fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Temat: Rozwój dziecka w łonie matki

Wiek uczniów: szkoła ponadpodstawowa
Przedmiot: wycho­wanie do życia w rodzinie, godzina wycho­wawcza, biologia

 

Cel ogólny:

 • uka­zanie prze­biegu rozwoju zarod­kowego i pło­dowego człowieka.

Cele szcze­gółowe. Uczeń:

 • utrwala infor­macje doty­czące fazy cyklu kobiety oraz płod­ności człowieka;
 • zna fazy rozwoju dziecka w każdym try­me­strze ciąży;
 • poznaje badania naukowe doty­czące rozwoju dziecka;
 • uświa­damia sobie, że życie ludzkie roz­po­czyna się od poczęcia;
 • potrafi znaleźć naj­waż­niejsze infor­macje doty­czące rozwoju dziecka w łonie matki;
 • pracuje w grupie;
 • potrafi dostrzec, że „życie cudem jest”.

Metody i formy pracy:

pre­zen­tacja mul­ti­me­dialna, poga­danka, praca indy­wi­dualna i grupowa, praca z tekstem (cytaty z książki Eko­logia pro­kreacji bądź ze strony inter­ne­towej) oraz z innych źródeł np. https://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/2017–10Murdzek.pdf

Środki dydak­tyczne:

pre­zen­tacja mul­ti­me­dialna, białe kartki, gotowe mate­riały ksero, pojemniki z patyczkami od lodów, do których przy­klejone zostały ziarna: pieprzu, nasion granatu, fasoli, wiśni, śliwki, bruk­selki. Na patyczkach pod nasionem czy owocem nauczyciel porównał wielkość danego owocu do wiel­kości dziecka w łonie mamy.

Biblio­grafia:

Czas: 45 min

Przebieg zajęć

 1. Wstęp (5 min.)
 2. Na każdej ławce (dla każdego ucznia) zostają przez nauczy­ciela roz­łożone białe kartki. Kiedy uczniowie przy­chodzą do klasy i zajmują miejsce przy ławkach, nauczyciel prosi, aby wyjęli tylko dłu­gopisy (warto uspokoić mło­dzież, że nie będzie żadnego spraw­dzianu ich wiedzy) i na środku kartki postawili kropkę. Następnie prosi uczniów, aby wyjęli otrzymane w poprzednim tygodniu wylo­sowane cytaty i położyli je przed sobą.

Nauczyciel wraz z uczniami roz­mawia o początku życia człowiek, które roz­po­czyna się od poczęcia i na początku jest „maleńką kropką”, jak ich kropka na kartce. Już wtedy ma uni­kalny układ cech fizycznych i psy­chicznych, jaki odzie­dziczył i który stanowi o tym, jaki jest.

 1. Roz­wi­nięcie (30 min.)
 2. Nauczyciel zaprasza uczniów do obej­rzenia pre­zen­tacji lub przed­stawia przy­go­towane z pre­zen­tacji plansze (załącznik nr 1).

Początkowe slajdy są przy­po­mnieniem wia­do­mości doty­czących fazy cyklu kobiety oraz płod­ności czło­wieka, dlatego nauczyciel powinien zadawać uczniom pytania doty­czące cyklu i płod­ności np. Kiedy roz­po­czyna się cykl kobiety i kiedy się kończy? Co to jest owu­lacja? Co możemy powie­dzieć o płod­ności kobiety i męż­czyzny? Pytania napro­wadzą nas na rozmowę o zapłod­nieniu, a następnie o rozwoju dziecka w łonie matki.

Uczniowie oglądają dalej pre­zen­tację, sku­piając się na rozwoju dziecka.

 1. Nauczyciel dzieli klasę na trzy grupy. Każda grupa losuje kartkę z tekstem źró­dłowym, doty­czącym rozwoju dziecka z książki Eko­logia pro­kreacji lub

z linku www.ekologiaprokreacji.pl oraz https://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/2017–10Murdzek.pdf

(str. 2–22) Zadaniem uczniów jest znaleźć pięć naj­waż­niej­szych, według nich, informacji

o rozwoju dziecka w danym try­me­strze oraz wpisać je na kartce (załącznik nr 2).

 • Pod­su­mo­wanie (5 min.)

Uczniowie pre­zentują swoje prace na forum klasy.

Po zakoń­czonej pre­zen­tacji, wychodząc z klasy, uczniowie wybierają z pojemnika znaj­du­jącego się na biurku nauczy­ciela jedno zia­renko lub owoc:

 • - zia­renko pieprzu – wiel­kością przy­pomina dziecko w 5. tygodniu życia prenatalnego
 • - ziarno granatu – wiel­kością przy­pomina dziecko w 6. tygodniu życia prenatalnego
 • - ziarno fasoli – wiel­kością przy­pomina dziecko w 8. tygodniu życia prenatalnego
 • - pestkę wiśni – wiel­kością przy­pomina dziecko w 9. tygodniu życia prenatalnego
 • - pestkę śliwki węgierki – wiel­kością przy­pomina dziecko w 10. tygodniu życia prenatalnego
 • - bruk­selkę – wiel­kością przy­pomina dziecko w 11. tygodniu życia prenatalnego.

Opra­cowała Agnieszka Szczepańska

 

ZAŁĄCZNIK 2

GRUPA 1

PIERWSZY TRYMESTR ROZWOJU DZIECKA W ŁONIE MATKI:

a)

b)

c)

d)

e)

GRUPA 2

DRUGI TRYMESTR ROZWOJU DZIECKA W ŁONIE MATKI:

a)

b)

c)

d)

e)

GRUPA 3

TRZECI TRYMESTR ROZWOJU DZIECKA W ŁONIE MATKI:

a)

b)

c)

d)

e)