Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Razem z nami edukuj młode pokolenie!

Co ro­ku, la­tem, szko­li­my po­nad 20 mło­dych lu­dzi, by przy­szłych li­de­rów ru­chu pro-li­fe wy­po­sa­żyć w wie­dzę oraz po­trzeb­ne umiejętności.

Co ro­ku or­ga­ni­zu­je­my in­ten­syw­ny cykl szko­le­nio­wy, czy­li Let­nią Aka­de­mię Pro-Li­fe. To pię­cio­dnio­we warsz­ta­ty i wy­kła­dy w Kra­ko­wie dla tych, któ­rzy chcą po­głę­bić swo­ją wie­dzę na te­ma­ty bio­etycz­ne oraz obro­ny ży­cia czło­wie­ka, a szcze­gól­ne na­uczy­cie­li, wy­cho­waw­ców, ka­te­che­tów i li­de­rów wspólnot. 

Pod­sta­wą Let­niej Aka­de­mii są warsz­ta­ty. Pra­cu­je­my, ko­rzy­sta­jąc z me­tod ak­ty­wi­zu­ją­cych, któ­re roz­wi­ja­ją kre­atyw­ność i umie­jęt­ność kry­tycz­ne­go my­śle­nia, po­sze­rza­ją na­szą per­spek­ty­wę i po­głę­bia­ją ko­mu­ni­ka­cję – mó­wi Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak, dy­rek­tor ds. edu­ka­cji PSOŻC. Uczy­my się roz­ma­wiać z ty­mi, któ­rzy ma­ją in­ne po­glą­dy. Tu klu­czo­we są dwie rze­czy: wraż­li­wość i otwar­tość na dru­gie­go czło­wie­ka, chęć wy­słu­cha­nia go z sza­cun­kiem oraz bu­do­wa­nie po­zy­tyw­ne­go prze­ka­zu, by za­chwy­cić pięk­nem życia.

Cza­sem moż­na od­nieść wra­że­nie, że obro­na ży­cia czło­wie­ka jest waż­na tyl­ko dla garst­ki osób, ak­ty­wi­stów z fun­da­cji i sto­wa­rzy­szeń, a my, ja­ko zwy­kli lu­dzie, nie mo­że­my zbyt wie­le zro­bić. Stąd też ini­cja­ty­wa Let­niej Aka­de­mii Pro-li­fe, czy­li warsz­ta­tów dla obec­nych li­de­rów i tych, któ­rzy chcą dzia­łać na rzecz ochro­ny ludz­kie­go ży­cia – pod­kre­śla Mar­cin No­wak, or­ga­ni­za­tor Let­niej Aka­de­mii.  – Ży­cia trze­ba bro­nić mą­drze. Nie po­prze­sta­wać na emo­cjach, ale roz­ma­wiać na argumenty.

Mar­cin Nowak

Udział w Let­niej Aka­de­mii Pro-Li­fe to oka­zja do na­wią­zy­wa­nia re­la­cji z in­ny­mi pro-li­fe­ra­mi i bu­do­wy sie­ci lu­dzi wspól­nie dzia­ła­ją­cych na rzecz obro­ny ży­cia czło­wie­ka. Trzy la­ta do­świad­czeń w or­ga­ni­za­cji warsz­ta­tów po­ka­zu­ją, że uczest­ni­cy wspie­ra­ją się na­wza­jem, dzie­lą do­świad­cze­nia­mi czy pro­szą o po­moc. Kon­kret­nym owo­cem ostat­niej Let­niej Aka­de­mii są dwa Klu­by Pro-Li­fe, któ­re za­ło­ży­ły uczest­nicz­ki wcze­śniej­szej edycji.

Mi­mo wiel­kiej fa­scy­na­cji te­ma­tem obro­ny ży­cia czło­wie­ka i ogrom­nej ra­do­ści ze sta­wia­nia pierw­szych kro­ków na tej dro­dze, mia­łam wie­le wąt­pli­wo­ści. Te­ma­ty­ka pro-li­fe nie by­ła po­zy­tyw­nie od­bie­ra­na w mo­im oto­cze­niu – za­rów­no do­mo­wym, jak i szkol­nym. Je­stem stu­dent­ką V ro­ku me­dy­cy­ny. W tym śro­do­wi­sku nie­ste­ty czę­sto mó­wi się o tzw. „pra­wach ko­biet”, o „wol­nym wy­bo­rze”, na­to­miast nie­wie­le osób jest w peł­ni świa­do­mych te­go, że wy­bór koń­czy się tam, gdzie za­czy­na się krzyw­da dru­gie­go czło­wie­ka – opi­su­je San­dra Wci­sło, uczest­nicz­ka Akademii.

Wśród za­pro­szo­nych go­ści, któ­rzy spo­tka­li się z uczest­ni­ka­mi, by­li pro­fe­sjo­na­li­ści w swo­ich dzie­dzi­nach, m.in. dr n. med. Ewa Śli­zień-Ku­czap­ska – spe­cja­li­sta po­łoż­nik-gi­ne­ko­log, lek. med. Do­ro­ta Jar­czew­ska – spe­cja­li­sta me­dy­cy­ny ro­dzin­nej oraz dr Łu­kasz Ci­choc­ki – psy­chia­tra i psychoterapeuta.

Za­pi­sy na ko­lej­ną edy­cje bę­dą moż­li­we tu­taj.

Po­móż nam da­wać mło­dym lu­dziom ar­gu­men­ty za życiem!

Ja­kie są przy­kła­do­we kosz­ty or­ga­ni­za­cji Akademii? 

  • 50 zł – koszt ma­te­ria­łów dla jed­ne­go uczest­ni­ka Akademii;
  • 100 zł – jed­na go­dzi­na warsz­ta­tów na Akademii;
  • 1000 zł – koszt uczest­nic­twa jed­nej oso­by w Akademii.

Prosimy o dar serca na obronę życia.

Przekaż dar serca
 
/
 
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) informujemy, że wraz z dokonaniem przez Państwa wpłaty, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z siedzibą w Krakowie (ul. Krowoderska 24/6, 31–142 Kraków) będzie przetwarzać Państwa dane osobowe. Za­po­zna­łem (-am) się z Klau­zu­lą o prze­twa­rza­niu da­nych oso­bo­wych i ak­cep­tu­ję jej treść.
Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj