Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Letnia Akademia Pro-Life 2024

Letnia Akademia Pro-Life 2024

Za­koń­czy­ły się warsz­ta­ty pro-li­fe w Kra­ko­wie, or­ga­ni­zo­wa­ne w ra­mach Let­niej Aka­de­mii Pro-Li­fe, po­łą­czo­ne z kon­fe­ren­cją po­pu­lar­no­nau­ko­wą. Trwa­ły od 25 czerw­ca do 2 lip­ca 2024 r. Bra­li w nich udział lo­kal­ni li­de­rzy pro-li­fe chcą­cy po­głę­bić swo­ją wie­dzę bio­etycz­ną oraz uczyć się ar­gu­men­ta­cji pro-li­fe. W tym ro­ku po raz pierw­szy Aka­de­mia po­dzie­lo­na by­ła na dwa stop­nie. W pierw­szym uczest­ni­czy­ły oso­by, któ­re po raz pierw­szy za­pi­sa­ły się na warsz­ta­ty pro-li­fe, w dru­gim li­de­rzy, któ­rzy już by­li na jed­nej z po­przed­nich Akademii.

– Ży­cia trze­ba bro­nić mą­drze. Nie po­prze­sta­wać na emo­cjach, ale roz­ma­wiać na ar­gu­men­ty. Te naj­le­piej spraw­dzić w prak­ty­ce, dla­te­go Let­nia Aka­de­mia Pro-Li­fe ma cha­rak­ter warsz­ta­to­wy – mó­wi Mar­cin No­wak, ko­or­dy­na­tor Let­niej Aka­de­mii Pro-Li­fe zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka i Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wychowawców.

Co­dzien­nie pod­czas Let­niej Aka­de­mii Pro-Li­fe od­by­wa­ły się pre­lek­cje, warsz­ta­ty i spo­tka­nia z cie­ka­wy­mi go­ść­mi. – Pod­sta­wą Let­niej Aka­de­mii Pro-Li­fe są warsz­ta­ty. Pra­cu­je­my, ko­rzy­sta­jąc z me­tod ak­ty­wi­zu­ją­cych, któ­re roz­wi­ja­ją kre­atyw­ność i umie­jęt­ność kry­tycz­ne­go my­śle­nia, po­sze­rza­ją na­szą per­spek­ty­wę i po­głę­bia­ją ko­mu­ni­ka­cję – opo­wia­da Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak, dy­rek­tor ds. edu­ka­cji Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka. Lo­kal­ni li­de­rzy pro-li­fe uczy­li się ak­tyw­nie słu­chać oraz roz­ma­wiać z ty­mi, któ­rzy ma­ją in­ne po­glą­dy – za­wsze z sza­cun­kiem dla dru­gie­go czło­wie­ka, by bu­do­wać po­zy­tyw­ny prze­kaz pro-li­fe i za­chwy­cić in­nych pięk­nem ży­cia. Uczest­ni­czy­li też w kon­fe­ren­cji popularnonaukowej.

Zo­bacz re­la­cję z ubie­gło­rocz­nej edy­cji i wy­po­wie­dzi uczestników:

W tym ro­ku uczest­ni­cy roz­ma­wia­li z pro­wa­dzą­cy­mi warsz­ta­ty m.in. o bu­do­wa­niu trwa­łych po­staw „za ży­ciem” po­przez po­zy­tyw­ną edu­ka­cję oraz o in vi­tro i an­ty­kon­cep­cji hor­mo­nal­nej. Zdo­by­li wie­dzę na te­mat abor­cji i tzw. an­ty­kon­cep­cji „awa­ryj­nej” w kon­tek­ście za­po­wia­da­nych zmian praw­nych. Przyj­rze­li się pro­ble­mo­wi ma­ni­pu­la­cji me­dial­nych i zwe­ry­fi­ko­wa­li ar­gu­men­ty proaborcyjne.

