Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Wiadomości

Luizjana zamyka swoje kliniki aborcyjne

Trzy kli­ni­ki abor­cyj­ne w Lu­izja­nie zo­sta­ną za­mknię­te w na­stęp­stwie od­rzu­ce­nia przez sta­no­wy Sąd Naj­wyż­szy ostat­nie­go od­wo­ła­nia abor­cjo­ni­stów. Kli­ni­ki nie zga­dza­ły się z unie­waż­nie­niem pre­ce­den­su praw­ne­go w spra­wie Roe v. Wade.

Przeczytaj więcej »

USA: atak na troskę o życie

Trwa ba­ta­lia o ochro­nę ży­cia w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Pre­zy­dent Joe Bi­den wy­dał w lip­cu roz­po­rzą­dze­nie wy­ko­naw­cze do­pusz­cza­ją­ce abor­cję wbrew czerw­co­we­mu orze­cze­niu Są­du Naj­wyż­sze­go. Głos po raz ko­lej­ny za­bra­li bi­sku­pi. „Zdro­wie, bez­pie­czeń­stwo i wspar­cie ro­dzi­ny po­win­ny być w cen­trum uwa­gi wszyst­kich do­brych dzia­łań po­li­tycz­nych. W Kon­gre­sie je za­ata­ko­wa­no” – na­pi­sa­li biskupi.

Przeczytaj więcej »

Anglia: 12-letni chłopiec zmarł po odłączeniu od aparatury

Ar­chie Bat­ters­bee, 12-let­ni chło­piec zmarł w so­bo­tę po tym, jak le­ka­rze odłą­czy­li mu apa­ra­tu­rę pod­trzy­mu­ją­cą ży­cie. Chło­piec wsku­tek nie­szczę­śli­we­go wy­pad­ku do­znał uszko­dze­nia mó­zgu. Ro­dzi­ce prze­gra­li są­do­wą wal­kę o pra­wo do ra­to­wa­nia je­go życia.

Przeczytaj więcej »

Londyn: ostatecznie decyzja o śmierci Archiego

Ro­dzi­ce 12-let­nie­go Ar­chie­go Bat­ters­bee prze­gra­li są­do­wą wal­kę o pra­wo do ra­to­wa­nia ży­cia swo­je­go dziec­ka. Pier­wot­ne­go wy­ro­ku nie zmie­ni­ła ape­la­cja, ani in­ter­wen­cja ONZ. Sę­dzio­wie de­fi­ni­tyw­nie orze­kli, że nie bę­dzie kon­ty­nu­owa­ne le­cze­nie, pod­trzy­mu­ją­ce ży­cie chłopca.

Przeczytaj więcej »

Spadek liczby aborcji w Polsce po orzeczeniu TK

107 le­gal­nych abor­cji w 2021 ro­ku – to da­ne, któ­re jak cy­tu­je „Rzecz­po­spo­li­ta” po­da­ło do wia­do­mo­ści Mi­ni­ster­stwo Zdro­wia. To naj­niż­szy wy­nik od dzie­się­cio­le­ci. Na­stą­pi­ła do­bra zmia­na pra­wa, któ­re chro­ni ży­cie nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci od poczęcia.

Przeczytaj więcej »

USA: Przełomowa decyzja ws. aborcji

Roe kon­tra Va­de prze­szło do hi­sto­rii. Za oce­anem nie ma już tzw. pra­wa do abor­cji, śmier­cio­no­śny układ sił zo­stał roz­bi­ty, choć – po­wiedz­my to so­bie szcze­rze – wie­lu wy­da­wa­ło się to nie­moż­li­we. Cze­go nas, Eu­ro­pej­czy­ków i Po­la­ków, uczy ta sprawa?

Przeczytaj więcej »

Pozytywny i owocny dialog pro-life

Ży­je­my w zla­icy­zo­wa­nym świe­cie, wie­lo­kul­tu­ro­wym i wie­lo­wy­zna­nio­wym. A nie­rzad­ko by­wa to świat wręcz da­le­ki od kul­tu­ry i wia­ry. W ta­kim śro­do­wi­sku obro­na war­to­ści i świę­to­ści ży­cia sta­je się nie­by­wa­le trud­nym za­da­niem, że­by nie po­wie­dzieć – niemożliwym.

Przeczytaj więcej »

Pogrzeb dzieci martwo urodzonych

W po­nie­dzia­łek, 18 lip­ca br., na Cmen­ta­rzu Pod­gór­ki Ty­niec­kie w Kra­ko­wie od­bę­dzie się po­grzeb dzie­ci mar­two uro­dzo­nych w Szpi­ta­lu im. G. Na­ru­to­wi­cza w Kra­ko­wie w la­tach 2020–2022 r. Msza świę­ta po­grze­bo­wa w ka­pli­cy cmen­tar­nej roz­pocz­nie się o godz. 11.30.

Przeczytaj więcej »

Areszt dla smartfona

Po­nad po­ło­wa dzie­ci w wie­ku szkol­nym zda­je so­bie spra­wę z te­go, że po­win­na mniej cza­su spę­dzać ze smart­fo­nem, ale po­zo­sta­ją wo­bec tej świa­do­mo­ści bez­sil­ne. In­tu­icyj­nie czu­ją, że wir­tu­al­na rze­czy­wi­stość po­chła­nia je wbrew te­mu, cze­go sa­me by so­bie życzyły.

Przeczytaj więcej »
Nie ma już więcej wpisów do wyświetlenia.