Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Temat: Prawo do życia

Wiek uczniów: szko­ła pod­sta­wo­wa kl. 7–8
Przed­miot: wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie, go­dzi­na wy­cho­waw­cza, katecheza

 

Cel ogól­ny:

 • Uświa­do­mie­nie uczniom, że każ­dy czło­wiek ma pra­wo do ży­cia od poczęcia.

Ce­le szczegółowe:

 • Uczeń wy­ja­śnia, dla­cze­go ży­cie jest war­to­ścią najwyższą.
 • Wy­mie­nia, ja­kie dzia­ła­nia słu­żą ży­ciu, a ja­kie są po­dej­mo­wa­ne prze­ciw niemu.
 • Sza­nu­je ży­cie swo­je i innych.

Me­to­dy pracy:

roz­mo­wa, pra­ca z tek­stem, nie­do­koń­czo­ne zda­nie, mi­ni­wy­kład, stwierdzenie.

For­my pracy:

in­dy­wi­du­al­na, grupowa.

Środ­ki dydaktyczne:

Za­łącz­nik nr 1, kar­ta pracy.

Je­śli za­ję­cia w od­by­wa­ją się w sa­li kom­pu­te­ro­wej – link: www.pro-life.pl/materialy-edukacyjne, Bi­blio­tecz­ka Pro-Li­fe nr 2 pt. „Każ­dy czło­wiek ma pra­wo do ży­cia. Bez wyjątków!”

Je­śli za­ję­cia w sa­li lek­cyj­nej – ma­te­ria­ły kse­ro dla każ­de­go ucznia.

Bi­blio­gra­fia:

stro­na in­ter­ne­to­wa www.pro-life.pl/materialy-edukacyjne/ (Bi­blio­tecz­ka Pro-Li­fe nr 2: „Każ­dy czło­wiek ma pra­wo do ży­cia. Bez wyjątków!”

Prze­bieg lekcji

I.Wstęp (1 min)

 1. Na­uczy­ciel mówi:

Każ­de ży­cie ludz­kie jest naj­wyż­szą war­to­ścią. Po­win­no być za­wsze ota­cza­ne opie­ką, wspar­ciem, sza­cun­kiem. Jed­nak nie za­wsze tak jest. Na dzi­siej­szych za­ję­ciach za­po­zna­cie się z prze­pi­sa­mi do­ty­czą­cy­mi ochro­ny ży­cia czło­wie­ka, dziec­ka po­czę­te­go. Do­wie­cie się, w ja­kich sy­tu­acja do­pusz­cza się do­ko­ny­wa­nie abor­cji oraz po­zna­cie ro­dzi­ców, któ­rzy swo­im świa­dec­twem ży­cia da­ją nam lek­cję od­wa­gi, bro­niąc każ­de­go życia.

 1. Co jest za ży­ciem? Co jest prze­ciw ży­ciu? Pra­ca indywidualna.

Na­uczy­ciel roz­da­je uczniom kar­tę pra­cy z ta­be­lą do wkle­je­nia w zeszycie.

Za­łącz­nik nr 1

Wy­pisz:

Co jest za życiem? Co jest prze­ciw życiu?
 

 

 

 1. Pre­zen­ta­cja wy­po­wie­dzi wy­bra­nych uczniów na fo­rum klasy.
 2. Pra­ca w gru­pach – go­to­we ma­te­ria­ły kse­ro dla każ­de­go ucznia.

Gru­pa I

Na pod­sta­wie ar­ty­ku­łu pt. „Czte­ry ży­cia, czte­ry cu­da” (str. 8–9) za­sta­nów się i od­po­wiedz pi­sem­nie, dla­cze­go war­to wal­czyć o po­czę­te dziec­ko. Uza­sad­nij odpowiedź.

Gru­pa II

Na pod­sta­wie ar­ty­ku­łu pt. „Wy­bra­li­śmy ży­cie” (str. 12–13) za­sta­nów się i od­po­wiedz pi­sem­nie, dla­cze­go war­to chro­nić po­czę­te dziec­ko, gdy le­ka­rze po­dej­rze­wa­ją wy­stę­po­wa­nie u nie­go cięż­kiej i nie­od­wra­cal­nej cho­ro­by. Uza­sad­nij odpowiedź.

 1. Pod­su­mo­wa­nie

Pre­zen­ta­cja na fo­rum kla­sy wy­ni­ków prac w gru­pach przez ich liderów.

 1. Do­kończ zdanie.

Z dzi­siej­szej lek­cji na­uczy­ła­m/-em się, że…………………………………………………..

 1. Pra­ca do­mo­wa. Wy­bierz je­den z te­ma­tów i na­pisz w ze­szy­cie, jak ro­zu­miesz stwierdzenie:

„Żyj tak, jak­by każ­dy dzień był two­im ostat­nim dniem.”

„Żyj tak, abyś ni­gdy w ży­ciu nie miał wy­rzu­tów su­mie­nia, że coś źle zrobiłeś.”

„Bądź wdzięcz­ny.”

Opra­co­wa­ła Agniesz­ka Sobczyk

 

 

ZAŁĄCZNIK 1

 

Co jest za życiem? Co jest prze­ciw życiu?
 

 

 

 

Co jest za życiem? Co jest prze­ciw życiu?
 

 

 

 

Co jest za życiem? Co jest prze­ciw życiu?
 

 

 

 

Co jest za życiem? Co jest prze­ciw życiu?
 

 

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj