Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Wiadomości

Hospicja perinatalne

Ro­dzi­ce, któ­rzy już na eta­pie pre­na­tal­nym do­wia­du­ją się o nie­ule­czal­nej cho­ro­bie swo­je­go dziec­ka, mo­gą li­czyć na pro­fe­sjo­nal­ne wspar­cie. Ho­spi­cjum za­pew­nia kom­plek­so­wą po­moc przez ca­łą cią­żę, aż do po­ro­du. Póź­niej po po­ro­dzie dziec­ko rów­nież zo­sta­je ob­ję­te ca­ło­do­bo­wą opieką.

Przeczytaj więcej »

Uzdrowienie po aborcji

3–5 wrze­śnia 2021r. od­bę­dą się week­en­do­we re­ko­lek­cje – Win­ni­ca Ra­che­li. Skie­ro­wa­ne są one do wszyst­kich osób, któ­re do­świad­czy­ły abor­cji bez­po­śred­nio lub po­śred­nio; ro­dzeń­stwa, dziad­ków, le­ka­rzy, pie­lę­gnia­rek czy doradców.

Przeczytaj więcej »

Pigułka aborcyjna zabiła nastolatkę

Zroz­pa­czo­ny oj­ciec 16-let­niej cór­ki we­zwał mi­ni­ster­stwo zdro­wia do zba­da­nia pro­ce­de­ru sprze­da­ży pi­gu­łek abor­cyj­nych na te­re­nie Pa­pui No­wej Gwi­nei po tym, jak je­go na­sto­let­nia cór­ka zmar­ła po za­ży­ciu misoprostolu. 

Przeczytaj więcej »

Baby boom w Teksasie

W szpi­ta­lu An­drews Wo­me­n’s po­ło­żo­nym w Tek­sa­sie w cią­gu 91 go­dzin przy­szło na świat 107 nie­mow­ląt. Jest to praw­dzi­wy ba­by boom!

Przeczytaj więcej »

Szkodliwość antykoncepcji

Sto­so­wa­nie sztucz­nych środ­ków an­ty­kon­cep­cyj­nych po­wo­du­je wie­le ne­ga­tyw­nych kon­se­kwen­cji dla zdro­wia fi­zycz­ne­go i psy­chicz­ne­go ko­biet. Pro­wa­dzą do we­wnętrz­ne­go nie­po­ko­ju i kon­flik­tów, apa­tii oraz sta­nów depresyjnych.

Przeczytaj więcej »

Zespół Downa to nie wyrok

Ma­ciej z dzieć­mi – 11-let­nią Ma­ją i 13-let­nim Ka­ro­lem prze­je­chał 532 ki­lo­me­try ze Świ­no­uj­ścia na Hel i póź­niej do Wła­dy­sła­wo­wa w dniach 16–25 lip­ca 2021 r. „To był su­per czas!” mó­wi Ka­rol. „Naj­lep­sza w ży­ciu przy­go­da” do­da­je Ma­ja. Z Mać­kiem i Mar­tą Ko­mo­row­ski­mi roz­ma­wia Aga­ta Gołda.

Przeczytaj więcej »

Zabiegi w łonie matki

W Pol­sce dia­gno­sty­ka pre­na­tal­na stoi na bar­dzo do­brym po­zio­mie, po­łoż­ni­cy mo­gą wy­kryć wa­dy u nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka od­po­wied­nio wcze­śnie. Bez dia­gno­sty­ki pre­na­tal­nej te­ra­pia nie by­ła­by moż­li­wa. Le­cze­nie pre­na­tal­ne roz­wi­ja się z du­żym po­wo­dze­niem. W na­szym kra­ju prze­pro­wa­dza się wszyst­kie moż­li­we ro­dza­je ope­ra­cji w ło­nie matki.

Przeczytaj więcej »

Aborcja nie jest „prawem człowieka”

Sto­li­ca Apo­stol­ska od­rzu­ci­ła twier­dze­nie za­war­te w ra­por­cie przy­ję­tym przez Par­la­ment Eu­ro­pej­ski, ja­ko­by abor­cja by­ła „pra­wem czło­wie­ka” – stwier­dził se­kre­tarz ds. sto­sun­ków z pań­stwa­mi, abp Paul Ri­chard Gallagher.

Przeczytaj więcej »

Rodzinna wakacyjna akcja dla życia

Ma­ciej i Mar­ta ra­zem ze swo­imi dzieć­mi Ka­ro­lem, Ma­ją i We­ro­ni­ką chcą uświa­do­mić spo­łe­czeń­stwu, że cho­re dzie­ci ma­ją pra­wo do ży­cia. Choć ich naj­młod­sza cór­ka We­ro­ni­ka ma ze­spół Do­wna, jest dla nich ogrom­nym darem.

Przeczytaj więcej »

Aborcja dzieci z zespołem Downa

Bry­tyj­ski Sąd Naj­wyż­szy zaj­mie się abor­cją dzie­ci z ze­spo­łem Do­wna, któ­re na Wy­spach moż­na za­bi­jać aż do po­ro­du. Roz­pra­wa w Są­dzie Naj­wyż­szym od­bę­dzie się w dniach 6 i 7 lip­ca. Czy to bę­dzie hi­sto­rycz­na rozprawa?

Przeczytaj więcej »

Gibraltar: aborcja do 12 tygodnia ciąży

Rząd Gi­bral­ta­ru za­twier­dził wy­ni­ki re­fe­ren­dum w spra­wie abor­cji. Ko­bie­ta bę­dzie mo­gła uśmier­cić swo­je nie­na­ro­dzo­ne dziec­ko do dwu­na­ste­go ty­go­dnia cią­ży, je­śli jej zdro­wie psy­chicz­ne lub fi­zycz­ne jest zagrożone.

Przeczytaj więcej »
Nie ma już więcej wpisów do wyświetlenia.