Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Nasze inicjatywy

XIX Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Kon­kurs Po­móż oca­lić ży­cie bez­bron­ne­mu za­chę­ca mło­dzież do re­flek­sji nad war­to­ścią ży­cia i god­no­ścią czło­wie­ka. Ro­dzi­com i wy­cho­waw­com da­je kon­kret­ną in­for­ma­cję o tym, co mło­de po­ko­le­nie my­śli na te­ma­ty pro-li­fe i ja­kich ar­gu­men­tów uży­wa w swo­ich dyskusjach.

Przeczytaj więcej »

Pogrzeb dzieci martwo urodzonych w krakowskich szpitalach

W naj­bliż­szy wto­rek, 14 mar­ca br., na Cmen­ta­rzu Pod­gór­ki Ty­niec­kie w Kra­ko­wie (ul. Wie­lo­gór­ska 16) od­bę­dzie się uro­czy­stość po­grze­bo­wa dzie­ci mar­two uro­dzo­nych w kra­kow­skich szpi­ta­lach. Li­tur­gię po­grze­bu roz­pocz­nie Msza świę­ta spra­wo­wa­na o godz. 9.00 w ka­pli­cy cmen­tar­nej przez ks. dr. Ja­nu­sza Kościelniaka.

Przeczytaj więcej »

List otwarty do Dyrektora Szpitala im. Czerwiakowskiego w Krakowie

Za­rząd Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka skła­da wy­ra­zy naj­wyż­sze­go uzna­nia i sza­cun­ku, po­par­cia i wdzięcz­no­ści za usta­no­wie­nie Pa­ni dr n. med. Wan­dy Pół­taw­skiej pa­tro­nem Od­dzia­łu No­wo­rod­ko­we­go w Szpi­ta­lu im. R. Czer­wia­kow­skie­go przy ul. Sie­mi­radz­kie­go w Krakowie.

Przeczytaj więcej »

Świadek świętości życia

Kru­cja­ta Mo­dli­twy w Obro­nie Po­czę­tych Dzie­ci wy­ro­sła bez­po­śred­nio z na­ucza­nia Ja­na Paw­ła II. „I ży­czę, i mo­dlę się o to sta­le, aże­by ro­dzi­na pol­ska da­wa­ła ży­cie, że­by by­ła wier­na świę­te­mu pra­wu ży­cia” – po­wie­dział Oj­ciec Świę­ty pod­czas piel­grzym­ki do w No­we­go Targu.

Przeczytaj więcej »

Kartki świąteczne na Wielkanoc 2023

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka od wie­lu lat roz­pro­wa­dza kart­ki świą­tecz­ne, któ­re po­zwa­la­ją nam roz­pro­pa­go­wać na­szą dzia­łal­ność edu­ka­cyj­ną i charytatywną.

Przeczytaj więcej »

Na prace konkursowe czekamy o tydzień dłużej!

W od­po­wie­dzi na na­pły­wa­ją­ce proś­by i du­że za­in­te­re­so­wa­nie pra­gnie­my po­in­for­mo­wać o prze­dłu­że­niu o ty­dzień ter­mi­nu zgła­sza­nia prac w XIX ogól­no­pol­skim kon­kur­sie dla mło­dzie­ży „Po­móż oca­lić ży­cie bez­bron­ne­mu” o na­gro­dę im. bł. ks. Je­rze­go Popiełuszki.

Przeczytaj więcej »

Dzień skupienia dla rodziców w żałobie po śmierci dziecka

W Ka­pli­cy Sło­wac­kiej w Sank­tu­arium Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Ła­giew­ni­kach od­był się dzień sku­pie­nia dla ro­dzi­ców po śmier­ci dziec­ka. Ro­dzi­ce wzię­li udział we Mszy św., sa­kra­men­cie po­ku­ty i kon­fe­ren­cji oraz mie­li moż­li­wość przy­ję­cia Szka­ple­rza św. Do­mi­ni­ka Savio.

Przeczytaj więcej »

Twój 1,5% ratuje życie i zdrowie dzieci

Na­sza dzia­łal­ność nie by­ła­by moż­li­wa, gdy­by nie prze­peł­nio­ne do­brem ser­ca na­szych Przy­ja­ciół i Dar­czyń­ców. Ser­decz­nie pro­si­my o włą­cze­nie się w to dzie­ło i wspar­cie na­szych dzia­łań po­przez prze­ka­za­nie 1,5% podatku.

Przeczytaj więcej »

Film „Tam Ktoś jest!”

30 lat te­mu, 7 stycz­nia 1993 ro­ku Pol­ska sta­ła się tym sa­mym pierw­szym pań­stwem de­mo­kra­tycz­nym, któ­re­go par­la­ment od­rzu­cił abor­cję „na żądanie”.

Przeczytaj więcej »
Nie ma już więcej wpisów do wyświetlenia.