Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Nasze inicjatywy

44. Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę

6 kwiet­nia 2024 r. od­by­ła się 44. Piel­grzym­ka Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka na Ja­sną Gó­rę. Jest ona od­po­wie­dzią na we­zwa­nie, ja­kie w en­cy­kli­ce Evan­ge­lium vi­tae za­warł św. Jan Pa­weł II: „Pil­nie po­trzeb­na jest wiel­ka mo­dli­twa za ży­cie, prze­ni­ka­ją­ca ca­ły świat”.

Przeczytaj więcej »

Mitologia aborcyjna ‒ replika na wywiad red. Marcina Przeciszewskiego z prof. Adamem Strzemboszem

Ka­to­lic­ka Agen­cja In­for­ma­cyj­na opu­bli­ko­wa­ła wy­wiad red. Mar­ci­na Prze­ci­szew­skie­go z prof. Ada­mem Strzem­bo­szem, Pierw­szym Pre­ze­sem Są­du Naj­wyż­sze­go w la­tach 1990–1998, trak­tu­ją­cy o pro­jek­cie usta­wy o świa­do­mym ro­dzi­ciel­stwie i szer­szej, praw­nej re­gu­la­cji do­stęp­no­ści abor­cji w Polsce.

Przeczytaj więcej »

Konferencja „Mama i Tata od poczęcia! Rodzicielstwo prenatalne”

W ro­ku ju­bi­le­uszu 900-le­cia die­ce­zji wło­cław­skiej za­pra­sza­my na Ogól­no­pol­ską Kon­fe­ren­cję Na­uko­wo-Dusz­pa­ster­ską pt. „Ma­ma i Ta­ta od po­czę­cia! Ro­dzi­ciel­stwo pre­na­tal­ne”. Wy­da­rze­nie ma miej­sce w dniach 26–27 kwiet­nia 2024 r. w Wyż­szym Se­mi­na­rium Du­chow­nym Die­ce­zji Włocławskiej.

Przeczytaj więcej »

Konkurs akademicki „Życie i godność”

Ce­lem kon­kur­su jest za­chę­ce­nie mło­dzie­ży aka­de­mic­kiej do za­in­te­re­so­wa­nia się za­gad­nie­nia­mi zwią­za­ny­mi z pro­mo­cją ży­cia ja­ko war­to­ści o fun­da­men­tal­nym zna­cze­niu za­rów­no dla eg­zy­sten­cji po­szcze­gól­nych osób, jak i ca­łych społeczeństw.

Przeczytaj więcej »

Narodowy Marsz Życia – 14 kwietnia 2024 r.

Już nie­ba­wem na­sza sto­li­ca sta­nie się miej­scem ma­ni­fe­sta­cji na rzecz ży­cia i ro­dzi­ny, wia­ry i wier­no­ści, wol­no­ści i nie­pod­le­gło­ści. Za­pra­sza­my wszyst­kich na Na­ro­do­wy Marsz Ży­cia 2024, któ­ry wy­ru­szy 14 kwiet­nia pod ha­słem „Niech ży­je Pol­ska!”. Na­sze Sto­wa­rzy­sze­nie jest part­ne­rem te­go wy­da­rze­nia, któ­re cie­szy się ho­no­ro­wym pa­tro­na­tem ze stro­ny Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Polski.

Przeczytaj więcej »

Ksiądz Prałat Stanisław Maślanka odszedł do Domu Ojca

9 mar­ca 2024 ro­ku, w wie­ku 83 lat i po 59 la­tach po­słu­gi ka­płań­skiej, od­szedł do Do­mu Oj­ca śp. Ksiądz Pra­łat Sta­ni­sław Ma­ślan­ka. Ksiądz Sta­ni­sław Ma­ślan­ka był nie­zwy­kłym dusz­pa­ste­rzem i oj­cem du­cho­wym, a tak­że głę­bo­kim obroń­cą życia.

Przeczytaj więcej »

List otwarty do Prezydenta RP

Sza­now­ny Pa­nie Pre­zy­den­cie, pi­szę do Pa­na jak oj­ciec do oj­ca. Dzię­ku­ję za Pań­ską wy­po­wiedź ws. pi­guł­ki „dzień po”, w któ­rej  słusz­nie na­zwał Pan ofe­ro­wa­ny na­sto­let­nim dziew­czę­tom pre­pa­rat „bom­bą hormonalną”.

Przeczytaj więcej »

List otwarty do Pierwszej Damy RP

Sza­now­na Pa­ni, zwra­cam się do Pa­ni jak mat­ka do mat­ki. W na­ra­sta­ją­cej dys­ku­sji wo­kół tzw. pi­guł­ki „dzień po”, usil­nie pro­szę o za­ję­cia sta­no­wi­ska słu­żą­ce­go rze­czy­wi­ste­mu do­bru dziew­czy­nek i mło­dych kobiet.

