Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

WHO dąży do uznania aborcji jako prawa reprodukcyjnego

WHO. Źródło: https://www.liveaction.org/

Świa­to­wa Or­ga­ni­za­cja Zdro­wia (WHO) usil­nie za­bie­ga o to, aby abor­cja sta­ła się „pra­wem re­pro­duk­cyj­nym” w ra­mach pod­sta­wo­wej opie­ki zdro­wot­nej i ubez­pie­czeń zdro­wot­nych. To kon­tro­wer­syj­ne sta­no­wi­sko, któ­re wy­wo­łu­je wie­le de­bat na ca­łym świecie.

Świa­to­wa Or­ga­ni­za­cja Zdro­wia (WHO) ogło­si­ła for­mal­ny pro­to­kół usta­leń (MoU) we współ­pra­cy z Eu­ro­pej­skim Fo­rum Par­la­men­tar­nym na rzecz Praw Sek­su­al­nych i Re­pro­duk­cyj­nych (EPF) oraz Spe­cjal­nym Pro­gra­mem Ba­daw­czym ONZ HRP. Ten pro­to­kół usta­leń ma na ce­lu mo­bi­li­za­cję wo­li po­li­tycz­nej w za­kre­sie zdro­wia sek­su­al­ne­go i re­pro­duk­cyj­ne­go oraz praw reprodukcyjnych.

Głów­nym ce­lem sfor­ma­li­zo­wa­ne­go pro­to­ko­łu usta­leń jest pro­mo­wa­nie do­stę­pu do zdro­wia sek­su­al­ne­go i re­pro­duk­cyj­ne­go oraz praw re­pro­duk­cyj­nych na ca­łym świe­cie. Szcze­gól­ny na­cisk kła­dzie się na ce­le zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju 3.7 i 5.6, któ­re za­kła­da­ją za­pew­nie­nie do 2030 ro­ku „po­wszech­ne­go do­stę­pu do zdro­wia sek­su­al­ne­go i re­pro­duk­cyj­ne­go oraz praw reprodukcyjnych”.

Eu­ro­pej­skie Fo­rum Par­la­men­tar­ne Praw Sek­su­al­nych i Re­pro­duk­cyj­nych (EPF) ostro skry­ty­ko­wa­ło Mal­tę za jej po­li­ty­kę pro-li­fe. W swo­im sta­no­wi­sku przed­sta­wi­cie­le EPF, re­pre­zen­tu­ją­cy za­rów­no Par­la­ment Eu­ro­pej­ski, jak i par­la­men­ty na­ro­do­we wy­ra­zi­li prze­ko­na­nie, że do­stęp do bez­piecz­nej i le­gal­nej abor­cji sta­no­wi pra­wo pod­sta­wo­we, któ­re po­win­no być za­gwa­ran­to­wa­ne każ­dej oso­bie. Uwa­ża­ją rów­nież, że abor­cja jest istot­nym ele­men­tem opie­ki zdrowotnej.

Pro­to­kół usta­leń kon­cen­tru­je się na trzech klu­czo­wych obszarach:

 • Za­pew­nie­nia wspar­cia tech­nicz­ne­go w ce­lu pro­mo­wa­nia praw i po­li­tyk opar­tych na do­wo­dach, zgod­nych z wy­tycz­ny­mi nor­ma­tyw­ny­mi WHO. Za­ło­że­nia te moż­na zna­leźć w Wy­tycz­nych WHO do­ty­czą­cych opie­ki abor­cyj­nej, któ­re stwier­dza­ją: Wzmoc­nie­nie do­stę­pu do kom­plek­so­wej opie­ki abor­cyj­nej w ra­mach sys­te­mu opie­ki zdro­wot­nej ma fun­da­men­tal­ne zna­cze­nie dla osią­gnię­cia Ce­lów Zrów­no­wa­żo­ne­go Roz­wo­ju (SDG) zwią­za­nych z do­brym zdro­wiem i do­bro­sta­nem (SDG3) oraz rów­no­ścią płci (SDG5).
 • Zmo­bi­li­zo­wa­nia par­la­men­ta­rzy­stów do pod­no­sze­nia świa­do­mo­ści na te­mat zdro­wia sek­su­al­ne­go i re­pro­duk­cyj­ne­go, ze szcze­gól­nym wspar­ciem dla kra­jów o ni­skich i śred­nich do­cho­dach. In­ny­mi sło­wy, ce­lem są dzie­ci ubo­gich ro­dzi­ców, ży­ją­cych w złych wa­run­kach ekonomicznych.
 • Dą­że­nia do bu­do­wa­nia po­ten­cja­łu, aby pro­abor­cyj­ni par­la­men­ta­rzy­ści i WHO mo­gli sku­tecz­niej współ­pra­co­wać na rzecz po­pra­wy do­stę­pu do abor­cji na ca­łym świecie.

Świa­to­wa Or­ga­ni­za­cja Zdro­wia (WHO) znaj­du­je się w ogniu kon­tro­wer­sji ze wzglę­du na jej za­an­ga­żo­wa­nie w pro­mo­wa­nie do­stę­pu do abor­cji. Or­ga­ni­za­cja ta, bę­dąc czo­ło­wym świa­to­wym or­ga­nem ds. zdro­wia, wzbu­dza kon­tro­wer­sje po­przez dą­że­nie do uzna­nia „kom­plek­so­wej opie­ki abor­cyj­nej” za nie­odzow­ną część opie­ki zdro­wot­nej, co mia­ło miej­sce w 2020 ro­ku w związ­ku z pan­de­mią COVID-19.

WHO opu­bli­ko­wa­ła nie­daw­no na swo­jej stro­nie na Fa­ce­bo­oku na­stę­pu­ją­cy wpis: Usłu­gi abor­cyj­ne to opie­ka zdro­wot­na. Do­stęp do bez­piecz­nej abor­cji chro­ni zdro­wie ko­biet i dziewcząt.

„Ka­pi­tał po­li­tycz­ny i spo­łecz­ny par­la­men­ta­rzy­stów to po­tęż­ne dźwi­gnie słu­żą­ce obro­nie i po­stę­po­wi po­stę­pu w kwe­stiach zdro­wia i praw, o któ­rych wie­my, że mo­gą być draż­li­we i upo­li­tycz­nio­ne” – po­wie­dzia­ła dr Pas­ca­le Al­lo­tey, dy­rek­tor De­par­ta­men­tu Zdro­wia Sek­su­al­ne­go i Re­pro­duk­cyj­ne­go WHO i do­da­ła: „Na­sze part­ner­stwo z Eu­ro­pej­skim Fo­rum Par­la­men­tar­nym Praw Sek­su­al­nych i Re­pro­duk­cyj­nych (EPF) ozna­cza sil­ne za­an­ga­żo­wa­nie na rzecz zdro­wia, praw sek­su­al­nych i re­pro­duk­cyj­nych ja­ko opar­te­go na do­wo­dach, od­po­wie­dzial­ne­go wy­bo­ru po­li­tycz­ne­go” – dodała.

We­dług WHO, ist­nie­je po­trze­ba re­wi­zji prze­pi­sów re­gu­lu­ją­cych abor­cję. Or­ga­ni­za­cja ta su­ge­ru­je, że na­le­ży zli­kwi­do­wać pra­wa kry­mi­na­li­zu­ją­ce tę pro­ce­du­rę oraz ogra­ni­cze­nia, ta­kie jak okre­sy ka­ren­cji, wy­ma­ga­nie zgo­dy osób trze­cich (np. ro­dzi­ców), ogra­ni­cze­nia w do­stę­pie do usług me­dycz­nych oraz sprze­ciw su­mie­nia per­so­ne­lu me­dycz­ne­go, po­nie­waż two­rzą one prze­szko­dy w do­stę­pie do abor­cji i ma­ją ne­ga­tyw­ny wpływ na po­wszech­ne pra­wa człowieka.

Za­le­ce­nia WHO do­ty­czą­ce praw i po­li­ty­ki aborcyjnej:

