Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Chcesz zostać mamą? Przygotuj się!

Chcesz zostać mamą? Przygotuj się! Fot.: 123rf.com / famveldman

Co mo­gę zro­bić dla mo­je­go dziec­ka, za­nim się jesz­cze po­czę­ło?” – za­sta­na­wia­ją się ko­bie­ty. Wie­le! O przy­go­to­wa­niach do zo­sta­nia ma­mą z po­łoż­ną An­ną So­chań­ską roz­ma­wia Ewa Rejman.

Czy moż­na przy­go­to­wać się do przy­ję­cia dziec­ka jesz­cze przed je­go poczęciem?

– Je­że­li chce się po­dejść do przy­szłe­go ro­dzi­ciel­stwa świa­do­mie, to jak naj­bar­dziej moż­na, a na­wet war­to przy­go­to­wać się do poczęcia.

Jak to wy­glą­da w przy­pad­ku ko­bie­ty? Mo­że za­cznij­my od stro­ny czy­sto medycznej.

– Roz­wa­ży­ła­bym w pierw­szej ko­lej­no­ści prze­pro­wa­dze­nie ba­dań dia­gno­stycz­nych. Waż­ne jest, że­by mieć ak­tu­al­ną cy­to­lo­gię, moż­na też zro­bić USG pier­si w ce­lu wy­kry­cia ewen­tu­al­nych zmian oraz USG na­rzą­du rod­ne­go, czy­li jaj­ni­ków i ma­ci­cy, aby spraw­dzić, czy pra­wi­dło­wo funk­cjo­nu­ją. To, o czym mó­wię, do­ty­czy zdro­wej ko­bie­ty. Je­że­li jed­nak ko­bie­ta ma stwier­dzo­ne kon­kret­ne cho­ro­by, na przy­kład cu­krzy­cę czy nad­ci­śnie­nie, to po­win­na za­dbać o do­bra­nie od­po­wied­nie­go le­cze­nia przed cią­żą. Wie­le ko­biet cier­pi na nie­do­czyn­ność tar­czy­cy, dla­te­go po­le­ca­ła­bym zba­da­nie też po­zio­mu TSH i ewen­tu­al­ną kon­sul­ta­cję u en­do­kry­no­lo­ga. Gdy cho­dzi o ba­da­nie krwi, to war­to spraw­dzić się pod ką­tem tok­so­pla­zmo­zy i cy­to­me­ga­lii, żół­tacz­ki ty­pu C i B, ki­ły oraz HIV.

Czy po­za ba­da­nia­mi war­to też za­szcze­pić się prze­ciw­ko kon­kret­nym chorobom?

– Do­brze by­ło­by, aby ko­bie­ta spraw­dzi­ła w swo­im ka­len­da­rzu szcze­pień, czy jest za­szcze­pio­na na ró­życz­kę i ewen­tu­al­nie za­szcze­pi­ła się pół ro­ku przed pla­no­wa­ną ciążą.

Po­win­no się od­wie­dzić ja­kichś lekarzy?

– Waż­na jest wi­zy­ta u den­ty­sty, bo próch­ni­ca al­bo sta­ny za­pal­ne mo­gą pro­wa­dzić do poronień.

A wi­ta­mi­ny, su­ple­men­ty diety?

– Du­żo się mó­wi ostat­nio o wi­ta­mi­nie D3, ale za­nim roz­pocz­nie się su­ple­men­ta­cję, po­win­no się spraw­dzić jej po­ziom. Po­za tym za­le­ca się kwas fo­lio­wy, któ­ry na­le­ży za­cząć brać pół ro­ku przed zaj­ściem w ciążę.

Za­dbaj o swój or­ga­nizm, zdro­wo się od­ży­wiaj, pa­mię­taj o ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej i zba­daj się – to naj­waż­niej­sze za­le­ce­nia dla przy­szłej mamy.

Co moż­na zro­bić po­za za­trosz­cze­niem się o sfe­rę ści­śle medyczną?

– Po pro­stu za­dbać o swój or­ga­nizm, zwró­cić uwa­gę na zdro­we od­ży­wia­nie, od­po­wied­nią ak­tyw­ność fi­zycz­ną. Pla­nu­jąc zaj­ście w cią­żę, na­le­ży wy­klu­czyć pa­pie­ro­sy i al­ko­hol. Gdy cho­dzi o ak­tyw­ność fi­zycz­ną, to wcze­śniej­sze jej pod­ję­cie znacz­nie uła­twi prze­ży­cie tych dzie­wię­ciu mie­się­cy. Oso­bom, któ­re do tej po­ry nie ćwi­czy­ły, po­le­ci­ła­bym pi­la­tes, nor­dic wal­king czy ba­sen, na­to­miast te, któ­re już wcze­śniej upra­wia­ły ja­kiś sport mo­gą go kon­ty­nu­ować rów­nież w trak­cie pra­wi­dło­wo roz­wi­ja­ją­cej się cią­ży, o ile nie by­ło­by to dla nich zbyt­nim ob­cią­że­niem fi­zycz­nym i o ile nie wy­stę­pu­ją prze­ciw­wska­za­nia le­kar­skie. Dla ko­biet waż­ne jest też przy­go­to­wa­nie mię­śni dna mied­ni­cy. Moż­na wy­brać się w tym ce­lu do fi­zjo­te­ra­peu­ty uro­gi­ne­ko­lo­gicz­ne­go, któ­ry spraw­dzi stan tych mię­śni i po­ka­że, jak je ćwi­czyć, roz­luź­niać, wzmac­niać. Dzię­ki te­mu zwięk­sza się np. szan­se unik­nię­cia w przy­szło­ści pro­ble­mów z nie­trzy­ma­niem moczu.

Wia­do­mo już, co ro­bić. A cze­go uni­kać – po­za, oczy­wi­ście, używkami?

– Z ca­ła pew­no­ścią nie­któ­rych le­ków sto­so­wa­nych na trą­dzik. Przed zaj­ściem w cią­żę na­le­ży je bez­względ­nie od­sta­wić i naj­le­piej zro­bić to mi­ni­mum trzy mie­sią­ce wcześniej.

Du­żo tych wszyst­kich zaleceń.

– Przede wszyst­kim nie war­to mar­twić się na za­pas. Dla dziec­ka ogrom­ne zna­cze­nie ma po­zy­tyw­ne na­sta­wie­nie mamy.

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj