Tylko życie ma przyszłość!

Nagrania z konferencji o niepełnosprawności

Za­pra­sza­my do ogląd­nię­cia na­grań z kon­fe­ren­cji „Oswo­ić ta­bu nie­peł­no­spraw­no­ści. Per­spek­ty­wa rodzica”.

Ha­sło „Oswo­ić ta­bu nie­peł­no­spraw­no­ści. Per­spek­ty­wa ro­dzi­ca” to­wa­rzy­szy­ło kon­fe­ren­cji po­pu­lar­no-na­uko­wej, któ­ra od­by­ła się 23 li­sto­pa­da 2019 r. w Kra­ko­wie. Wzię­li w niej udział na­uczy­cie­le, wy­cho­waw­cy dzie­ci i mło­dzie­ży oraz rodzice.

Za­sta­no­wi­li­śmy się nad miej­scem osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią w ro­dzi­nie i spo­łe­czeń­stwie oraz do­star­czy­li­śmy na­uczy­cie­lom, wy­cho­waw­com i ro­dzi­com wie­dzy nie­zbęd­nej do spraw­ne­go funk­cjo­no­wa­nia ro­dzi­ny, w któ­rej uro­dzi­ło się dziec­ko z nie­peł­no­spraw­no­ścią. Wy­kła­dy ob­ję­ły za­gad­nie­nia zwią­za­ne nie tyl­ko z ro­dzi­ca­mi i oso­ba­mi to­wa­rzy­szą­cy­mi ro­dzi­nie, ale tak­że z rodzeństwem.

Uczest­ni­cy do­wie­dzie­li się, jak prze­bie­ga pro­ces go­dze­nia się ro­dzi­ców z dia­gno­zą, że ich dziec­ko bę­dzie nie­peł­no­spraw­ne, i czy da się po­go­dzić opie­kę nad dziec­kiem z nie­peł­no­spraw­no­ścią z ży­ciem za­wo­do­wym. Uzy­ska­li in­for­ma­cje do­ty­czą­ce wy­cho­wy­wa­nia zdro­we­go ro­dzeń­stwa tak, aby czu­ło się chcia­ne i ko­cha­ne, a nie uro­dzo­ne np. po to, że­by w przy­szło­ści za­jąć się cho­rym bra­tem lub siostrą.

Or­ga­ni­za­to­rem kon­fe­ren­cji by­ło Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka i Mie­sięcz­nik Na­uczy­cie­li i Wy­cho­waw­ców Ka­to­lic­kich „Wy­cho­waw­ca”.

Ho­no­ro­wy pa­tro­nat nad nią ob­jął Ma­ło­pol­ski Ku­ra­tor Oświaty.

Za­pra­sza­my do obej­rze­nia wy­bra­nych na­grań z konferencji:

  • „Wa­sze dziec­ko jest cho­re”. Em­pa­tycz­na in­for­ma­cja o dia­gno­zie – dr hab. n. med. Jo­lan­ta Goź­dzik, Kra­kow­skie Ho­spi­cjum dla Dzie­ci imie­nia ks. J. Tischnera.
  • „Na­sze zdro­we dzie­ci”. Jak je za­opie­ko­wać? – Mag­da­le­na Sa­bik, pe­da­gog, terapeuta.
  • „Cze­ka­li­śmy na ko­niec świa­ta. Te­raz je­ste­śmy szczę­śli­wi” – świa­dec­two ro­dzi­ców Iwo­ny i Do­mi­ni­ka Sidorów.
Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj

Polecamy podobne artykuły: