fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Tata na tacierzyńskim

Urlop tacie­rzyński należy się ubez­pie­czonemu ojcu dziecka i jest trak­towany jako część urlopu macierzyńskiego.

Co to jest urlop tacierzyński?

Jest to spe­cjalny rodzaj urlopu, przy­słu­gujący ubez­pie­czonemu ojcu dziecka, który podejmuje nad nim opiekę w celu umoż­li­wienia matce dziecka szyb­szego powrotu do pracy. Należy pod­kreślić, że urlop ten nie ma swojej odrębnej nazwy w Kodeksie pracy. Jest więc trak­towany jak część urlopu macierzyńskiego.

Komu przy­sługuje urlop tacierzyński?

Urlop tacie­rzyński przy­sługuje pra­cow­nikowi – ojcu wycho­wu­jącemu dziecko, ale też pra­cow­nikowi – innemu członkowi naj­bliższej rodziny. Warunkiem przy­znania tego urlopu jest posia­danie ubez­pie­czenia. Należy to mieć na uwadze, decy­dując się na takie roz­wią­zanie. Bez­ro­botny ojciec nie ma szans na otrzy­manie takiego urlopu.

Jak długo trwa urlop tacierzyński?

Zgodnie z art. 180 § 4 i 5 Kodeksu pracy, pra­cownica po wyko­rzy­staniu po porodzie co naj­mniej 14 tygodni urlopu macie­rzyń­skiego, ma prawo zre­zy­gnować z pozo­stałej części tego urlopu i powrócić do pracy, jeżeli:

  • 1) pozo­stałą część urlopu macie­rzyń­skiego wyko­rzysta pra­cownik – ojciec wycho­wujący dziecko;
  • 2) przez czas odpo­wia­dający okresowi, który pozostał do końca urlopu macie­rzyń­skiego, oso­bistą opiekę nad dzieckiem będzie spra­wował ubez­pie­czony –ojciec dziecka, który w celu spra­wo­wania tej opieki przerwał dzia­łalność zarobkową.

Pra­cow­nikowi – ojcu wycho­wu­jącemu dziecko – przy­sługuje prawo do części urlopu macie­rzyń­skiego, przy­pa­da­jącej po dniu rezy­gnacji przez matkę dziecka z pobie­rania zasiłku macie­rzyń­skiego, w przy­padku, gdy matka dziecka, po wyko­rzy­staniu tego zasiłku za okres co naj­mniej 14 tygodni po porodzie, zre­zy­gnuje z jego dal­szego pobierania.

Kiedy można wnio­skować o urlop tacierzyński?

Urlop tacie­rzyński przy­sługuje po wyko­rzy­staniu przez matkę dziecka 14 tygodni urlopu macie­rzyń­skiego. Po tym okresie może ona pozo­stałą część prze­kazać ojcu dziecka.

Gdzie należy złożyć wniosek o urlop tacie­rzyński i w jakim terminie?

Wniosek o urlop tacie­rzyński, a wła­ściwie o prze­jęcie dalszej części urlopu macie­rzyń­skiego, pra­cownik składa swojemu pra­co­dawcy w ter­minie nie krótszym niż 14 dni przed roz­po­częciem korzy­stania z tego urlopu. Zgodnie z prze­pisami, matka dziecka powinna zgłosić taki fakt naj­później 7 dni przed powrotem do pracy. Zalecane jest jednak poin­for­mo­wanie pra­co­dawcy o powrocie do pracy z większym wyprze­dzeniem, aby pra­co­dawca mógł przy­go­tować sta­no­wisko pracy dla wra­ca­jącej mamy. Pra­cownik sta­rający się o urlop tacierzyński,wraz z wnio­skiem o prze­jęcie części urlopu macie­rzyń­skiego, składa oświad­czenie o rezy­gnacji matki dziecka z dalszej części wspo­mnianego urlopu macierzyńskiego.

Czy pra­co­dawca może nie wyrazić zgody na urlop tacie­rzyński swojego pracownika?

Nie! Pra­co­dawca jest zobo­wiązany uwzględnić pra­wi­dłowo złożony wniosek pracownika.

Czy urlop tacie­rzyński jest płatny?

Tak. Jednak należy pod­kreślić, że zarówno na urlopie macie­rzyńskim, jak i rodzi­cielskim, jest wypłacany „zasiłek macie­rzyński”. Jego wysokość jest uza­leż­niona od tego, czy np. wraz z wnio­skiem o urlop macie­rzyński, wnio­skujemy o udzie­lenie urlopu rodzi­ciel­skiego. Może on wynosić 100 proc. lub 80 proc. podstawy.

Czy w trakcie urlopu tacie­rzyń­skiego pra­cownik może zostać zwolniony?

Nie, ponieważ jest objęty taką samą ochroną przed zwol­nieniem, jak kobieta na urlopie macierzyńskim.

Czym się różni urlop tacie­rzyński od urlopu ojcowskiego?

Urlop tacie­rzyński to w istocie rzeczy część urlopu macie­rzyń­skiego. Jak wspo­mniano już wcze­śniej, może on trwać mak­sy­malnie 6 tygodni. Nato­miast urlop ojcowski jest urlopem ure­gu­lo­wanym w Kodeksie pracy. Trwa 2 tygodnie, może zostać podzielony na mak­sy­malnie dwie części i zostać wyko­rzy­stany do ukoń­czenia przez dziecko 2 lat.

 

Fun­dacja Prawo dla Mam