Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Wiadomości

Warszawa: Patryk w Oknie Życia

W Oknie Ży­cia przy ul. Ho­żej w War­sza­wie sio­stry fran­cisz­kan­ki Ro­dzi­ny Ma­ryi zna­la­zły kil­ku­mie­sięcz­ne nie­mow­lę. Po­zo­sta­wio­no przy nim kar­tecz­kę z da­tą ostat­nie­go szcze­pie­nia w li­sto­pa­dzie 2021 roku.

Przeczytaj więcej »

Szokujący post WHO

Post w me­diach spo­łecz­no­ścio­wych Świa­to­wej Or­ga­ni­za­cji Zdro­wia wy­mie­nia ze­spół Do­wna ja­ko wa­dę wro­dzo­ną, któ­rej na­le­ży „za­po­bie­gać”. Ozna­cza to wy­eli­mi­no­wa­nie cho­rych na tę cho­ro­bę po­przez aborcję.

Przeczytaj więcej »

II Tydzień Modlitw o Ochronę Życia

Dzie­ci są ko­cha­ne, za­nim przyj­dą na świat – na­pi­sał pa­pież Fran­ci­szek w Amo­ris La­eti­tia. Tą pięk­ną my­ślą za­pra­szam Was na dru­gi Ty­dzień Mo­dlitw o Ochro­nę Ży­cia i – jak co ty­dzień – na ko­lej­ny od­ci­nek pro­jek­tu Life.

Przeczytaj więcej »

Jak pomóc uchodźcom z Ukrainy?

Od dwóch ty­go­dni Ro­sja w wy­jąt­ko­wo bru­tal­ny spo­sób ata­ku­je Ukra­inę. Ro­syj­skie woj­ska za­ata­ko­wa­ły nie­pod­le­głe pań­stwo z po­wie­trza, lą­du i mo­rza. Gi­ną ko­bie­ty i dzie­ci. Roz­po­czął się naj­więk­szy w Eu­ro­pie kry­zys mi­gra­cyj­ny lud­no­ści od cza­sów II woj­ny światowej.

Przeczytaj więcej »

„Wspomagane umieranie” zwiększa liczbę samobójstw

W kra­jach, gdzie za­le­ga­li­zo­wa­no wspo­ma­ga­ne sa­mo­bój­stwo i eu­ta­na­zję, wzra­sta licz­ba sa­mo­bójstw z uży­ciem prze­mo­cy – wy­ni­ka z naj­now­szych ba­dań. Da­ne ujaw­ni­ła bry­tyj­ska or­ga­ni­za­cja, zaj­mu­ją­ca się pro­mo­cją ety­ki le­kar­skiej w prak­ty­ce klinicznej.

Przeczytaj więcej »

Płock: drugie dziecko w Oknie Życia

Zdro­wa dziew­czyn­ka, uro­dzo­na pod ko­niec stycz­nia te­go ro­ku, zna­le­zio­na zo­sta­ła 2 mar­ca w Oknie Ży­cia w Płoc­ku. Zgod­nie z pro­ce­du­ra­mi, dziec­ko prze­by­wa obec­nie w szpi­ta­lu. To dru­gie dziec­ko w płoc­kim Oknie Ży­cia, znaj­du­ją­cym się w do­mu Zgro­ma­dze­nia Sióstr Mat­ki Bo­żej Mi­ło­sier­dzia w Płocku.

Przeczytaj więcej »

Kolumbia legalizuje aborcję aż do 6 miesiąca ciąży

Wy­rok o le­ga­li­za­cji abor­cji do 6 mie­sią­ca cią­ży wy­dał Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny. „Abor­cja na ży­cze­nie jest nie­mo­ral­na i bru­tal­nie sprzecz­na z ży­ciem. Po­trze­bu­je­my so­li­dar­no­ści, któ­ra po­ma­ga wy­bie­rać praw­dzi­we do­bro” – oświad­czy­li ko­lum­bij­scy biskupi.

Przeczytaj więcej »

Reakcja władz UJ na skandaliczną wypowiedź

Uczel­nia ma zwol­nić au­to­ra skan­da­licz­nej wy­po­wie­dzi o pło­dach ludz­kich ja­ko „far­szu do pie­roż­ków”. „Po wni­kli­wym prze­ana­li­zo­wa­niu spra­wy pod­ję­to de­cy­zję o wy­cią­gnię­ciu kon­se­kwen­cji służ­bo­wych wo­bec pra­cow­ni­ka” – po­in­for­mo­wał rzecz­nik Uni­wer­sy­te­tu Jagiellońskiego.

