fbpx

Chcesz zostać mamą? Przygotuj się!

Co mogę zrobić dla mojego dziecka, zanim się jeszcze poczęło?” – zasta­na­wiają się kobiety. Wiele! O przy­go­to­wa­niach do zostania mamą z położną Anną Sochańską roz­mawia Ewa Rejman.

Czy można przy­go­tować się do przy­jęcia dziecka jeszcze przed jego poczęciem?​

– Jeżeli chce się podejść do przy­szłego rodzi­cielstwa świa­domie, to jak naj­bar­dziej można, a nawet warto przy­go­tować się do poczęcia.

Jak to wygląda w przy­padku kobiety? Może zacznijmy od strony czysto medycznej.

– Roz­wa­ży­łabym w pierwszej kolej­ności prze­pro­wa­dzenie badań dia­gno­stycznych. Ważne jest, żeby mieć aktualną cyto­logię, można też zrobić USG piersi w celu wykrycia ewen­tu­alnych zmian oraz USG narządu rodnego, czyli jaj­ników i macicy, aby sprawdzić, czy pra­wi­dłowo funk­cjonują. To, o czym mówię, dotyczy zdrowej kobiety. Jeżeli jednak kobieta ma stwier­dzone kon­kretne choroby, na przykład cukrzycę czy nad­ci­śnienie, to powinna zadbać o dobranie odpo­wied­niego leczenia przed ciążą. Wiele kobiet cierpi na nie­do­czynność tar­czycy, dlatego pole­ca­łabym zba­danie też poziomu TSH i ewen­tualną kon­sul­tację u endo­kry­nologa. Gdy chodzi o badanie krwi, to warto sprawdzić się pod kątem tok­so­pla­zmozy i cyto­me­galii, żół­taczki typu C i B, kiły oraz HIV.

Czy poza bada­niami warto też zaszczepić się prze­ciwko kon­kretnym cho­robom?

– Dobrze byłoby, aby kobieta spraw­dziła w swoim kalen­darzu szczepień, czy jest zaszcze­piona na różyczkę i ewen­tu­alnie zaszczepiła się pół roku przed pla­nowaną ciążą.

Powinno się odwiedzić jakichś lekarzy?

– Ważna jest wizyta u den­tysty, bo próchnica albo stany zapalne mogą pro­wadzić do poronień.

A witaminy, suple­menty diety?

– Dużo się mówi ostatnio o wita­minie D3, ale zanim roz­pocznie się suple­men­tację, powinno się sprawdzić jej poziom. Poza tym zaleca się kwas foliowy, który należy zacząć brać pół roku przed zaj­ściem w ciążę.

Zadbaj o swój organizm, zdrowo się odżywiaj, pamiętaj o aktyw­ności fizycznej i zbadaj się – to naj­waż­niejsze zale­cenia dla przy­szłej mamy.

Co można zrobić poza zatrosz­czeniem się o sferę ściśle medyczną?

– Po prostu zadbać o swój organizm, zwrócić uwagę na zdrowe odży­wianie, odpo­wiednią aktywność fizyczną. Pla­nując zajście w ciążę, należy wykluczyć papierosy i alkohol. Gdy chodzi o aktywność fizyczną, to wcze­śniejsze jej pod­jęcie znacznie ułatwi prze­życie tych dzie­więciu mie­sięcy. Osobom, które do tej pory nie ćwi­czyły, pole­ci­łabym pilates, nordic walking czy basen, nato­miast te, które już wcze­śniej upra­wiały jakiś sport mogą go kon­ty­nuować również w trakcie pra­wi­dłowo roz­wi­ja­jącej się ciąży, o ile nie byłoby to dla nich zbytnim obcią­żeniem fizycznym i o ile nie występują prze­ciw­wska­zania lekarskie. Dla kobiet ważne jest też przy­go­to­wanie mięśni dna miednicy. Można wybrać się w tym celu do fizjo­te­ra­peuty uro­gi­ne­ko­lo­gicznego, który sprawdzi stan tych mięśni i pokaże, jak je ćwiczyć, roz­luźniać, wzmacniać. Dzięki temu zwiększa się np. szanse unik­nięcia w przy­szłości pro­blemów z nie­trzy­maniem moczu.

Wiadomo już, co robić. A czego unikać – poza, oczy­wiście, używkami?

– Z cała pew­nością nie­których leków sto­so­wanych na trądzik. Przed zaj­ściem w ciążę należy je bez­względnie odstawić i naj­lepiej zrobić to minimum trzy mie­siące wcze­śniej.

Dużo tych wszystkich zaleceń.

– Przede wszystkim nie warto martwić się na zapas. Dla dziecka ogromne zna­czenie ma pozy­tywne nasta­wienie mamy.

%d bloggers like this: