fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Jakie badania warto wykonać przed ciążą?

Przed zaj­ściem w ciążę warto zadbać o swoje zdrowie i wykonać badania pro­fi­lak­tyczne wyklu­czające różne zagro­żenia dla zdrowia dziecka.

Pla­nując ciążę, marzymy o ślicznym, zdrowym bobasie, uśmie­cha­jącym się do nas z łóżeczka. Aby jednak nasze marzenia mogły się spełnić, warto zadbać o swoje zdrowie i wykonać badania pro­fi­lak­tyczne, które wykluczą różne zagro­żenia dla naszego dziecka. Wszyscy wiemy, jak ważną rolę w prze­biegu ciąży ma stan orga­nizmu matki przed ciążą. Nie pozo­staje nam zatem nic innego, jak się o ten organizm zatroszczyć.

O co zatem warto zadbać?

 1. Kon­trolna wizyta u gine­kologa – lekarz prze­pro­wadzi dokładny wywiad, wykona badanie USG, aby sprawdzić, czy Twoja macica zbu­dowana jest pra­wi­dłowo, a także zleci pod­stawowe badania.
 2. Jeśli w ciągu ostat­niego pół roku nie roz­biłaś cyto­logii, gine­kolog w czasie wizyty zrobi też wymaz z szyjki macicy do badania cyto­lo­gicznego (pod kątem zmian nowo­two­rowych) oraz oceny wystę­po­wania stanu zapalnego (m.in. chlamydii).
 3. Mor­fo­logia krwi – naj­bar­dziej pod­stawowe badanie, które pozwoli ogólnie ocenić, czy jesteś zdrowa, czy nie cierpisz na anemię i czy nie powinnaś zadbać o uzu­peł­nienie nie­do­borów, np. żelaza.
 4. Badanie hormonu TSH (z krwi) – pomoże ocenić, czy Twoja tar­czyca działa pra­wi­dłowo. Hormony tar­czycy mają duży wpływ zarówno na Twoją płodność, jak i zdrowie dziecka, więc bardzo ważne jest ure­gu­lo­wanie ich poziomów jeszcze przed ciążą.
 5. Badania prze­ciwciał z krwi, wyklu­czające choroby zagra­żające dziecku: 
  • o różyczka
  • o tok­so­pla­zmoza
  • o kiła
  • o wirusowe zapa­lenie wątroby typu B (wzw B)
  • o Choroby te są bardzo nie­bez­pieczne dla dziecka w okresie ciąży, mogą powo­dować poro­nienia lub poważne wady roz­wojowe. Badanie prze­ciwciał pomoże stwierdzić, czy nie prze­bywasz właśnie jednej z tych chorób – często kobieta prze­chodzi je bez­ob­jawowo i dla niej są one zupełnie nie­groźne. Wynik potwierdzi też obecność prze­ciwciał, które uchronią Cię przed zacho­ro­waniem w czasie ciąży. Jeśli poziom prze­ciwciał jest zbyt mały, konieczne może okazać się szcze­pienie (np. na różyczkę), które powinno być wykonane przy­naj­mniej 3 mie­siące przed pla­nowaną ciążą.
 6. Przyj­mo­wanie codziennie kwasu foliowego w dawce 0,4mg, które chroni dziecko przed wadami cewy ner­wowej oraz zapewnia jego wła­ściwy wzrost.
 7. Kon­trolna wizyta u den­tysty – pozwoli ocenić stan twoich zębów i ewen­tu­alnie wyleczyć stany zapalne i ubytki. Trzeba pamiętać, że w czasie ciąży znacznie zwiększa się zapo­trze­bo­wanie na wapń, więc stan uzę­bienia może się pogorszyć. Nie­wy­le­czone stany zapalne zębów mogą też wpływać na ogólny stan zdrowia i utrudniać zagnież­dżenie zarodka.
 8. Jeśli cho­rujesz na jaką­kolwiek chorobę prze­wlekłą (nie­do­czynność tar­czycy, cukrzycę, nad­ci­śnienie itp.), zrób badania kon­tro­lujące stan orga­nizmu. Skon­sultuj się ze swoim lekarzem pro­wa­dzącym, powiedz mu, że pla­nujesz ciążę i dopytaj, czy w tej sytuacji Twoje leczenie nie powinno się zmienić. Dowiedz się, czy leki, które przyj­mujesz, są bez­pieczne dla dziecka; jeśli nie – poproś o zmianę na inne, mniej szko­dliwe. Dopytaj się także, czy leczenie zmieni się, gdy już będziesz w ciąży – wiele chorób wymaga dosto­so­wania dawek do zmie­nionego funk­cjo­no­wania orga­nizmu kobiety w tym czasie.

Dowiedz się, czy leki, które przyj­mujesz, są bez­pieczne dla dziecka; jeśli nie – poproś o zmianę na inne, mniej szkodliwe.

 1. Rezy­gnacja z używek – jeśli palisz papierosy lub często sięgasz po alkohol, czas naj­wyższy to zmienić! Kobieta w ciąży powinna unikać zarówno nikotyny, alkoholu, jak i nar­ko­tyków – nawet naj­mniejsze ilości tych sub­stancji mogą nega­tywnie wpływać na dziecko. Przy­go­to­wując się do ciąży, warto zatem zerwać z nałogami i nie narażać dziecka w pierw­szych dobach po poczęciu na kontakt z nie­bez­piecznymi związkami chemicznymi.
 2. Unor­mo­wanie masy ciała – jeśli ważysz za dużo lub za mało, wskazane jest osią­gnięcie pra­wi­dłowej masy ciała jeszcze przed zaj­ściem w ciążę – możesz suge­rować się normami dla wskaźnika BMI. Nie­od­po­wiednia masa ciała może wpływać nega­tywnie na twoją płodność, a także zwiększać ryzyko chorób w czasie ciąży (np. nadciśnienia).

Pod­su­mo­wując: jeszcze zanim zaj­dziesz w ciążę – masz wiele do zro­bienia! Ale myśl o zdrowiu twojego dziecka doda Ci skrzydeł!

 

Mag­dalena Urlich