fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Temat: Prawo do życia

Wiek uczniów: szkoła pod­stawowa kl. 7–8
Przedmiot: wycho­wanie do życia w rodzinie, godzina wycho­wawcza, katecheza

 

Cel ogólny:

 • Uświa­do­mienie uczniom, że każdy człowiek ma prawo do życia od poczęcia.

Cele szcze­gółowe:

 • Uczeń wyjaśnia, dla­czego życie jest war­tością najwyższą.
 • Wymienia, jakie dzia­łania służą życiu, a jakie są podej­mowane przeciw niemu.
 • Szanuje życie swoje i innych.

Metody pracy:

rozmowa, praca z tekstem, nie­do­koń­czone zdanie, mini­wykład, stwierdzenie.

Formy pracy:

indy­wi­dualna, grupowa.

Środki dydak­tyczne:

Załącznik nr 1, karta pracy.

Jeśli zajęcia w odbywają się w sali kom­pu­te­rowej – link: www.pro-life.pl/materialy-edukacyjne, Biblio­teczka Pro-Life nr 2 pt. „Każdy człowiek ma prawo do życia. Bez wyjątków!”

Jeśli zajęcia w sali lek­cyjnej – mate­riały ksero dla każdego ucznia.

Biblio­grafia:

strona inter­netowa www.pro-life.pl/materialy-edukacyjne/ (Biblio­teczka Pro-Life nr 2: „Każdy człowiek ma prawo do życia. Bez wyjątków!”

Przebieg lekcji

I.Wstęp (1 min)

 1. Nauczyciel mówi:

Każde życie ludzkie jest naj­wyższą war­tością. Powinno być zawsze ota­czane opieką, wsparciem, sza­cunkiem. Jednak nie zawsze tak jest. Na dzi­siej­szych zaję­ciach zapo­znacie się z prze­pisami doty­czącymi ochrony życia czło­wieka, dziecka poczętego. Dowiecie się, w jakich sytuacja dopuszcza się doko­ny­wanie aborcji oraz poznacie rodziców, którzy swoim świa­dectwem życia dają nam lekcję odwagi, broniąc każdego życia.

 1. Co jest za życiem? Co jest przeciw życiu? Praca indywidualna.

Nauczyciel rozdaje uczniom kartę pracy z tabelą do wkle­jenia w zeszycie.

Załącznik nr 1

Wypisz:

Co jest za życiem? Co jest przeciw życiu?
 

 

 

 1. Pre­zen­tacja wypo­wiedzi wybranych uczniów na forum klasy.
 2. Praca w grupach – gotowe mate­riały ksero dla każdego ucznia.

Grupa I

Na pod­stawie artykułu pt. „Cztery życia, cztery cuda” (str. 8–9) zastanów się i odpo­wiedz pisemnie, dla­czego warto walczyć o poczęte dziecko. Uza­sadnij odpowiedź.

Grupa II

Na pod­stawie artykułu pt. „Wybra­liśmy życie” (str. 12–13) zastanów się i odpo­wiedz pisemnie, dla­czego warto chronić poczęte dziecko, gdy lekarze podej­rzewają wystę­po­wanie u niego ciężkiej i nie­od­wra­calnej choroby. Uza­sadnij odpowiedź.

 1. Pod­su­mo­wanie

Pre­zen­tacja na forum klasy wyników prac w grupach przez ich liderów.

 1. Dokończ zdanie.

Z dzi­siejszej lekcji nauczyłam/-em się, że…………………………………………………..

 1. Praca domowa. Wybierz jeden z tematów i napisz w zeszycie, jak rozu­miesz stwierdzenie:

„Żyj tak, jakby każdy dzień był twoim ostatnim dniem.”

„Żyj tak, abyś nigdy w życiu nie miał wyrzutów sumienia, że coś źle zrobiłeś.”

„Bądź wdzięczny.”

Opra­cowała Agnieszka Sobczyk

 

 

ZAŁĄCZNIK 1

 

Co jest za życiem? Co jest przeciw życiu?
 

 

 

 

Co jest za życiem? Co jest przeciw życiu?
 

 

 

 

Co jest za życiem? Co jest przeciw życiu?
 

 

 

 

Co jest za życiem? Co jest przeciw życiu?