fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Nasze inicjatywy

Nasze inicjatywy

Kartki świąteczne na Wielkanoc 2021

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka od wielu lat roz­pro­wadza kartki świą­teczne, które są cegiełkami na dzia­łalność edu­ka­cyjną i charytatywną.

Nasze inicjatywy

Jesteśmy po to, by pomagać!

Nasze Sto­wa­rzy­szenie od wielu lat niesie pomoc samotnym matkom i ojcom oraz rodzinom wycho­wu­jącym nie­peł­no­sprawne dzieci. Wsparcie pań­stwowe jest nie­wy­star­czające. Obecny zasiłek pie­lę­gna­cyjny na chore dziecko wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Nasze inicjatywy

Zwłoka kosztuje życie

270 dzieci, w tym 105 podej­rze­wanych o zespół Downa zginęło z powodu nie­opu­bli­ko­wania orze­czenia Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego w sprawie aborcji euge­nicznej. 22 stycznia mijają trzy mie­siące od tamtego posiedzenia.

Nasze inicjatywy

Protest w sprawie Polaka w śpiączce w szpitalu w Plymouth

Domagamy się od władz bry­tyj­skich przy­wró­cenia poda­wania poży­wienia i płynów pol­skiemu oby­wa­telowi R.S., pozo­sta­jącemu w szpitalu w Ply­mouth, i o nie­utrud­nianie prze­wie­zienia go do Polski. Ska­zy­wanie pacjenta na śmierć poprzez zagło­dzenie uważamy za niedopuszczalne.

Nasze inicjatywy

Wobec pomysłu referendum w sprawie aborcji

Władze PiS nadal nie wypo­wie­działy się w sprawie refe­rendum o aborcji, które pro­ponuje Jarosław Gowin. – Ta zwłoka jest zaska­kująca. Pomysł pana Gowina jest niedorzeczny.

Nasze inicjatywy

Komentarz do apelu naukowców

Kra­kowscy naukowcy apelują o nie­po­ka­zy­wanie w prze­strzeni publicznej ciał dzieci pod­danych aborcji. Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka: te zdjęcia to prawda o aborcji, ale cel nie uświęca środków.

Nasze inicjatywy

List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

List otwarty do Pre­zy­denta Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej w sprawie pro­jektu ustawy dopusz­cza­jącego prze­rwanie życia dzieci z podej­rzeniem wad letalnych oraz zwięk­szenia pomocy dla rodzin wycho­wu­jących dzieci z niepełnosprawnością.

Nasze inicjatywy

Apel rodziców do prezydenta: każde dziecko ma prawo do życia

Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka złożyło w Kan­ce­larii Pre­zy­denta RP list do pre­zy­denta Andrzeja Dudy oraz przy­go­towaną przez nie publi­kację pt. „Życie. Bez wyjątków”. To głos rodziców, którzy proszą o wyco­fanie pro­jektu zakła­da­jącego legalną aborcję dzieci z podej­rzeniem tzw. wad letalnych.

Nasze inicjatywy

Młodzież

Konkurs Webinary Wystawa Kon­spekty Profil Wielu nasto­latków poszukuje odpo­wiedzi na pytania doty­czące ochrony ludz­kiego życia. Pytań i wąt­pli­wości młodzi ludzie mają

Nasze inicjatywy

Webinary – spotkania o życiu

Zapra­szamy na webinary (spo­tkania online) o tematyce pro-life. Do uczest­nictwa w nich zachęcamy wszystkich, którym leży na sercu ochrona ludz­kiego życia.

Nasze inicjatywy

List do Sejmowej Komisji Zdrowia

W związku z zapo­wie­dzianym na piątek 6.11.2020 posie­dzeniem Sej­mowej Komisji Zdrowia, przed­sta­wiamy sta­no­wisko odnośnie do pre­zy­denc­kiego pro­jektu ustawy zmie­nia­jącej Ustawę o pla­no­waniu rodziny, ochronie płodu ludz­kiego i warunkach dopusz­czal­ności prze­ry­wania ciąży z 1993 r.

Nasze inicjatywy

List otwarty do Wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego

Odnosząc się do aborcji euge­nicznej, wie­lo­krotnie w wystą­pie­niach publicznych dekla­rował Pan oso­biste poparcie oraz wolę poli­tyczną wyklu­czenia prze­słanki euge­nicznej z pol­skiego porządku prawnego. „Na pewno trzeba zatrzymać pro­ceder uśmier­cania dzieci, które mają różne wady roz­wojowe. To jest coś nie­ludz­kiego i z tą eugeniką trzeba w Polsce skończyć”.

Nasze inicjatywy

List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

O posza­no­wanie kon­sty­tu­cyjnego prawa do życia oraz ini­cjatywę usta­wo­dawczą w sprawie rady­kalnego zwięk­szenia pomocy dla rodzin wycho­wu­jących dzieci z niepełnosprawnością.