Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Program wczesnego wykrywania wad rozwojowych u dzieci

Wcześniak. Fot.: pl.123rf.com

W Uni­wer­sy­tec­kim Szpi­ta­lu Kli­nicz­nym im. Ja­na Mi­ku­li­cza-Ra­dec­kie­go we Wro­cła­wiu dzia­ła ini­cja­ty­wa ma­ją­ca na ce­lu wcze­sne wy­kry­wa­nie ewen­tu­al­nych wad roz­wo­jo­wych u no­wo­rod­ków i nie­mow­ląt. Ten pro­gram ode­grał waż­ną ro­lę w wspar­ciu licz­nych ro­dzin z ob­sza­ru wo­je­wódz­twa dolnośląskiego.

W dniu 12 lip­ca br. sa­mo­rząd wo­je­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go pod­jął waż­ną de­cy­zję o prze­zna­cze­niu trzech mi­lio­nów zło­tych na re­ali­za­cję pro­gra­mu, któ­ry ma zna­czą­cy wpływ na opie­kę per­ina­tal­ną i dia­gno­sty­kę dzie­ci z po­dej­rze­niem za­bu­rzeń roz­wo­ju. Pro­gram ten jest ukie­run­ko­wa­ny na wspar­cie nie­mow­ląt uro­dzo­nych w okre­sie od 2023 do 2025 ro­ku, u któ­rych zi­den­ty­fi­ko­wa­no wa­dy rozwojowe.

Ko­or­dy­na­to­rem te­go in­no­wa­cyj­ne­go pro­gra­mu jest pro­fe­sor dr hab. n. med. Ro­bert Śmi­giel, któ­ry pod­kre­ślił, że je­go ce­lem jest przy­spie­sze­nie do­stę­pu nie­mow­ląt do kom­plek­so­wej po­mo­cy me­dycz­nej w przy­pad­ku stwier­dze­nia wad roz­wo­jo­wych. Środ­ki fi­nan­so­we prze­zna­czo­ne na ten cel ma­ją umoż­li­wić szyb­szą dia­gno­zę i sku­tecz­ną te­ra­pię, co jest klu­czo­we dla dal­sze­go zdro­we­go roz­wo­ju dzieci.

„Za­ło­że­niem pro­jek­tu jest sko­or­dy­no­wa­nie opie­ki wie­lo­spe­cja­li­stycz­nej nad dziec­kiem z za­bu­rze­niem roz­wo­ju w okre­sie nie­mow­lęc­twa na­wet w okre­sie per­ina­tal­nym. Cho­dzi o ukie­run­ko­wa­nie ro­dzi­ców na po­cząt­ku tej trud­nej dro­gi koń­czą­cej się nie­jed­no­krot­nie wie­lo­cho­ro­bo­wo­ścią” – pod­kre­ślił prof. dr hab. n. med. Ro­bert Śmigiel.

Do tej po­ry cho­ro­by rzad­kie by­ły dia­gno­zo­wa­ne z wy­jąt­ko­wym opóź­nie­niem. Wy­ja­śnie­nie te­go pro­ble­mu przed­sta­wi­ła prof. Bar­ba­ra Kró­lak-Olej­nik, kie­row­nik Ka­te­dry i Kli­ni­ki Neo­na­to­lo­gii na Uni­wer­sy­te­cie Me­dycz­nym we Wro­cła­wiu: „Zda­rza­ją się no­wo­rod­ki, u któ­rych roz­po­zna­je­my trud­ne dia­gno­stycz­nie zmia­ny, któ­re wy­ma­ga­ją za­bie­gów ope­ra­cyj­nych, po­tem wy­ma­ga­ją ba­dań hi­sto­pa­to­lo­gicz­nych, na któ­re dłu­go cze­ka­my, bo to nie jest ba­da­nie, któ­re uzy­ska­my w cią­gu jed­ne­go dnia. Dla na­sze­go ma­łe­go pa­cjen­ta to jest do­syć dłu­go i po uzy­ska­niu wy­ni­ku te­go ba­da­nia ko­lej­ne kon­sul­ta­cje bę­dą za­leż­ne od te­go, czy ta zmia­na jest ła­god­na, czy jest zmia­ną roz­ro­sto­wą” – za­zna­czy­ła prof. Bar­ba­ra Królak-Olejnik.

Cho­ro­by rzad­kie są szcze­gól­nie trud­ne do roz­po­zna­nia ze wzglę­du na ich ni­ską czę­stość wy­stę­po­wa­nia, co spra­wia, że czę­sto są po­mi­ja­ne lub my­lo­ne z in­ny­mi scho­rze­nia­mi. Do­stęp do spe­cja­li­stów i ba­dań dia­gno­stycz­nych sta­no­wi klu­czo­wy czyn­nik w skró­ce­niu cza­su po­trzeb­ne­go do po­sta­wie­nia wła­ści­wej dia­gno­zy i roz­po­czę­cia od­po­wied­nie­go leczenia.

E‑konsylia z róż­ny­mi spe­cja­li­sta­mi i pasz­por­ty zdro­wia uła­twią do­stęp do opie­ki me­dycz­nej. Ro­dzi­ny nie bę­dą mu­sia­ły już sa­mo­dziel­nie szu­kać le­ka­rzy. Oko­ło 3000 dzie­ci wo­je­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go sko­rzy­sta z te­go pro­gra­mu w cią­gu naj­bliż­szych 3 lat.

 

JB
Źró­dło: wroclaw.tvp.pl, radiomaryja.pl

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj