Tylko życie ma przyszłość!

Macierzyństwo i ojcostwo

Macierzyństwo i ojcostwo

Poskładać dziecko z kawałków

O dobie­raniu rodziców do dziecka, a nie dziecka do rodziców, gdyż w adopcji to ono jest naj­waż­niejsze z Barbarą Słomian roz­mawia Mag­dalena Guziak-Nowak.

Macierzyństwo i ojcostwo

Jak długo karmić piersią?

Nie ist­nieje górna granica dłu­gości, ani dowody na szko­dliwość w sferze psy­chiki lub rozwoju, przy kar­mieniu piersią do 3. roku życia lub dłużej – twierdzą eksperci.

Macierzyństwo i ojcostwo

Objawy głodu i sytości niemowlaka

„Czy moje dziecko się najada?” – to jedno z waż­niej­szych pytań wcze­snego macie­rzyństwa. Brak pew­ności w tym zakresie bywa klu­czowym powodem dokar­miania mlekiem zastępczym, lecz nie jest wska­zaniem do niego.

Macierzyństwo i ojcostwo

Czy każda kobieta może wykarmić swoje dziecko?

Matka może mieć trud­ności z wykar­mieniem swego dziecka nie dlatego, że jej piersi nie są zdolne pro­du­kować odpo­wiedniej ilości pokarmu, lecz dlatego, że brakuje jej wiedzy, wsparcia lub pomocy.

Macierzyństwo i ojcostwo

Co to jest naturalne karmienie piersią?

Kar­mienie natu­ralne – to coś więcej niż kar­mienie „z piersi”. Jest ono zgodne z fizjo­logią, umoż­liwia dosto­so­wanie pro­dukcji pokarmu matki do potrzeb dziecka, wydłuża okres blo­ko­wania owulacji.

Macierzyństwo i ojcostwo

Nauka w służbie płodności – naprotechnologia

W prze­ci­wień­stwie do powszechnego podejścia do płod­ności poprzez hamo­wanie i nisz­czenie, napro­tech­no­logia współ­pracuje z układem roz­rodczym kobiety. Kiedy układ roz­rodczy nie funk­cjonuje pra­wi­dłowo, roz­po­znaje problem i współ­pra­cując z cyklem, stara się przy­wrócić jego pra­wi­dłowy stan i pod­trzymać potencjał rozrodczy.

Macierzyństwo i ojcostwo

Urlop wychowawczy

Z urlopu wycho­waw­czego, który przy­sługuje zarówno matce, jak i ojcu dziecka, można sko­rzystać dopiero po zakoń­czeniu urlopu macie­rzyń­skiego lub rodzicielskiego.

Macierzyństwo i ojcostwo

Biorę na ręce i już kocham

Każdemu pro­wadzę zeszycik – nazywam go księgą życia – w którym zapisuję wszystko od początku. Jak się dziecko wycho­wywało, jak jadło. 

Macierzyństwo i ojcostwo

Wiem, co dostałam

Odkąd dowie­dzie­liśmy się, że nasza córka jest chora, modli­liśmy się, żeby uro­dziła się żywa. Chcie­liśmy mieć ją na rękach, chcie­liśmy ją przy­witać i pożegnać.

Macierzyństwo i ojcostwo

Tata na tacierzyńskim

Urlop tacie­rzyński należy się ubez­pie­czonemu ojcu dziecka i jest trak­towany jako część urlopu macierzyńskiego.

Macierzyństwo i ojcostwo

Ciąża a Kodeks pracy

Nad kobietami w ciąży jest szeroko roz­po­starty prawny „parasol ochronny”. Poznaj swoje prawa.