Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Wiadomości

Hiszpania z rekordową liczbą aborcji

Jak wy­ni­ka z da­nych, któ­re opu­bli­ko­wa­ło mi­ni­ster­stwo zdro­wia, w 2019 r. Hisz­pa­nia wy­ko­na­ła pra­wie 100 tys. abor­cji. O po­nad pół ty­sią­ca wzro­sła licz­ba mło­dych ko­biet po­ni­żej 20 ro­ku ży­cia, któ­re za­bi­ły swo­je nie­na­ro­dzo­ne dziecko.

Przeczytaj więcej »

Proaborcyjna polityka Bidena

Kon­gres USA po­twier­dził wy­bór Joe Bi­de­na na pre­zy­den­ta USA. Zda­niem ame­ry­kań­skich ko­men­ta­to­rów ozna­cza to ostrą zmia­nę kur­su w sto­sun­ku do obroń­ców życia.

Przeczytaj więcej »

Konkurs, który uratował dzieci

Ob­raz przed­sta­wiał ko­bie­tę w cią­ży. Film opo­wia­dał o tej nie­pla­no­wa­nej. Umiesz­czo­ne w prze­strze­ni pu­blicz­nej ura­to­wa­ły dwo­je dzie­ci. I ob­raz, i film zo­sta­ły na­gro­dzo­ne w kon­kur­sie pro-li­fe dla mło­dzie­ży. O je­go ko­lej­nej edy­cji z Mag­da­le­ną Gu­ziak-No­wak roz­ma­wia Aga­ta Gołda.

Przeczytaj więcej »

Węgry nowelizują konstytucję

Par­la­ment Wę­gier przy­jął po­praw­kę do Kon­sty­tu­cji, któ­ra ja­sno de­fi­niu­je ro­dzi­nę ja­ko zwią­zek ko­bie­ty i męż­czy­zny. No­wa usta­wa za­ka­zu­je ad­op­cji dzie­ci przez pa­ry jednopłciowe.

Przeczytaj więcej »

Apel o zwiększenie pomocy państwa dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami

Bli­sko 70 or­ga­ni­za­cji z Pol­ski zaj­mu­ją­cych się oso­ba­mi cho­ry­mi i z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi pod­pi­sa­ło pe­ty­cję wy­sto­so­wa­ną przez Kra­kow­skie Ho­spi­cjum dla Dzie­ci im. ks. Jó­ze­fa Ti­sch­ne­ra. Ape­lu­ją one do Ma­te­usza Mo­ra­wiec­kie­go, Pre­ze­sa Ra­dy Mi­ni­strów (z in­for­ma­cją o tym fak­cie skie­ro­wa­ną rów­nież do An­drze­ja Du­dy, Pre­zy­den­ta RP) o ra­dy­kal­ne zwięk­sze­nie po­mo­cy pań­stwa dla ro­dzin dzie­ci z niepełnosprawnościami.

Przeczytaj więcej »

Pogrzeb 640 nienarodzonych dzieci

W Otwoc­ku w dzień wspo­mnie­nia Naj­święt­szej Ma­ryi Pan­ny z Gu­ada­lu­pe pa­tron­ki ży­cia po­czę­te­go, od­by­ły się uro­czy­sto­ści po­grze­bo­we 640 dzie­ci, któ­re stra­ci­ły ży­cie w wy­ni­ku sa­mo­ist­nych po­ro­nień i abor­cji. Więk­szość dzie­ci po­cho­dzi z war­szaw­skich szpitali.

Przeczytaj więcej »

Szpitale deklarują niewykonywanie aborcji

Część pol­skich szpi­ta­li nie wy­ko­nu­je abor­cji ze wzglę­du na wy­rok Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go z 22 paź­dzier­ni­ka. Hel­siń­ska Fun­da­cja Praw Czło­wie­ka za­czę­ła in­ter­we­nio­wać i upo­mi­nać szpitale.

Przeczytaj więcej »

Lekarze katoliccy w obronie życia

Ka­to­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Le­ka­rzy Pol­skich wy­sto­so­wa­ło list do pre­zy­den­ta An­drze­ja Du­dy o wy­co­fa­nie się z ini­cja­ty­wy praw­ne­go do­pusz­cze­nia za­bi­ja­nia nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci w przy­pad­kach tzw. wad letalnych.

Przeczytaj więcej »
Nie ma już więcej wpisów do wyświetlenia.