fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Nagrania z konferencji o niepełnosprawności

Zapra­szamy do ogląd­nięcia nagrań z kon­fe­rencji „Oswoić tabu nie­peł­no­spraw­ności. Per­spektywa rodzica”.

Hasło „Oswoić tabu nie­peł­no­spraw­ności. Per­spektywa rodzica” towa­rzy­szyło kon­fe­rencji popu­larno-naukowej, która odbyła się 23 listopada 2019 r. w Kra­kowie. Wzięli w niej udział nauczy­ciele, wycho­wawcy dzieci i mło­dzieży oraz rodzice.

Zasta­no­wi­liśmy się nad miejscem osób z nie­peł­no­spraw­nością w rodzinie i spo­łe­czeń­stwie oraz dostar­czy­liśmy nauczy­cielom, wycho­wawcom i rodzicom wiedzy nie­zbędnej do sprawnego funk­cjo­no­wania rodziny, w której uro­dziło się dziecko z nie­peł­no­spraw­nością. Wykłady objęły zagad­nienia związane nie tylko z rodzicami i osobami towa­rzy­szącymi rodzinie, ale także z rodzeństwem.

Uczestnicy dowie­dzieli się, jak prze­biega proces godzenia się rodziców z dia­gnozą, że ich dziecko będzie nie­peł­no­sprawne, i czy da się pogodzić opiekę nad dzieckiem z nie­peł­no­spraw­nością z życiem zawo­dowym. Uzy­skali infor­macje doty­czące wycho­wy­wania zdrowego rodzeństwa tak, aby czuło się chciane i kochane, a nie uro­dzone np. po to, żeby w przy­szłości zająć się chorym bratem lub siostrą.

Orga­ni­za­torem kon­fe­rencji było Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka i Mie­sięcznik Nauczy­cieli i Wycho­wawców Kato­lickich „Wycho­wawca”.

Honorowy patronat nad nią objął Mało­polski Kurator Oświaty.

Zapra­szamy do obej­rzenia wybranych nagrań z konferencji:

  • „Wasze dziecko jest chore”. Empa­tyczna infor­macja o dia­gnozie – dr hab. n. med. Jolanta Goździk, Kra­kowskie Hospicjum dla Dzieci imienia ks. J. Tischnera.
  • „Nasze zdrowe dzieci”. Jak je zaopie­kować? – Mag­dalena Sabik, pedagog, terapeuta.
  • „Cze­ka­liśmy na koniec świata. Teraz jesteśmy szczę­śliwi” – świa­dectwo rodziców Iwony i Dominika Sidorów.
Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj