fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Zasiłek macierzyński – kiedy i dla kogo?

Przy­sługuje kobiecie ubez­pie­czonej i zastępuje wyna­gro­dzenie podczas trwania urlopu macie­rzyń­skiego i rodzi­ciel­skiego. Dowiedz się więcej.

Co to jest zasiłek macierzyński?

Jest to spe­cjalny rodzaj świad­czenia, które zastępuje wyna­gro­dzenie podczas trwania urlopu macie­rzyń­skiego i rodzi­ciel­skiego. Zasady przy­zna­wania tego zasiłku regulują przepisy Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad­cze­niach pie­niężnych z ubez­pie­czenia spo­łecznego w razie choroby i macie­rzyństwa.

Komu przy­sługuje zasilek macierzyński?

Zasiłek macie­rzyński przy­sługuje kobiecie ubez­pie­czonej, która w okresie ubez­pie­czenia cho­ro­bowego albo w okresie urlopu wychowawczego:

  1. uro­dziła dziecko;
  2. przyjęła na wycho­wanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przy­padku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odro­czeniu obo­wiązku szkolnego – do 10 roku życia, i wystąpiła do sądu opie­kuń­czego w sprawie jego przysposobienia;
  3. przyjęła na wycho­wanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawo­dowej, dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przy­padku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odro­czeniu obo­wiązku szkolnego – do 10 roku życia.

Ile wynosi zasiłek macierzyński?

Tutaj są dwa roz­wią­zania: jeżeli w ciągu 21 dni po uro­dzeniu dziecka pra­cownica składa wniosek o udzie­lenie urlopu macie­rzyń­skiego i bez­po­średnio po nim urlopu rodzi­ciel­skiego, wówczas wysokość zasiłku będzie wynosić 80 proc. pod­stawy wyna­gro­dzenia. Nato­miast jeżeli w pierwszej kolej­ności jest składany wniosek o udzie­lenie TYLKO urlopu macie­rzyń­skiego, wysokość zasiłku będzie wynosić 100 proc. Jednak jeżeli w ciągu 21 dni przed zakoń­czeniem urlopu macie­rzyń­skiego pra­cownica złoży wniosek o urlop rodzi­cielski, to wysokość zasiłku będzie wynosić 60 proc. Warto znać te zasady i dobrze zapla­nować, kiedy i o jakie urlopy będzie się wnioskować.

Np. jeśli kilka dni temu uro­dziłaś dziecko i wiesz, że w naj­bliższym czasie czeka Cię wiele wydatków oraz masz per­spektywę, że za jakiś czas Twoja sytuacja finansowa się poprawi, możesz wnio­skować tylko o urlop macie­rzyński. Dzięki temu w czasie, kiedy Twoje wydatki są wyższe, będziesz otrzy­mywać wyższy zasiłek.

Pod­wyż­szenie zasiłku macierzyńskiego

W przy­padku, gdy mie­sięczna kwota zasiłku macie­rzyń­skiego pomniej­szonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych jest niższa niż kwota świad­czenia rodzi­ciel­skiego, wówczas kwotę zasiłku pod­wyższa się do wyso­kości świad­czenia rodzi­ciel­skiego. Kwota ta jest okre­ślana jako „pod­wyż­szenie zasiłku macie­rzyń­skiego”. Świad­czenie rodzi­cielskie przy­sługuje w kwocie 1000 zł mie­sięcznie i nie podlega opo­dat­ko­waniu podatkiem docho­dowym od osób fizycznych.

Innymi słowy – pod­wyż­szenie zasiłku macie­rzyń­skiego następuje w sytuacji, kiedy jego wysokość jest niższa od świad­czenia rodzi­ciel­skiego, a więc kwoty 1000 zł. Jeśli więc Twój zasiłek miałby wynosić np. 920 zł, to z mocy prawa zostanie pod­wyż­szony do wspo­mnianego 1000 zł. Od tej reguły są jednak dwa wyjątki. Pod­wyż­szenie zasiłku macie­rzyń­skiego do kwoty świad­czenia rodzi­ciel­skiego nie przysługuje:

  1. ubez­pie­czonemu pobie­ra­jącemu zasiłek macie­rzyński za okres ustalony prze­pisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego,
  2. osobie pobie­ra­jącej zasiłek w wyso­kości zasiłku macierzyńskiego.

Kto wypłaca zasiłek macierzyński?

Zasiłek macie­rzyński to świad­czenie z ubez­pie­czenia cho­ro­bowego, które jest wypłacane ze środków Zakładu Ubez­pieczeń Spo­łecznych. Rosz­czenie o wypłatę zasiłku macie­rzyń­skiego przedawnia się po 6 mie­siącach od ostat­niego dnia okresu, za który przy­sługuje świadczenie.

Czy można w jakiś sposób kon­tro­lować datę wypłat i wysokość wypła­canego zasiłku?

To jedna z cie­kawych i przy­datnych infor­macji. Tak jak każdy, pra­cownica jeszcze w okresie ciąży może zare­je­strować swoje konto w ZUS PUE. Po speł­nieniu odpo­wiednich wymagań, można z łatwością śledzić, kiedy i w jakiej wyso­kości będzie wpływać zasiłek macierzyński.

Pierwszy krok to wejście na stronę ZUS‑u.

 

Fun­dacja Prawo Dla Mam