Tylko życie ma przyszłość!

Wiadomości

Wiadomości

List otwarty w sprawie instrumentalnego wykorzystywania rodzin dzieci z niepełnosprawnością do celów politycznych

Ja­ko or­ga­ni­za­cje po­za­rzą­do­we, od lat wspie­ra­ją­ce ro­dzi­ny z nie­ko­rzyst­ną dia­gno­zą pre­na­tal­ną i wy­cho­wu­ją­ce dzie­ci z roż­ny­mi po­sta­cia­mi nie­peł­no­spraw­no­ści, wy­ra­ża­my sta­now­czy sprze­ciw wo­bec prób in­stru­men­tal­ne­go wy­ko­rzy­sta­nia tych ro­dzin przez po­li­ty­ków ja­ko pa­li­wa po­li­tycz­ne­go w pro­te­stach proaborcyjnych.

Wiadomości

Polska poparła Deklarację ws. Konsensusu Genewskiego

Pol­ska i po­nad 30 państw uzna­ły, że abor­cja jest sprzecz­na z pla­no­wa­niem ro­dzi­ny. Wo­bec cze­go ro­dzi­na jest „na­tu­ral­ną i pod­sta­wo­wą ko­mór­ką spo­łe­czeń­stwa i ma pra­wo do ochro­ny ze stro­ny spo­łe­czeń­stwa oraz pań­stwa”. To sło­wa z De­kla­ra­cji ws. Kon­sen­su­su Ge­new­skie­go, któ­ra zo­sta­ła pod­pi­sa­na pod­czas mię­dzy­na­ro­do­we­go po­ro­zu­mie­nia w obro­nie życia.

Wiadomości

Różaniec Do Granic Nieba – przyjmujemy dzieci nienarodzone do naszych rodzin

Ogól­no­pol­ska ak­cja ru­szy z po­cząt­kiem mie­sią­ca li­sto­pa­da w for­mie mo­dli­twy in­dy­wi­du­al­nej i w pa­ra­fiach. Po­trwa od 1 do 8 li­sto­pa­da i wią­że się z ape­lem: „Weź udział w wiel­kiej mo­dli­twie i przyj­mij dziec­ko nie­na­ro­dzo­ne do swo­jej rodziny”.

Wiadomości

Trybunał Konstytucyjny za życiem

Abor­cja eu­ge­nicz­na jest nie­zgod­na z kon­sty­tu­cją! Tak orzekł Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny w peł­nym skła­dzie. Dziś czas na ko­lej­ny krok, aby za­pew­nić od­po­wied­nią opie­kę każ­de­mu dziec­ku ro­dzą­ce­mu się z po­waż­ną chorobą.

Wiadomości

Rzecznik Praw Dziecka przeciw aborcji eugenicznej

Mi­ko­łaj Paw­lak Rzecz­nik Praw Dziec­ka wsparł wnio­sek po­słów o uzna­nie abor­cji eu­ge­nicz­nej za nie­zgod­ną z Kon­sty­tu­cją: „Po­pie­ram wnio­sek gru­py po­słów na Sejm IX ka­den­cji zło­żo­ny w dniu 19 li­sto­pa­da 2019 r. i wno­szę o wy­da­nie przez Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny orze­cze­nia stwier­dza­ją­ce­go nie­zgod­ność z Kon­sty­tu­cją RP prze­pi­sów bę­dą­cych przed­mio­tem kon­tro­li okre­ślo­nym w pe­ti­tum te­go wniosku”.

Wiadomości

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko obrońcą kołyski

Mag­da­le­na Guziak–Nowak, se­kre­tarz Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka by­ła go­ściem Ra­dia Ma­ry­ja w „Ak­tu­al­no­ściach dnia”.

Wiadomości

Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny

Pol­ska Fe­de­ra­cja Ru­chów Obro­ny Ży­cia i Ro­dzi­ny wy­da­ła oświad­cze­nie w związ­ku ze zba­da­niem przez Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny nie­zgod­no­ści z usta­wą za­sad­ni­czą prze­słan­ki eu­ge­nicz­nej do aborcji.

Wiadomości

List otwarty pracowników nauki w sprawie aborcji eugenicznej

Wy­ra­ża­my sta­now­czy sprze­ciw wo­bec wszel­kiej po­sta­ci dys­kry­mi­na­cji eu­ge­nicz­nej skie­ro­wa­nej prze­ciw­ko dzie­ciom w sta­dium pre­na­tal­nym, naj­słab­szym i wy­ma­ga­ją­cym szcze­gól­nej ochro­ny człon­kom społeczeństwa.

Wiadomości

Odeszły za wcześnie

Dzień pa­mię­ci o tych dzie­ciach to wy­jąt­ko­wa oka­zja do ce­le­bro­wa­nia w spo­łecz­no­ściach lo­kal­nych, a przede wszyst­kim w ro­dzi­nach praw­dy o god­no­ści oso­bo­wej i dzie­cięc­twie czło­wie­ka umie­ra­ją­ce­go w sta­dium prenatalnym.

Wiadomości

Trybunał Konstytucyjny zajmie się aborcją eugeniczną

22 paź­dzier­ni­ka Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny zaj­mie się spra­wą wnio­sku po­słów, do­ty­czą­ce­go abor­cji eu­ge­nicz­nej, czy­li przy­pad­ku, w któ­rym za­bi­ja się dziec­ko w fa­zie pre­na­tal­nej ze wzglę­du na je­go cho­ro­by lub wa­dy rozwojowe.

Wiadomości

List otwarty do Julii Przyłębskiej, Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Elżbiety Witek, Marszałek Sejmu i Jarosława Kaczyńskiego, Prezesa Prawa i Sprawiedliwości

Zde­cy­do­wa­łem się na pu­blicz­ne wy­stą­pie­nie do Pań­stwa w for­mie li­stu otwar­te­go, gdyż spra­wa w nim po­ru­szo­na do­ty­czy obro­ny pod­sta­wo­wych war­to­ści i dla­te­go po­win­ni o niej wie­dzieć oby­wa­te­le Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej. Jej roz­wią­za­nie zaś jest w ge­stii in­sty­tu­cji, któ­ry­mi Pań­stwo kierujecie.

Wiadomości

W Warszawie przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny

W nie­dzie­lę 20 wrze­śnia, uli­ca­mi sto­li­cy przej­dzie Marsz dla Ży­cia i Ro­dzi­ny. Bę­dzie to pięk­na ma­ni­fe­sta­cja przy­wią­za­nia do war­to­ści pro­ro­dzin­nych, afir­mu­ją­ca ro­dzi­nę oraz in­sty­tu­cję mał­żeń­stwa i war­to­ści pro-life.

Wiadomości

Kobiety piją w ciąży. Przerażające dane

Na­ukow­cy alar­mu­ją, że spo­ży­wa­nie al­ko­ho­lu w cza­sie cią­ży na­ra­ża dziec­ko na po­waż­ne za­bu­rze­nia ob­ja­wia­ją­ce się na­wet wie­le lat po na­ro­dzi­nach. Pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej on­li­ne eks­per­ci ujaw­ni­li, ile ko­biet w cią­ży spo­ży­wa alkohol.

Wiadomości

Staś dostał szansę na zdrowy rozwój

Nie­sa­mo­wi­ty po­stęp ja­ki do­ko­nał się w dzie­dzi­nie me­dy­cy­ny, dał ogrom­ne moż­li­wo­ści na szyb­ką dia­gno­zę pre­na­tal­ną i te­ra­pię dla dzie­ci. Staś ja­ko pierw­szy no­wo­ro­dek w Pol­sce otrzy­mał w swo­jej pierw­szej do­bie ży­cia, je­den z naj­droż­szych le­ków na świe­cie, na rdze­nio­wy za­nik mięśni.

Wiadomości

Ręka nadziei

Jed­no z naj­słyn­niej­szych zdjęć na świe­cie zo­sta­ło zro­bio­ne przez ame­ry­kań­skie­go fo­to­gra­fa Mi­cha­ela Clan­cy­’e­go, pod­czas za­bie­gu ko­ry­go­wa­nia roz­sz­cze­pu krę­go­słu­pa u nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka. Bohater

Wiadomości

Antykoncepcja wpływa na strukturę mózgu

Ka­na­dyj­scy na­ukow­cy opu­bli­ko­wa­li naj­now­sze ba­da­nia z któ­rych wy­ni­ka, że sto­so­wa­nie hor­mo­nal­nych środ­ków kon­tro­li płod­no­ści mo­że zmie­nić struk­tu­rę i funk­cjo­no­wa­nie mó­zgu a tak­że po­wo­do­wać depresję.

Wiadomości

Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży

Mi­ni­ster­stwo Zdro­wia opu­bli­ko­wa­ło li­stę bez­płat­nych le­ków dla ko­biet spo­dzie­wa­ją­cych się na­ro­dzin dziec­ka. Od 1 wrze­śnia mo­że­my je na­być na pod­sta­wie re­cep­ty wy­sta­wio­nej przez le­ka­rza lub położną.

Wiadomości

Abby Johnson – aborcja jest prawdziwym barbarzyństwem

By­ła dy­rek­tor Plan­ned Pa­ren­tho­od, Ab­by John­son pod­czas prze­mó­wie­nia na Na­ro­do­wej Kon­wen­cji ame­ry­kań­skiej Par­tii Re­pu­bli­kań­skiej, opi­sa­ła bru­tal­ną rze­czy­wi­stość aborcji.