Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Kartki świąteczne na Wielkanoc 2024

Evelyn de Morgan, Czerwony krzyż, ok. 1914-16, fot. Google Art Project

Sza­now­ni Państwo!

Aby pro­mo­wać in­for­ma­cje o Fun­du­szu Dziec­ka Cho­re­goFun­du­szu „Ma­ma nie sa­ma”, roz­pro­wa­dza­my kart­ki świą­tecz­ne. Spraw przy­jem­ność swo­im zna­jo­mym i wy­ślij do nich pięk­ną kart­kę z ży­cze­nia­mi, na któ­rej na ostat­niej stro­nie bę­dzie też krót­ka in­for­ma­cja o pro­wa­dzo­nej przez nas dzia­łal­no­ści cha­ry­ta­tyw­nej. Dzię­ki To­bie, w mi­ły spo­sób, wię­cej lu­dzi do­wie się, jak moż­na po­móc. Po­móż nam do­trzeć z in­for­ma­cją o na­szej dzia­łal­no­ści po­mo­co­wej do swo­jej ro­dzi­ny i znajomych.

Kart­ki moż­na też za­ma­wiać te­le­fo­nicz­nie od po­nie­dział­ku do piąt­ku w godz. 8.00 – 16.00 pod nu­me­rem te­le­fo­nu 12 311 02 61, ma­ilo­wo (kartki@pro-life.pl) lub za po­mo­cą  for­mu­la­rza in­ter­ne­to­we­go za­miesz­czo­ne­go po­ni­żej. Kart­ki roz­pro­wa­dza­my do wy­czer­pa­nia na­kła­du. Jed­na oso­ba mo­że za­mó­wić mak­sy­mal­nie pięć kom­ple­tów (25 kar­tek). Oso­by za­ma­wia­ją­ce kart­ki nie są zo­bo­wią­za­ne do ja­kiej­kol­wiek wpłaty.

Je­że­li chciał­byś wspo­móc na­szą dzia­łal­ność, a nie chcesz za­ma­wiać kar­tek, mo­żesz prze­ka­zać dar ser­ca na po­moc cho­rym dzie­ciom i obro­nę ży­cia! Two­ja da­ro­wi­zna w wy­so­ko­ści 20, 30, 50 lub 100 zł bę­dzie ogrom­ną po­mo­cą dla po­trze­bu­ją­cych ro­dzin i na­szej mi­sji pro-life.

 

Woj­ciech Zię­ba
pre­zes Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka

Wzo­ry kartek:

Za­mó­wie­nie ze­sta­wu kar­tek moż­na złożyć:

  • wy­peł­nia­jąc for­mu­larz za­miesz­czo­ny poniżej 
  • te­le­fo­nicz­nie w go­dzi­nach 8.00 – 16.00 pod nu­me­rem 12 311 02 61
  • pi­sząc na adres:

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka
ul. Kro­wo­der­ska 24/6
31–142 Kra­ków

Za­mó­wie­nia re­ali­zu­je­my w cią­gu dwóch dni ro­bo­czych. Kart­ki roz­pro­wa­dza­my do wy­czer­pa­nia na­kła­du. Jed­na oso­ba mo­że za­mó­wić mak­sy­mal­nie pięć kom­ple­tów (25 kartek).

Formularz zamówienia kartek:

Formularz do wpłaty daru serca on-line:

Prosimy o dar serca na obronę życia.

Przekaż dar serca
 
/
 
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) informujemy, że wraz z dokonaniem przez Państwa wpłaty, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z siedzibą w Krakowie (ul. Krowoderska 24/6, 31–142 Kraków) będzie przetwarzać Państwa dane osobowe. Za­po­zna­łem (-am) się z Klau­zu­lą o prze­twa­rza­niu da­nych oso­bo­wych i ak­cep­tu­ję jej treść.
Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj