Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

42. Ogólnopolska Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę

42. Ogólnopolska Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę

Na Ja­snej Gó­rze w so­bo­tę, 19 mar­ca mia­ła miej­sce 42. Ogól­no­pol­ska Piel­grzym­ka Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka. Tra­dy­cyj­nie za­in­au­gu­ro­wa­ła ją po­ran­na Msza św. w Ka­pli­cy Cu­dow­ne­go Ob­ra­zu. Naj­waż­niej­szym prze­sła­niem te­go­rocz­nej piel­grzym­ki by­ła mo­dli­twa o po­kój na Ukra­inie i o po­głę­bie­nie za­an­ga­żo­wa­nia w ochro­nę ży­cia po­czę­tych dzieci.

Te­go­rocz­na piel­grzym­ka wpi­sa­ła się w II Ty­dzień Mo­dlitw o Ochro­nę Ży­cia, któ­ry roz­po­czął się 19 mar­ca i po­trwa do 25. Spo­tka­nie na Ja­snej Gó­rze po­dob­nie jak w ubie­głym ro­ku, mia­ło cha­rak­ter skrom­niej­szy niż w la­tach wcze­śniej­szych, ogra­ni­czo­ne zo­sta­ło wy­łącz­nie do czę­ści mo­dli­tew­nej, a jej uczest­ni­ka­mi by­li tyl­ko przed­sta­wi­cie­le ru­chów i sto­wa­rzy­szeń pro-li­fe, dzia­ła­ją­cych na te­re­nie ca­łe­go kraju.

Mo­dli­tew­ne spo­tka­nie roz­po­czę­ło się Mszą św. w Ka­pli­cy Cu­dow­ne­go Ob­ra­zu o godz. 9:30 pod prze­wod­nic­twem JE. ks. abp dr Wa­cła­wa De­po, Me­tro­po­li­ty Częstochowskiego.

W ho­mi­lii ar­cy­bi­skup JE. ks. abp dr Wa­cław De­po, me­tro­po­li­ta czę­sto­chow­ski przy­po­mniał, że Bóg ko­cha czło­wie­ka dla nie­go sa­me­go: „Tak chce­my wi­dzieć, w du­chu tej wia­ry i wy­ra­zu mi­ło­ści, pra­cę le­ka­rzy, pie­lę­gnia­rek, far­ma­ceu­tów, ale tak­że po­li­ty­ków i dzien­ni­ka­rzy ja­ko lu­dzi od­po­wie­dzial­nej mi­ło­ści i tro­ski o przy­szłość Oj­czy­zny i Kościoła”.

Me­tro­po­li­ta czę­sto­chow­ski wska­zał na skut­ki dla de­mo­gra­fii, co­raz bar­dziej do­mi­nu­ją­cych ten­den­cji kul­tu­ry kon­sump­cjo­ni­zmu, in­dy­wi­du­ali­zmu oraz eko­lo­gi­zmu. Pol­ska do­łą­czy­ła do eu­ro­pej­skich państw, któ­re nie ma­ją już tzw. za­stę­po­wal­no­ści po­ko­leń, ma­ją sta­rze­ją­ce się spo­łe­czeń­stwa: „nie wol­no nam, mi­mo trwa­ją­cej woj­ny na Ukra­inie i za­gro­żeń w Pol­sce i w świe­cie dać się znie­wo­lić lę­kom o przy­szłość i za­tra­cić na­dzie­ję wo­bec za­pla­no­wa­nej de­chry­stia­ni­za­cji i de­po­pu­la­cji”- przy­po­mi­nał me­tro­po­li­ta częstochowski.

Obroń­cy Ży­cia przy­by­li na Ja­sną Gó­rę by pro­sić Mat­kę Bo­żą o po­kój na Ukra­inie, o ochro­nę ży­cia po­czę­tych dzie­ci, a tak­że o kon­kret­ne za­an­ga­żo­wa­nie się struk­tur pań­stwo­wych w tro­skę o oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. W swo­im prze­sła­niu zwró­ci­li uwa­gę na po­trze­bę upo­wszech­nia­nia rze­tel­nej wie­dzy i za­an­ga­żo­wa­nia ka­to­li­ków w prze­mia­nę su­mień i uwraż­li­wie­nie na war­tość ży­cia każ­de­go nie­na­ro­dzo­ne­go dziecka.

„Eu­ta­na­zja, eks­pe­ry­men­ty na em­brio­nach, wid­mo abor­cji po­uro­dze­nio­wej – te nie­ludz­kie kon­cep­cje są obec­ne w de­ba­cie pu­blicz­nej tak­że z po­wo­du czę­stej ka­pi­tu­la­cji ka­to­li­ków. Cie­sząc się z do­bre­go, pol­skie­go pra­wa, nie za­po­mi­naj­my, że trze­ba być cią­gle go­to­wym, aby te­go pra­wa mą­drze i sku­tecz­nie bro­nić”- zwra­ca­li uwa­gę obroń­cy życia.

Pod­kre­ślo­no po­trze­bę po­ka­zy­wa­nia pięk­na afir­mu­ją­ce­go dziec­ko po­czę­te: „W trud­nym cza­sie woj­ny, gdy każ­de­go dnia oglą­da­my znisz­czo­ne przez ro­syj­skie­go agre­so­ra do­my, szpi­ta­le, szko­ły czy do­my dziec­ka, ape­lu­je­my, aby w dzia­ła­niach pro-li­fe sku­pić się na po­ka­zy­wa­niu pięk­na, do­bra i mi­ło­ści – za­chę­ca­li w przesłaniu.

Obroń­cy ży­cia za­ape­lo­wa­li o po­moc dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, aby: „do­ma­gać się od po­li­ty­ków ta­kich roz­wią­zań praw­nych, któ­re za­gwa­ran­tu­ją oso­bom prze­wle­kle cho­rym i nie­peł­no­spraw­nym moż­li­wość le­cze­nia, pie­lę­gna­cji, re­ha­bi­li­ta­cji i god­ne­go życia”.

Piel­grzym­kę za­koń­czy­ło na­bo­żeń­stwo Dro­gi Krzy­żo­wej od­pra­wio­ne na Wa­łach Ja­sno­gór­skich, któ­re po­pro­wa­dził ks. pra­łat Sta­ni­sław Ma­ślan­ka, asy­stent ko­ściel­ny Kru­cja­ty Mo­dli­twy w Obro­nie Po­czę­tych Dzieci.

 

JB

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj