fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Samotne macierzyństwo a pomoc prawna

Mamo! Jeśli samotnie wycho­wujesz dziecko(ci), nie jesteś sama! Sko­rzystaj z pomocy, którą oferuje ci prawo.

Samotne macie­rzyństwo bywa dobro­wolnym wyborem kobiety, ale znacznie czę­ściej jest smutnym następ­stwem trudnych relacji, przemocy, biedy i innych oko­licz­ności, które cały trud wycho­wania dzieci zrzucają wyłącznie na barki kobiety. Po pierwszym szoku, jakim może być odejście partnera, konieczność ukry­wania stanu bło­go­sła­wionego lub nie­ocze­kiwany brak dachu nad głową, mamy zwykle szybko muszą stanąć na nogach, ocenić sytuację i pomyśleć, co dalej. Mało która kobieta wie, jakie prawa jej przy­sługują, czyli na co może liczyć w sytuacji samotnego wycho­wy­wania dziecka.

Na jakie wsparcie może liczyć samotna matka i jakie świad­czenia jej przysługują?

W pierwszej kolej­ności samotna matka może ubiegać się o świad­czenie tzw. „500 plus”, a także o zasiłek rodzinny.

Jakie warunki musi spełniać matka samotnie wycho­wująca dziecko, by otrzymać „500 plus”?

Po pierwsze, winna spełniać warunek dochodowy. „500 plus” może bowiem przy­słu­giwać już na pierwsze dziecko w sytuacji, kiedy dochód na członka rodziny nie prze­kracza 800,00 zł (lub 1 200,00 zł w przy­padku dziecka nie­peł­no­sprawnego). W przy­padku większej liczby dzieci, świad­czenie będzie przy­słu­giwać na drugie i kolejne dziecko, bez speł­nienia wymagań dochodowych.

Po drugie, ustala się, czy kobieta ma przy­znane ali­menty na dziecko od jego ojca.

Co to jest zasiłek rodzinny i komu przysługuje?

Zasiłek rodzinny, zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świad­cze­niach rodzinnych, przy­sługuje nie tylko rodzicom, ale też jednemu z rodziców lub opie­kunowi prawnemu dziecka, jeżeli speł­niony jest warunek dochodowy. By móc uzyskać zasiłek,dochód rodziny w prze­li­czeniu na osobę nie może prze­kraczać kwoty 674,00 zł. Nato­miast gdy członkiem rodziny jest dziecko legi­ty­mujące się orze­czeniem o nie­peł­no­spraw­ności lub orze­czeniem o umiar­ko­wanym albo o znacznym stopniu nie­peł­no­spraw­ności, zasiłek rodzinny przy­sługuje, jeżeli dochód rodziny w prze­li­czeniu na osobę nie prze­kracza kwoty 764,00 zł.

Czy można otrzy­mywać zasiłek rodzinny na dziecko, które ukoń­czyło już 18 lat?

Zasiłek ten przy­sługuje co do zasady aż do ukoń­czenia przez dziecko 18 lat. Jed­nakże okres przy­zna­wania zasiłku może się wydłużyć do ukoń­czenia przez dziecko nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukoń­czenia 21. roku życia, albo mak­sy­malnie do ukoń­czenia przez dziecko 24. roku życia, jeżeli dziecko uczy się w szkole wyższej lub uczy się i legi­tymuje się orze­czeniem o niepełnosprawności.

Jaka jest wysokość zasiłku rodzinnego?

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

  1. 95,00 zł na dziecko w wieku do ukoń­czenia 5. roku życia;
  2. 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukoń­czenia 18. roku życia;
  3. 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukoń­czenia 24. roku życia.

(Kwoty uwzględ­niają zmiany wcho­dzące w życie w 2019 r.)

Czy matka samotnie wycho­wująca dziecko może liczyć na inne dodatkowe zapomogi?

Tak, do zasiłku rodzinnego przy­sługują dodatki z tytułu:

  1. uro­dzenia dziecka – jed­no­razowy w wyso­kości 1000,00 zł,
  2. opieki nad dzieckiem w okresie korzy­stania z urlopu wycho­waw­czego – 400,00zł mie­sięcznie, bez względu na liczbę dzieci,
  3. samotnego wycho­wy­wania dziecka (jeżeli nie zostało zasą­dzone świad­czenie ali­men­ta­cyjne na rzecz dziecka) – w wyso­kości 193,00 zł mie­sięcznie na dziecko, ale nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci,
  4. wycho­wy­wania dziecka w rodzinie wie­lo­dzietnej – w wyso­kości 95,00 zł mie­sięcznie na trzecie i kolejne dziecko,
  5. kształ­cenia i reha­bi­li­tacji dziecka nie­peł­no­sprawnego – mie­sięcznie 90,00 zł na dziecko w wieku do 5 lat, na dziecko powyżej 5. roku życia 110,00 zł miesięcznie.

Czy jeśli dziecko roz­po­czyna edu­kację szkolną, matka może z tego tytułu liczyć na dodatkową zapomogę?

Tak, z tytułu roz­po­częcia roku szkolnego przy­sługuje jed­no­razowa zapomoga w wyso­kości 100,00 zł na dziecko. Dodatkowo, w przy­padku pod­jęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamiesz­kania, przy­sługuje dodatek w wyso­kości 113 zł na pokrycie wydatków zwią­zanych z zamiesz­kaniem w miej­sco­wości, w której znajduje się szkoła oraz dodatek w wyso­kości 69 zł na pokrycie wydatków zwią­zanych z dojazdem do miej­sco­wości, w której znajduje się szkoła. Dodatek jest wypłacany przez okres roku szkolnego – od września do czerwca.

Czy matka samotnie wycho­wująca dziecko może uzyskać jakąś ulgę podatkową?

Ist­nieje moż­liwość wspólnego roz­li­czania się z dzieckiem. Polega to na tym, że matka samotnie wycho­wująca dziecko deklaruje w zeznaniu rocznym podatek w podwójnej wyso­kości, którą oblicza się od połowy rocznych dochodów. Takie roz­wią­zanie pozwala zmniejszyć kwotę podatku, a tym samym zaosz­czędzić pie­niądze. Warunkiem jest bycie samotną matką (wdową, panną, roz­wódką, w sepa­racji, kobietą pozo­stająca w związku mał­żeńskim, jeżeli ojciec dziecka odbywa karę pozba­wienia wol­ności lub został pozba­wiony praw rodzi­ciel­skich). Nie ma nato­miast obo­wiązku, aby dziecko otrzy­mywało jakie­kolwiek dochody.

Co może zrobić matka dziecka w sytuacji, gdy jego ojciec sys­te­ma­tycznie nie płaci zasą­dzonych alimentów?

W przy­padku uchy­lania się ojca dziecka od pła­cenia zasą­dzonych na rzecz dziecka ali­mentów, kobieta może zwrócić się do fun­duszu ali­men­ta­cyjnego po uprzednim skie­ro­waniu sprawy do komornika. W przy­padku bez­sku­tecznej egze­kucji, trwa­jącej od co naj­mniej dwóch mie­sięcy oraz uzy­skaniu zaświad­czenia o takiej sytuacji od komornika, można zwrócić się do fun­duszu ali­men­ta­cyjnego. Jednak należy pamiętać, że tam także obo­wiązuje próg dochodowy, którego wysokość nie może prze­kraczać kwoty 725,00 zł.

 

Fun­dacja Prawo dla Mam