Przeczytaj więcej »

Proszę dziś państwa o podpisanie być może najważniejszej petycji w tym roku

Nie­daw­no mi­ni­ster zdro­wia Iza­be­la Lesz­czy­na za­po­wie­dzia­ła wpro­wa­dze­nie rzą­do­we­go pa­kie­tu roz­wią­zań „Bez­piecz­na, świa­do­ma ja”. Ogło­szo­ny pa­kiet wy­ra­sta z kal­ku­la­cji po­li­tycz­nych i ma cha­rak­ter ide­olo­gicz­ny. Po­mi­ja ra­cje kon­sty­tu­cyj­ne i prze­czy zdro­we­mu rozsądkowi.

Przeczytaj więcej »

Apel do Prezesa Rady Ministrów o odstąpienia od procedowania ustawy regulującej dostępność pigułki „dzień po”

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka wzy­wa Pre­ze­sa Ra­dy Mi­ni­strów  do od­stą­pie­nia od pro­ce­do­wa­nia usta­wy re­gu­lu­ją­cej do­stęp­ność pi­guł­ki „Dzień Po”. Ape­lu­je do par­la­men­ta­rzy­stów o od­rzu­ce­nie pro­jek­tu usta­wy, ze wzglę­du na do­bro nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci, nie­peł­no­let­nich dziew­czy­nek i kobiet.

Przeczytaj więcej »

Zadaniem lekarzy jest służyć i chronić życie

Z dr n. med. Ewą Śli­zień-Ku­czap­ską, le­ka­rzem spe­cja­li­stą po­łoż­ni­kiem-gi­ne­ko­lo­giem pre­ze­sem Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Na­uczy­cie­li Na­tu­ral­ne­go Pla­no­wa­nia Ro­dzi­ny, in­struk­to­rem i me­dycz­nym kon­sul­tan­tem me­tod roz­po­zna­wa­nia płod­no­ści, wy­kła­dow­cą aka­de­mic­kim, współ­au­tor­ką wie­lu pu­bli­ka­cji oraz Lau­re­at­ką na­gro­dy „Przy­ja­ciel Ży­cia” roz­ma­wia Aga­ta Gołda.

Przeczytaj więcej »

Nagroda „Przyjaciel Życia” 2024

Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka wrę­czy­ło dziś na­gro­dy „Przy­ja­ciel Ży­cia” i „Przy­ja­ciel Ży­cia-Ci­chy Bo­ha­ter”, przy­zna­wa­ne oso­bom za­an­ga­żo­wa­nym w bu­do­wa­nie cy­wi­li­za­cji ży­cia i mi­ło­ści. W tym ro­ku wy­róż­nie­nia otrzy­ma­li – gi­ne­ko­log-po­łoż­nik dr Ewa Śli­zień-Ku­czap­ska, a tak­że Mał­go­rza­ta i Bog­dan Du­ba­no­wi­czo­wie, któ­rzy ja­ko ro­dzi­na za­stęp­cza i ad­op­cyj­na po­mo­gli 25 dzieciom.

Przeczytaj więcej »

Pożegnano dzieci nienarodzone i martwo urodzone

W kra­kow­skich Pod­gór­kach Ty­niec­kich od­był się ko­lej­ny po­grzeb dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych. Pod­czas ce­re­mo­nii, któ­ra od­by­ła się 5 grud­nia br., po­że­gna­no trzy­sta czter­na­ścio­ro dzie­ci. Ich cia­ła zo­sta­ły prze­ka­za­ne przez Szpi­tal Uni­wer­sy­tec­ki w Krakowie.

Przeczytaj więcej »

Arcybiskup w obronie rodziny

Za­ini­cjo­wa­na zo­sta­ła ak­cja „Kart­ka dla Ar­cy­bi­sku­pa”. Jest ona wy­ra­zem wspar­cia ks. abp. Sta­ni­sła­wa Gą­dec­kie­go, któ­ry od­waż­nie bro­ni dok­try­ny ka­to­lic­kiej w kon­tek­ście tzw. nie­miec­kiej dro­gi sy­no­dal­nej. Roz­mo­wa Krzysz­to­fa Gaj­kow­skie­go z dr. Pio­trem Guzd­kiem, fa­mi­lio­lo­giem z Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka.

Przeczytaj więcej »

Adwent dla Życia

W ocze­ki­wa­niu na Bo­że Na­ro­dze­nie za­pra­sza­my do szcze­gól­nej mo­dli­twy w in­ten­cji ochro­ny ży­cia każ­de­go czło­wie­ka. Po­mo­że w niej Ad­went dla Życia.

Przeczytaj więcej »
Nie ma już więcej wpisów do wyświetlenia.