Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

42. Ogólnopolska Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę

42. Ogólnopolska Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę

Na Ja­snej Gó­rze w so­bo­tę, 19 mar­ca mia­ła miej­sce 42. Ogól­no­pol­ska Piel­grzym­ka Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka. Tra­dy­cyj­nie za­in­au­gu­ro­wa­ła ją po­ran­na Msza św. w Ka­pli­cy Cu­dow­ne­go Ob­ra­zu. Naj­waż­niej­szym prze­sła­niem te­go­rocz­nej piel­grzym­ki by­ła mo­dli­twa o po­kój na Ukra­inie i o po­głę­bie­nie za­an­ga­żo­wa­nia w ochro­nę ży­cia po­czę­tych dzieci.

Te­go­rocz­na piel­grzym­ka wpi­sa­ła się w II Ty­dzień Mo­dlitw o Ochro­nę Ży­cia, któ­ry roz­po­czął się 19 mar­ca i po­trwa do 25. Spo­tka­nie na Ja­snej Gó­rze po­dob­nie jak w ubie­głym ro­ku, mia­ło cha­rak­ter skrom­niej­szy niż w la­tach wcze­śniej­szych, ogra­ni­czo­ne zo­sta­ło wy­łącz­nie do czę­ści mo­dli­tew­nej, a jej uczest­ni­ka­mi by­li tyl­ko przed­sta­wi­cie­le ru­chów i sto­wa­rzy­szeń pro-li­fe, dzia­ła­ją­cych na te­re­nie ca­łe­go kraju.

Mo­dli­tew­ne spo­tka­nie roz­po­czę­ło się Mszą św. w Ka­pli­cy Cu­dow­ne­go Ob­ra­zu o godz. 9:30 pod prze­wod­nic­twem JE. ks. abp dr Wa­cła­wa De­po, Me­tro­po­li­ty Częstochowskiego.

W ho­mi­lii ar­cy­bi­skup JE. ks. abp dr Wa­cław De­po, me­tro­po­li­ta czę­sto­chow­ski przy­po­mniał, że Bóg ko­cha czło­wie­ka dla nie­go sa­me­go: „Tak chce­my wi­dzieć, w du­chu tej wia­ry i wy­ra­zu mi­ło­ści, pra­cę le­ka­rzy, pie­lę­gnia­rek, far­ma­ceu­tów, ale tak­że po­li­ty­ków i dzien­ni­ka­rzy ja­ko lu­dzi od­po­wie­dzial­nej mi­ło­ści i tro­ski o przy­szłość Oj­czy­zny i Kościoła”.

Me­tro­po­li­ta czę­sto­chow­ski wska­zał na skut­ki dla de­mo­gra­fii, co­raz bar­dziej do­mi­nu­ją­cych ten­den­cji kul­tu­ry kon­sump­cjo­ni­zmu, in­dy­wi­du­ali­zmu oraz eko­lo­gi­zmu. Pol­ska do­łą­czy­ła do eu­ro­pej­skich państw, któ­re nie ma­ją już tzw. za­stę­po­wal­no­ści po­ko­leń, ma­ją sta­rze­ją­ce się spo­łe­czeń­stwa: „nie wol­no nam, mi­mo trwa­ją­cej woj­ny na Ukra­inie i za­gro­żeń w Pol­sce i w świe­cie dać się znie­wo­lić lę­kom o przy­szłość i za­tra­cić na­dzie­ję wo­bec za­pla­no­wa­nej de­chry­stia­ni­za­cji i de­po­pu­la­cji”- przy­po­mi­nał me­tro­po­li­ta częstochowski.

Obroń­cy Ży­cia przy­by­li na Ja­sną Gó­rę by pro­sić Mat­kę Bo­żą o po­kój na Ukra­inie, o ochro­nę ży­cia po­czę­tych dzie­ci, a tak­że o kon­kret­ne za­an­ga­żo­wa­nie się struk­tur pań­stwo­wych w tro­skę o oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. W swo­im prze­sła­niu zwró­ci­li uwa­gę na po­trze­bę upo­wszech­nia­nia rze­tel­nej wie­dzy i za­an­ga­żo­wa­nia ka­to­li­ków w prze­mia­nę su­mień i uwraż­li­wie­nie na war­tość ży­cia każ­de­go nie­na­ro­dzo­ne­go dziecka.

„Eu­ta­na­zja, eks­pe­ry­men­ty na em­brio­nach, wid­mo abor­cji po­uro­dze­nio­wej – te nie­ludz­kie kon­cep­cje są obec­ne w de­ba­cie pu­blicz­nej tak­że z po­wo­du czę­stej ka­pi­tu­la­cji ka­to­li­ków. Cie­sząc się z do­bre­go, pol­skie­go pra­wa, nie za­po­mi­naj­my, że trze­ba być cią­gle go­to­wym, aby te­go pra­wa mą­drze i sku­tecz­nie bro­nić”- zwra­ca­li uwa­gę obroń­cy życia.

Pod­kre­ślo­no po­trze­bę po­ka­zy­wa­nia pięk­na afir­mu­ją­ce­go dziec­ko po­czę­te: „W trud­nym cza­sie woj­ny, gdy każ­de­go dnia oglą­da­my znisz­czo­ne przez ro­syj­skie­go agre­so­ra do­my, szpi­ta­le, szko­ły czy do­my dziec­ka, ape­lu­je­my, aby w dzia­ła­niach pro-li­fe sku­pić się na po­ka­zy­wa­niu pięk­na, do­bra i mi­ło­ści – za­chę­ca­li w przesłaniu.

Obroń­cy ży­cia za­ape­lo­wa­li o po­moc dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, aby: „do­ma­gać się od po­li­ty­ków ta­kich roz­wią­zań praw­nych, któ­re za­gwa­ran­tu­ją oso­bom prze­wle­kle cho­rym i nie­peł­no­spraw­nym moż­li­wość le­cze­nia, pie­lę­gna­cji, re­ha­bi­li­ta­cji i god­ne­go życia”.

Piel­grzym­kę za­koń­czy­ło na­bo­żeń­stwo Dro­gi Krzy­żo­wej od­pra­wio­ne na Wa­łach Ja­sno­gór­skich, któ­re po­pro­wa­dził ks. pra­łat Sta­ni­sław Ma­ślan­ka, asy­stent ko­ściel­ny Kru­cja­ty Mo­dli­twy w Obro­nie Po­czę­tych Dzieci.

 

JB

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj