fe i ja­kich ar­gu­men­tów uży­wa w swo­ich dyskusjach.

Nasze inicjatywy

Jesteśmy po to, by pomagać!

Na­sze Sto­wa­rzy­sze­nie od wie­lu lat nie­sie po­moc sa­mot­nym mat­kom i oj­com oraz ro­dzi­nom wy­cho­wu­ją­cym nie­peł­no­spraw­ne dzie­ci. Wspar­cie pań­stwo­we jest nie­wy­star­cza­ją­ce. Obec­ny za­si­łek pie­lę­gna­cyj­ny na cho­re dziec­ko wy­no­si 215,84 zł miesięcznie.

Nasze inicjatywy

Wobec pomysłu referendum w sprawie aborcji

Wła­dze PiS na­dal nie wy­po­wie­dzia­ły się w spra­wie re­fe­ren­dum o abor­cji, któ­re pro­po­nu­je Ja­ro­sław Go­win. – Ta zwło­ka jest za­ska­ku­ją­ca. Po­mysł pa­na Go­wi­na jest niedorzeczny.

Nasze inicjatywy

Zwłoka kosztuje życie

270 dzie­ci, w tym 105 po­dej­rze­wa­nych o ze­spół Do­wna zgi­nę­ło z po­wo­du nie­opu­bli­ko­wa­nia orze­cze­nia Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go w spra­wie abor­cji eu­ge­nicz­nej. 22 stycz­nia mi­ja­ją trzy mie­sią­ce od tam­te­go posiedzenia.