Przeczytaj więcej »

Postępy w neonatologii i granice medycyny

Czym jest wcze­śniac­two i ja­ka jest je­go ska­la? Ja­kie są po­stę­py w neo­na­to­lo­gii i gdzie jest gra­ni­ca prze­ży­wal­no­ści naj­bar­dziej nie­doj­rza­łych no­wo­rod­ków uro­dzo­nych przed­wcze­śnie? Na te i in­ne py­ta­nia z krę­gu bio­ety­ki po­cząt­ku ży­cia od­po­wie pe­dia­tra i neo­na­to­log dr n. med. An­drzej Gru­dzień w cza­sie ko­lej­ne­go wy­kła­du z cy­klu Bio­ethics Lab or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez In­ter­dy­scy­pli­nar­ną Aka­de­mię Bioetyki.

Przeczytaj więcej »

Wielka Brytania: czy lekarzowi wolno ratować życie?

W Wiel­kiej Bry­ta­nii trwa­ją przy­go­to­wa­nia do pro­ce­su, któ­re­go ce­lem jest obro­na praw le­ka­rzy do ra­to­wa­nia ludz­kie­go ży­cia. Cho­dzi o pod­wa­że­nie za­ka­zu po­mo­cy ko­bie­tom, któ­re bę­dąc w trak­cie pro­ce­du­ry far­ma­ko­lo­gicz­nej abor­cji, chcą się z niej wy­co­fać i wstrzy­mać pro­ces za­bój­stwa dziecka.

Przeczytaj więcej »

USA: sąd odrzucił pozew 12 stanów przeciwko polityce proaborcyjnej

12 sta­nów sprze­ci­wi­ło się usta­wie bu­dże­to­wej, któ­ra umoż­li­wia fi­nan­so­wa­nie ze środ­ków fe­de­ral­nych kli­nik abor­cyj­nych Plan­ned Pa­ren­tho­od. Po­zew zo­stał zło­żo­ny wo­bec ad­mi­ni­stra­cji Joe Bi­de­na, jed­nak sprze­ciw ten zo­stał od­rzu­co­ny przez Sąd Ape­la­cyj­ny w Cincinnati.

Przeczytaj więcej »

Światowy Dzień Chorego

11 lu­te­go ob­cho­dzi­my Świa­to­wy Dzień Cho­re­go. Trzy­dzie­ści lat te­mu usta­no­wił go św. Jan Pa­weł II. Wy­zna­czył je­go da­tę we wspo­mnie­nie Mat­ki Bo­żej z Lo­ur­des. Pierw­szy ten dzień ob­cho­dzo­no wła­śnie w tym sank­tu­arium ma­ryj­nym we Francji.

Przeczytaj więcej »

COMECE: nie istnieje prawo do aborcji

Z praw­ne­go punk­tu wi­dze­nia, nie ist­nie­je żad­ne pra­wo do abor­cji – pod­kre­śla­ją wła­dze Ko­mi­sji Epi­sko­pa­tów Wspól­no­ty Eu­ro­pej­skiej (COMECE). W opu­bli­ko­wa­nym 8 lu­te­go oświad­cze­niu od­nio­sły się one do za­pro­po­no­wa­ne­go przez pre­zy­den­ta Fran­cji Em­ma­nu­ela Ma­cro­na wpi­sa­nia „pra­wa do abor­cji” do Kar­ty Praw Pod­sta­wo­wych Unii Europejskiej.

Przeczytaj więcej »

USA: sąd przywrócił ustawę antyaborcyjną

Sąd fe­de­ral­ny w Ten­nes­see przy­wró­cił tym­cza­so­wo za­kaz wy­ko­ny­wa­nia abor­cji z po­wo­du ra­sy lub płci dziec­ka oraz pre­na­tal­nej dia­gno­zy ze­spo­łu Do­wna. Usta­wa by­ła wcze­śniej wie­lo­krot­nie kwe­stio­no­wa­na z praw­ne­go punk­tu wi­dze­nia przez jej prze­ciw­ni­ków. O przy­wró­ce­nie pra­wa wnio­sko­wał sta­no­wy pro­ku­ra­tor generalny.

Przeczytaj więcej »
Nie ma już więcej wpisów do wyświetlenia.