 • Peł­na de­kry­mi­na­li­za­cji aborcji.
 • Wy­co­fa­nie sto­so­wa­nia praw i in­nych za­rzą­dzeń, któ­re ogra­ni­cza­ją do­ko­ny­wa­nie abor­cji ze wzglę­du na przyczyny.
 • Wpro­wa­dze­nie le­gal­nej abor­cji w peł­ni do­stęp­nej na ży­cze­nie ko­bie­ty, dziew­czyn­ki lub in­nej oso­by w ciąży.
 • Za­blo­ko­wa­nie sto­so­wa­nia pra­wa i in­nych za­rzą­dzeń za­bra­nia­ją­cych abor­cji ze wzglę­du na stan za­awan­so­wa­nia ciąży.
 • Za­ka­za­nie obo­wiąz­ko­wych okre­sów ocze­ki­wa­nia na do­ko­na­nie aborcji.
 • Wpro­wa­dze­nie pra­wa, aby by­ła abor­cja w peł­ni do­stęp­na na proś­bę ko­bie­ty, dziew­czyn­ki lub in­nej oso­by w cią­ży, bez zgo­dy ja­kiej­kol­wiek in­nej oso­by, or­ga­nu lub instytucji.
 • Usu­nię­cie sto­so­wa­nia wy­mo­gów okre­śla­ją­cych, kto mo­że prze­pro­wa­dzać abor­cje, rów­nież tych, któ­re są nie­zgod­ne z wy­tycz­ny­mi WHO.
 • Wpro­wa­dze­nie ochro­ny do­stę­pu i cią­gło­ści kom­plek­so­wej opie­ki abor­cyj­nej przed ba­rie­ra­mi po­wsta­ły­mi na sku­tek sprze­ci­wu sumienia.

WHO dą­ży rów­nież do włą­cze­nia abor­cji do za­kre­su po­wszech­ne­go ubez­pie­cze­nia zdro­wot­ne­go, czy­li Uni­ver­sal He­alth Co­ve­ra­ge (UHC).

Dy­rek­tor Ge­ne­ral­ny WHO, dr Te­dros Ad­ha­nom Ghe­brey­esus, wy­ra­ził swo­je sta­no­wi­sko na te­mat spraw abor­cyj­nych w trak­cie kon­fe­ren­cji, któ­rej współ­or­ga­ni­za­to­rem by­ło Eu­ro­pej­skie Fo­rum Par­la­men­tar­ne Praw Sek­su­al­nych i Re­pro­duk­cyj­nych (EPF). Dr. Te­dros pod­kre­ślił, że po­wszech­ny do­stęp do abor­cji z za­kre­su zdro­wia sek­su­al­ne­go i re­pro­duk­cyj­ne­go sta­no­wi fun­da­men­tal­ne pra­wo czło­wie­ka. W je­go oce­nie, peł­na opie­ka zdro­wot­na nie jest moż­li­wa bez uwzględ­nie­nia opie­ki w dzie­dzi­nie zdro­wia sek­su­al­ne­go i re­pro­duk­cyj­ne­go. W związ­ku z tym, ape­lo­wał o włą­cze­nie pro­gra­mów Zdro­wia Sek­su­al­ne­go i Re­pro­duk­cyj­ne­go do pod­sta­wo­wej opie­ki zdro­wot­nej: „Zdro­wie, pra­wa sek­su­al­ne i re­pro­duk­cyj­ne są ka­mie­niem wę­giel­nym opie­ki zdro­wot­nej i mu­szą sta­no­wić in­te­gral­ną część po­li­tyk, prze­pi­sów i bu­dże­tów re­gu­lu­ją­cych po­wszech­ne ubez­pie­cze­nie zdro­wot­ne. Wy­so­kiej ja­ko­ści pla­no­wa­nie ro­dzi­ny oraz zdro­wie i pra­wa re­pro­duk­cyj­ne są istot­ny­mi ele­men­ta­mi po­wszech­nej i pod­sta­wo­wej opie­ki zdrowotnej.”

21 wrze­śnia 2023 ro­ku w sie­dzi­bie Or­ga­ni­za­cji Na­ro­dów Zjed­no­czo­nych w No­wym Jor­ku zo­sta­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne pre­sti­żo­we spo­tka­nie na te­mat po­wszech­ne­go ubez­pie­cze­nia zdrowotnego.

Ini­cja­ty­wa dą­że­nia WHO do uzna­nia abor­cji ja­ko pra­wa re­pro­duk­cyj­ne­go jest istot­nym za­gro­że­niem dla ży­cia nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci. Mo­że skut­ko­wać li­be­ra­li­za­cją prze­pi­sów abor­cyj­nych w wie­lu kra­jach. To z ko­lei mo­że pro­wa­dzić do zwięk­sze­nia licz­by prze­pro­wa­dza­nych abor­cji. Każ­de ży­cie ludz­kie jest świę­te i nie­na­ru­szal­ne, a abor­cja jest to akt mo­ral­nie nieakceptowalny.

 

JB
Źró­dło: www.lifenews.com

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj