Tylko życie ma przyszłość!

Edukacja

Temat: Prawo do życia

Wiek uczniów: szko­ła pod­sta­wo­wa kl. 7–8 Przed­miot: wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie, go­dzi­na wy­cho­waw­cza, ka­te­che­za   Cel ogól­ny: Uświa­do­mie­nie uczniom, że

Temat: Początek życia człowieka

Wiek uczniów: szko­ła po­nad­pod­sta­wo­wa Przed­miot: wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie, go­dzi­na wy­cho­waw­cza, bio­lo­gia   Cel ogól­ny: uświa­do­mie­nie so­bie, że ży­cie ludzkie

Temat: Rozwój dziecka w łonie matki

Wiek uczniów: szko­ła pod­sta­wo­wa kl. 7–8 Przed­miot: wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie, ka­te­che­za   Cel ogól­ny: Prze­ka­za­nie uczniom wie­dzy na temat

Temat: Początek życia ludzkiego

Wiek uczniów: szko­ła pod­sta­wo­wa kl. 7–8 Przed­miot: wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie, ka­te­che­za Cel ogól­ny: Uświa­do­mie­nie uczniom o po­wsta­wa­niu ży­cia czło­wie­ka. Cele

Temat: Rozwój dziecka w łonie matki

Wiek uczniów: szko­ła po­nad­pod­sta­wo­wa Przed­miot: wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie, go­dzi­na wy­cho­waw­cza, bio­lo­gia   Cel ogól­ny: uka­za­nie prze­bie­gu roz­wo­ju za­rod­ko­we­go i płodowego

Nasi bohaterowie

Robimy, co możemy

Trud­ne by­ły dia­gno­za oraz za­sko­cze­nie. Ol­ka jest na­szym pierw­szym dziec­kiem. Tak się cie­szy­li­śmy, cze­ka­li i na­gle: bach! – wspo­mi­na pa­ni Katarzyna,

Nasi bohaterowie

Najpierw diagnoza, potem leczenie

Dzię­ki na­pro­tech­no­lo­gii je­ste­śmy du­żą i szczę­śli­wą ro­dzi­ną – mó­wią An­na i Ma­ciej. Ich dro­ga do szczę­ścia nie by­ła jed­nak ła­twa. Dziś są rodzicami

Nasi bohaterowie

580 gramów

W hi­sto­rii Mar­cin­ka zu­peł­nie zwy­czaj­ne wy­da­rze­nia spla­ta­ją się z cu­da­mi, a mi­łość i ludz­ka życz­li­wość z bra­kiem em­pa­tii i bru­tal­ny­mi, le­kar­ski­mi ko­men­ta­rza­mi. Dla­te­go ro­dzi­ce chłopca

Nasi bohaterowie

Razem damy radę

– By­ło mi tak cięż­ko, że pa­trzy­łam nie­przy­tom­nie w okno i ma­rzy­łam o koń­cu świa­ta – wy­zna­je Iwo­na. Aż Zo­sia skoń­czy­ła rok i po

Nasi bohaterowie

Serce z książki

Dla nie­któ­rych le­ka­rzy ser­ce Ani by­ło tak bez­war­to­ścio­we, że za­słu­gi­wa­ło je­dy­nie na abor­cję. A po­tem by­ły dwa cu­dy. Pierw­szy to spotkanie

Nasi bohaterowie

Dzieci czekają na miłość

Cza­sem dziec­ko ro­śnie w brzu­chu nie u tej ma­my, u któ­rej po­win­no. Po­tem się ro­dzi i tra­fia do nas, a my szu­ka­my praw­dzi­wej mamy.

Nasi bohaterowie

Drugie imię Kasi

Na­uka: wy­gra­ła olim­pia­dę fi­lo­zo­ficz­ną, skoń­czy­ła dwa kie­run­ki stu­diów, pi­sze dok­to­rat o war­to­ści ży­cia w bio­ety­ce. Sport: po­tra­fi pły­wać, gra w te­ni­sa sto­ło­we­go. Zainteresowania:

Nasi bohaterowie

O Karolu, który urodził się dwa razy

Ka­rol ma 13 lat, choć mógł nie prze­żyć po­ro­du, a po­tem pierw­szych dni, ty­go­dni, mie­się­cy… Krót­kie na­rze­czeń­stwo (bo na co czekać?),