Wśród za­pro­szo­nych go­ści, któ­rzy spo­tka­li się z uczest­ni­ka­mi, zna­leź­li się pro­fe­sjo­na­li­ści w swo­ich dzie­dzi­nach m.in.: dr n. med. Do­ro­ta Łu­cja Jar­czew­ska – spe­cja­li­sta me­dy­cy­ny ro­dzin­nej, au­tor­ka opra­co­wań na­uko­wych nt. an­ty­kon­cep­cji hor­mo­nal­nej i pło­do­wych li­nii ko­mór­ko­wych; dr Jo­lan­ta Próch­nie­wicz – psy­cho­log i teo­log, pro­wa­dzi po­rad­nic­two dla ro­dzi­ców dzie­ci de­kla­ru­ją­cych skłon­no­ści ho­mo­sek­su­al­ne; dr o. Krzysz­tof Nie­wia­dom­ski OFM­Cap – opie­kun du­cho­wy Aka­de­mii, dok­tor teo­lo­gii mo­ral­nej, od wie­lu lat za­an­ga­żo­wa­ny w obro­nę ży­cia czło­wie­ka; dr Piotr Guz­dek – fa­mi­lio­log, spe­cja­li­sta ds. po­mo­cy ro­dzi­com po stra­cie dziec­ka, au­tor kom­pen­dium o po­chów­kach dzie­ci utraconych.

Do­świad­cze­nie po­przed­nich edy­cji po­ka­zu­je, że udział w Aka­de­mii mo­że być świet­ną oka­zją do na­wią­za­nia zna­jo­mo­ści z oso­ba­mi o po­dob­nych po­glą­dach z ca­łej Pol­ski. Tak swo­je do­świad­cze­nia zwią­za­ne z Let­nią Aka­de­mią Pro-Li­fe opi­sa­ła San­dra Wci­sło, uczest­nicz­ka edy­cji, któ­ra od­by­ła się w 2022 r.: „Mi­mo wiel­kiej fa­scy­na­cji te­ma­tem obro­ny ży­cia czło­wie­ka i ogrom­nej ra­do­ści ze sta­wia­nia pierw­szych kro­ków na tej dro­dze, mia­łam wie­le wąt­pli­wo­ści. Te­ma­ty­ka pro-li­fe nie by­ła po­zy­tyw­nie od­bie­ra­na w mo­im oto­cze­niu – za­rów­no do­mo­wym, jak i szkol­nym. Je­stem stu­dent­ką V ro­ku me­dy­cy­ny. W tym śro­do­wi­sku nie­ste­ty czę­sto mó­wi się o tzw. «pra­wach ko­biet», o «wol­nym wy­bo­rze», na­to­miast nie­wie­le osób jest w peł­ni świa­do­mych te­go, że wy­bór koń­czy się tam, gdzie za­czy­na się krzyw­da dru­gie­go czło­wie­ka. By­łam z tym wszyst­kim sa­ma, po­trze­bo­wa­łam wspól­no­ty. Zo­ba­czy­łam ogło­sze­nie o Let­niej Aka­de­mii Pro-Li­fe na Fa­ce­bo­oku i od ra­zu się za­pi­sa­łam. Za­sta­na­wia­łam się, jak tam bę­dzie, ni­ko­go nie zna­łam. Mi­mo to od­wa­ży­łam się i wy­ru­szy­łam w drogę”.

O ubie­gło­rocz­nej Aka­de­mii w trak­cie jej trwa­nia tak mó­wi­ła Alek­san­dra Mo­ro­zo­wicz: „Let­nia Aka­de­mia Pro-Li­fe jest ide­al­ną pro­po­zy­cją dla ko­goś, kto chce po­ma­gać in­nym, do­wie­dzieć się, jak kon­kret­nie mo­że po­ma­gać i kto chce prze­kro­czyć sie­bie w ja­kimś stop­niu. Zdo­by­wa­my wie­dzę, ale my­ślę rów­nież, że za­sie­ją w nas tu­taj ta­kie zia­ren­ka, z któ­ry­mi nie bę­dzie­my chcie­li zo­stać, ale któ­re bę­dzie­my chcie­li za­nieść da­lej. Bę­dzie­my czu­li mi­sję, że to, co tu­taj do­sta­li­śmy, mu­si­my dać ko­muś innemu”.

– Po­trze­bu­je­my spo­tkań, któ­re do­da­ją od­wa­gi, jed­no­czą na­sze śro­do­wi­sko i po­ma­ga­ją bu­do­wać no­we kon­tak­ty i re­la­cje. Po­trze­bu­je­my wie­dzieć, jak mo­że­my sku­tecz­nie dzia­łać tam, gdzie miesz­ka­my – w na­szej miej­sco­wo­ści, śro­do­wi­sku pra­cy czy pa­ra­fii – pod­kre­śla Mar­cin No­wak, ko­or­dy­na­tor Akademii.

Warsz­ta­ty by­ły do­fi­nan­so­wa­ne przez Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, któ­re jest or­ga­ni­za­to­rem wy­da­rze­nia. Współ­or­ga­ni­za­to­rem Aka­de­mii by­ło Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Na­uczy­cie­li i Wychowawców.

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj