Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Temat: Początek życia ludzkiego

Wiek uczniów: szko­ła pod­sta­wo­wa kl. 7–8
Przed­miot: wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie, katecheza

Cel ogól­ny:

 • Uświa­do­mie­nie uczniom o po­wsta­wa­niu ży­cia człowieka.

Ce­le szczegółowe:

 • Uczeń wie, kie­dy roz­po­czy­na się ży­cie człowieka.
 • Uczeń ma świa­do­mość, że ży­cie otrzy­mał od rodziców.
 • Uczeń po­tra­fi wy­po­wia­dać się ca­ły­mi zda­nia­mi w spo­sób kulturalny.
 • Je­śli te­mat prze­pro­wa­dza­my na ka­te­che­zie: uczeń dzię­ku­je Pa­na Bo­gu za otrzy­ma­ne ży­cie mo­dli­twą uło­żo­ną przez siebie.

Me­to­dy pracy:

pra­ca z tek­stem, wy­po­wiedź pi­sem­na, wy­po­wiedź ust­na, mo­dli­twa po­dzię­ko­wa­nia, nie­do­koń­czo­ne zdania.

For­my pracy:

in­dy­wi­du­al­na, grupowa.

Środ­ki dydaktyczne:

ko­lo­ro­we fisz­ki wiel­ko­ści oko­ło 3 cm w ko­lo­rze żół­tym, zie­lo­nym, nie­bie­skim, czer­wo­nym, ko­szyk, za­łącz­nik nr 1, za­łącz­nik nr 2, go­to­we ma­te­ria­ły skse­ro­wa­ne po jed­nym eg­zem­pla­rzu dla ucznia, ta­bli­ca ma­gne­tycz­na lub zwy­kła, lap­top, slajd na te­mat życia.

Bi­blio­gra­fia

Je­śli prze­pro­wa­dza­my kon­spekt na katechezie:

 • „Pi­smo Świę­te Sta­re­go i No­we­go Te­sta­men­tu” Wyd. Św. Pawła.
 • „En­cy­kli­ka Evan­ge­lium Vi­tae” Jan Pa­weł II.
 • „Nie­śmier­tel­nik du­szy. Ka­to­lic­ki Ka­te­chizm dla mło­dzie­ży” Red.Marcin Ka­ras, Wyd. Die­ce­zjal­ne i dru­kar­nia w San­do­mie­rzu, str. 24 pkt.42–46.

Prze­bieg zajęć

I. Wstęp ( 1 min.)

 1. Na­uczy­ciel mówi:

Na dzi­siej­szych za­ję­ciach bę­dzie­my mó­wić o tym kie­dy za­czy­na się na­sze ży­cie. Każ­dy z nas jest in­ny i to do­brze, po­nie­waż ma­my róż­ne zdol­no­ści, za­in­te­re­so­wa­nia, płeć. Dzię­ki tej róż­no­rod­no­ści mo­że­my się na­wza­jem uzu­peł­niać, po­ma­gać, two­rzyć ra­zem za­da­nia, spo­ty­kać się, wy­po­czy­wać, mieć róż­ne po­glą­dy. Na dzi­siej­sze za­ję­cia przy­go­to­wa­łam ko­lo­ro­we kart­ki, na któ­rych za­pi­sze­cie swo­je myśli.

 1. Pra­ca in­dy­wi­du­al­na (5 min.)
 2. a) Na­uczy­ciel roz­da­je uczniom ko­lo­ro­we fisz­ki. Mówi:

Chcia­ła­bym, aby każ­dy z was na­pi­sał, kie­dy we­dług cie­bie za­czy­na się za­czy­na się ży­cie człowieka?

 1. b) Na­uczy­ciel pro­si, po­da­jąc ko­szy­czek, aby każ­dy uczeń wrzu­cił za­pi­sa­ne od­po­wie­dzi na ko­lo­ro­wych karteczkach.
 2. c) Na­uczy­ciel od­czy­tu­je za­pi­sa­ne od­po­wie­dzi uczniów, któ­re przy­kle­ja, ka­te­go­ry­zu­jąc na ko­lo­ry, za­wie­sza na ta­bli­cy ma­gne­tycz­nej lub zwykłej.

II. Roz­wi­nię­cie

 1. Roz­mo­wa (1 min.)

Na­uczy­ciel mó­wi: Na­pi­sa­li­ście róż­ne od­po­wie­dzi, za chwi­lę do­wie­my się, co o po­cząt­ku ży­cia czło­wie­ka mó­wią lu­dzie, któ­rzy ma­ją z tym za­gad­nie­niem do czy­nie­nia na co dzień, a tak­że li­te­ra­tu­ra me­dycz­na i wia­ra ka­to­lic­ka. W ta­kim ce­lu two­rzy­my grupy.

 • Za­ję­cia w sa­li kom­pu­te­ro­wej – na­uczy­ciel po­da­je uczniom link.
 • Za­ję­cia w kla­sie – go­to­we ma­te­ria­ły kse­ro dla każ­de­go ucznia.

Każ­da gru­pa wy­bie­ra lidera.

 1. Pra­ca w gru­pach (10 min.)

Gru­pa I – pra­ca z tekstem.

Co mó­wią le­ka­rze, na­ukow­cy o po­cząt­ku ży­cia ludzkiego?

Link – www.ekologiaprokreacji.pl. Od stro­ny 11 do 16 lub go­to­we ma­te­ria­ły ksero.

Gru­pa II – ma­te­ria­ły kse­ro dla każ­de­go ucznia.

Co jest za­pi­sa­ne w słow­ni­kach me­dycz­nych na te­mat po­cząt­ku ży­cia ludzkiego ?

