fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Urlop rodzicielski – kiedy, ile i dla kogo?

Urlop rodzi­cielski przy­sługuje obojgu rodzicom i można go wyko­rzystać do ukoń­czenia przez dziecko 6 lat.

Co to jest urlop rodzi­cielski?

Urlop rodzi­cielski to spe­cjalny rodzaj urlopu, z którego można sko­rzystać po uro­dzeniu dziecka i wyko­rzy­staniu urlopu macie­rzyń­skiego. Urlop ten ma na celu zapew­nienie moż­li­wości pozo­stania w domu z dzieckiem, celem spra­wo­wania oso­bistej opieki, bez tra­cenia prawa do zasiłku macie­rzyń­skiego.

Ile trwa urlop rodzi­cielski?

Zgodnie z posta­no­wie­niami Kodeksu pracy, czas trwania urlopu rodzi­ciel­skiego jest uza­leż­niony od liczby uro­dzonych. Jeśli rodzi się jedno dziecko, to matce przy­sługują 32 tygodnie urlopu. Nato­miast jeśli z danej ciąży urodzi się więcej niż jedno dziecko, wówczas matce przy­sługują 34 tygodnie urlopu.

Urlop rodzi­cielski można wyko­rzystać w czterech czę­ściach lub jed­no­razowo, nie później niż do zakoń­czenia roku kalen­da­rzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia.

Komu przy­słu­gu­jeurlop rodzi­cielski?

Urlop rodzi­cielski przy­sługuje obojgu rodzicom. Mogą z niego sko­rzystać jed­no­cześnie, ale zgodnie z Kodeksem pracy łączny wymiar tego urlopu nie może prze­kroczyć wspo­mnianych wyżej wymiarów. Oznacza to, że np. przy urlopie trwa­jącym 32 tygodnie każdemu z rodziców będzie przy­słu­giwać mak­sy­malnie 16 tygodni.Trzeba o tym bez­względnie pamiętać, pla­nując wspólne sko­rzy­stanie z tego upraw­nienia.

Czy urlop rodzi­cielski jest płatny?

Tak. W trakcie urlopu rodzi­ciel­skiego pobiera się zasiłek macie­rzyński. W zależ­ności od wnio­sko­wanego urlopu macie­rzyń­skiego i rodzi­ciel­skiego, wysokość zasiłku będzie wynosić od 60 proc. do 80 proc. pod­stawy wyna­gro­dzenia.

Czy w trakcie trwania urlopu rodzi­ciel­skiego można wrócić do pracy?

Nie ma w tym zakresie żadnych prze­ciw­skazań. Można pra­cować mak­sy­malnie na pół etatu. W takim przy­padku urlopu rodzi­ciel­skiego udziela się na pozo­stałą część wymiaru czasu pracy. Wniosek o pod­jęcie pracy pra­cownik winien złożyć 21 dni przed roz­po­częciem pracy. Pra­co­dawca nie może odmówić wyra­żenia zgody na powrót do pracy, chyba że nie jest to możliwe ze względu na orga­ni­zację pracy lub rodzaj czyn­ności wyko­ny­wanych przez pra­cownika. O przy­czynie odmowy uwzględ­nienia wniosku pra­co­dawca informuje pra­cownika na piśmie.

Należy dodać, że w przy­padku łączenia przez pra­cownika urlopu rodzi­ciel­skiego z pracą, urlop ten pro­por­cjo­nalnie ulega wydłu­żeniu.

Kiedy należy złożyć wniosek o udzie­lenie urlopu rodzi­ciel­skiego?

Wniosek o urlop rodzi­cielski można złożyć razem z wnio­skiem o urlop macie­rzyński. Wówczas wysokość zasiłku podczas obu tych urlopów wynosić będzie 80 proc. pod­stawy zasiłku. Jeżeli jednak nie zde­cy­dujemy się od razu na urlop rodzi­cielski łącznie z macie­rzyńskim, możemy o niego wnio­skować na 21 dni przed jego roz­po­częciem. Wysokość zasiłku będzie wówczas wynosić 60 proc.

W jaki sposób składa się wniosek o urlop rodzi­cielski?

Wniosek o urlop rodzi­cielski można złożyć łącznie z wnio­skiem o urlop macie­rzyński. Wówczas wystarczy dodać zapis, że bez­po­średnio po urlopie macie­rzyńskim rodzic będzie korzystać z urlopu rodzi­ciel­skiego. Jeżeli jednak wniosek o urlop rodzi­cielski jest składany później, to należy pamiętać, aby złożyć go naj­później na 21 dni przed roz­po­częciem urlopu. Wniosek powinien zawierać nastę­pujące dane:

  1. datę,
  2. imię i nazwisko pra­cownika,
  3. ozna­czenie pra­co­dawcy,
  4. datę uro­dzenia dziecka oraz jego imię i nazwisko,
  5. oświad­czenie o nie­ko­rzy­staniu z urlopu rodzi­ciel­skiego przez dru­giego z rodziców,
  6. okres trwania urlopu.

 

Fun­dacja Prawo dla Mam

%d bloggers like this: