fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Temat: Rozwój dziecka w łonie matki

Wiek uczniów: szkoła pod­stawowa kl. 7–8
Przedmiot: wycho­wanie do życia w rodzinie, katecheza

 

Cel ogólny:

 • Prze­ka­zanie uczniom wiedzy na temat okresu prenatalnego.

Cele szcze­gółowe:

 • Uczeń wyjaśnia, co to jest okres prenatalny.
 • Ma wiedzę na temat rozwoju dziecka od poczęcia do narodzin.
 • Jeśli temat prze­pro­wa­dzamy na kate­chezie: dziękuje w modlitwie rodzicom za życie.

Metody pracy:

rozmowa, praca z tekstem, wypo­wiedź pisemna, wypo­wiedź ustna, nie­do­koń­czone zdania, projekt podziękowania.

Formy pracy:

indy­wi­dualna, grupowa.

Środki dydak­tyczne

Załącznik nr 1, załącznik nr 2, gotowe mate­riały skse­rowane po jednym egzem­plarzu dla ucznia – zajęcia w klasie, jeśli w sali kom­pu­te­rowej – linki:

- www.pro-life.pl/materialy-edukacyjne/ (Biblio­teczka Pro-Life nr 1: Od kiedy? Od poczęcia, str. 2–9)

- www.pro-life.pl/materialy-edukacyjne/ (Biblio­teczka Pro-Life nr 1: Od kiedy? Od poczęcia, str. 10–11)

- www.ekologiaprokreacji.pl, str. 21–32.

Ponadto karty z osią czasu rozwoju dziecka, szklany pojemnik ze szpa­tułkami, na których są zapisane numery uczniów z dziennika, tablica mul­ti­me­dialna, magne­tyczna lub zwykła, laptop, zadanie.

Przebieg lekcji

I.Wstęp ( 1 min)

 1. Nauczyciel mówi:

Zanim się uro­dzi­liśmy, każdy z nas prze­bywał 9 mie­sięcy pod sercem mamy. To był nasz pierwszy dom. Odczu­wa­liśmy nastroje rodziców, sły­sze­liśmy ich głosy, kiedy mówili do nas, czytali nam bajki, śpiewali koły­sanki. Odczu­wa­liśmy ich dotyk, gdy gła­skali nas przez brzuch mamy. Zobaczmy, jak nazywa się ten okres rozwoju dziecka.

 1. Pre­zen­tacja slajdu – okres prenatalny.

Nauczyciel posłu­gując się wyświe­tlonym slajdem, przed­stawia zna­czenie okresu pre­na­talnego (załącznik nr 1).

Okres pre­na­talny (inaczej wewnątrz­łonowy, śród­ma­ciczny) – jest to okres trwający od zapłod­nienia komórki jajowej do uro­dzenia nowo­rodka. Pra­wi­dłowo trwa od 38 do 42 tygodni. Dzieli się na dwie fazy: zarodkową (do 8. tygodnia życia) i płodową (od 9. tygodnia do porodu).

 1. Praca z tekstem – praca indy­wi­dualna (7 min)
 2. a) Nauczyciel podaje uczniom przy­go­towane na kartkach nie­do­koń­czone zdania do uzu­peł­nienia (załącznik nr 2).

Okres pre­na­talny to………………………………………………..

Pra­wi­dłowo trwa…………………………………………………..

Dzieli się na fazę zarodkową, która trwa……… oraz fazę płodową, która trwa …………

 1. Fazy rozwoju życia pło­dowego, rozwój inte­lek­tualny dziecka (15 min)
 2. a) Nauczyciel dzieli uczniów na grupy. Każda grupa wybiera lidera.
 3. b) Nauczyciel rozdaje uczniom kartki z osią czasu.

Grupy z liczbami parzystymi

Uczniowie opra­cowują oś czasu rozwoju dziecka przez 9 mie­sięcy, z wyszcze­gól­nieniem poszcze­gólnych tygodni. Pracę wykonują pisemnie lub gra­ficznie, a następnie wklejają do zeszytu.

Grupy z liczbami nieparzystymi

Uczniowie zapisują, co zapa­miętuje dziecko w okresie pre­na­talnym i jakie sygnały odbiera ze świata zewnętrznego. Następnie wklejają odpo­wiedź do zeszytu.

 1. Wypo­wiedź ustna. Pre­zen­tacja prac przez chętne osoby na forum klasy (10 min)
 2. Wypo­wiedź pisemna uczniów w zeszycie z nie­do­koń­czonymi zda­niami (6 min)

Dopisz zdanie.

To zadzi­wiające, że……………………………

To nie­sa­mowite, że naukowcy zbadali, iż…………………….

Dziecko roz­wi­jające się w łonie matki jest pełne życia. Myślę, że…………………………

 1. Praca domowa
 2. a) Nauczyciel dyktuje uczniom pole­cenie do zeszytu.

Zapro­jektuj podzię­ko­wanie dla rodziców za życie. Projekt podaruj rodzicom w dowolnym dniu.

Opra­cowała Agnieszka Sobczyk

ZAŁĄCZNIK 1 (do wyświe­tlenia jako slajd)

Okres pre­na­talny (inaczej wewnątrz­łonowy, śród­ma­ciczny) – jest to okres trwający od zapłod­nienia komórki jajowej do uro­dzenia nowo­rodka. Pra­wi­dłowo trwa od 38 do 42 tygodni. Dzieli się na dwie fazy: zarodkową (do 8. tygodnia życia) i płodową (od 9. tygodnia do porodu).

ZAŁĄCZNIK 2

Okres pre­na­talny to …………………….……………………………..

Pra­wi­dłowo trwa…………………….…………………………………

Dzieli się na fazę zarodkową, która trwa……………..…….………… oraz fazę płodową, która trwa…………………………….……………

—————————————————————————————————————–

Okres pre­na­talny to …………………….……………………………..

Pra­wi­dłowo trwa…………………….…………………………………

Dzieli się na fazę zarodkową, która trwa……………..…….………… oraz fazę płodową, która trwa…………………………….……………

—————————————————————————————————————–

Okres pre­na­talny to …………………….……………………………..

Pra­wi­dłowo trwa…………………….…………………………………

Dzieli się na fazę zarodkową, która trwa……………..…….………… oraz fazę płodową, która trwa…………………………….……………

—————————————————————————————————————–

Okres pre­na­talny to …………………….……………………………..

Pra­wi­dłowo trwa…………………….…………………………………

Dzieli się na fazę zarodkową, która trwa……………..…….………… oraz fazę płodową, która trwa…………………………….……………

—————————————————————————————————————–

Okres pre­na­talny to …………………….……………………………..

Pra­wi­dłowo trwa…………………….…………………………………

Dzieli się na fazę zarodkową, która trwa……………..…….………… oraz fazę płodową, która trwa…………………………….……………

—————————————————————————————————————–

Okres pre­na­talny to …………………….……………………………..

Pra­wi­dłowo trwa…………………….…………………………………

Dzieli się na fazę zarodkową, która trwa……………..…….………… oraz fazę płodową, która trwa…………………………….……………

—————————————————————————————————————–

Okres pre­na­talny to …………………….……………………………..

Pra­wi­dłowo trwa…………………….…………………………………

Dzieli się na fazę zarodkową, która trwa……………..…….………… oraz fazę płodową, która trwa…………………………….……………