Tylko życie ma przyszłość!

Wiadomości

Wiadomości

„Za życiem”– 6 mld zł na realizację

Wi­ce­mi­ni­ster ro­dzi­ny Pa­weł Wdó­wik po­in­for­mo­wał, że w naj­bliż­szych la­tach na pro­gram „Za Ży­ciem” zo­sta­nie prze­zna­czo­ne 5,95 mld zł.

Wiadomości

Fałszywe wyniki testów prenatalnych

Śledz­two prze­pro­wa­dzo­ne przez dzien­ni­ka­rzy New York Ti­me­sa wy­ka­za­ło, że na­wet 85 proc. ba­dań pre­na­tal­nych da­je fał­szy­we wy­ni­ki, za­wy­ża­jąc lub za­ni­ża­jąc ry­zy­ko wstą­pie­nia wad roz­wo­jo­wych u nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci, co mo­że sta­no­wić dla nich wy­rok śmierci.

Wiadomości

Inflacja pogłębia ubóstwo wśród niepełnosprawnych

Jed­nym z głów­nych te­ma­tów roz­mów w cza­sie świąt by­ła ga­lo­pu­ją­ca in­fla­cja i dro­ży­zna w skle­pach. Więk­szość Po­la­ków od­czu­wa je w port­fe­lach i za­sta­na­wia się co przy­nie­sie przyszłość.

Wiadomości

Eutanazja dla chorych na Covid-19

No­wa Ze­lan­dia umoż­li­wi­ła wspo­ma­ga­ne sa­mo­bój­stwo dla pa­cjen­tów cho­rych z po­wo­du Co­vid-19 al­bo „nie­zno­śnie cier­pią­cych” z po­wo­du choroby.

Wiadomości

Podsumowanie roku 2021

Eu­ta­na­zja dzie­ci w Bel­gii, ho­len­der­ska obiet­ni­ca dar­mo­wej abor­cji dla Po­lek, a w Niem­czech za­po­wie­dzi, że pra­wo za­ka­zu­ją­ce re­kla­mo­wa­nia abor­cji zo­sta­nie znie­sio­ne. Z dru­giej stro­ny mo­że nie wio­sna, ale przed­wio­śnie pro-li­fe w Sta­nach Zjed­no­czo­nych i pra­wie rok obo­wią­zy­wa­nia no­we­go pra­wa w Pol­sce, już bez prze­słan­ki eugenicznej.

Wiadomości

USA: rok 2021 rekordowy w sprawie pro-life

W Sta­nach Zjed­no­czo­nych w 2021 ro­ku uchwa­lo­no re­kor­do­wą licz­bę ustaw pro-li­fe. Za­twier­dzo­no 106 do­ku­men­tów ra­tu­ją­cych ży­cie nie­na­ro­dzo­nym dzieciom.

Wiadomości

Gwatemala stolicą pro-life

Ale­jan­dro Giam­mat­tei spra­wu­ją­cy od dwóch lat urząd pre­zy­den­ta Gwa­te­ma­li, za­de­kla­ro­wał pu­blicz­nie chęć uczy­nie­nia z wła­snej oj­czy­zny „sto­li­cy pro-life”.

Wiadomości

Nowa umowa koalicyjna rządu Niemiec

Niem­cy chcą znieść za­kaz re­kla­mo­wa­nia abor­cji. W świe­cie, w któ­rym za­bra­nia się za­bra­niać to bar­dzo no­śna idea. Ja­kie mo­gą być skut­ki spo­łecz­ne te­go po­my­słu, czy­li m.in. jak da­le­ko je­ste­śmy od za­mknię­cia ust pro-liferom?

Wiadomości

USA: Tabletki wczesnoporonne wysyłane pocztą

Ame­ry­kań­ska Agen­cja ds. Żyw­no­ści i Le­ków (FDA) za­twier­dzi­ła moż­li­wość wy­sy­ła­nia pi­gu­łek abor­cyj­nych pocz­tą, usu­wa­jąc tym sa­mym wy­móg oso­bi­stej wi­zy­ty w kli­ni­ce lub w szpi­ta­lu. Od wrze­śnia 2000 do grud­nia 2018 ro­ku 3,7 mln ko­biet w USA się­gnę­ło po mifepriston.

Wiadomości

Skandal w programie „Sprawa dla reportera”

W naj­now­szym od­cin­ku „Spra­wy dla re­por­te­ra” za­pro­szo­ny­mi go­ść­mi by­li bo­ha­ter­sko wal­czą­cy o zdro­wie swo­je­go cho­re­go syn­ka, Ewe­li­na i Prze­my­sław Kop­czew­scy. Pod ad­re­sem mat­ki chłop­ca pa­dły ob­raź­li­we i krzyw­dzą­ce słowa.

Wiadomości

Eugeniczny przewrót

Za kil­ka dni mi­nie rok od wy­da­nia na­szej książ­ki „Ży­cie. Bez wy­jąt­ków”, któ­ra by­ła ape­lem do pre­zy­den­ta An­drze­ja Du­dy o wy­co­fa­nie fa­tal­ne­go pro­jek­tu usta­wy, ze­zwa­la­ją­cej na za­bi­ja­nie cięż­ko cho­rych dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych. Nie­ste­ty, nasz apel jest na­dal aktualny.

Wiadomości

Kapsuły śmierci

W Szwaj­ca­rii ofi­cjal­nie za­le­ga­li­zo­wa­no no­wą for­mę wspo­ma­ga­ne­go sa­mo­bój­stwa. Za­twier­dzo­ne zo­sta­ły kap­su­ły, w któ­rych oso­ba uru­cha­mia me­cha­nizm do­pro­wa­dza­ją­cy ją do śmierci.

Wiadomości

„Fundacja Gajusz – najpiękniejsze historie naszych dzieci”

O pro­ble­mach le­ka­rzy zaj­mu­ją­cych się me­dy­cy­ną pa­lia­tyw­ną, o te­ra­pii upo­rczy­wej i da­rem­nej a tak­że o hi­sto­riach nie­któ­rych dzie­ci, pod­opiecz­nych Fun­da­cji Ga­jusz, opo­wie­dzą Do­mi­ni­ka Mat­czak i An­driy So­pil­ny­ak pod­czas cy­klu Bio­ethics Lab.

Wiadomości

Kłamstwa aborcjonistów

„Ja mam sek­cję zwłok dziec­ka. Ono by­ło zdro­we”- po­wie­dzia­ła pa­ni Bar­ba­ra Zien­tek, mat­ka zmar­łej Iza­bel i bab­cia zmar­łe­go Leona.

Wiadomości

Wyniki kontroli NFZ w szpitalu w Pszczynie

Błę­dy le­kar­skie, zwle­ka­nie z udzie­le­niem po­mo­cy i za­nie­dba­nie w kwe­stii mo­ni­to­ro­wa­nia sta­nu zdro­wia pa­cjent­ki w cią­ży przy­czy­ni­ły się do śmier­ci pa­ni Izy i jej nie­na­ro­dzo­ne­go dziecka.

Wiadomości

Ciemne strony zapłodnienia in vitro

„Za­płod­nie­nie in vi­tro ma wie­le ciem­nych stron, o któ­rych nie mó­wią wła­ści­cie­le i per­so­nel kli­nik in vi­tro, gdyż pro­ce­du­ra ta sta­no­wi ich pod­sta­wo­we źró­dło do­cho­du. Ale kon­se­kwen­cje tej pro­ce­du­ry mo­gą być bar­dzo po­waż­ne za­rów­no dla dzie­ci, jak i dla ma­tek” – mó­wi dr n. med. Mo­ni­ka Zazula.