fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Urlop macierzyński – wszystko, co musisz wiedzieć

Długość urlopu macie­rzyń­skiego zależy od liczby dzieci uro­dzonych przy jednym porodzie.

Co to jest urlop macierzyński?

Jest to spe­cjalny rodzaj urlopu dla kobiet, które uro­dziły dziecko. Korzy­stająca z urlopu ma więc czas, aby powrócić do pełni sił i spraw­ności po porodzie oraz – bez obo­wiazku powrotu do pracy – móc spo­kojnie opie­kować się dzieckiem w pierw­szych mie­siacach jego życia.

Komu przy­sługuje urlop macierzyński?

Urlop macie­rzyński przy­sługuje pra­cownicy, która jest zatrud­niona. Nie przy­sługuje on nato­miast kobiecie zatrud­nionej na okres próbny, której umowa o pracę została prze­dłużona do dnia porodu i która jest upraw­niona do otrzy­my­wania zasiłku macie­rzyń­skiego. Mimo otrzy­my­wania tego zasiłku nie ma ona statusu osoby zatrud­nionej. Okres, w którym otrzymuje zasiłek, nie wlicza się więc do stażu pracy. Mamie nie przy­sługują też upraw­nienia pracownicze.

Jak długo trwa urlop macierzyński?

Zgodnie z Kodeksem pracy, pra­cownicy przy­sługuje urlop macie­rzyński w wymiarze:

  1. 20 tygodni – w przy­padku uro­dzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
  2. 31 tygodni – w przy­padku uro­dzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
  3. 33 tygodni – w przy­padku uro­dzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
  4. 35 tygodni – w przy­padku uro­dzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
  5. 37 tygodni – w przy­padku uro­dzenia pię­ciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Kiedy można wnio­skować o urlop macierzyński?

Kobieta może roz­począć urlop macie­rzyński naj­wcze­śniej 6 tygodni przed porodem. Jeżeli nie wyko­rzysta tego upraw­nienia, dzień porodu staje się pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego.

Gdzie należy złożyć wniosek o urlop macie­rzyński i w jakim terminie?

Wniosek o urlop macie­rzyński należy złożyć do pra­co­dawcy w ter­minie 21 dni od daty porodu. Do wniosku należy dołączyć zaświad­czenie wydawane w szpitalu, w którym podana jest data uro­dzenia dziecka.

Czy wniosek należy złożyć na spe­cjalnym formularzu?

Nie, co do zasady nie ma żadnych kon­kretnych wymagań doty­czących wniosku. Należy w nim zawrzeć odpo­wiednie dane, takie jak: wnio­skowany okres urlopu, imię i nazwisko dziecka, data jego uro­dzenia, dane wnio­sko­dawcy oraz dane zakładu pracy. Krótki wzór wniosku umiesz­czony jest poniżej.

 

Miej­scowość, data

Imię i nazwisko pracownicy

Dane pra­co­dawcy (nazwa zakładu pracy oraz adres)

Wniosek o urlop macierzyński

Proszę o udzie­lenie mi urlopu macie­rzyń­skiego w okresie od: ______ do: ______ na moje dziecko ______ (imię i nazwisko dziecka), uro­dzone dnia ______.

Z powa­żaniem

(podpis pra­cownicy)

Załączniki: zaświad­czenie o uro­dzeniu dziecka

 

Czy urlop macie­rzyński jest płatny?

Tak. Jednak należy pod­kreślić, że na urlopie macie­rzyńskim, jak również na urlopie rodzi­cielskim, wypłacany jest „zasiłek macie­rzyński”. Jego wysokość jest uza­leż­niona od tego, czy np. wraz z wnio­skiem o urlop macie­rzyński, wnio­skuje się o udzie­lenie urlopu rodzi­ciel­skiego. Może on wynosić 100 proc. lub 80 proc. pod­stawy wynagrodzenia.

Czy w trakcie urlopu macie­rzyń­skiego pra­cownica może zostać zwolniona?

Jeżeli zostały speł­nione okre­ślone prze­słanki, takie jak: likwi­dacja lub upa­dłość zakładu pracy, wypo­wie­dzenie umowy o pracę z winy leżącej po stronie pra­cownicy, to zwol­nienie jest uza­sad­nione i może nastąpić..

Czy można wrócić do pracy przed wnio­sko­wanym końcem urlopu macierzyńskiego?

Tak, ale pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim urlop musi być wyko­rzy­stany w wymiarze minimum 14 tygodni. Nie można wcze­śniej z niego zre­zy­gnować i wnio­skować o prze­rwanie. Poza tym pozo­stałą część urlopu musi wyko­rzystać ojciec, który jest pra­cow­nikiem (pracuje na umowę o pracę) i który jed­no­cześnie będzie spra­wować oso­bistą opiekę nad dzieckiem. Należy pamiętać, że wniosek o rezy­gnację z dalszej części urlopu należy złożyć w ter­minie minimum 7 dni przed pla­no­wanym ter­minem roz­po­częciem pracy.

Czym się różni urlop macie­rzyński od urlopu rodzicielskiego?

Potocznie mówimy „roczny urlop macie­rzyński”, jednak nie jest to okre­ślenie pra­wi­dłowe, bowiem w świetle prawa na ten roczny urlop składają się urlop macie­rzyński oraz rodzi­cielski. Urlopy te różnią się od siebie wymiarem cza­sowym oraz wyso­kością pod­stawy. Urlop rodzi­cielski może trwać od 32 do 34 tygodni, w zależ­ności od liczby uro­dzonych dzieci. Wysokość zasiłku może wynosić 80 proc. lub 60 proc. pod­stawy wymiaru. Ponadto urlop rodzi­cielski, w prze­ci­wień­stwie do macie­rzyń­skiego, może być udzielony obojgu rodzicom i mogą z niego korzystać jednocześnie.

 

Fun­dacja Prawo dla Mam