Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Warszawa: Patryk w Oknie Życia

Okno Życia. Fot.: https://caritas.pl/

W Oknie Ży­cia przy ul. Ho­żej w War­sza­wie sio­stry fran­cisz­kan­ki Ro­dzi­ny Ma­ryi zna­la­zły kil­ku­mie­sięcz­ne nie­mow­lę. Po­zo­sta­wio­no przy nim kar­tecz­kę z da­tą ostat­nie­go szcze­pie­nia w li­sto­pa­dzie 2021 roku.

To już dwu­dzie­ste dziec­ko po­zo­sta­wio­ne w Oknie Ży­cia, przy tym klasz­to­rze sióstr fran­cisz­ka­nek Ro­dzi­ny Ma­ryi w Warszawie.

„Ode­zwał się dzwo­nek, po­de­szłam bli­żej i zo­ba­czy­łam, że w Oknie by­ło wie­le pa­kun­ków: pam­per­sy, ja­kaś tor­ba. Za­uwa­ży­łam, że jest też dzie­ciąt­ko” – opo­wia­da s. Ire­na, któ­ra zna­la­zła niemowlę.

Chło­piec, któ­re­mu sio­stry nada­ły imię Pa­tryk, był ubra­ny w cie­pły kom­bi­ne­zon. Zgod­nie z wy­pra­co­wa­ny­mi stan­dar­da­mi na­tych­miast zo­sta­ły we­zwa­ne służ­by: po­go­to­wie i policja.

„Wszyst­ko po­to­czy­ło się bar­dzo szyb­ko, dziec­ko ca­ły czas spa­ło” – mó­wi za­kon­ni­ca i do­da­je: „Wzru­sza­ją­ce są ta­kie sy­tu­acje, bo czu­je­my, że to jest dra­mat mat­ki, że zde­cy­do­wa­ła się od­dać swo­je dzie­ciąt­ko. Z ja­kie­goś po­wo­du wi­docz­nie nie mo­gła sa­ma wy­cho­wy­wać te­go dziec­ka” – mó­wi fran­cisz­kan­ka Ro­dzi­ny Maryi.

Zna­le­zio­ny Pa­tryk to już dwu­dzie­ste dziec­ko po­zo­sta­wio­ne w Oknie Ży­cia na ul. Ho­żej 53. Po­przed­nie dziec­ko to zna­le­zio­ny w tym ro­ku 30 stycz­nia To­ma­szek. W ze­szłym ro­ku nie by­ło po­zo­sta­wio­nych dzie­ci, ale w 2020 w Oknie Ży­cia po­zo­sta­wio­no dwo­je dzie­ci: 7 ma­ja Ste­fan­ka i 24 sierp­nia Zuzię.

Sio­stry raz w mie­sią­cu w swo­jej ka­pli­cy za­kon­nej szcze­gól­nie mo­dlą się za dzie­ci, za ich ro­dzi­ców bio­lo­gicz­nych i adopcyjnych.

Okno Ży­cia ist­nie­je w War­sza­wie od po­nad 13 lat. Po­świę­cił je 6 grud­nia 2008 ro­ku abp Ka­zi­mierz Nycz. By­ło to wów­czas dru­gie w kra­ju ta­kie miej­sce. Mie­ści się przy ul. Ho­żej 53, przy klasz­to­rze sióstr fran­cisz­ka­nek Ro­dzi­ny Ma­ryi i to sio­stry z te­go zgro­ma­dze­nia peł­nią nie­ustan­ny dy­żur w tym miejscu.

Pierw­sze okno ży­cia po­wsta­ło już w 1198 ro­ku w Rzy­mie przy Ko­ście­le San­to Spi­ri­to in Sas­sia. Mia­ło sta­no­wić ro­dzaj po­mo­cy dla sa­mot­nych ma­tek. To okno dzia­ła do dzi­siaj, a idea roz­sze­rzy­ła na ca­łą Eu­ro­pę. Okna da­ją mło­dym ro­dzi­com moż­li­wość prze­ka­za­nia swo­je­go dziec­ka w bez­piecz­ne rę­ce, je­śli sa­mi stwier­dzą, że nie są w sta­nie go wychować.

 

JB
Źró­dło: KAI

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj