Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

USA: episkopat przeciw ułatwieniom dostępu do „aborcji chemicznej”

Test ciążowy. Fot.: 123rf.com

Kon­fe­ren­cja Bi­sku­pów Ka­to­lic­kich Sta­nów Zjed­no­czo­nych (USCCB) opu­bli­ko­wa­ła do­ku­ment wy­ja­śnia­ją­cy jej oba­wy do­ty­czą­ce za­twier­dze­nia i de­re­gu­la­cji che­micz­nej pi­guł­ki abor­cyj­nej przez Agen­cję Żyw­no­ści i Le­ków (Fo­od and Drug Ad­mi­ni­stra­tion – FDA), któ­ra jest przed­mio­tem spra­wy to­czą­cej się przed Są­dem Naj­wyż­szym Sta­nów Zjednoczonych.

Po­zew zło­żo­ny przez or­ga­ni­za­cję pro-li­fe Al­lian­ce for Hip­po­cra­tic Me­di­ci­ne (Przy­mie­rze na rzecz Me­dy­cy­ny Hi­po­kra­tej­skiej) oskar­ża FDA o brak od­po­wied­nie­go zba­da­nia nie­po­żą­da­nych skut­ków środ­ku przy za­twier­dza­niu je­go sto­so­wa­nia i eli­mi­no­wa­niu nie­któ­rych za­bez­pie­czeń, ta­kich jak za­twier­dze­nie do­sta­wy pocz­tą i znie­sie­nie wy­mo­gu oso­bi­stej wi­zy­ty u le­ka­rza przed otrzy­ma­niem recepty.

„Środ­ki po­ten­cjal­nie szko­dli­we bę­dą wy­sy­ła­ne pocz­tą bez­po­śred­nio do dziew­cząt i ko­biet, któ­re nie spo­tka­ły się oso­bi­ście z le­ka­rzem i mo­gą zo­stać zra­nio­ne lub za­bi­te bez pu­blicz­nej wie­dzy o przy­czy­nie, je­śli obec­na po­li­ty­ka FDA zo­sta­nie utrzy­ma­na”, ostrze­ga­ją bi­sku­pi w do­ku­men­cie opu­bli­ko­wa­nym przez Se­kre­ta­riat USCCB ds. Obro­ny Życia.

Przy­po­mnia­no, że wspo­mnia­ny che­micz­ny śro­dek abor­cyj­ny zwa­ny mi­fe­pri­sto­nem zo­stał za­twier­dzo­ny w 2000 ro­ku. Ame­ry­kań­skie prze­pi­sy ze­zwa­la­ją ko­bie­cie na przyj­mo­wa­nie go do 10. ty­go­dnia cią­ży, kie­dy to jej nie­na­ro­dzo­ne dziec­ko bę­dzie mia­ło bi­ją­ce ser­ca, wcze­sną ak­tyw­ność mó­zgu i czę­ścio­wo roz­wi­nię­te oczy, uszy, usta i nos. Mi­fe­pri­ston za­bi­ja dziec­ko po­przez blo­ko­wa­nie hor­mo­nu pro­ge­ste­ro­nu, któ­ry od­ci­na je­mu do­pływ tle­nu i skład­ni­ków od­żyw­czych. Dru­ga pi­guł­ka, mi­zo­pro­stol, jest przyj­mo­wa­na od 24 do 48 go­dzin po mi­fe­pri­sto­nie, aby wy­wo­łać skur­cze ma­ją­ce na ce­lu wy­da­le­nie cia­ła dziec­ka z mat­ki, za­sad­ni­czo wy­wo­łu­jąc poród.

„Zwo­len­ni­cy na­zy­wa­ją to «abor­cją far­ma­ko­lo­gicz­ną», ale jest to my­lą­ce” – stwier­dzi­li bi­sku­pi. Za­uwa­żo­no, że myl­ne jest też sto­so­wa­nie do te­go środ­ka na­zwy „le­ku”. „Lek” ozna­cza bo­wiem coś, co ma le­czyć cho­ro­bę pa­cjen­ta. Mi­fe­pri­ston, … nie zo­stał opra­co­wa­ny ja­ko te­ra­pia lub le­kar­stwo, ale w ce­lu za­koń­cze­nia ży­cia dziec­ka. Dla­te­go też „abor­cja che­micz­na” jest okre­śle­niem do­kład­niej­szym – przypomniano.

Do­ku­ment bi­sku­pów USA przy­ta­cza sze­reg obaw do­ty­czą­cych bez­pie­czeń­stwa, w tym krwo­tok, in­fek­cje, a na­wet śmierć, za­uwa­ża­jąc, że wskaź­nik nie­po­żą­da­nych skut­ków abor­cji che­micz­nej wy­no­si po­nad 5 proc., czy­li czte­ry ra­zy wię­cej niż w przy­pad­ku abor­cji chi­rur­gicz­nej w pierw­szym try­me­strze ciąży.

Re­jestr zda­rzeń nie­po­żą­da­nych FDA przy­ta­cza 28 zgo­nów ko­biet w okre­sie od wrze­śnia 2000 r. do czerw­ca 2022 r. – za­uwa­żo­no. Po­nad­to po­mi­mo, że FDA prze­sta­ła wy­ma­gać ra­por­tów o zda­rze­niach nie­po­żą­da­nych in­nych niż śmier­tel­ne w 2016 r., zgła­sza łącz­nie 4,213 zda­rzeń nie­po­żą­da­nych, w tym 1,048 ho­spi­ta­li­za­cji (z wy­łą­cze­niem zgo­nów), 604 przy­pad­ki krwo­to­ków wy­ma­ga­ją­cych trans­fu­zji, 97 ciąż po­za­ma­cicz­nych i 414 in­fek­cji (71 z nich „cięż­kich”).

Za­uwa­żo­no, że licz­ba ko­biet, u któ­rych wy­stą­pi­ły nie­po­żą­da­ne skut­ki, jest praw­do­po­dob­nie wyż­sza, po­wo­łu­jąc się na re­cen­zo­wa­ne ba­da­nie z 2015 ro­ku, któ­re wy­ka­za­ło, że po­nad jed­na trze­cia ko­biet tra­fi­ła na po­go­to­wie w cią­gu 30 dni po do­ko­na­niu abor­cji chemicznej.

„Po­wi­kła­nia są praw­do­po­dob­nie nie­do­sta­tecz­nie zgła­sza­ne w USA, po­nie­waż wie­le z nich jest le­czo­nych na szpi­tal­nych od­dzia­łach ra­tun­ko­wych, gdzie le­ka­rze mo­gą nie wie­dzieć o abor­cji lub nie za­pi­sać jej ja­ko ta­kiej w do­ku­men­ta­cji me­dycz­nej” – czy­ta­my w dokumencie.

Do­ku­ment ame­ry­kań­skie­go epi­sko­pa­tu wy­ra­ża za­nie­po­ko­je­nie fak­tem, że prze­pi­sy FDA nie wy­ma­ga­ją oso­bi­stych wi­zyt le­kar­skich, ze­zwa­la­ją na do­star­cza­nie le­ku pocz­tą i na do­stęp do nie­go nie­let­nim. Ostrze­ga­ją, że po­ten­cjal­ne ne­ga­tyw­ne skut­ki tej de­re­gu­la­cji ni­gdy nie zo­sta­ły od­po­wied­nio zbadane.

„FDA nie usta­no­wi­ła rów­nież żad­nych ogra­ni­czeń wie­ko­wych, po­mi­mo bra­ku ba­dań po­twier­dza­ją­cych bez­pie­czeń­stwo le­ków dla nie­let­nich dziew­cząt – i nie uwzględ­ni­ła za­bez­pie­czeń sto­so­wa­nych w ba­da­niu kli­nicz­nym przed­ło­żo­nym w ce­lu uza­sad­nie­nia za­twier­dze­nia przez FDA, ta­kich jak wy­móg ba­da­nia ul­tra­so­no­gra­ficz­ne­go w ce­lu po­twier­dze­nia wie­ku cią­żo­we­go i wy­kry­cia nie­bez­piecz­nej cią­ży po­za­ma­cicz­nej” – za­uwa­żo­no w dokumencie.

Sąd Naj­wyż­szy Sta­nów Zjed­no­czo­nych zgo­dził się wy­słu­chać po­zwu kwe­stio­nu­ją­ce­go za­twier­dze­nie środ­ka abor­cyj­ne­go i póź­niej­sze de­re­gu­la­cje. Bi­sku­pi za­uwa­ży­li, że orze­cze­nie to mo­że mieć zna­czą­cy wpływ na abor­cję w ca­łych Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Wska­za­li też, że oko­ło po­ło­wa wszyst­kich abor­cji prze­pro­wa­dza­nych w tym kra­ju to abor­cje chemiczne.

Ana­li­za do­ku­men­tu Kon­fe­ren­cji Bi­sku­pów Ka­to­lic­kich Sta­nów Zjed­no­czo­nych (USCCB) do­ty­czą­ce­go che­micz­nej pi­guł­ki abor­cyj­nej wy­ra­ża głę­bo­kie oba­wy do­ty­czą­ce bez­pie­czeń­stwa, etycz­no­ści i re­gu­la­cji zwią­za­nych z jej sto­so­wa­niem. Istot­nym wnio­skiem pły­ną­cym z te­go do­ku­men­tu jest pod­kre­śle­nie, że che­micz­na pi­guł­ka abor­cyj­na nie jest le­kiem w praw­dzi­wym zna­cze­niu te­go sło­wa, po­nie­waż nie zo­sta­ła opra­co­wa­na w ce­lu le­cze­nia cho­ro­by, lecz w ce­lu za­koń­cze­nia ży­cia po­czę­te­go dziec­ka. Za­miast te­go, jest to na­rzę­dzie słu­żą­ce do in­du­ko­wa­nia abor­cji po­przez za­trzy­ma­nie do­stę­pu tle­nu i skład­ni­ków od­żyw­czych dla roz­wi­ja­ją­ce­go się dziecka.

 

jb
Źró­dło: KAI

 

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj