Tylko życie ma przyszłość!

Wiadomości

Wiadomości

Bayer wsparł aborcję

Fir­ma far­ma­ceu­tycz­na Bay­er przy­zna­ła 80 tys. do­la­rów do­ta­cji dla kli­nik abor­cyj­nych Plan­ned Parenthood.

Wiadomości

Hiszpania: Parlament zalegalizował eutanazję

Kon­gres De­pu­to­wa­nych, niż­sza izba par­la­men­tu w Hisz­pa­nii przy­ję­ła usta­wę, le­ga­li­zu­ją­cą eu­ta­na­zję. Da­lej roz­pa­try­wać bę­dzie ją Senat.

Wiadomości

Węgry nowelizują konstytucję

Par­la­ment Wę­gier przy­jął po­praw­kę do Kon­sty­tu­cji, któ­ra ja­sno de­fi­niu­je ro­dzi­nę ja­ko zwią­zek ko­bie­ty i męż­czy­zny. No­wa usta­wa za­ka­zu­je ad­op­cji dzie­ci przez pa­ry jednopłciowe.

Wiadomości

Apel o zwiększenie pomocy państwa dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami

Bli­sko 70 or­ga­ni­za­cji z Pol­ski zaj­mu­ją­cych się oso­ba­mi cho­ry­mi i z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi pod­pi­sa­ło pe­ty­cję wy­sto­so­wa­ną przez Kra­kow­skie Ho­spi­cjum dla Dzie­ci im. ks. Jó­ze­fa Ti­sch­ne­ra. Ape­lu­ją one do Ma­te­usza Mo­ra­wiec­kie­go, Pre­ze­sa Ra­dy Mi­ni­strów (z in­for­ma­cją o tym fak­cie skie­ro­wa­ną rów­nież do An­drze­ja Du­dy, Pre­zy­den­ta RP) o ra­dy­kal­ne zwięk­sze­nie po­mo­cy pań­stwa dla ro­dzin dzie­ci z niepełnosprawnościami.

Wiadomości

Pogrzeb 640 nienarodzonych dzieci

W Otwoc­ku w dzień wspo­mnie­nia Naj­święt­szej Ma­ryi Pan­ny z Gu­ada­lu­pe pa­tron­ki ży­cia po­czę­te­go, od­by­ły się uro­czy­sto­ści po­grze­bo­we 640 dzie­ci, któ­re stra­ci­ły ży­cie w wy­ni­ku sa­mo­ist­nych po­ro­nień i abor­cji. Więk­szość dzie­ci po­cho­dzi z war­szaw­skich szpitali.

Wiadomości

Szpitale deklarują niewykonywanie aborcji

Część pol­skich szpi­ta­li nie wy­ko­nu­je abor­cji ze wzglę­du na wy­rok Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go z 22 paź­dzier­ni­ka. Hel­siń­ska Fun­da­cja Praw Czło­wie­ka za­czę­ła in­ter­we­nio­wać i upo­mi­nać szpitale.

Wiadomości

Lekarze katoliccy w obronie życia

Ka­to­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Le­ka­rzy Pol­skich wy­sto­so­wa­ło list do pre­zy­den­ta An­drze­ja Du­dy o wy­co­fa­nie się z ini­cja­ty­wy praw­ne­go do­pusz­cze­nia za­bi­ja­nia nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci w przy­pad­kach tzw. wad letalnych.

Wiadomości

Stanowisko rządu ws. publikacji orzeczenia TK

Orze­cze­nie Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go ws. abor­cji po­win­no zo­stać opu­bli­ko­wa­ne nie­zwłocz­nie po ogło­sze­niu przez TK uza­sad­nie­nia – czy­ta­my w sta­no­wi­sku Ra­dy Ministrów.

Wiadomości

Parlament Europejski przyjął proaborcyjną rezolucję

Eu­ro­par­la­men­ta­rzy­ści przy­ję­li re­zo­lu­cję, któ­ra kry­ty­ku­je wy­rok pol­skie­go Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go z 22 paź­dzier­ni­ka od­no­śnie de­cy­zji w spra­wie tzw. abor­cji eugenicznej.

Wiadomości

Hiszpania wprowadziła obowiązek edukacji seksualnej dla 6‑latków

Skraj­nie le­wi­co­wy rząd Pe­dro Sán­che­za przy­jął usta­wę wpro­wa­dza­ją­cą obo­wiąz­ko­wą edu­ka­cję sek­su­al­ną dzie­ci od 6 ro­ku ży­cia. Wie­lo­ty­sięcz­ne tłu­my wzię­ły udział w pro­te­stach w Hisz­pa­nii prze­ciw tej reformie.

Wiadomości

Debata w PE na temat aborcji

W Par­la­men­cie Eu­ro­pej­skim od­by­ła się de­ba­ta w związ­ku z orze­cze­niem Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go, któ­ry 22 paź­dzier­ni­ka stwier­dził nie­zgod­ność abor­cji eu­ge­nicz­nej z usta­wą za­sad­ni­czą. Re­zo­lu­cja po­tę­pia­ją­ca, przy­go­to­wa­na zo­sta­ła przez gru­py lewicowe.

Wiadomości

100 lat od legalizacji aborcji

Dziś, 18 li­sto­pa­da przy­pa­da 100 rocz­ni­ca tra­gicz­ne­go za­le­ga­li­zo­wa­nia abor­cji przez Zwią­zek So­wiec­ki. Le­ga­li­za­cja za­bi­ja­nia nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci do­pro­wa­dzi­ła do naj­więk­sze­go lu­do­bój­stwa w hi­sto­rii. Hi­sto­ry­cy sza­cu­ją, że le­ga­li­za­cja za­bi­ja­nia przy­czy­ni­ła się do oko­ło 2,5 mi­liar­da abor­cji na ca­łym świecie.

Wiadomości

Żyje dzięki Matce Bożej

Przy­szła na świat w 27. ty­go­dniu ży­cia (26 kwiet­nia 2017 r.), wa­żąc je­dy­nie 830 gra­mów, bo dal­sza cią­ża za­gra­ża­ła ży­ciu za­rów­no jej, jak i mat­ki. Jej ma­ma Jo­an­na mia­ła bar­dzo wy­so­kie ci­śnie­nie i za­tru­cie or­ga­ni­zmu, gdy tra­fi­ła na stół operacyjny.

Wiadomości

Bruksela: międzynarodowe targi dziećmi

W Bruk­se­li roz­po­czę­ły się mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Dzie­cię­ce – Men Ha­ving Ba­bies. Pod­czas te­go spo­tka­nia bo­ga­te pa­ry ge­jow­skie są in­for­mo­wa­ne o moż­li­wo­ściach wy­na­ję­cia su­ro­gat­ki i sprze­da­ży dzie­ci. A to wszyst­ko dzie­je się w Bel­gii mi­mo praw­ne­go za­ka­zu su­ro­ga­cji komercyjnej.

Wiadomości

Pediatrzy za życiem

Le­ka­rze pe­dia­trzy od­po­wie­dzie­li na sta­no­wi­sko Za­rzą­du Głów­ne­go Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Pe­dia­trycz­ne­go: „Nie moż­na być le­ka­rzem dzie­ci, tak­że tych z cięż­ki­mi wa­da­mi roz­wo­jo­wy­mi, trosz­czyć się o ich mak­sy­mal­nie naj­lep­szy stan zdro­wia, wspie­rać ich ro­dzi­ców a jed­no­cze­śnie po­pie­rać abor­cję naj­cię­żej cho­rych dzieci”.