Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Temat: Rozwój dziecka w łonie matki

Wiek uczniów: szko­ła ponadpodstawowa
Przed­miot: wy­cho­wa­nie do ży­cia w ro­dzi­nie, go­dzi­na wy­cho­waw­cza, biologia

 

Cel ogól­ny:

 • uka­za­nie prze­bie­gu roz­wo­ju za­rod­ko­we­go i pło­do­we­go człowieka.

Ce­le szcze­gó­ło­we. Uczeń:

 • utrwa­la in­for­ma­cje do­ty­czą­ce fa­zy cy­klu ko­bie­ty oraz płod­no­ści człowieka;
 • zna fa­zy roz­wo­ju dziec­ka w każ­dym try­me­strze ciąży;
 • po­zna­je ba­da­nia na­uko­we do­ty­czą­ce roz­wo­ju dziecka;
 • uświa­da­mia so­bie, że ży­cie ludz­kie roz­po­czy­na się od poczęcia;
 • po­tra­fi zna­leźć naj­waż­niej­sze in­for­ma­cje do­ty­czą­ce roz­wo­ju dziec­ka w ło­nie matki;
 • pra­cu­je w grupie;
 • po­tra­fi do­strzec, że „ży­cie cu­dem jest”.

Me­to­dy i for­my pracy:

pre­zen­ta­cja mul­ti­me­dial­na, po­ga­dan­ka, pra­ca in­dy­wi­du­al­na i gru­po­wa, pra­ca z tek­stem (cy­ta­ty z książ­ki Eko­lo­gia pro­kre­acji bądź ze stro­ny in­ter­ne­to­wej) oraz z in­nych źró­deł np. https://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/2017–10Murdzek.pdf

Środ­ki dydaktyczne:

pre­zen­ta­cja mul­ti­me­dial­na, bia­łe kart­ki, go­to­we ma­te­ria­ły kse­ro, po­jem­ni­ki z pa­tycz­ka­mi od lo­dów, do któ­rych przy­kle­jo­ne zo­sta­ły ziar­na: pie­przu, na­sion gra­na­tu, fa­so­li, wi­śni, śliw­ki, bruk­sel­ki. Na pa­tycz­kach pod na­sio­nem czy owo­cem na­uczy­ciel po­rów­nał wiel­kość da­ne­go owo­cu do wiel­ko­ści dziec­ka w ło­nie mamy.

Bi­blio­gra­fia:

Czas: 45 min

Prze­bieg zajęć

 1. Wstęp (5 min.)
 2. Na każ­dej ław­ce (dla każ­de­go ucznia) zo­sta­ją przez na­uczy­cie­la roz­ło­żo­ne bia­łe kart­ki. Kie­dy ucznio­wie przy­cho­dzą do kla­sy i zaj­mu­ją miej­sce przy ław­kach, na­uczy­ciel pro­si, aby wy­ję­li tyl­ko dłu­go­pi­sy (war­to uspo­ko­ić mło­dzież, że nie bę­dzie żad­ne­go spraw­dzia­nu ich wie­dzy) i na środ­ku kart­ki po­sta­wi­li krop­kę. Na­stęp­nie pro­si uczniów, aby wy­ję­li otrzy­ma­ne w po­przed­nim ty­go­dniu wy­lo­so­wa­ne cy­ta­ty i po­ło­ży­li je przed sobą.

Na­uczy­ciel wraz z ucznia­mi roz­ma­wia o po­cząt­ku ży­cia czło­wiek, któ­re roz­po­czy­na się od po­czę­cia i na po­cząt­ku jest „ma­leń­ką krop­ką”, jak ich krop­ka na kart­ce. Już wte­dy ma uni­kal­ny układ cech fi­zycz­nych i psy­chicz­nych, ja­ki odzie­dzi­czył i któ­ry sta­no­wi o tym, ja­ki jest.

 1. Roz­wi­nię­cie (30 min.)
 2. Na­uczy­ciel za­pra­sza uczniów do obej­rze­nia pre­zen­ta­cji lub przed­sta­wia przy­go­to­wa­ne z pre­zen­ta­cji plan­sze (za­łącz­nik nr 1).

Po­cząt­ko­we slaj­dy są przy­po­mnie­niem wia­do­mo­ści do­ty­czą­cych fa­zy cy­klu ko­bie­ty oraz płod­no­ści czło­wie­ka, dla­te­go na­uczy­ciel po­wi­nien za­da­wać uczniom py­ta­nia do­ty­czą­ce cy­klu i płod­no­ści np. Kie­dy roz­po­czy­na się cykl ko­bie­ty i kie­dy się koń­czy? Co to jest owu­la­cja? Co mo­że­my po­wie­dzieć o płod­no­ści ko­bie­ty i męż­czy­zny? Py­ta­nia na­pro­wa­dzą nas na roz­mo­wę o za­płod­nie­niu, a na­stęp­nie o roz­wo­ju dziec­ka w ło­nie matki.

Ucznio­wie oglą­da­ją da­lej pre­zen­ta­cję, sku­pia­jąc się na roz­wo­ju dziecka.

 1. Na­uczy­ciel dzie­li kla­sę na trzy gru­py. Każ­da gru­pa lo­su­je kart­kę z tek­stem źró­dło­wym, do­ty­czą­cym roz­wo­ju dziec­ka z książ­ki Eko­lo­gia pro­kre­acji lub

z lin­ku www.ekologiaprokreacji.pl oraz https://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/2017–10Murdzek.pdf

(str. 2–22) Za­da­niem uczniów jest zna­leźć pięć naj­waż­niej­szych, we­dług nich, informacji

o roz­wo­ju dziec­ka w da­nym try­me­strze oraz wpi­sać je na kart­ce (za­łącz­nik nr 2).

 • Pod­su­mo­wa­nie (5 min.)

Ucznio­wie pre­zen­tu­ją swo­je pra­ce na fo­rum klasy.

Po za­koń­czo­nej pre­zen­ta­cji, wy­cho­dząc z kla­sy, ucznio­wie wy­bie­ra­ją z po­jem­ni­ka znaj­du­ją­ce­go się na biur­ku na­uczy­cie­la jed­no zia­ren­ko lub owoc:

 • - zia­ren­ko pie­przu – wiel­ko­ścią przy­po­mi­na dziec­ko w 5. ty­go­dniu ży­cia prenatalnego
 • - ziar­no gra­na­tu – wiel­ko­ścią przy­po­mi­na dziec­ko w 6. ty­go­dniu ży­cia prenatalnego
 • - ziar­no fa­so­li – wiel­ko­ścią przy­po­mi­na dziec­ko w 8. ty­go­dniu ży­cia prenatalnego
 • - pest­kę wi­śni – wiel­ko­ścią przy­po­mi­na dziec­ko w 9. ty­go­dniu ży­cia prenatalnego
 • - pest­kę śliw­ki wę­gier­ki – wiel­ko­ścią przy­po­mi­na dziec­ko w 10. ty­go­dniu ży­cia prenatalnego
 • - bruk­sel­kę – wiel­ko­ścią przy­po­mi­na dziec­ko w 11. ty­go­dniu ży­cia prenatalnego.

Opra­co­wa­ła Agniesz­ka Szczepańska

 

ZAŁĄCZNIK 2

GRUPA 1

PIERWSZY TRYMESTR ROZWOJU DZIECKA W ŁONIE MATKI:

a)

b)

c)

d)

e)

GRUPA 2

DRUGI TRYMESTR ROZWOJU DZIECKA W ŁONIE MATKI:

a)

b)

c)

d)

e)

GRUPA 3

TRZECI TRYMESTR ROZWOJU DZIECKA W ŁONIE MATKI:

a)

b)

c)

d)

e)

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj