Tylko życie ma przyszłość!

Wiadomości

Wiadomości

Śmiercionośne sondaże

„Fał­szo­wa­li­śmy son­da­że i da­ne na te­mat pod­zie­mia abor­cyj­ne­go, kła­ma­li­śmy o po­cząt­ku ży­cia czło­wie­ka i dzie­li­li­śmy ka­to­li­ków na „otwar­tych” i „hie­rar­chię”. Tak wy­gra­li­śmy abor­cję w USA” – wy­znał kie­dyś na­wró­co­ny aborcjonista.

Wiadomości

Mentalność eugeniczna deprawuje medycynę

Pol­skie To­wa­rzy­stwo Gi­ne­ko­lo­gów i Po­łoż­ni­ków wy­ra­zi­ło w dniu 26 paź­dzier­ni­ka br. swój sprze­ciw wzglę­dem wy­da­ne­go ostat­nio wy­ro­ku Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go RP, któ­ry orzekł nie­zgod­ność z kon­sty­tu­cją za­pi­sów eu­ge­nicz­nych art. 4a ust. 1 pkt 2 Usta­wy z dnia 7 stycz­nia 1993 r. o pla­no­wa­niu ro­dzi­ny, ochro­nie pło­du ludz­kie­go i wa­run­kach do­pusz­czal­no­ści prze­ry­wa­nia ciąży.

Wiadomości

Węgrzy wspierają polskich obrońców życia

„Pol­scy obroń­cy ży­cia, je­ste­śmy z wa­mi!” – za­pew­nia­li Wę­grzy, któ­rzy 3 li­sto­pa­da zor­ga­ni­zo­wa­li de­mon­stra­cję on­li­ne w re­ak­cji na pro­te­sty po wy­ro­ku Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go w Polsce.

Wiadomości

Apel Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny: Nie ulegajmy presji czasu ani emocji

„Or­ga­ni­za­cje sku­pio­ne w Pol­skiej Fe­de­ra­cji Ru­chów Obro­ny Ży­cia i Ro­dzi­ny nie­zmien­nie sto­ją i bę­dą sta­ły na ja­snym sta­no­wi­sku peł­nej ochro­ny ży­cia każ­de­go czło­wie­ka, co gwa­ran­tu­je Kon­sty­tu­cja RP i po­twier­dził Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny w wy­ro­ku do­ty­czą­cym abor­cji eu­ge­nicz­nej” – czy­ta­my w ape­lu Pol­skiej Fe­de­ra­cji Ru­chów Obro­ny Ży­cia i Ro­dzi­ny „Nie ule­gaj­my pre­sji cza­su ani emocji”.

Wiadomości

Zagraniczni działacze pro-life wyrażają solidarność z Polakami

Nie je­ste­ście sa­mi! Je­ste­śmy z Wa­mi. Mo­dli­my się za Was – po­wta­rza­ją w fil­mo­wym kli­pie zna­ni dzia­ła­cze świa­to­we­go ru­chu obro­ny ży­cia i re­dak­tor na­czel­ny LifeSiteNews.com John-Hen­ry We­sten. Obroń­ców ży­cia w Pol­sce o swej mo­dli­twie i pa­mię­ci za­pew­ni­li John-Hen­ry We­sten, Ma­ry Wa­gner, Ab­by John­son, John Sme­aton, dy­rek­tor bry­tyj­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Ochro­ny Dzie­ci Nie­na­ro­dzo­nych i ks. Frank An­tho­ny Pa­vo­ne, ak­ty­wi­sta an­ty­abor­cyj­ny, dy­rek­tor kra­jo­wej or­ga­ni­za­cji Prie­sts for Life.

Wiadomości

Webinarium – Czy jesteś w niebie? Poronienie w pytaniach i odpowiedziach

27 paź­dzier­ni­ka oby­ło się we­bi­na­rium Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka. Go­ściem był ks. dr Ja­nusz Ko­ściel­niak, Dusz­pa­sterz Ro­dzin Dzie­ci Utra­co­nych Ar­chi­die­ce­zji Kra­kow­skiej. Po­ru­szo­ny zo­stał te­mat bo­le­sne­go do­świad­cze­nia ro­dzi­ców ja­kim jest poronienie.

Wiadomości

List otwarty w sprawie instrumentalnego wykorzystywania rodzin dzieci z niepełnosprawnością do celów politycznych

Ja­ko or­ga­ni­za­cje po­za­rzą­do­we, od lat wspie­ra­ją­ce ro­dzi­ny z nie­ko­rzyst­ną dia­gno­zą pre­na­tal­ną i wy­cho­wu­ją­ce dzie­ci z roż­ny­mi po­sta­cia­mi nie­peł­no­spraw­no­ści, wy­ra­ża­my sta­now­czy sprze­ciw wo­bec prób in­stru­men­tal­ne­go wy­ko­rzy­sta­nia tych ro­dzin przez po­li­ty­ków ja­ko pa­li­wa po­li­tycz­ne­go w pro­te­stach proaborcyjnych.

Wiadomości

Polska poparła Deklarację ws. Konsensusu Genewskiego

Pol­ska i po­nad 30 państw uzna­ły, że abor­cja jest sprzecz­na z pla­no­wa­niem ro­dzi­ny. Wo­bec cze­go ro­dzi­na jest „na­tu­ral­ną i pod­sta­wo­wą ko­mór­ką spo­łe­czeń­stwa i ma pra­wo do ochro­ny ze stro­ny spo­łe­czeń­stwa oraz pań­stwa”. To sło­wa z De­kla­ra­cji ws. Kon­sen­su­su Ge­new­skie­go, któ­ra zo­sta­ła pod­pi­sa­na pod­czas mię­dzy­na­ro­do­we­go po­ro­zu­mie­nia w obro­nie życia.

Wiadomości

Różaniec Do Granic Nieba – przyjmujemy dzieci nienarodzone do naszych rodzin

Ogól­no­pol­ska ak­cja ru­szy z po­cząt­kiem mie­sią­ca li­sto­pa­da w for­mie mo­dli­twy in­dy­wi­du­al­nej i w pa­ra­fiach. Po­trwa od 1 do 8 li­sto­pa­da i wią­że się z ape­lem: „Weź udział w wiel­kiej mo­dli­twie i przyj­mij dziec­ko nie­na­ro­dzo­ne do swo­jej rodziny”.

Wiadomości

Trybunał Konstytucyjny za życiem

Abor­cja eu­ge­nicz­na jest nie­zgod­na z kon­sty­tu­cją! Tak orzekł Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny w peł­nym skła­dzie. Dziś czas na ko­lej­ny krok, aby za­pew­nić od­po­wied­nią opie­kę każ­de­mu dziec­ku ro­dzą­ce­mu się z po­waż­ną chorobą.

Wiadomości

Rzecznik Praw Dziecka przeciw aborcji eugenicznej

Mi­ko­łaj Paw­lak Rzecz­nik Praw Dziec­ka wsparł wnio­sek po­słów o uzna­nie abor­cji eu­ge­nicz­nej za nie­zgod­ną z Kon­sty­tu­cją: „Po­pie­ram wnio­sek gru­py po­słów na Sejm IX ka­den­cji zło­żo­ny w dniu 19 li­sto­pa­da 2019 r. i wno­szę o wy­da­nie przez Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny orze­cze­nia stwier­dza­ją­ce­go nie­zgod­ność z Kon­sty­tu­cją RP prze­pi­sów bę­dą­cych przed­mio­tem kon­tro­li okre­ślo­nym w pe­ti­tum te­go wniosku”.

Wiadomości

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko obrońcą kołyski

Mag­da­le­na Guziak–Nowak, se­kre­tarz Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka by­ła go­ściem Ra­dia Ma­ry­ja w „Ak­tu­al­no­ściach dnia”.

Wiadomości

Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny

Pol­ska Fe­de­ra­cja Ru­chów Obro­ny Ży­cia i Ro­dzi­ny wy­da­ła oświad­cze­nie w związ­ku ze zba­da­niem przez Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny nie­zgod­no­ści z usta­wą za­sad­ni­czą prze­słan­ki eu­ge­nicz­nej do aborcji.

Wiadomości

List otwarty pracowników nauki w sprawie aborcji eugenicznej

Wy­ra­ża­my sta­now­czy sprze­ciw wo­bec wszel­kiej po­sta­ci dys­kry­mi­na­cji eu­ge­nicz­nej skie­ro­wa­nej prze­ciw­ko dzie­ciom w sta­dium pre­na­tal­nym, naj­słab­szym i wy­ma­ga­ją­cym szcze­gól­nej ochro­ny człon­kom społeczeństwa.

Wiadomości

Odeszły za wcześnie

Dzień pa­mię­ci o tych dzie­ciach to wy­jąt­ko­wa oka­zja do ce­le­bro­wa­nia w spo­łecz­no­ściach lo­kal­nych, a przede wszyst­kim w ro­dzi­nach praw­dy o god­no­ści oso­bo­wej i dzie­cięc­twie czło­wie­ka umie­ra­ją­ce­go w sta­dium prenatalnym.

Wiadomości

Trybunał Konstytucyjny zajmie się aborcją eugeniczną

22 paź­dzier­ni­ka Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny zaj­mie się spra­wą wnio­sku po­słów, do­ty­czą­ce­go abor­cji eu­ge­nicz­nej, czy­li przy­pad­ku, w któ­rym za­bi­ja się dziec­ko w fa­zie pre­na­tal­nej ze wzglę­du na je­go cho­ro­by lub wa­dy rozwojowe.

Wiadomości

List otwarty do Julii Przyłębskiej, Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Elżbiety Witek, Marszałek Sejmu i Jarosława Kaczyńskiego, Prezesa Prawa i Sprawiedliwości

Zde­cy­do­wa­łem się na pu­blicz­ne wy­stą­pie­nie do Pań­stwa w for­mie li­stu otwar­te­go, gdyż spra­wa w nim po­ru­szo­na do­ty­czy obro­ny pod­sta­wo­wych war­to­ści i dla­te­go po­win­ni o niej wie­dzieć oby­wa­te­le Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej. Jej roz­wią­za­nie zaś jest w ge­stii in­sty­tu­cji, któ­ry­mi Pań­stwo kierujecie.