Tylko życie ma przyszłość!

Wiadomości

Wiadomości

Posłowie zagłosowali za wzmocnieniem klauzuli sumienia lerzarzy

Sejm uchwa­lił usta­wę, któ­ra zno­si obo­wią­zek wska­zy­wa­nia przez le­ka­rza, gdzie ko­bie­ta mo­że do­ko­nać abor­cji. Je­śli le­karz od­mó­wi i po­wo­ła się na klau­zu­lę su­mie­nia, nie bę­dzie po­cią­ga­ny do od­po­wie­dzial­no­ści czy dys­kry­mi­no­wa­ny. Te­raz usta­wa ma tra­fić do Senatu.

Wiadomości

Pogrzeb dzieci martwo urodzonych

22 ma­ja na cmen­ta­rzu Ko­mu­nal­nym w Prąd­ni­ku Czer­wo­nym w Kra­ko­wie od­był się po­grzeb dzie­ci mar­two uro­dzo­nych w okre­sie od 1 li­sto­pa­da 2019 r. do 30 kwiet­nia 2020 r. w kra­kow­skich szpitalach.

Wiadomości

Aborcyjny biznes ciałami abortowanych dzieci

Ze­zna­nia me­ne­dże­rów i dy­rek­to­rów or­ga­ni­za­cji Plan­ned Pa­ren­tho­od jed­no­znacz­nie po­twier­dza­ją, że fir­ma zaj­mo­wa­ła się nie­le­gal­nym han­dlem or­ga­na­mi abor­to­wa­nych dzieci.

Wiadomości

Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży

Pre­zy­dent An­drzej Du­da pod­pi­sał no­we­li­za­cję usta­wy, któ­ra za­kła­da fi­nan­so­wa­nie le­ków ze środ­ków pu­blicz­nych dla ko­biet spo­dzie­wa­ją­cych się dziecka.

Wiadomości

Promowanie aborcji w czasach koronawirusa

Pod pre­tek­stem zwal­cza­nia skut­ków roz­prze­strze­nia­nia się pan­de­mii ko­ro­na­wi­ru­sa, agen­dy ONZ pro­mu­ją abor­cję far­ma­ko­lo­gicz­ną. Za­bi­cie po­czę­te­go dziec­ka zo­sta­ło tak­że uzna­ne za klu­czo­we do wpi­sa­nia w hu­ma­ni­tar­ny pa­kiet wal­ki z pandemią.

Wiadomości

Etyczny aspekt szczepionki na COVID-19

Ba­da­cze z uni­wer­sy­te­tu w Oks­for­dzie pra­cu­ją nad szcze­pion­ką prze­ciw ko­ro­na­wi­ru­so­wi, któ­ra ma być go­to­wa na je­sie­ni. Do po­wsta­nia szcze­pion­ki wy­ko­rzy­sta­ne zo­sta­ły li­nie ko­mór­ko­we ludz­kie­go pło­du, uzy­ska­ne­go na sku­tek abor­cji. Nie­mo­ral­nej pro­duk­cji sprze­ci­wia­ją się przed­sta­wi­cie­le ka­to­lic­kich ośrod­ków bio­ety­ki z Wiel­kiej Bry­ta­nii i Sta­nów Zjednoczonych.

Wiadomości

Dramat dzieci surogatek

Prze­ra­ża­ją­ce sce­ny roz­gry­wa­ją się w Ki­jo­wie, gdzie dzia­ła le­gal­nie Kli­ni­ka Bio­Te­xCom. Pod tą na­zwą kry­je się Cen­trum Re­pro­duk­cji Lu­dzi. Z po­wo­du ko­ro­na­wi­ru­sa i za­mknię­cia gra­nic, za­mó­wio­ne wcze­śniej u ukra­iń­skich su­ro­ga­tek dzie­ci, nie zo­sta­ły ode­bra­ne. Te­raz dla kli­ni­ki set­ki pła­czą­cych no­wo­rod­ków sta­ły się nie­po­trzeb­nym to­wa­rem, z któ­rym nie wie­dzą co zrobić.

Wiadomości

Pogrzeb Dzieci Zmarłych Przed Narodzeniem w Suwałkach

Le­szek Le­woc Dy­rek­tor Miej­skie­go Ośrod­ka Po­mo­cy Ro­dzi­nie w Su­wał­kach za­pra­sza na Po­grzeb Dzie­ci Zmar­łych Przed Na­ro­dze­niem po­łą­czo­ny z od­sło­nię­ciem po­mni­ka Dziec­ka Nie­na­ro­dzo­ne­go w dniu 18 ma­ja 2020 r.

Wiadomości

Noworodek w Oknie Życia

W Wiel­ką So­bo­tę, 11 kwiet­nia 2020 r., o godz. 4.50 u sióstr kar­me­li­ta­nek w So­snow­cu uru­cho­mił się alarm. Nie ozna­czał on jed­nak za­gro­że­nia po­ża­ro­we­go. Oznaj­mił, że w znaj­du­ją­cym się u sióstr Oknie Ży­cia, któ­re pro­wa­dzi Ca­ri­tas Die­ce­zji So­sno­wiec­kiej, po­ja­wił się no­wo­ro­dek – ma­leń­ka dziew­czyn­ka. Sio­stry zgod­nie z pro­ce­du­ra­mi we­zwa­ły po­go­to­wie, któ­re za­ję­ło się dzieckiem.

Wiadomości

Projekt „Zatrzymaj Aborcję” 15 kwietnia 2020 r. w Sejmie

15 kwiet­nia 2020 r. pod­czas po­sie­dze­nia Sej­mu od­bę­dzie się pierw­sze czy­ta­nie za­mro­żo­ne­go na bli­sko 3,5 ro­ku oby­wa­tel­skie­go pro­jek­tu „Za­trzy­maj Abor­cję”, pod któ­rym pod­pi­sa­ło się aż 830 tys. Po­la­ków. Zo­stał on zło­żo­ny w Sej­mie 30 li­sto­pa­da 2017 r., ale utknął w ko­mi­sji nad­zwy­czaj­nej i na tam­ten czas za­koń­czo­no pra­ce nad nim.

Wiadomości

Jedno dziecko obronione, uratowane jest chwałą Boga

W Świę­to Mę­czen­ni­ków Mło­dzian­ków w Ba­zy­li­ce Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Ła­giew­ni­kach zo­sta­ła od­pra­wio­na Msza św. w in­ten­cji chrze­ści­jań­skie­go ży­cia w na­szych ro­dzi­nach i prze­bła­ga­nia Bo­ga za od­rzu­co­ny i lek­ce­wa­żo­ny dar ży­cia ludz­kie­go. Eu­cha­ry­stii prze­wod­ni­czył i ho­mi­lię wy­gło­sił ks. bp Jan Szkodoń.

Wiadomości

Pogrzeb dzieci martwo urodzonych

W naj­bliż­szy pią­tek, 24 stycz­nia 2020 r., na Cmen­ta­rzu Ba­to­wic­kim w Kra­ko­wie przy ul. Po­wstań­ców bę­dzie spra­wo­wa­na li­tur­gia po­grze­bu dzie­ci mar­two urodzonych.

Wiadomości

Pierwszy sukces filmu „Nieplanowane”

Od 1 do 11 li­sto­pa­da ogląd­nę­ło go 172 tys. 130 osób. Już pod­czas pre­mie­ro­we­go week­en­du „Nie­pla­no­wa­ne” był naj­chęt­niej wy­bie­ra­nym przez wi­dzów filmem.

Wiadomości

„Nieplanowane” to trzeba zobaczyć

Już 1 li­sto­pa­da do kin wcho­dzi film „Nie­pla­no­wa­ne” (ang. „Unplan­ned”, reż. Ca­ry So­lo­mon i Chuck Kon­zel­man). To wy­jąt­ko­wa pro­duk­cja po­wsta­ła na pod­sta­wie be­st­sel­le­ro­wej książ­ki o tym sa­mym ty­tu­le, któ­ra w Sta­nach Zjed­no­czo­nych wy­wo­ła­ła bu­rzę wo­kół aborcji.

Wiadomości

Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę

W nie­dzie­lę, 22 wrze­śnia 2019 r., pod­czas XXXV Ogól­no­pol­skiej Piel­grzym­ki Mał­żeństw i Ro­dzin na Ja­sną Gó­rę Piotr Guz­dek, ko­or­dy­na­tor ds. po­grze­bów dzie­ci mar­two uro­dzo­nych, wy­gło­sił wy­kład nt. Ro­dzi­na wo­bec dra­ma­tu dziec­ka utraconego.

Wiadomości

Przesłanie XXXIX Pielgrzymki Obrońców Życia – Jasna Góra, 23 marca 2019

My, uczest­ni­cy XXXIX Piel­grzym­ki Obroń­ców Ży­cia na Ja­sną Gó­rę, ma­jąc wciąż w ży­wej pa­mię­ci Ś.P. In­ży­nie­ra An­to­nie­go Zię­bę – nie­stru­dzo­ne­go Piel­grzy­ma, or­ga­ni­za­to­ra po­przed­nich 38-miu Piel­grzy­mek Obroń­ców Ży­cia na Ja­sną Gó­rę, chce­my kon­ty­nu­ować Je­go ideę co­rocz­ne­go za­wie­rza­nia spra­wy obro­ny ży­cia Ja­sno­gór­skiej Bogarodzicy.