Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Temat: Rozwój dziecka w łonie matki

Wiek uczniów: szko­ła pod­sta­wo­wa kl. 7–8
Przed­miot: wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie, katecheza

 

Cel ogól­ny:

 • Prze­ka­za­nie uczniom wie­dzy na te­mat okre­su prenatalnego.

Ce­le szczegółowe:

 • Uczeń wy­ja­śnia, co to jest okres prenatalny.
 • Ma wie­dzę na te­mat roz­wo­ju dziec­ka od po­czę­cia do narodzin.
 • Je­śli te­mat prze­pro­wa­dza­my na ka­te­che­zie: dzię­ku­je w mo­dli­twie ro­dzi­com za życie.

Me­to­dy pracy:

roz­mo­wa, pra­ca z tek­stem, wy­po­wiedź pi­sem­na, wy­po­wiedź ust­na, nie­do­koń­czo­ne zda­nia, pro­jekt podziękowania.

For­my pracy:

in­dy­wi­du­al­na, grupowa.

Środ­ki dydaktyczne

Za­łącz­nik nr 1, za­łącz­nik nr 2, go­to­we ma­te­ria­ły skse­ro­wa­ne po jed­nym eg­zem­pla­rzu dla ucznia – za­ję­cia w kla­sie, je­śli w sa­li kom­pu­te­ro­wej – linki:

- www.pro-life.pl/materialy-edukacyjne/ (Bi­blio­tecz­ka Pro-Li­fe nr 1: Od kie­dy? Od po­czę­cia, str. 2–9)

- www.pro-life.pl/materialy-edukacyjne/ (Bi­blio­tecz­ka Pro-Li­fe nr 1: Od kie­dy? Od po­czę­cia, str. 10–11)

- www.ekologiaprokreacji.pl, str. 21–32.

Po­nad­to kar­ty z osią cza­su roz­wo­ju dziec­ka, szkla­ny po­jem­nik ze szpa­tuł­ka­mi, na któ­rych są za­pi­sa­ne nu­me­ry uczniów z dzien­ni­ka, ta­bli­ca mul­ti­me­dial­na, ma­gne­tycz­na lub zwy­kła, lap­top, zadanie.

Prze­bieg lekcji

I.Wstęp ( 1 min)

 1. Na­uczy­ciel mówi:

Za­nim się uro­dzi­li­śmy, każ­dy z nas prze­by­wał 9 mie­się­cy pod ser­cem ma­my. To był nasz pierw­szy dom. Od­czu­wa­li­śmy na­stro­je ro­dzi­ców, sły­sze­li­śmy ich gło­sy, kie­dy mó­wi­li do nas, czy­ta­li nam baj­ki, śpie­wa­li ko­ły­san­ki. Od­czu­wa­li­śmy ich do­tyk, gdy gła­ska­li nas przez brzuch ma­my. Zo­bacz­my, jak na­zy­wa się ten okres roz­wo­ju dziecka.

 1. Pre­zen­ta­cja slaj­du – okres prenatalny.

Na­uczy­ciel po­słu­gu­jąc się wy­świe­tlo­nym slaj­dem, przed­sta­wia zna­cze­nie okre­su pre­na­tal­ne­go (za­łącz­nik nr 1).

Okres pre­na­tal­ny (ina­czej we­wnątrz­ło­no­wy, śród­ma­cicz­ny) – jest to okres trwa­ją­cy od za­płod­nie­nia ko­mór­ki ja­jo­wej do uro­dze­nia no­wo­rod­ka. Pra­wi­dło­wo trwa od 38 do 42 ty­go­dni. Dzie­li się na dwie fa­zy: za­rod­ko­wą (do 8. ty­go­dnia ży­cia) i pło­do­wą (od 9. ty­go­dnia do porodu).

 1. Pra­ca z tek­stem – pra­ca in­dy­wi­du­al­na (7 min)
 2. a) Na­uczy­ciel po­da­je uczniom przy­go­to­wa­ne na kart­kach nie­do­koń­czo­ne zda­nia do uzu­peł­nie­nia (za­łącz­nik nr 2).

Okres pre­na­tal­ny to………………………………………………..

Pra­wi­dło­wo trwa…………………………………………………..

Dzie­li się na fa­zę za­rod­ko­wą, któ­ra trwa……… oraz fa­zę pło­do­wą, któ­ra trwa …………

 1. Fa­zy roz­wo­ju ży­cia pło­do­we­go, roz­wój in­te­lek­tu­al­ny dziec­ka (15 min)
 2. a) Na­uczy­ciel dzie­li uczniów na gru­py. Każ­da gru­pa wy­bie­ra lidera.
 3. b) Na­uczy­ciel roz­da­je uczniom kart­ki z osią czasu.

Gru­py z licz­ba­mi parzystymi

Ucznio­wie opra­co­wu­ją oś cza­su roz­wo­ju dziec­ka przez 9 mie­się­cy, z wy­szcze­gól­nie­niem po­szcze­gól­nych ty­go­dni. Pra­cę wy­ko­nu­ją pi­sem­nie lub gra­ficz­nie, a na­stęp­nie wkle­ja­ją do zeszytu.

Gru­py z licz­ba­mi nieparzystymi

Ucznio­wie za­pi­su­ją, co za­pa­mię­tu­je dziec­ko w okre­sie pre­na­tal­nym i ja­kie sy­gna­ły od­bie­ra ze świa­ta ze­wnętrz­ne­go. Na­stęp­nie wkle­ja­ją od­po­wiedź do zeszytu.

 1. Wy­po­wiedź ust­na. Pre­zen­ta­cja prac przez chęt­ne oso­by na fo­rum kla­sy (10 min)
 2. Wy­po­wiedź pi­sem­na uczniów w ze­szy­cie z nie­do­koń­czo­ny­mi zda­nia­mi (6 min)

Do­pisz zdanie.

To za­dzi­wia­ją­ce, że……………………………

To nie­sa­mo­wi­te, że na­ukow­cy zba­da­li, iż…………………….

Dziec­ko roz­wi­ja­ją­ce się w ło­nie mat­ki jest peł­ne ży­cia. My­ślę, że…………………………

 1. Pra­ca domowa
 2. a) Na­uczy­ciel dyk­tu­je uczniom po­le­ce­nie do zeszytu.

Za­pro­jek­tuj po­dzię­ko­wa­nie dla ro­dzi­ców za ży­cie. Pro­jekt po­da­ruj ro­dzi­com w do­wol­nym dniu.

Opra­co­wa­ła Agniesz­ka Sobczyk

ZAŁĄCZNIK 1 (do wy­świe­tle­nia ja­ko slajd)

Okres pre­na­tal­ny (ina­czej we­wnątrz­ło­no­wy, śród­ma­cicz­ny) – jest to okres trwa­ją­cy od za­płod­nie­nia ko­mór­ki ja­jo­wej do uro­dze­nia no­wo­rod­ka. Pra­wi­dło­wo trwa od 38 do 42 ty­go­dni. Dzie­li się na dwie fa­zy: za­rod­ko­wą (do 8. ty­go­dnia ży­cia) i pło­do­wą (od 9. ty­go­dnia do porodu).

ZAŁĄCZNIK 2

Okres pre­na­tal­ny to …………………….……………………………..

Pra­wi­dło­wo trwa…………………….…………………………………

Dzie­li się na fa­zę za­rod­ko­wą, któ­ra trwa……………..…….………… oraz fa­zę pło­do­wą, któ­ra trwa…………………………….……………

—————————————————————————————————————–

Okres pre­na­tal­ny to …………………….……………………………..

Pra­wi­dło­wo trwa…………………….…………………………………

Dzie­li się na fa­zę za­rod­ko­wą, któ­ra trwa……………..…….………… oraz fa­zę pło­do­wą, któ­ra trwa…………………………….……………

—————————————————————————————————————–

Okres pre­na­tal­ny to …………………….……………………………..

Pra­wi­dło­wo trwa…………………….…………………………………

Dzie­li się na fa­zę za­rod­ko­wą, któ­ra trwa……………..…….………… oraz fa­zę pło­do­wą, któ­ra trwa…………………………….……………

—————————————————————————————————————–

Okres pre­na­tal­ny to …………………….……………………………..

Pra­wi­dło­wo trwa…………………….…………………………………

Dzie­li się na fa­zę za­rod­ko­wą, któ­ra trwa……………..…….………… oraz fa­zę pło­do­wą, któ­ra trwa…………………………….……………

—————————————————————————————————————–

Okres pre­na­tal­ny to …………………….……………………………..

Pra­wi­dło­wo trwa…………………….…………………………………

Dzie­li się na fa­zę za­rod­ko­wą, któ­ra trwa……………..…….………… oraz fa­zę pło­do­wą, któ­ra trwa…………………………….……………

—————————————————————————————————————–

Okres pre­na­tal­ny to …………………….……………………………..

Pra­wi­dło­wo trwa…………………….…………………………………

Dzie­li się na fa­zę za­rod­ko­wą, któ­ra trwa……………..…….………… oraz fa­zę pło­do­wą, któ­ra trwa…………………………….……………

—————————————————————————————————————–

Okres pre­na­tal­ny to …………………….……………………………..

Pra­wi­dło­wo trwa…………………….…………………………………

Dzie­li się na fa­zę za­rod­ko­wą, któ­ra trwa……………..…….………… oraz fa­zę pło­do­wą, któ­ra trwa…………………………….……………

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj