Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Święto Świętych Młodzianków Męczenników

Święto Młodzianków

28 grud­nia bę­dzie­my ob­cho­dzić świę­to Mło­dzian­ków, czy­li dzie­ci be­tle­jem­skich po­mor­do­wa­nych na roz­kaz He­ro­da. Choć jesz­cze nie­świa­do­me, od­da­ły ży­cie za Chry­stu­sa. Tra­dy­cja pod­kre­śla, że otrzy­ma­ły one chrzest krwi i na­zy­wa je „pier­wo­ci­na­mi Kościoła”.

Za­pis o mę­czeń­stwie dzie­ci be­tle­jem­skich znaj­du­je się w Ewan­ge­lii św. Ma­te­usza. Król He­rod do­wie­dział się od Mę­dr­ców ze Wscho­du, że na­ro­dził się prze­po­wia­da­ny przez pro­ro­ków król ży­dow­ski, prze­ra­ził się, że stra­ci wła­dzę, dla­te­go po­sta­no­wił za­bić no­wo na­ro­dzo­ne­go Mesjasza.

Mę­dr­cy mie­li od­na­leźć Dzie­ciąt­ko i do­nieść He­ro­do­wi, gdzie ono prze­by­wa. Ostrze­że­ni jed­nak przez anio­ła, nie za­wia­do­mi­li He­ro­da i omi­ja­jąc Je­ro­zo­li­mę po­wró­ci­li do swo­jej oj­czy­zny. Roz­wście­czy­ło to kró­la, dla­te­go roz­ka­zał za­bić wszyst­kie dzie­ci w Be­tle­jem po­ni­żej 2. ro­ku ży­cia, li­cząc, że w ten spo­sób za­mor­du­je rów­nież Je­zu­sa. Świę­ta Ro­dzi­na jed­nak ucie­kła wcze­śniej do Egip­tu. Dzie­ci z Be­tle­jem, choć nie­świa­do­mie, po­nio­sły śmierć za Je­zu­sa i w ten spo­sób Go oca­li­ły, dla­te­go uzna­wa­ne są przez Ko­ściół za męczenników.Święto Młodzianków

Dzie­ci z Be­tle­jem nie zo­sta­ły ochrzczo­ne, jed­nak ich mę­czeń­stwo przy­łą­czy­ło je do Chry­stu­sa, dla­te­go mó­wi się, że otrzy­ma­ły chrzest krwi.

Jak co ro­ku w li­tur­gicz­ne wspo­mnie­nie świę­tych Mło­dzian­ków uli­ca­mi mia­sta Rze­szo­wa prze­cho­dzi Marsz za ży­ciem. Tra­dy­cją die­ce­zji rze­szow­skiej sta­ło się, że pod­czas okta­wy uro­czy­sto­ści Na­ro­dze­nia Pań­skie­go obroń­cy ży­cia gro­ma­dzą się na wspól­nej mo­dli­twie, aby pro­sić Bo­ga w in­ten­cji za­gro­żo­ne­go ży­cia nie­win­nych dzie­ci, któ­re po­czę­ły się już pod ser­cem swo­ich matek.

Roz­po­czę­cie 19. mar­szu bę­dzie mia­ło miej­sce przy Po­mni­ku Dzie­ci Nie­na­ro­dzo­nych na Sta­rym Cmen­ta­rzu o godz. 17:00. Na­stęp­nie prze­marsz do Ba­zy­li­ki oo. Ber­nar­dy­nów, gdzie o godz. 18:00 od­bę­dzie się Msza św. pod prze­wod­nic­twem Bi­sku­pa Se­nio­ra Ka­zi­mie­rza Górnego.

Or­ga­ni­za­to­rem rze­szow­skie­go „Mar­szu mło­dzian­ków” jest Dusz­pa­ster­stwo Ro­dzin Die­ce­zji Rze­szow­skiej i Ru­chy Obro­ny Ży­cia. W or­ga­ni­za­cji po­ma­ga­ją m.in. har­ce­rze z Cho­rą­gwi Pod­kar­pac­kiej ZHP.

 

JB
Źró­dło: KAI

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj