Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Wiadomości

USA: uchylenie prawa do aborcji i programy pomocowe

W związ­ku ze spo­dzie­wa­ny­mi no­wy­mi prze­pi­sa­mi an­ty­abor­cyj­ny­mi, usta­no­wio­ny­mi przez Sąd Naj­wyż­szy Sta­nów Zjed­no­czo­nych, nie­któ­rzy ko­men­ta­to­rzy na­zy­wa­ją prze­ciek in­for­ma­cji z Są­du „sa­bo­ta­żem ma­ją­cym na ce­lu uda­rem­nie­nie wpro­wa­dze­nia tych no­wych praw”.

Przeczytaj więcej »

Radom: 1,5 tys. osób wzięło udział w marszu dla życia

1,5 tys. osób wzię­ło udział w Mar­szu dla Ży­cia i Ro­dzi­ny, któ­ry 22 ma­ja prze­szedł uli­ca­mi Ra­do­mia. Wy­da­rze­nie roz­po­czę­ło się od ce­le­bra­cji Mszy świę­tej w ko­ście­le far­nym pod prze­wod­nic­twem bi­sku­pa Mar­ka So­lar­czy­ka, a za­koń­czy­ło fe­sty­nem rodzinnym.

Przeczytaj więcej »

Wanda Półtawska z Honorowym Obywatelstwem Miasta Krakowa

Rad­ni Kra­ko­wa po­trze­bo­wa­li aż dwóch spo­tkań by przy­znać prof. Wan­dzie Pół­taw­skiej ty­tuł Ho­no­ro­we­go Oby­wa­te­la Kra­ko­wa. Ko­ścią nie­zgo­dy by­ło jej za­an­ga­żo­wa­nie w obro­nę ży­cia czło­wie­ka i zde­cy­do­wa­ny sprze­ciw wo­bec me­to­dy in vitro.

Przeczytaj więcej »

Sąd Najwyższy USA uchyli prawo aborcyjne?

Na po­cząt­ku ma­ja me­dia ujaw­ni­ły opi­nię Są­du Naj­wyż­sze­go Sta­nów Zjed­no­czo­nych w spra­wie ame­ry­kań­skie­go pra­wa abor­cyj­ne­go. Z do­ku­men­tu wy­ni­ka, że więk­szość z dzie­wię­ciu sę­dziów opo­wia­da się za unie­waż­nie­niem gło­śne­go wy­ro­ku z 22 stycz­nia 1973 r.

Przeczytaj więcej »

Kolumbia rozszerza prawo do eutanazji

Ko­lum­bij­ski Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny orzekł, że lu­dzie cier­pią­cy na po­waż­ne lub nie­ule­czal­ne cho­ro­by, ale nie znaj­du­ją­cy się w sta­nie ter­mi­nal­nym, bę­dą mie­li pra­wo do me­dycz­nie wspo­ma­ga­ne­go samobójstwa.

Przeczytaj więcej »

Hiszpania: Walka o życie nienarodzonych dzieci

Wła­dze ka­to­lic­kiej or­ga­ni­za­cji Haz­te­Oír ogło­si­ły, że dzię­ki otwar­tej w mar­cu br. ma­dryc­kiej pla­ców­ki Re­fu­gio Pro Vi­da (Schro­nie­nie na Rzecz Ży­cia) w dys­tryk­cie Te­tu­án, uda­ło się od­wieść od abor­cji co naj­mniej czte­ry kobiety.

Przeczytaj więcej »

Amazon sfinansuje aborcję

Pod­czas hi­sto­rycz­nych zmian do­ty­czą­cych uchy­le­nia pra­wa abor­cyj­ne­go w USA, Ama­zon ogło­sił sfi­nan­so­wa­nie wy­jaz­dów na abor­cję tym pra­cow­ni­com, któ­re nie bę­dą mo­gły uśmier­cić swo­je­go dziec­ka w swo­im stanie.

Przeczytaj więcej »

Marsz dla Życia ulicami Szczecina

Dźwięk dzwo­nu „Głos Nie­na­ro­dzo­nych” roz­po­czął 18. Szcze­ciń­ski Marsz dla Ży­cia. Naj­więk­sza ma­ni­fe­sta­cja w obro­nie ży­cia – od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci – po dwóch la­tach prze­szła znów uli­ca­mi mia­sta. Ty­sią­ce lu­dzi de­mon­stro­wa­ło swo­je po­par­cie dla nienarodzonych.

Przeczytaj więcej »

Marsz dla życia w Brukseli

Te­go­rocz­ny marsz dla ży­cia w Bruk­se­li miał wy­miar sym­bo­licz­ny. Do­kład­nie dwa­dzie­ścia lat wcze­śniej w Bel­gii, dru­gim po Ho­lan­dii kra­ju na świe­cie, za­le­ga­li­zo­wa­no eutanazję.

Przeczytaj więcej »

Aborcja to główna przyczyna zgonów na całym świecie

We­dług ba­dań prze­pro­wa­dzo­nych przez pro­abor­cyj­ny In­sty­tut Gut­t­ma­che­ra, Or­ga­ni­za­cję Na­ro­dów Zjed­no­czo­nych i Świa­to­wą Or­ga­ni­za­cja Zdro­wia wy­ni­ka, że obec­na licz­ba abor­cji na świe­cie znacz­nie wzro­sła i wy­no­si 73 mi­lio­ny rocznie.

Przeczytaj więcej »

Żądania promotorów śmierci dzieci nienarodzonych

31 mar­ca fe­mi­nist­ki zło­ży­ły w sej­mie pro­jekt usta­wy „Le­gal­na abor­cja bez kom­pro­mi­sów”. Ty­tuł ide­al­nie od­zwier­cie­dla żą­da­nia pro­mo­to­rów śmier­ci dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych – żad­nych kom­pro­mi­sów nie bę­dzie, chce­my abor­cji na­wet do koń­ca ciąży.

Przeczytaj więcej »
Nie ma już więcej wpisów do wyświetlenia.