Tylko życie ma przyszłość!

[kdmfi_featured_image id="featured-image-2" size="full"]

Aborcja to główna przyczyna zgonów na całym świecie

We­dług ba­dań prze­pro­wa­dzo­nych przez pro­abor­cyj­ny In­sty­tut Gut­t­ma­che­ra, Or­ga­ni­za­cję Na­ro­dów Zjed­no­czo­nych i Świa­to­wą Or­ga­ni­za­cja Zdro­wia wy­ni­ka, że obec­na licz­ba abor­cji na świe­cie znacz­nie wzro­sła i wy­no­si 73 mi­lio­ny rocznie.

Zo­sta­ły prze­ana­li­zo­wa­ne da­ne z po­nad 100 kra­jów z któ­rych wy­ni­ka, że glo­bal­ny rocz­ny wskaź­nik abor­cji wy­no­si 73 mi­lio­ny rocz­nie. Jest to znacz­nie wyż­sza licz­ba niż sza­cun­ki pu­bli­ko­wa­ne w po­przed­nich la­tach. Wcze­śniej licz­bę abor­cji na świe­cie, np. w 2021 ro­ku sza­co­wa­no na 42,6 mln.

We­dług ba­da­nia, w la­tach 2015–2019 na świe­cie od­no­to­wa­no 121 mi­lio­nów nie­za­mie­rzo­nych ciąż, z cze­go 61%, czy­li 73 mi­lio­ny, koń­czy­ło się abor­cją rocz­nie. To prze­kła­da się na 365 mi­lio­nów abor­cji w okre­sie pię­ciu lat. To sta­no­wi 18% wzrost w po­rów­na­niu do licz­by przy­pad­ków w la­tach 90. XX wieku.

Jo­na­than Be­arak pra­cu­ją­cy w In­sty­tu­cie Gut­t­ma­cher po­dał, że w kra­jach w któ­rych abor­cja jest le­gal­na, 70% ko­biet do­ko­nu­je abor­cji bę­dąc w nie­pla­no­wa­nej cią­ży, w po­rów­na­niu do 50% w kra­jach, gdzie pra­wo to moc­no ogranicza.

Dr Mi­cha­el New, współ­pra­cow­nik na­uko­wy w Char­lot­te Lo­zier In­sti­tu­te w obro­nie ży­cia, twier­dzi, że da­ne prze­ma­wia­ją za pra­wa­mi pro-li­fe. Za­kwe­stio­no­wał na­to­miast do­kład­ność no­we­go sza­cun­ko­we­go wy­li­cze­nia glo­bal­nej licz­by abor­cji. Je­go zda­niem nie­któ­re da­ne po­cho­dzą z kra­jów roz­wi­ja­ją­cych się i mo­gą nie być wia­ry­god­ne: „Ist­nie­je sześć kra­jów o wy­so­kim po­zio­mie roz­wo­ju, w któ­rych obo­wią­zu­je praw­na ochro­na nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci (An­do­ra, Mal­ta, Mo­na­ko, San Ma­ri­no, Lich­ten­ste­in, Pol­ska). Jed­nak je­dy­nym kra­jem, w któ­rym obo­wią­zu­je ochro­na po­czę­tych dzie­ci, uwzględ­nio­nym w tym ze­sta­wie da­nych jest Pol­ska. W Ir­lan­dii cał­ko­wi­ty za­kaz abor­cji obo­wią­zy­wał do 2018 ro­ku, ale wcze­śniej­sze da­ne z Ir­lan­dii rów­nież nie zo­sta­ły uwzględ­nio­ne.” Nie zmie­nia to fak­tu, że rze­czy­wi­sta licz­ba za­bi­ja­nych dzie­ci w okre­sie pre­na­tal­nym jest na­dal szo­ku­ją­co wiel­ka. Trze­ba mieć na uwa­dze tak­że da­ne ze­bra­ne z Worl­do­me­ter, nie­za­leż­nej wi­try­ny, gdzie do­ko­ny­wa­ne jest po­rów­na­nie licz­by abor­cji z in­ny­mi przy­czy­na­mi śmier­ci, ta­ki­mi jak: rak, HIV/AIDS, wy­pad­ki dro­go­we czy sa­mo­bój­stwa. Licz­ba abor­cji znacz­nie prze­wyż­sza­ła wszyst­kie in­ne przy­czy­ny zgonów.

W 2021 ro­ku 8,7 mln lu­dzi zmar­ło na ra­ka, 5 mln z po­wo­du pa­le­nia ty­to­niu, 13 mln. z po­wo­du in­nych cho­rób, a 1,7 mln na HIV/AIDS. Sza­cu­je się, że w ubie­głym ro­ku z przy­czyn in­nych niż abor­cja zmar­ło 58,7 mln osób.

Pa­pież Jan Pa­weł II już w 1979 ro­ku w No­wym Tar­gu mó­wił: „Je­śli się na­ru­szy pra­wo czło­wie­ka do ży­cia w tym mo­men­cie, w któ­rym po­czy­na się on ja­ko czło­wiek pod ser­cem mat­ki, go­dzi się po­śred­nio w ca­ły ład mo­ral­ny, któ­ry słu­ży za­bez­pie­cze­niu nie­na­ru­szal­nych dóbr czło­wie­ka. Ży­cie jest pierw­szym wśród tych dóbr”.

 

JB
Źró­dło: www.liveaction.org

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj