Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Materiały edukacyjne

Wszyst­kie za­miesz­czo­ne po­ni­żej ma­te­ria­ły edu­ka­cyj­ne moż­na bez­płat­nie po­bie­rać, po­wie­lać i rozpowszechniać.

 1. Fol­der in­for­ma­cyj­ny o Sto­wa­rzy­sze­niu „Tyl­ko ży­cie ma przy­szłość!” 2022
 2. Ra­port rocz­ny Sto­wa­rzy­sze­nia za rok 2022
 3. Klu­by Pro-Life
 4. Ze­szyt pra­cy Klu­bów Pro-Life
 5. Ra­port nt. skraj­ne­go ubó­stwa wśród dzie­ci z niepełnosprawnością
 6. Bro­szu­ra III „Ty­dzień mo­dlitw o ochro­nę ży­cia” (2023)
 7. Bro­szu­ra II „Ty­dzień mo­dlitw o ochro­nę ży­cia” (2022)
 8. Bro­szu­ra „Ty­dzień Mo­dlitw o Ochro­nę Ży­cia” (2021)
 9. Książ­ka „Ży­cie. Bez wyjątków”
 10. Naj­pierw dia­gno­za, po­tem leczenie
 11. Na­uka w służ­bie płodności
 12. Bi­blio­tecz­ka pro-li­fe 01. Od kie­dy? Od poczęcia
 13. Bi­blio­tecz­ka pro-li­fe 02. każ­dy czło­wiek ma pra­wo do ży­cia. Bez wyjątków!
 14. Bi­blio­tecz­ka pro-li­fe 03. Abor­cja – po­dwój­ny wyrok
 15. Bi­blio­tecz­ka pro-li­fe 03. Abor­cja – po­dwój­ny wy­rok – z przypisami
 16. Bi­blio­tecz­ka pro-li­fe 04. In vi­tro. Za ja­ką cenę?
 17. Bi­blio­tecz­ka pro-li­fe 05. Ad­op­cja. Na­ro­dzi­ny z serca
 18. Bi­blio­tecz­ka pro-li­fe 06. Je­ste­śmy w po­ło­wie drogi
 19. Eko­lo­gia Pro­kre­acji. Vademecum
 20. Dziś pa­trzę, jak się uśmiecha
 21. Ko­cha­ny z ca­łe­go serca
 22. Ma­ły wojownik
 23. Bez­wa­run­ko­wa miłość
 24. Cze­ka­li­śmy 13 lat (na­pro­tech­no­lo­gia)
 25. O Ka­ro­lu, któ­ry uro­dził się dwa razy
 26. Ser­ce z książki
 27. Dzie­ci cze­ka­ją na miłość
 28. Dru­gie imię Kasi
 29. 580 gra­mów
 30. Ra­zem da­my radę
 31. Każ­de po­czę­te dziec­ko ma pra­wo do ży­cia bez żad­ne­go wyjątku
 32. W pol­skiej oświa­cie do­bre wy­cho­wa­nie seksualne
 33. Stra­te­gie pro-li­fe i proaborcyjne
 34. Pro­ce­du­ra „in vi­tro” to pro­ce­du­ra śmier­ci i kalectwa
 35. Dzie­więć pierw­szych mie­się­cy ży­cia człowieka
 36. Na­ukow­cy, le­ka­rze o po­cząt­ku ży­cia człowieka
 37. Ży­cie – Lu­bię to!
 38. Wy­tęż wzrok. Znajdź różnicę
 39. Wy­bra­ne pra­ce na­uko­we dt. ry­zy­ka zwią­za­ne­go z me­to­dą „in vitro”
 40. Praw­dzi­we roz­wią­za­nie rze­czy­wi­stych pro­ble­mów („in vi­tro” a naprotechnologia)
 41. Każ­de po­czę­te dziec­ko ma pra­wo do życia
Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj

Polecamy artykuły: