fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Urlop wychowawczy

Z urlopu wycho­waw­czego, który przy­sługuje zarówno matce, jak i ojcu dziecka, można sko­rzystać dopiero po zakoń­czeniu urlopu macie­rzyń­skiego lub rodzicielskiego.

Jakiego rodzaju urlop nazywany jest urlopem wychowawczym?

Urlop wycho­wawczy to urlop udzielany w związku z oso­bistym spra­wo­waniem opieki nad dzieckiem do lat 6. Jego wymiar wynosi do 36 mie­sięcy. Urlop ten można podzielić na pięć części.

Komu przy­sługuje urlop wychowawczy?

Urlop wycho­wawczy przy­sługuje zarówno matce, jak i ojcu dziecka. Wymagany jest okres wcze­śniej­szego zatrud­nienia, który powinien wynosić 6 miesięcy.

Kiedy można iść na urlop wychowawczy?

O urlop wycho­wawczy można wnio­skować do ukoń­czenia przez dziecko 6. roku życia. Naj­wcze­śniej można z niego sko­rzystać po ustaniu urlopu macie­rzyń­skiego lub rodzicielskiego.

Czy urlop wycho­wawczy jest płatny?

Jest to urlop bez­płatny, jed­nakże czas jego trwania wlicza się do okresu zatrud­nienia pra­cownika. Przepisy prawa nie zabra­niają pracy u dotych­cza­sowego lub nowego pra­co­dawcy czy też pro­wa­dzenia dzia­łal­ności gospo­darczej. Nie może to, oczy­wiście, koli­dować ze spra­wo­waniem oso­bistej opieki nad dzieckiem.

Kiedy należy zgłosić wniosek o urlop wychowawczy?

Urlop wycho­wawczy jest udzielany na pisemny wniosek pra­cownika składany w

ter­minie nie krótszym niż 21 dni przed roz­po­częciem korzy­stania z urlopu (art.186. § 7 k.p.)

Czy wniosek o urlop należy złożyć na spe­cjalnym formularzu?

Nie, wystarczy samo­dzielnie napisać wniosek i dołączyć odpo­wiednie dane i infor­macje. Przykład poniżej:

 

Miej­scowość, data

Imię i nazwisko pracownicy

Dane pra­co­dawcy (nazwa zakładu pracy oraz adres)

Wniosek o urlop wychowawczy

Proszę o udzie­lenie mi urlopu wycho­waw­czego w okresie od: ______ do: ______ na moje dziecko ______ (imię i nazwisko dziecka), uro­dzone dnia ______, celem spra­wo­wania oso­bistej opieki.

Do tej pory wyko­rzy­stałam urlop wycho­wawczy w wymiarze: ______ / nie korzy­stałam z urlopu wychowawczego.

Z powa­żaniem

(podpis pra­cownicy)

*Załączniki: oświad­czenie ojca dziecka o braku zamiaru korzy­stania z urlopu wycho­waw­czego przez okres wskazany w moim wniosku.

 

Czy można zostać zwol­nionym z pracy w trakcie korzy­stania z urlopu wychowawczego?

Nie, z wyjątkiem dwóch przy­padków: 1) ogło­szenia upa­dłości lub likwi­dacji pra­co­dawcy; 2) wystą­pienia przyczyn uza­sad­nia­jących roz­wią­zanie umowy o pracę bez wypo­wie­dzenia z winy pra­cownika (art. 186 § 2 k.p.).

Czy oboje rodzice mogą jed­no­cześnie sko­rzystać z urlopu wychowawczego?

Tak, jednak należy pamiętać, że podobnie jak w przy­padku wspólnego korzy­stania z urlopu rodzi­ciel­skiego, przy urlopie wycho­wawczym obo­wiązuje zasada, iż jego łączny wymiar nie może prze­kraczać mak­sy­malnej wyso­kości. To oznacza, ze urlop wynosić będzie 18 a nie 36 miesięcy.

 

Fun­dacja Prawo dla Mam