fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Przed poczęciem

Przed poczęciem

Wyznaczanie dni płodnych

Dni płodne są związane z wystę­po­waniem prze­zro­czy­stego, bardzo roz­cią­gliwego i dającego odczucie śli­skości śluzu. Warto jednak wie­dzieć, że u więk­szości kobiet także śluz

Przed poczęciem

Czy metody naturalne są dla każdego?

Metody Roz­po­zna­wania Płod­ności można sto­sować w rożnych sytu­acjach: gdy marzy się o dziecku, gdy pragnie się odłożyć poczęcie, a także wówczas gdy występują pro­blemy z płodnością.

Przed poczęciem

Skuteczność metod rozpoznawania płodności

Roz­ma­wiając o Metodach Roz­po­zna­wania Płod­ności (MRP), często słyszę, że pary oba­wiają się, iż nie są one sku­teczne, jeżeli używa się ich w celu odkła­dania poczęcia. Czy te lęki są oparte na faktach?

Przed poczęciem

Jakie badania warto wykonać przed ciążą?

Przed zaj­ściem w ciążę warto zadbać o swoje zdrowie i wykonać badania pro­fi­lak­tyczne wyklu­czające różne zagro­żenia dla zdrowia dziecka. Pla­nując ciążę, marzymy o ślicznym,

Przed poczęciem

Metody rozpoznawania płodności

Dokładna wiedza na ich temat i skru­pu­latne prze­strze­ganie zasad ich sto­so­wania sprawią, że metody roz­po­zna­wania płod­ności będą sku­teczne. Od jakiegoś czasu

Przed poczęciem

Czym się różni niepłodność od bezpłodności?

Mał­żeństwa bez­sku­tecznie sta­rające się o poczęcie często prze­żywają ogromny ból związany ze swoją nie­płod­nością. Jest to dla mał­żonków bardzo trudny czas, w którym nawet bliscy nie zawsze umieją pomóc.

Przed poczęciem

Naprotechnologia. Czym jest i dla kogo?

Napro­tech­no­logia naj­czę­ściej koja­rzona jest z leczeniem nie­płod­ności. Tym­czasem pomaga ona także sku­tecznie w leczeniu wielu innych pro­blemów ginekologicznych.

Przed poczęciem

In vitro a zdrowie kobiety

„Dzia­łanie glo­balnego prze­mysłu in vitro opiera się na zało­żeniu, że daje on gwa­rancję bez­piecz­niej­szych ciąż, ale wysoki poziom wskaźnika umie­ral­ności matek sugeruje, iż jest odwrotnie” .

Przed poczęciem

Jaka jest skuteczność in vitro?

Kliniki in vitro są pla­cówkami komer­cyjnymi i jako takie reklamują swoje usługi. Warto o sku­tecz­ności in vitro poczytać nie na ich stronach inter­ne­towych, lecz w sta­ty­stykach medycznych cza­sopism naukowych.

Przed poczęciem

Ludzie poczęci in vitro chorują

Techniki używane w in vitro oraz innych metodach sztucznego zapłod­nienia powinny być trak­towane jako poten­cjalnie tera­to­genne (powo­dujące wady płodu).

Przed poczęciem

Niepłodność. Choroba cywilizacyjna?

O istocie nie­płod­ności, jej przy­czynach oraz o trybie życia zmniej­sza­jącym ryzyko jej wystą­pienia mówi lekarz inter­nista Anna Engel.