Tylko życie ma przyszłość!

Nasze inicjatywy

Nasze inicjatywy

Letnia Akademia Pro-Life

Let­nia Aka­de­mia Pro-Li­fe to pro­po­zy­cja dla mło­dych w wie­ku 18–30 lat chcą­cych bro­nić ży­cia czło­wie­ka. Pra­gnie­my, by uczest­ni­cy wy­jaz­du po­głę­bi­li swo­ją wie­dzę na te­mat naj­waż­niej­szych za­gad­nień bio­etycz­nych, a po­tem dzie­li­li się nią z ro­dzi­ną, przy­ja­ciół­mi i zna­jo­my­mi w ich miej­scach na­uki i pracy.

Nasze inicjatywy

Nagroda „Przyjaciel Życia”

Ka­ta­rzy­na i Ma­te­usz Kło­sko­wie, któ­rych fun­da­cja prze­pro­wa­dzi­ła na bil­l­bo­ar­dach wie­lu pol­skich miast kam­pa­nię pro-li­fe, oraz Mar­ta i An­drzej Wi­tec­cy, ro­dzi­ce sze­ścior­ga dzie­ci, w tym dwóch sy­nów ży­ją­cych z ze­spo­łem Do­wna i có­recz­ki, któ­ra z po­wo­du wa­dy le­tal­nej zmar­ła 117 dni po po­ro­dzie, otrzy­ma­li sta­tu­et­ki „Przy­ja­ciel życia”.

Nasze inicjatywy

Dom pełen miłości

Są mał­żeń­stwem od 24 lat. Ma­ją sze­ścio­ro dzie­ci, w tym jed­no w nie­bie. Dwóch ich sy­nów ma ze­spół Do­wna. Two­rzą szczę­śli­wą, ko­cha­ją­cą się ro­dzi­nę, w któ­rej od ra­na sły­chać ra­do­sne okrzy­ki: „Jest mi­łość, jest mi­łość! Ta­ta, ko­chaj mamę!”.

Nasze inicjatywy

Spektakl na oczach milionów

Z Ma­te­uszem Kło­skiem, lau­re­atem wy­róż­nie­nia Przy­ja­ciel Ży­cia, o kam­pa­nii bil­l­bo­ar­do­wej z dziec­kiem w ser­cu i re­al­nej po­mo­cy mał­żeń­stwom roz­ma­wia Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak, dy­rek­tor ds. edu­ka­cji Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka.

Nasze inicjatywy

IV Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Dzieci Utraconych

W Sank­tu­arium Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Ła­giew­ni­kach od­by­ła się IV Ogól­no­pol­ska Piel­grzym­ka Ro­dzin Dzie­ci Utra­co­nych. Pod­czas mo­dli­tew­ne­go spo­tka­nia zmar­łe dzie­ci zo­sta­ły za­wie­rzo­ne Bo­że­mu Miłosierdziu.

Nasze inicjatywy

Finał konkursu „Na początku była miłość – moja rodzina”

Po­nad 4,5 tys. przed­szko­la­ków i uczniów z klas I‑III szkół pod­sta­wo­wych wzię­ło udział w pla­stycz­nym kon­kur­sie pro-li­fe. Mi­ni­ster Edu­ka­cji i Na­uki, prof. Prze­my­sław Czar­nek: Gra­tu­lu­ję wszyst­kim au­to­rom zgło­szo­nych prac pla­stycz­nych i ży­czę twór­czej mo­ty­wa­cji do roz­wo­ju pa­sji i talentów.

Nasze inicjatywy

Wypowiedzi gości gali finałowej konkursu „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”

Mi­ni­ster Edu­ka­cji i Na­uki Pan prof. Prze­my­sław Czar­nek: „Pół­to­ra ty­sią­ca prac (wię­cej niż w po­przed­nich la­tach) ozna­cza, że pół­to­ra ty­sią­ca mło­dych lu­dzi w wie­ku od IV kla­sy szko­ły pod­sta­wo­wej do klas szkół po­nad­pod­sta­wo­wych po­chy­li­ło się nad sen­sem ży­cia, nad tym, co jest tak na­praw­dę fun­da­men­tem na­szej cy­wi­li­za­cji, a przede wszyst­kim fun­da­men­tem na­szej by­to­wo­ści i na­sze­go istnienia”.

Nasze inicjatywy

„Nawróceni aborcjoniści” – webinar pro-life

We śro­dę 12 ma­ja o godz. 19.00 od­bę­dzie się bez­płat­ny we­bi­nar pro-li­fe dla ro­dzi­ców, wy­cho­waw­ców i na­uczy­cie­li o stra­te­gii grup pro­abor­cyj­nych re­ali­zo­wa­nej z „suk­ce­sa­mi” na ca­łym świecie.

Nasze inicjatywy

Projekt – Umarły, aby żyć wiecznie

Kra­jo­wy Ośro­dek Dusz­pa­ster­stwa Ro­dzin i Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka re­ali­zu­je pro­jekt „Umar­ły, aby żyć wiecznie”.

Nasze inicjatywy

Rozdanie nagród w konkursie akademickim „Życie i godność” 2021

„Obro­na zdro­wia, ochro­na ży­cia, klau­zu­la su­mie­nia, nie­płod­ność, prze­ka­zy­wa­nie ro­dzi­com nie­po­myśl­nej dia­gno­zy pre­na­tal­nej. Trze­ba od­wa­gi, by na­pi­sać i obro­nić pra­cę dy­plo­mo­wą na ten te­mat”. 22 kwiet­nia 2020 r. roz­da­no na­gro­dy w kon­kur­sie aka­de­mic­kim „Ży­cie i godność”.

Nasze inicjatywy

Duchowa adopcja dziecka poczętego

W każ­dej se­kun­dzie na świe­cie do­ko­nu­je się cud po­czę­cia czło­wie­ka. Jed­nak szo­ku­je fakt, że wie­le z po­czę­tych dzie­ci nie do­cze­ka dnia swo­ich na­ro­dzin, gdyż zo­sta­nie im ode­bra­ne ży­cie w wy­ni­ku aborcji.

Nasze inicjatywy

Przesłanie 40. Pielgrzymki Obrońców Życia – Jasna Góra 20 marca 2021

Sto­su­nek do da­ru ży­cia jest mia­rą czło­wie­czeń­stwa. Pra­wo do ży­cia przy­słu­gu­je każ­de­mu czło­wie­ko­wi, nie­za­leż­nie od je­go wie­ku i sta­nu zdro­wia. Abor­cja jest naj­więk­szym okru­cień­stwem, ja­kie czło­wiek zdo­łał przed­się­wziąć, nad­uży­wa­jąc swo­jej wolności.

Konkurs akademicki

Konkurs akademicki „Życie i godność”

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka ogła­sza VI ogól­no­pol­ski kon­kurs na pra­ce ma­gi­ster­skie i li­cen­cjac­kie pod ha­słem „Ży­cie i god­ność”, któ­re­go ce­lem jest za­chę­ce­nie mło­dzie­ży aka­de­mic­kiej do za­in­te­re­so­wa­nia się za­gad­nie­nia­mi zwią­za­ny­mi z pro­mo­cją ży­cia ja­ko war­to­ści fundamentalnej.

Nasze inicjatywy

List otwarty do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Usil­nie ape­lu­je­my o umoż­li­wie­nie oso­bom pra­cu­ją­cym po­bie­ra­nie świad­cze­nia pie­lę­gna­cyj­ne­go bez żad­nych kry­te­riów do­cho­do­wych, tak jak to jest np. w pro­gra­mie 500+. Ocze­ku­je­my tak­że na­stęp­nych roz­wią­zań zwięk­sza­ją­cych bez­po­śred­nie wspar­cie fi­nan­so­we ro­dzin wy­cho­wu­ją­cych nie­peł­no­spraw­ne dzieci.