Tylko życie ma przyszłość!


Notice: Undefined variable: post in /wp-content/plugins/multiple-featured-images/Controller/KdMfiApp.php on line 280

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /wp-content/plugins/multiple-featured-images/Controller/KdMfiApp.php on line 280

Tata na tacierzyńskim

Urlop ta­cie­rzyń­ski na­le­ży się ubez­pie­czo­ne­mu oj­cu dziec­ka i jest trak­to­wa­ny ja­ko część urlo­pu macierzyńskiego.

Co to jest urlop tacierzyński?

Jest to spe­cjal­ny ro­dzaj urlo­pu, przy­słu­gu­ją­cy ubez­pie­czo­ne­mu oj­cu dziec­ka, któ­ry po­dej­mu­je nad nim opie­kę w ce­lu umoż­li­wie­nia mat­ce dziec­ka szyb­sze­go po­wro­tu do pra­cy. Na­le­ży pod­kre­ślić, że urlop ten nie ma swo­jej od­ręb­nej na­zwy w Ko­dek­sie pra­cy. Jest więc trak­to­wa­ny jak część urlo­pu macierzyńskiego.

Ko­mu przy­słu­gu­je urlop tacierzyński?

Urlop ta­cie­rzyń­ski przy­słu­gu­je pra­cow­ni­ko­wi – oj­cu wy­cho­wu­ją­ce­mu dziec­ko, ale też pra­cow­ni­ko­wi – in­ne­mu człon­ko­wi naj­bliż­szej ro­dzi­ny. Wa­run­kiem przy­zna­nia te­go urlo­pu jest po­sia­da­nie ubez­pie­cze­nia. Na­le­ży to mieć na uwa­dze, de­cy­du­jąc się na ta­kie roz­wią­za­nie. Bez­ro­bot­ny oj­ciec nie ma szans na otrzy­ma­nie ta­kie­go urlopu.

Jak dłu­go trwa urlop tacierzyński?

Zgod­nie z art. 180 § 4 i 5 Ko­dek­su pra­cy, pra­cow­ni­ca po wy­ko­rzy­sta­niu po po­ro­dzie co naj­mniej 14 ty­go­dni urlo­pu ma­cie­rzyń­skie­go, ma pra­wo zre­zy­gno­wać z po­zo­sta­łej czę­ści te­go urlo­pu i po­wró­cić do pra­cy, jeżeli:

  • 1) po­zo­sta­łą część urlo­pu ma­cie­rzyń­skie­go wy­ko­rzy­sta pra­cow­nik – oj­ciec wy­cho­wu­ją­cy dziecko;
  • 2) przez czas od­po­wia­da­ją­cy okre­so­wi, któ­ry po­zo­stał do koń­ca urlo­pu ma­cie­rzyń­skie­go, oso­bi­stą opie­kę nad dziec­kiem bę­dzie spra­wo­wał ubez­pie­czo­ny –oj­ciec dziec­ka, któ­ry w ce­lu spra­wo­wa­nia tej opie­ki prze­rwał dzia­łal­ność zarobkową.

Pra­cow­ni­ko­wi – oj­cu wy­cho­wu­ją­ce­mu dziec­ko – przy­słu­gu­je pra­wo do czę­ści urlo­pu ma­cie­rzyń­skie­go, przy­pa­da­ją­cej po dniu re­zy­gna­cji przez mat­kę dziec­ka z po­bie­ra­nia za­sił­ku ma­cie­rzyń­skie­go, w przy­pad­ku, gdy mat­ka dziec­ka, po wy­ko­rzy­sta­niu te­go za­sił­ku za okres co naj­mniej 14 ty­go­dni po po­ro­dzie, zre­zy­gnu­je z je­go dal­sze­go pobierania.

Kie­dy moż­na wnio­sko­wać o urlop tacierzyński?

Urlop ta­cie­rzyń­ski przy­słu­gu­je po wy­ko­rzy­sta­niu przez mat­kę dziec­ka 14 ty­go­dni urlo­pu ma­cie­rzyń­skie­go. Po tym okre­sie mo­że ona po­zo­sta­łą część prze­ka­zać oj­cu dziecka.

Gdzie na­le­ży zło­żyć wnio­sek o urlop ta­cie­rzyń­ski i w ja­kim terminie?

Wnio­sek o urlop ta­cie­rzyń­ski, a wła­ści­wie o prze­ję­cie dal­szej czę­ści urlo­pu ma­cie­rzyń­skie­go, pra­cow­nik skła­da swo­je­mu pra­co­daw­cy w ter­mi­nie nie krót­szym niż 14 dni przed roz­po­czę­ciem ko­rzy­sta­nia z te­go urlo­pu. Zgod­nie z prze­pi­sa­mi, mat­ka dziec­ka po­win­na zgło­sić ta­ki fakt naj­póź­niej 7 dni przed po­wro­tem do pra­cy. Za­le­ca­ne jest jed­nak po­in­for­mo­wa­nie pra­co­daw­cy o po­wro­cie do pra­cy z więk­szym wy­prze­dze­niem, aby pra­co­daw­ca mógł przy­go­to­wać sta­no­wi­sko pra­cy dla wra­ca­ją­cej ma­my. Pra­cow­nik sta­ra­ją­cy się o urlop tacierzyński,wraz z wnio­skiem o prze­ję­cie czę­ści urlo­pu ma­cie­rzyń­skie­go, skła­da oświad­cze­nie o re­zy­gna­cji mat­ki dziec­ka z dal­szej czę­ści wspo­mnia­ne­go urlo­pu macierzyńskiego.

Czy pra­co­daw­ca mo­że nie wy­ra­zić zgo­dy na urlop ta­cie­rzyń­ski swo­je­go pracownika?

Nie! Pra­co­daw­ca jest zo­bo­wią­za­ny uwzględ­nić pra­wi­dło­wo zło­żo­ny wnio­sek pracownika.

Czy urlop ta­cie­rzyń­ski jest płatny?

Tak. Jed­nak na­le­ży pod­kre­ślić, że za­rów­no na urlo­pie ma­cie­rzyń­skim, jak i ro­dzi­ciel­skim, jest wy­pła­ca­ny „za­si­łek ma­cie­rzyń­ski”. Je­go wy­so­kość jest uza­leż­nio­na od te­go, czy np. wraz z wnio­skiem o urlop ma­cie­rzyń­ski, wnio­sku­je­my o udzie­le­nie urlo­pu ro­dzi­ciel­skie­go. Mo­że on wy­no­sić 100 proc. lub 80 proc. podstawy.

Czy w trak­cie urlo­pu ta­cie­rzyń­skie­go pra­cow­nik mo­że zo­stać zwolniony?

Nie, po­nie­waż jest ob­ję­ty ta­ką sa­mą ochro­ną przed zwol­nie­niem, jak ko­bie­ta na urlo­pie macierzyńskim.

Czym się róż­ni urlop ta­cie­rzyń­ski od urlo­pu ojcowskiego?

Urlop ta­cie­rzyń­ski to w isto­cie rze­czy część urlo­pu ma­cie­rzyń­skie­go. Jak wspo­mnia­no już wcze­śniej, mo­że on trwać mak­sy­mal­nie 6 ty­go­dni. Na­to­miast urlop oj­cow­ski jest urlo­pem ure­gu­lo­wa­nym w Ko­dek­sie pra­cy. Trwa 2 ty­go­dnie, mo­że zo­stać po­dzie­lo­ny na mak­sy­mal­nie dwie czę­ści i zo­stać wy­ko­rzy­sta­ny do ukoń­cze­nia przez dziec­ko 2 lat.

 

Fun­da­cja Pra­wo dla Mam