Tylko życie ma przyszłość!

Nasze inicjatywy

Nasze inicjatywy

Webinar – Adopcja. Kiedy dzieci rodzą się w sercu

Wła­ści­wą mo­ty­wa­cją do ad­op­cji dziec­ka, któ­re do­świad­czy­ło w swo­im ży­ciu nie­za­wi­nio­nej krzyw­dy, trau­my po­rzu­ce­nia, jest mi­łość. O tym po­roz­ma­wia­my pod­czas we­bi­na­ru po­świę­co­ne­go adopcji.

Nasze inicjatywy

Zapraszamy na webinar: „Antykoncepcja. Wielka historia małej pigułki”

Do­stęp­na, mod­na, ła­twa w sto­so­wa­niu i uwa­ża­na za sku­tecz­ną. An­ty­kon­cep­cja, szcze­gól­nie hor­mo­nal­na, zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wa­ła my­śle­nie o ko­bie­cie, męż­czyź­nie i dziec­ku. Ma­ła pi­guł­ka, iko­na re­wo­lu­cji sek­su­al­nej, usta­li­ła no­wy porządek.

Nasze inicjatywy

Rok po Trybunale. W którym miejscu jesteśmy?

Ho­spi­cja per­ina­tal­ne i Pro­gram „Za ży­ciem” są po­mo­cą dla ro­dzi­ców, któ­rzy otrzy­ma­li trud­ną dia­gno­zę pre­na­tal­ną dla swo­je­go dziec­ka. Ma­my do­bre prak­ty­ki, ale cią­gle jest wie­le do zrobienia.

Nasze inicjatywy

Odeszły o całe życie za wcześnie

Idea dnia, w któ­rym wspo­mi­na się dzie­ci zmar­łe przed uro­dze­niem, wy­wo­dzi się z USA, gdzie w 1988 r. po raz pierw­szy ob­cho­dzo­no ta­kie wspo­mnie­nie. Ini­cja­ty­wa ta do­tar­ła do Pol­ski w ro­ku 2004 i zy­ska­ła swą ro­dzi­mą na­zwę Dnia Dziec­ka Utraconego.

Nasze inicjatywy

Przyznano Nagrodę im. Sł. Bożego J. Ciesielskiego

Ja­nusz War­dak, ur. 1968 r, ab­sol­went lin­gwi­sty­ki sto­so­wa­nej UW, je­den z za­ło­ży­cie­li i pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Aka­de­mia Fa­mi­lij­na, au­tor wy­kła­dów, warsz­ta­tów i ar­ty­ku­łów po­świę­co­nych wy­cho­wa­niu dzie­ci i mi­ło­ści mał­żeń­skiej zo­stał te­go­rocz­nym lau­re­atem Na­gro­dy im. Słu­gi Bo­że­go Je­rze­go Ciesielskiego.

Nasze inicjatywy

List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wno­si­my, aby Pan Pre­zy­dent wy­co­fał zło­żo­ny w Par­la­men­cie pro­jekt usta­wy przy­wra­ca­ją­cy, wbrew po­rząd­ko­wi kon­sty­tu­cyj­ne­mu i orze­cze­niom Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go, moż­li­wość prze­pro­wa­dze­nia le­gal­nej abor­cji na dziec­ku ze wska­zań eugenicznych.

Nasze inicjatywy

Konferencja ekumeniczna „Odeszły, aby żyć wiecznie”

Sto­wa­rzy­sze­nie jest po­my­sło­daw­cą i głów­nym or­ga­ni­za­to­rem Ogól­no­pol­skiej Kon­fe­ren­cji Na­uko­wej nt. „Ode­szły, aby żyć wiecz­nie… Po­grzeb dziec­ka po­ro­nio­ne­go z per­spek­ty­wy eku­me­nicz­nej”, któ­ra od­bę­dzie się w dniach 28–29 wrze­śnia 2021 r. na Wy­dzia­le Teo­lo­gicz­nym Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Poznaniu.

Nasze inicjatywy

Nagroda „Przyjaciel Życia”

Ka­ta­rzy­na i Ma­te­usz Kło­sko­wie, któ­rych fun­da­cja prze­pro­wa­dzi­ła na bil­l­bo­ar­dach wie­lu pol­skich miast kam­pa­nię pro-li­fe, oraz Mar­ta i An­drzej Wi­tec­cy, ro­dzi­ce sze­ścior­ga dzie­ci, w tym dwóch sy­nów ży­ją­cych z ze­spo­łem Do­wna i có­recz­ki, któ­ra z po­wo­du wa­dy le­tal­nej zmar­ła 117 dni po po­ro­dzie, otrzy­ma­li sta­tu­et­ki „Przy­ja­ciel życia”.

Nasze inicjatywy

Dom pełen miłości

Są mał­żeń­stwem od 24 lat. Ma­ją sze­ścio­ro dzie­ci, w tym jed­no w nie­bie. Dwóch ich sy­nów ma ze­spół Do­wna. Two­rzą szczę­śli­wą, ko­cha­ją­cą się ro­dzi­nę, w któ­rej od ra­na sły­chać ra­do­sne okrzy­ki: „Jest mi­łość, jest mi­łość! Ta­ta, ko­chaj mamę!”.

Nasze inicjatywy

Spektakl na oczach milionów

Z Ma­te­uszem Kło­skiem, lau­re­atem wy­róż­nie­nia Przy­ja­ciel Ży­cia, o kam­pa­nii bil­l­bo­ar­do­wej z dziec­kiem w ser­cu i re­al­nej po­mo­cy mał­żeń­stwom roz­ma­wia Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak, dy­rek­tor ds. edu­ka­cji Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka.

Nasze inicjatywy

IV Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Dzieci Utraconych

W Sank­tu­arium Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Ła­giew­ni­kach od­by­ła się IV Ogól­no­pol­ska Piel­grzym­ka Ro­dzin Dzie­ci Utra­co­nych. Pod­czas mo­dli­tew­ne­go spo­tka­nia zmar­łe dzie­ci zo­sta­ły za­wie­rzo­ne Bo­że­mu Miłosierdziu.

Nasze inicjatywy

Letnia Akademia Pro-Life

Let­nia Aka­de­mia Pro-Li­fe to pro­po­zy­cja dla mło­dych w wie­ku 18–30 lat chcą­cych bro­nić ży­cia czło­wie­ka. Pra­gnie­my, by uczest­ni­cy wy­jaz­du po­głę­bi­li swo­ją wie­dzę na te­mat naj­waż­niej­szych za­gad­nień bio­etycz­nych, a po­tem dzie­li­li się nią z ro­dzi­ną, przy­ja­ciół­mi i zna­jo­my­mi w ich miej­scach na­uki i pracy.

Nasze inicjatywy

Finał konkursu „Na początku była miłość – moja rodzina”

Po­nad 4,5 tys. przed­szko­la­ków i uczniów z klas I‑III szkół pod­sta­wo­wych wzię­ło udział w pla­stycz­nym kon­kur­sie pro-li­fe. Mi­ni­ster Edu­ka­cji i Na­uki, prof. Prze­my­sław Czar­nek: Gra­tu­lu­ję wszyst­kim au­to­rom zgło­szo­nych prac pla­stycz­nych i ży­czę twór­czej mo­ty­wa­cji do roz­wo­ju pa­sji i talentów.

Nasze inicjatywy

Wypowiedzi gości gali finałowej konkursu „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”

Mi­ni­ster Edu­ka­cji i Na­uki Pan prof. Prze­my­sław Czar­nek: „Pół­to­ra ty­sią­ca prac (wię­cej niż w po­przed­nich la­tach) ozna­cza, że pół­to­ra ty­sią­ca mło­dych lu­dzi w wie­ku od IV kla­sy szko­ły pod­sta­wo­wej do klas szkół po­nad­pod­sta­wo­wych po­chy­li­ło się nad sen­sem ży­cia, nad tym, co jest tak na­praw­dę fun­da­men­tem na­szej cy­wi­li­za­cji, a przede wszyst­kim fun­da­men­tem na­szej by­to­wo­ści i na­sze­go istnienia”.

Nasze inicjatywy

„Nawróceni aborcjoniści” – webinar pro-life

We śro­dę 12 ma­ja o godz. 19.00 od­bę­dzie się bez­płat­ny we­bi­nar pro-li­fe dla ro­dzi­ców, wy­cho­waw­ców i na­uczy­cie­li o stra­te­gii grup pro­abor­cyj­nych re­ali­zo­wa­nej z „suk­ce­sa­mi” na ca­łym świecie.