fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Temat: Początek życia ludzkiego

Wiek uczniów: szkoła pod­stawowa kl. 7–8
Przedmiot: wycho­wanie do życia w rodzinie, katecheza

Cel ogólny:

 • Uświa­do­mienie uczniom o powsta­waniu życia człowieka.

Cele szcze­gółowe:

 • Uczeń wie, kiedy roz­po­czyna się życie człowieka.
 • Uczeń ma świa­domość, że życie otrzymał od rodziców.
 • Uczeń potrafi wypo­wiadać się całymi zda­niami w sposób kulturalny.
 • Jeśli temat prze­pro­wa­dzamy na kate­chezie: uczeń dziękuje Pana Bogu za otrzymane życie modlitwą ułożoną przez siebie.

Metody pracy:

praca z tekstem, wypo­wiedź pisemna, wypo­wiedź ustna, modlitwa podzię­ko­wania, nie­do­koń­czone zdania.

Formy pracy:

indy­wi­dualna, grupowa.

Środki dydak­tyczne:

kolorowe fiszki wiel­kości około 3 cm w kolorze żółtym, zie­lonym, nie­bieskim, czer­wonym, koszyk, załącznik nr 1, załącznik nr 2, gotowe mate­riały skse­rowane po jednym egzem­plarzu dla ucznia, tablica magne­tyczna lub zwykła, laptop, slajd na temat życia.

Biblio­grafia

Jeśli prze­pro­wa­dzamy kon­spekt na katechezie:

 • „Pismo Święte Starego i Nowego Testa­mentu” Wyd. Św. Pawła.
 • „Ency­klika Evan­gelium Vitae” Jan Paweł II.
 • „Nie­śmier­telnik duszy. Kato­licki Kate­chizm dla mło­dzieży” Red.Marcin Karas, Wyd. Die­ce­zjalne i dru­karnia w San­do­mierzu, str. 24 pkt.42–46.

Przebieg zajęć

I. Wstęp ( 1 min.)

 1. Nauczyciel mówi:

Na dzi­siej­szych zaję­ciach będziemy mówić o tym kiedy zaczyna się nasze życie. Każdy z nas jest inny i to dobrze, ponieważ mamy różne zdol­ności, zain­te­re­so­wania, płeć. Dzięki tej róż­no­rod­ności możemy się nawzajem uzu­pełniać, pomagać, tworzyć razem zadania, spo­tykać się, wypo­czywać, mieć różne poglądy. Na dzi­siejsze zajęcia przy­go­to­wałam kolorowe kartki, na których zapi­szecie swoje myśli.

 1. Praca indy­wi­dualna (5 min.)
 2. a) Nauczyciel rozdaje uczniom kolorowe fiszki. Mówi:

Chcia­łabym, aby każdy z was napisał, kiedy według ciebie zaczyna się zaczyna się życie człowieka?

 1. b) Nauczyciel prosi, podając koszyczek, aby każdy uczeń wrzucił zapisane odpo­wiedzi na kolo­rowych karteczkach.
 2. c) Nauczyciel odczytuje zapisane odpo­wiedzi uczniów, które przy­kleja, kate­go­ry­zując na kolory, zawiesza na tablicy magne­tycznej lub zwykłej.

II. Roz­wi­nięcie

 1. Rozmowa (1 min.)

Nauczyciel mówi: Napi­sa­liście różne odpo­wiedzi, za chwilę dowiemy się, co o początku życia czło­wieka mówią ludzie, którzy mają z tym zagad­nieniem do czy­nienia na co dzień, a także lite­ratura medyczna i wiara kato­licka. W takim celu two­rzymy grupy.

 • Zajęcia w sali kom­pu­te­rowej – nauczyciel podaje uczniom link.
 • Zajęcia w klasie – gotowe mate­riały ksero dla każdego ucznia.

Każda grupa wybiera lidera.

 1. Praca w grupach (10 min.)

Grupa I – praca z tekstem.

Co mówią lekarze, naukowcy o początku życia ludzkiego?

Link – www.ekologiaprokreacji.pl. Od strony 11 do 16 lub gotowe mate­riały ksero.

Grupa II – mate­riały ksero dla każdego ucznia.

Co jest zapisane w słow­nikach medycznych na temat początku życia ludzkiego ?

Link- www.ekologiaprokreacji.pl Od str. 16 do 17 lub gotowe mate­riały skserowane.

Grupa III (jeśli temat prze­pro­wa­dzamy na katechezie)

Co mówi nasza wiara na temat życia ludzkiego?

Załącznik nr 2.

Nauczyciel: Proszę liderów grup o zapre­zen­to­wanie informacji.

 1. Pre­zen­tacja wypo­wiedzi gru­powych przez liderów grup. (10 min)

III. Pod­su­mo­wanie

 1. Wykład w wyko­naniu uczniów (5 min.)
 2. Nauczyciel: Nauczy­liście się dzisiaj… (dopo­wiadają uczniowie)
 • że każdy człowiek jest niepowtarzalny
 • że życie czło­wieka roz­po­czyna się od poczęcia
 • że już od poczęcia było wiadomo, jaki będziemy mieć kolor oczu…
 1. Nauczyciel wyświetla slajd z napisem:

Bądź wdzięczny za życie. Szanuj życie swoje i innych bo jesteś cudem. Nie ma dwóch iden­tycznych osób.

(Jeśli pro­wa­dzimy kate­chezę, możemy zaprosić uczniów do wspólnej modlitwy. Nauczyciel mówi: „Dziękuję Panu Bogu za piękny świat”. Za nauczy­cielem kolejni uczniowie wymie­niają, za co dziękują.)

 1. Praca domowa
 2. Nauczyciel dyktuje uczniom do zeszytu.

Zbierz swoje myśli w kil­kuz­da­niową wypo­wiedź pisemną na temat początku życia ludzkiego.

 

ZAŁĄCZNIK 1

Mate­riały ksero znaj­dujące się na podanych stronach internetowych:

Grupa I

 • strona inter­netowa: ekologiaprokreacji.pl (str. 11–16)
 • strona inter­netowa: www.pro-life.pl/materialy-edukacyjne/ (Biblio­teczka Pro-Life nr 1: Od kiedy? Od poczęcia, str. 9–10)

Grupa II

Grupa III – załącznik nr 2.

 

ZAŁĄCZNIK 2

„Pismo Święte”

 • „Uczyńmy czło­wieka na Nasz obraz, podobnego Nam” (Rdz 1, 26).
 • „ Sam Bóg pokoju niech was cał­ko­wicie uświęca, aby nie­na­ru­szony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chry­stusa” (1 Tes 5,23).
 • „Zanim ukształ­to­wałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przy­szedłeś na świat, poświę­ciłem cię „ (J1,5).

„Ency­klika Evan­gelium Vitae

 • „Życie ofia­rowane przez Boga czło­wiekowi jest darem, dzięki któremu Bóg udziela coś z siebie stwo­rzeniu”- „Ency­klika Evan­gelium Vitae”, Jan Paweł II.

„Nie­śmier­telnik duszy. Kato­licki Kate­chizm dla młodzieży”

 • Po co Pan Bóg nas stworzył ?

Pan Bóg stworzył nas po to, abyśmy Go poznali, kochali, a przez to dostali się do nieba.

 • Jak nazywali się pierwsi ludzie?

Pierwsi ludzie nazywali się Adam i Ewa.

… wtedy to Pan Bóg ulepił czło­wieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. (Rdz.2,7).

Człowiek jest naj­do­sko­nalszym stwo­rzeniem na ziemi.

 • Dla­czego człowiek jest naj­do­sko­nalszym stwo­rzeniem na ziemi?

Człowiek jest naj­do­sko­nalszym stwo­rzeniem na ziemi, bo jest stwo­rzony na obraz

i podo­bieństwo Boże.

 • Przez co człowiek jest podobny do Pana Boga?

Człowiek jest podobny do Pana Boga, bo ma duszę nie­śmier­telną, jest obda­rzony rozumem i wolną wolą (dary przyrodzone).

 • Przez co człowiek przede wszystkim jest podobny do Pana Boga?

Człowiek jest podobny do Pana Boga przez łaskę uświę­cającą (dar nadprzyrodzony).

Przez łaskę uświę­cającą człowiek stał się świętym dzieckiem Bożym i miał prawo do nieba. „Uczy­niłeś go nie­wiele mniejszym od aniołów” (Ps 8,6).

 

Opra­cowała Agnieszka Sobczyk