Tylko życie ma przyszłość!

Przed poczęciem

Przed poczęciem

Wyznaczanie dni płodnych

Dni płod­ne są zwią­za­ne z wy­stę­po­wa­niem prze­zro­czy­ste­go, bar­dzo roz­cią­gli­we­go i da­ją­ce­go od­czu­cie śli­sko­ści ślu­zu. War­to jed­nak wie­dzieć, że u więk­szo­ści ko­biet tak­że śluz

Przed poczęciem

Czy metody naturalne są dla każdego?

Me­to­dy Roz­po­zna­wa­nia Płod­no­ści moż­na sto­so­wać w roż­nych sy­tu­acjach: gdy ma­rzy się o dziec­ku, gdy pra­gnie się odło­żyć po­czę­cie, a tak­że wów­czas gdy wy­stę­pu­ją pro­ble­my z płodnością.

Przed poczęciem

Skuteczność metod rozpoznawania płodności

Roz­ma­wia­jąc o Me­to­dach Roz­po­zna­wa­nia Płod­no­ści (MRP), czę­sto sły­szę, że pa­ry oba­wia­ją się, iż nie są one sku­tecz­ne, je­że­li uży­wa się ich w ce­lu od­kła­da­nia po­czę­cia. Czy te lę­ki są opar­te na faktach?

Przed poczęciem

Jakie badania warto wykonać przed ciążą?

Przed zaj­ściem w cią­żę war­to za­dbać o swo­je zdro­wie i wy­ko­nać ba­da­nia pro­fi­lak­tycz­ne wy­klu­cza­ją­ce róż­ne za­gro­że­nia dla zdro­wia dziec­ka. Pla­nu­jąc cią­żę, ma­rzy­my o ślicznym,

Przed poczęciem

Metody rozpoznawania płodności

Do­kład­na wie­dza na ich te­mat i skru­pu­lat­ne prze­strze­ga­nie za­sad ich sto­so­wa­nia spra­wią, że me­to­dy roz­po­zna­wa­nia płod­no­ści bę­dą sku­tecz­ne. Od ja­kie­goś czasu

Przed poczęciem

Czym się różni niepłodność od bezpłodności?

Mał­żeń­stwa bez­sku­tecz­nie sta­ra­ją­ce się o po­czę­cie czę­sto prze­ży­wa­ją ogrom­ny ból zwią­za­ny ze swo­ją nie­płod­no­ścią. Jest to dla mał­żon­ków bar­dzo trud­ny czas, w któ­rym na­wet bli­scy nie za­wsze umie­ją pomóc.

Przed poczęciem

Naprotechnologia. Czym jest i dla kogo?

Na­pro­tech­no­lo­gia naj­czę­ściej ko­ja­rzo­na jest z le­cze­niem nie­płod­no­ści. Tym­cza­sem po­ma­ga ona tak­że sku­tecz­nie w le­cze­niu wie­lu in­nych pro­ble­mów ginekologicznych.

Przed poczęciem

In vitro a zdrowie kobiety

„Dzia­ła­nie glo­bal­ne­go prze­my­słu in vi­tro opie­ra się na za­ło­że­niu, że da­je on gwa­ran­cję bez­piecz­niej­szych ciąż, ale wy­so­ki po­ziom wskaź­ni­ka umie­ral­no­ści ma­tek su­ge­ru­je, iż jest odwrotnie” .

Przed poczęciem

Jaka jest skuteczność in vitro?

Kli­ni­ki in vi­tro są pla­ców­ka­mi ko­mer­cyj­ny­mi i ja­ko ta­kie re­kla­mu­ją swo­je usłu­gi. War­to o sku­tecz­no­ści in vi­tro po­czy­tać nie na ich stro­nach in­ter­ne­to­wych, lecz w sta­ty­sty­kach me­dycz­nych cza­so­pism naukowych.

Przed poczęciem

Ludzie poczęci in vitro chorują

Tech­ni­ki uży­wa­ne w in vi­tro oraz in­nych me­to­dach sztucz­ne­go za­płod­nie­nia po­win­ny być trak­to­wa­ne ja­ko po­ten­cjal­nie te­ra­to­gen­ne (po­wo­du­ją­ce wa­dy płodu).

Przed poczęciem

Niepłodność. Choroba cywilizacyjna?

O isto­cie nie­płod­no­ści, jej przy­czy­nach oraz o try­bie ży­cia zmniej­sza­ją­cym ry­zy­ko jej wy­stą­pie­nia mó­wi le­karz in­ter­ni­sta An­na Engel.

Przed poczęciem

Konflikt serologiczny. Co robić?

Ha­sło „kon­flikt se­ro­lo­gicz­ny” u wie­lu osób wy­wo­łu­je po­waż­ny lęk o zdro­wie nie­na­ro­dzo­ne­go dziecka.