Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Nasze inicjatywy

Wystąpienie Magdaleny Guziak-Nowak w Sejmie RP

Je­stem w 23. ty­go­dniu cią­ży. Mo­je dziec­ko nie mo­że zdać eg­za­mi­nu na pra­wo jaz­dy, wy­bie­rać pre­zy­den­ta al­bo za­brać dzi­siaj gło­su. Ale rów­no­cze­śnie pra­wo pol­skie po­zwa­la np. za­pi­sać mu spa­dek. I, co naj­waż­niej­sze, da­je mu pra­wo do życia.

Przeczytaj więcej »

44. Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę

6 kwiet­nia 2024 r. od­by­ła się 44. Piel­grzym­ka Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka na Ja­sną Gó­rę. Jest ona od­po­wie­dzią na we­zwa­nie, ja­kie w en­cy­kli­ce Evan­ge­lium vi­tae za­warł św. Jan Pa­weł II: „Pil­nie po­trzeb­na jest wiel­ka mo­dli­twa za ży­cie, prze­ni­ka­ją­ca ca­ły świat”.

Przeczytaj więcej »

Mitologia aborcyjna ‒ replika na wywiad red. Marcina Przeciszewskiego z prof. Adamem Strzemboszem

Ka­to­lic­ka Agen­cja In­for­ma­cyj­na opu­bli­ko­wa­ła wy­wiad red. Mar­ci­na Prze­ci­szew­skie­go z prof. Ada­mem Strzem­bo­szem, Pierw­szym Pre­ze­sem Są­du Naj­wyż­sze­go w la­tach 1990–1998, trak­tu­ją­cy o pro­jek­cie usta­wy o świa­do­mym ro­dzi­ciel­stwie i szer­szej, praw­nej re­gu­la­cji do­stęp­no­ści abor­cji w Polsce.

Przeczytaj więcej »

Pro­jekt LIFE

To se­ria krót­kich fil­mów edu­ka­cyj­nych ko­men­tu­ją­cych bie­żą­ce wy­da­rze­nia pro-li­fe z Pol­ski i świa­ta . W ten spo­sób re­ali­zu­je­my na­szą mi­sję, któ­rą jest edu­ka­cja w za­kre­sie obro­ny ży­cia ludz­kie­go. Za­pra­sza­my do oglądania!

W fil­mach po­ru­sza­my te­ma­ty waż­ne i ak­tu­al­nie ta­kie jak in-vi­tro, na­pro­tech­no­lo­gia, abor­cja, roz­wój dziec­ka w ło­nie mat­ki, dia­gno­za pre­na­tal­na czy eu­ta­na­zja. „Pro­jekt LIFE” to rów­nież ide­al­ny ma­te­riał do kształ­to­wa­nia po­staw pro-li­fe wśród mło­dzie­ży. Za­pra­sza­my do oglądania!

Tro­ska o ży­cie ludz­kie od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci to na­sza misja.

Bądź jej częścią.

Webinary

We­bi­nar
„Dziec­ko niechciane”

Wiadomości pro-life

WHO współpracuje z radykalną grupą proaborcyjną 

Ra­da Wy­ko­naw­cza Świa­to­wej Or­ga­ni­za­cji Zdro­wia (WHO) skrom­nym gło­so­wa­niem 17 do 15 przy­ję­ła part­ner­stwo z Cen­trum Praw Re­pro­duk­cyj­nych (CRR). Spo­tka­nie by­ło dłu­gie i obej­mo­wa­ło rzad­kie po­ja­wie­nie się dy­rek­to­ra ge­ne­ral­ne­go WHO, dr. Te­dro­sa Ad­ha­no­ma Ghe­brey­esu­sa, któ­ry pu­blicz­nie wy­ra­żał swo­je po­par­cie dla aborcji.

Melinda Gates wyda miliard dolarów na promowanie aborcji 

Me­lin­da Ga­tes nie­daw­no zdo­by­ła mię­dzy­na­ro­do­wą sła­wę dzię­ki swo­jej de­cy­zji o prze­ka­za­niu mi­liar­da do­la­rów na pro­mo­wa­nie abor­cji. Więk­szość do­nie­sień pra­so­wych nie wspo­mi­na o tym, że Ga­tes jest ka­to­licz­ką, któ­ra ce­le­bru­je swo­ją wia­rę, mi­mo że ta de­cy­zja stoi w sprzecz­no­ści z na­uka­mi Ko­ścio­ła ka­to­lic­kie­go pro-life.

Alarmujący wzrost liczby aborcji w Anglii i Walii 

Bry­tyj­ski De­par­ta­ment Zdro­wia i Opie­ki Spo­łecz­nej (DHSC) opu­bli­ko­wał ra­port, któ­ry wstrzą­snął opi­nią pu­blicz­ną. „Sta­ty­sty­ki abor­cyj­ne w An­glii i Wa­lii: 2022” ujaw­ni­ły przy­gnę­bia­ją­cą licz­bę 252 122 abor­cji – to wzrost o 37 253 (17,34%) w po­rów­na­niu do ro­ku poprzedniego.

Dodatkowe urlopy dla rodziców wcześniaków 

Po­sło­wie Kon­fe­de­ra­cji, na cze­le z Ka­ri­ną Bo­sak ja­ko przed­sta­wi­ciel­ką wnio­sko­daw­ców, za­pre­zen­to­wa­li w Sej­mie pro­jekt usta­wy zmie­nia­ją­cej Ko­deks pra­cy oraz usta­wę o świad­cze­niach pie­nięż­nych z ubez­pie­cze­nia spo­łecz­ne­go w przy­pad­ku cho­ro­by i macierzyństwa.

VII Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Dzieci Utraconych 

1 czerw­ca, w ba­zy­li­ce Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia w Kra­­ko­­wie-Ła­­gie­w­ni­­kach od­by­ła się siód­ma Ogól­no­pol­skia Piel­grzym­ka Ro­dzin Dzie­ci Utra­co­nych. Prze­wod­ni­czył jej ksiądz Zbi­gniew Bie­las, rek­tor sank­tu­arium Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia. Pod­czas uro­czy­stej Mszy Świę­tej od­by­ło się rów­nież na­bo­żeń­stwo za­wie­rze­nia zmar­łych dzie­ci Bo­że­mu Miłosierdziu.

Czytelnia

Mitologia aborcyjna ‒ replika na wywiad red. Marcina Przeciszewskiego z prof. Adamem Strzemboszem 

Ka­to­lic­ka Agen­cja In­for­ma­cyj­na opu­bli­ko­wa­ła wy­wiad red. Mar­ci­na Prze­ci­szew­skie­go z prof. Ada­mem Strzem­bo­szem, Pierw­szym Pre­ze­sem Są­du Naj­wyż­sze­go w la­tach 1990–1998, trak­tu­ją­cy o pro­jek­cie usta­wy o świa­do­mym ro­dzi­ciel­stwie i szer­szej, praw­nej re­gu­la­cji do­stęp­no­ści abor­cji w Polsce.

Prze­czy­taj więcej » 

Pigułka „dzień po” 

Iza­be­la Lesz­czy­na, mi­ni­ster zdro­wia, za­po­wia­da, że „ma plan B”, któ­re­go szcze­gó­łów na ra­zie nie zdra­dza, ale „ta­blet­ka i tak bę­dzie do­stęp­na bez recepty”…

Prze­czy­taj więcej » 

Różyczka 

Ró­życz­ka uro­dzi­ła się i by­ła z na­mi pa­rę go­dzin, któ­re by­ły jed­ny­mi z naj­trud­niej­szych i za­ra­zem naj­pięk­niej­szych na świecie.

Prze­czy­taj więcej » 

In vitro. Za jaką cenę? 

Na 28 li­sto­pa­da br. za­pla­no­wa­no w Sej­mie gło­so­wa­nie do­ty­czą­ce fi­nan­so­wa­nia in vi­tro z pie­nię­dzy pu­blicz­nych. Dla­cze­go je­ste­śmy prze­ciw? By od­po­wie­dzieć na to py­ta­nie, trze­ba po­znać eta­py pro­ce­du­ry. A wcze­śniej przy­po­mnieć so­bie, że za­ro­dek jest czło­wie­kiem – bo je­śli nie, to czym jest?

Prze­czy­taj więcej »