Link- www.ekologiaprokreacji.pl Od str. 16 do 17 lub go­to­we ma­te­ria­ły skserowane.

Gru­pa III (je­śli te­mat prze­pro­wa­dza­my na katechezie)

Co mó­wi na­sza wia­ra na te­mat ży­cia ludzkiego?

Za­łącz­nik nr 2.

Na­uczy­ciel: Pro­szę li­de­rów grup o za­pre­zen­to­wa­nie informacji.

 1. Pre­zen­ta­cja wy­po­wie­dzi gru­po­wych przez li­de­rów grup. (10 min)

III. Pod­su­mo­wa­nie

 1. Wy­kład w wy­ko­na­niu uczniów (5 min.)
 2. Na­uczy­ciel: Na­uczy­li­ście się dzi­siaj… (do­po­wia­da­ją uczniowie)
 • że każ­dy czło­wiek jest niepowtarzalny
 • że ży­cie czło­wie­ka roz­po­czy­na się od poczęcia
 • że już od po­czę­cia by­ło wia­do­mo, ja­ki bę­dzie­my mieć ko­lor oczu…
 1. Na­uczy­ciel wy­świe­tla slajd z napisem:

Bądź wdzięcz­ny za ży­cie. Sza­nuj ży­cie swo­je i in­nych bo je­steś cu­dem. Nie ma dwóch iden­tycz­nych osób.

(Je­śli pro­wa­dzi­my ka­te­che­zę, mo­że­my za­pro­sić uczniów do wspól­nej mo­dli­twy. Na­uczy­ciel mó­wi: „Dzię­ku­ję Pa­nu Bo­gu za pięk­ny świat”. Za na­uczy­cie­lem ko­lej­ni ucznio­wie wy­mie­nia­ją, za co dziękują.)

 1. Pra­ca domowa
 2. Na­uczy­ciel dyk­tu­je uczniom do zeszytu.

Zbierz swo­je my­śli w kil­kuz­da­nio­wą wy­po­wiedź pi­sem­ną na te­mat po­cząt­ku ży­cia ludzkiego.

 

ZAŁĄCZNIK 1

Ma­te­ria­ły kse­ro znaj­du­ją­ce się na po­da­nych stro­nach internetowych:

Gru­pa I

 • stro­na in­ter­ne­to­wa: ekologiaprokreacji.pl (str. 11–16)
 • stro­na in­ter­ne­to­wa: www.pro-life.pl/materialy-edukacyjne/ (Bi­blio­tecz­ka Pro-Li­fe nr 1: Od kie­dy? Od po­czę­cia, str. 9–10)

Gru­pa II

Gru­pa III – za­łącz­nik nr 2.

 

ZAŁĄCZNIK 2

„Pi­smo Święte”

 • „Uczyń­my czło­wie­ka na Nasz ob­raz, po­dob­ne­go Nam” (Rdz 1, 26).
 • „ Sam Bóg po­ko­ju niech was cał­ko­wi­cie uświę­ca, aby nie­na­ru­szo­ny duch wasz, du­sza i cia­ło bez za­rzu­tu za­cho­wa­ły się na przyj­ście Pa­na na­sze­go Je­zu­sa Chry­stu­sa” (1 Tes 5,23).
 • „Za­nim ukształ­to­wa­łem cię w ło­nie mat­ki, zna­łem cię, nim przy­sze­dłeś na świat, po­świę­ci­łem cię „ (J1,5).

„En­cy­kli­ka Evan­ge­lium Vi­tae

 • „Ży­cie ofia­ro­wa­ne przez Bo­ga czło­wie­ko­wi jest da­rem, dzię­ki któ­re­mu Bóg udzie­la coś z sie­bie stwo­rze­niu”- „En­cy­kli­ka Evan­ge­lium Vi­tae”, Jan Pa­weł II.

„Nie­śmier­tel­nik du­szy. Ka­to­lic­ki Ka­te­chizm dla młodzieży”

 • Po co Pan Bóg nas stworzył ?

Pan Bóg stwo­rzył nas po to, aby­śmy Go po­zna­li, ko­cha­li, a przez to do­sta­li się do nieba.

 • Jak na­zy­wa­li się pierw­si ludzie?

Pierw­si lu­dzie na­zy­wa­li się Adam i Ewa.

… wte­dy to Pan Bóg ule­pił czło­wie­ka z pro­chu zie­mi i tchnął w je­go noz­drza tchnie­nie ży­cia. (Rdz.2,7).

Czło­wiek jest naj­do­sko­nal­szym stwo­rze­niem na ziemi.

 • Dla­cze­go czło­wiek jest naj­do­sko­nal­szym stwo­rze­niem na ziemi?

Czło­wiek jest naj­do­sko­nal­szym stwo­rze­niem na zie­mi, bo jest stwo­rzo­ny na obraz

i po­do­bień­stwo Boże.

 • Przez co czło­wiek jest po­dob­ny do Pa­na Boga?

Czło­wiek jest po­dob­ny do Pa­na Bo­ga, bo ma du­szę nie­śmier­tel­ną, jest ob­da­rzo­ny ro­zu­mem i wol­ną wo­lą (da­ry przyrodzone).

 • Przez co czło­wiek przede wszyst­kim jest po­dob­ny do Pa­na Boga?

Czło­wiek jest po­dob­ny do Pa­na Bo­ga przez ła­skę uświę­ca­ją­cą (dar nadprzyrodzony).

Przez ła­skę uświę­ca­ją­cą czło­wiek stał się świę­tym dziec­kiem Bo­żym i miał pra­wo do nie­ba. „Uczy­ni­łeś go nie­wie­le mniej­szym od anio­łów” (Ps 8,6).

 

Opra­co­wa­ła Agniesz­ka Sobczyk

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj