fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Wyznaczanie dni płodnych

Dni płodne są związane z wystę­po­waniem prze­zro­czy­stego, bardzo roz­cią­gliwego i dającego odczucie śli­skości śluzu. Warto jednak wie­dzieć, że u więk­szości kobiet także śluz nie­prze­zro­czysty, mało roz­cią­gliwy, pap­kowaty jest związany z płod­nością i podej­mo­wanie współ­życia w dniach jego wystę­po­wania może skut­kować poczęciem.

Płodność kobiety w ciągu jednego cyklu trwa krótko. Do zapłod­nienia może dojść wyłącznie w ciągu 24 godz. po owu­lacji. Później komórka jajowa obumiera. Wyzna­czenie dnia owu­lacji metodami domowymi jest obar­czone sporym błędem, więc gdyby tylko ta jedna doba była czasem płod­ności, zapewne nie­wielu z nas miałoby dzieci.

Na szczęście tak nie jest! Do płod­ności wyni­ka­jącej z czasu prze­życia komórki jajowej możemy doliczyć 5 – 7 dni, które plemnik przetrwa w śluzie kobiety. W ciągu kilku dni przed owu­lacją organizm kobiety pro­dukuje dobrej jakości śluz. Jest to bez­po­średnio związane z hor­monami – estro­genami, które są w tym czasie uwal­niane. Jeśli więc do współ­życia dojdzie kilka dni przed jajecz­ko­waniem, plemniki mogą w śluzie prze­czekać ten czas i kiedy wreszcie komórka jajowa zostanie uwol­niona z jajnika, plemniki roz­po­czynają wyścig, aby jak naj­szybciej do niej dotrzeć.

Naj­większa płodność

Dni naj­bar­dziej płodne są związane z wystę­po­waniem śluzu dobrej jakości. Śluz ten jest prze­zro­czysty, bardzo roz­cią­gliwy, daje odczucie śli­skości (nie­ko­niecznie muszą wystę­pować wszystkie te cechy naraz), może przy­po­minać surowe białko jaja. Kobieta może go obser­wować przy każdym korzy­staniu z toalety, gdyż zazwyczaj jest zauwa­żalny na papierze toa­le­towym. Czasem przez cały dzień przy poru­szaniu się czuje się śli­skość u ujścia pochwy. To także będzie objaw związany z dużą płod­nością. Współ­życie w dni, w których obser­wujemy takie symptomy, z dużym praw­do­po­do­bień­stwem zaowocuje ciążą.

Trzeba jednak pamiętać, że u więk­szości kobiet każdy śluz jest związany z płod­nością, również nie­prze­zro­czysty, mało roz­cią­gliwy, pap­kowaty itp. Jest on mniej płodny, ale współ­życie w dni, w które występuje, także może skut­kować poczęciem.

U więk­szości kobiet każdy śluz jest związany z płod­nością, również nie­prze­zro­czysty, mało roz­cią­gliwy, pap­kowaty itp.

Co nas może zmylić?

Nie­jed­no­krotnie można spotkać się z opinią, iż środek cyklu to dni płodne. Czasem słyszy się, że owu­lacja występuje w 14. dniu cyklu. Są też apli­kacje, które na pod­stawie dłu­gości cykli kobiety wyli­czają, kiedy występują u niej dni płodne. Metody te będą się zazwyczaj spraw­dzały u zdrowych kobiet z regu­larnymi cyklami trwa­jącymi 26 – 29 dni. Jednak każda z tych metod jest zde­cy­do­wanie mniej pre­cy­zyjna niż obser­wacja śluzu. Co więcej, każde zabu­rzenie cyklu sprawi, że „wyli­czanki” wpro­wadzą nas w błąd! Nato­miast obser­wacja śluzu, którego pro­dukcja jest związana z rze­czy­wistym wystę­po­waniem hor­monów w fazie przed­owu­la­cyjnej, będzie niejako podążała za zmianami, które w zabu­rzonym cyklu mogą wystąpić.

Długie cykle

Jeśli u kobiety występują cykle dłuższe niż 35 dni, często zdarza się, że występują dwie fazy śluzu (lub nawet więcej). Czasem jest to wydzielina mniej płodna, ale czasem we wszystkich „łatach” występuje śluz naj­lepszej jakości. Każdy taki śluz musimy trak­tować jako płodny. Jeśli jednak chcemy określić, która faza była fak­tycznie związana z owu­lacją, musimy wspomóc się mie­rzeniem temperatury.

Stały model niepłodności

Jeśli kobieta każdego dnia obserwuje nie­zmie­niający się śluz (naj­czę­ściej gorszej jakości), może uznać to za objaw nie­związany z płod­nością (tzw. stały model nie­płod­ności) i jako płodną trak­tować tylko każdą zmianę tego stałego modelu. Czasem taki stan sprawia dużo pro­blemów i powoduje nie­pewność. Wtedy warto kon­tak­tować się z doświad­czonym nauczy­cielem metody.

 

Izabela Salata