fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Gdy potrzebna jest pomoc: dom samotnej matki

Dom samotnej matki to nie tylko dach nad głową, ale także wsparcie finansowe i psy­cho­lo­giczne. Kiedy można do niego zapukać?

Jakie są regu­lacje prawne doty­czące domów dla samotnych matek?

Pod­sta­wowym aktem prawnym jest roz­po­rzą­dzenie Ministra Polityki Spo­łecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z mało­letnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Roz­po­rzą­dzenie to określa stan­dardy usług świad­czonych przez te pla­cówki oraz zasady kie­ro­wania i przyj­mo­wania do domów.

Jakie są główne cele domów samotnej matki?

Domy samotnej matki powinny w pierwszej kolej­ności zapewniać schro­nienie kobietom w ciąży w okresie oko­ło­po­ro­dowym oraz wspierać w prze­zwy­cię­żaniu sytuacji kry­zy­sowych. Pra­cownicy domów muszą podjąć wszelkie możliwe kroki, by izo­lować osoby ubie­gające się o pomoc przed sprawcami przemocy.

Co powinien zapewnić dom samotnej matki miesz­ka­jącej tam kobiecie w zakresie jej potrzeb bytowych?

Stan­dardowe domy samotnej matki powinny zapewniać:

 1. odrębne pomiesz­czenia do spania oraz wspólne pomiesz­czenia do pobytu dziennego dla miesz­kańców z dziećmi,
 2. pokoje dla miesz­kanek w ciąży prze­zna­czone mak­sy­malnie dla trzech osób oraz wspólne pomiesz­czenia do pobytu dziennego,
 3. ogól­no­do­stępne łazienki, wypo­sażone w sposób umoż­li­wiający sprawne korzy­stanie zarówno przez miesz­kańców, jak i dzieci, pro­por­cjo­nalnie do liczby miesz­kańców, odpo­wiednio jedna łazienka na pięć osób,
 4. ogól­no­do­stępną kuchnię do samo­dzielnego spo­rzą­dzania posiłków oraz co naj­mniej jedno dodatkowe pomiesz­czenie do przy­rzą­dzania i spo­ży­wania drobnych posiłków,
 5. pomiesz­czenia do prania i suszenia.

Do kogo powinna się zgłosić kobieta sta­rająca się o przy­jęcie do domu samotnej matki?

Kobieta, która stara się o przy­jęcie do domu samotnej matki, powinna zgłosić się do naj­bliż­szego ośrodka pomocy spo­łecznej, wła­ściwego ze względu na miejsce zamiesz­kania. Ośrodek powinien skom­ple­tować doku­menty i w ciągu 14 dni prze­kazać je do sta­rosty, który kieruje naj­bliższym domem samotnej matki. Skie­ro­wanie w formie decyzji wydaje sta­rosta.

Jakie doku­menty są wymagane, aby otrzymać skie­ro­wanie?

 1. wniosek osoby ubie­ga­jącej się o skie­ro­wanie do domu;
 2. rodzinny wywiad śro­do­wi­skowy prze­pro­wa­dzony przez pra­cownika socjalnego ośrodka pomocy spo­łecznej wła­ściwego ze względu na miejsce zamiesz­kania osoby ubie­ga­jącej się o skie­ro­wanie do domu lub przez pra­cownika socjalnego domu;
 3. zaświad­czenie lekarskie stwier­dzające brak prze­ciw­wskazań zdro­wotnych do umiesz­czenia w domu;
 4. skrócony odpis aktu uro­dzenia dziecka lub ksią­żeczkę zdrowia dziecka;
 5. orze­czenie o nie­peł­no­spraw­ności lub orze­czenie o stopniu nie­peł­no­spraw­ności;
 6. opinię ośrodka pomocy spo­łecznej zawie­rającą uza­sad­nienie pobytu w domu.

Co w sytuacji, gdy kobiecie grozi nie­bez­pie­czeństwo? Czy też musi ubiegać się o skie­ro­wanie i czekać na decyzję sta­rosty?

Należy zaznaczyć, że jeżeli sytuacja jest bardzo poważna tzn. zagrożone jest życie i zdrowie kobiety lub jej dziecka, wówczas przy­jęcie do domu samotnej matki następuje w trybie natych­mia­stowym, bez skie­ro­wania. Dzieje się tak na wniosek samej kobiety lub na wniosek ośrodka pomocy spo­łecznej.

O zasto­so­waniu przy­spie­szonej pro­cedury przy­jęcia do domu samotnej matki powia­damia się nie­zwłocznie sta­rostę powiatu pro­wa­dzącego dom. W ter­minie 14 dni od dnia umiesz­czenia osoby bez skie­ro­wania, ośrodek przesyła sta­roście nie­zbędne doku­menty, a ten nie­zwłocznie wydaje decyzję o skie­ro­waniu do domu.

Ile trwa pobyt w domu samotnej matki?

Stan­dardowo kobieta zostaje skie­rowana do domu samotnej matki na mak­sy­malnie rok. W tym czasie pro­wa­dzone są rozmowy z przyjętą, roz­po­znaje się jej sytuację, a także odno­towuje każdą zmianę mającą wpływ na pro­wa­dzenie bez­piecznego życia poza pla­cówką. Termin ten może zostać wydłużony ze względu na szcze­gólną sytuację kobiety, a także w przy­padku nie­peł­no­letniej matki, która nie ma moż­li­wości powrotu to rodzinnego domu. Wówczas do czasu usa­mo­dziel­nienia może ona prze­bywać w domu samotnej matki.

 

Fun­dacja Prawo dla Mam

%d bloggers like this: